Philips Polska Sp. z o.o. Warszawa

Philips Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa
tel. +48 (22) 571 00 00
faks +48 (22) 571 00 12
www.philips.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000037385;
NIP: 526-02-10-955;
REGON 011097206
Kapitał zakładowy: 68 497 880 zł, wpłacony w całości.

Profil działalności: obrót artykułami elektrycznymi, elektronicznymi, mechanicznymi oraz elektroniką przemysłową.