Philips oraz TPV zamierzają utworzyć globalną spółkę telewizyjną

kwiecień 18, 2011

Firma Royal Philips Electronics poinformowała o przyjęciu warunków umowy dotyczącej długofalowego partnerstwa strategicznego, w ramach którego jej biznes telewizyjny zostanie przeniesiony do spółki joint venture utworzonej z przedsiębiorstwem TPV Technology (0903.HK). 70% akcji nowej spółki będzie należeć do TPV, natomiast 30% pozostanie własnością firmy Philips.

 

„Zawarte partnerstwo pozwoli odnosić sukcesy w bardzo dynamicznym przemyśle telewizyjnym” - powiedział prezes firmy Philips, Frans van Houten. „Poprzez zawarcie tego partnerstwa dążymy do zapewnienia obszarowi Philips TV dalszego rozwoju na rynku. Pozwoli ono wykorzystać mocne strony marki Philips, jej potencjał innowacyjny oraz relacje handlowe, a jednocześnie połączyć je z dodatkowym obszarem działalności oraz zdolnościami produkcyjnymi TPV. To rozstrzygające posunięcie stanowi krok we właściwym kierunku dla branży telewizyjnej, oddziału Consumer Lifestyle oraz całej firmy Philips”.

 

„Nawiązanie relacji z Philips jako partnerem w tym wspólnym przedsięwzięciu jest dla nas bardzo ekscytującym wydarzeniem” - powiedział Jason Hsuan, prezes i dyrektor generalny TPV. „Już od wielu lat współpracujemy z firmą Philips   i jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy stać się wiodącym graczem w światowej branży telewizyjnej. Dzisiejszy komunikat stanowi znaczący krok na drodze ku realizacji naszych ambicji wzrostu w sektorze telewizyjnym. Jestem niezmiernie zadowolony, że udało nam się pozyskać firmę Philips jako partnera.”.

 

Nowoutworzona spółka joint venture będzie odpowiedzialna za projektowanie, produkcję, dystrybucję, marketing oraz sprzedaż produktów z obszaru Philips TV w skali światowej, z wyjątkiem kontynentalnej części Chin, Indii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku oraz niektórych krajów Ameryki Południowej. W ramach transakcji Philips zapewni nowej spółce joint venture prawo do wykorzystywania marki Philips w oparciu o ściśle określone standardy w zakresie jakości i obsługi klienta. Prawo to będzie odnosić się do biznesu TV na całym świecie z wyjątkiem wyżej wymienionych terytoriów. W zamian za nie Philips będzie otrzymywać opłaty licencyjne w wysokości naliczanej od uzyskiwanych przychodów. Powyższa umowa joint venture nie obejmie istniejących umów licencyjnych marki Philips podpisanych w Chinach, Indiach oraz Ameryce Północnej.

 

„To wspólne przedsięwzięcie zagwarantuje Philips TV nowe  perspektywy na przyszłość i pozwoli skoncentrować się na rozwoju” - powiedział Pieter Nota, prezes oddziału Philips Consumer Lifestyle. „Dzięki utworzonemu partnerstwu, niedawno zmodernizowany sektor Consumer Lifestyle będzie mógł skupić się na tym, aby osiągnąć pozycję lidera w obszarze produktów dla zdrowia i wellbeing na większości swoich rynków”.

 

Najważniejsze warunki transakcji:
• Philips przyzna spółce joint venture prawo do wykorzystywania marki Philips przez początkowy okres 5 lat, z możliwością jego automatycznego przedłużenia, jeżeli spółka joint venture zrealizuje określone kluczowe mierniki efektywności działania (KPI).
• W 2012 r. spółka joint venture nie zapłaci żadnych opłat licencyjnych, natomiast począwszy od 2013 r. będzie płacić roczne opłaty licencyjne w wysokości co najmniej 50 mln euro. W roku obrotowym 2013 kwota należnej rocznej opłaty licencyjnej będzie wynosić 2,2% wielkości sprzedaży. W roku 2014 oraz w latach następnych roczna opłata licencyjna płacona przez spółkę joint venture  będzie wynosić 2,2% wielkości sprzedaży, jednakże, wysokość opłaty licencyjnej może zostać powiększona o zmienny element finansowy do maksymalnego poziomu 3% w zależności od spełnienia określonych kryteriów efektywności.
• Wraz ze sfinalizowaniem transakcji TPV nabędzie 70% akcji w spółce joint venture w oparciu o odroczoną cenę zakupu, która zostanie wyznaczona jako czterokrotność przeciętnego zysku operacyjnego EBIT osiągniętego przez spółkę joint venture pomiędzy rokiem finansowym 2012 a rokiem, w którym Philips skorzysta z przysługującego mu prawa do otrzymania ceny zakupu. Philips może skorzystać z powyższego prawa w dowolnym czasie po upływie trzech lat od dnia zawarcia transakcji. Ponadto w dowolnym momencie po upływie sześciu lat od dnia zawarcia transakcji, Philips będzie mógł zbyć pozostały pakiet 30% akcji w przedmiotowej spółce joint venture na rzecz TPV w zamian za kwotę obliczoną według identycznej formuły.

 

Należy się spodziewać, że ostateczne porozumienia zostaną podpisane w III kwartale br., a zamknięcie transakcji nastąpi do końca 2011 r. Od dnia opublikowania niniejszego komunikatu do podpisania ostatecznych porozumień, Philips uruchomi stosowne procedury dotyczące konsultacji pracowniczych, natomiast TPV podda biznes TV weryfikującej analizie. Oficjalna finalizacja transakcji jest uzależniona od uzyskania odpowiedniej akceptacji ze strony akcjonariuszy oraz zezwoleń wydanych przez stosowne organy władzy.

 

Philips poinformuje o wysokości zysków i strat zrealizowanych przez biznes TV w ramach tzw. działalności zaniechanej, a wysokość kapitału operacyjnego netto dla powyższej działalności umieści w bilansie pod pozycją „aktywa przeznaczone do sprzedaży”. W 2010 r. kategoria Philips TV wygenerowała sprzedaż na poziomie przekraczającym 3 mld euro.

 

Więcej informacji udziela:

Joost Akkermans
Dział Komunikacji Korporacyjnej
Tel.: +31 20 5977 406
e-mail: joost.akkermans@philips.com.

O Royal Philips Electronics

Holenderska spółka Royal Philips Electronics jest zdywersyfikowaną firmą, skupioną na ochronie zdrowia i poprawie jakości ludzkiego życia dzięki wprowadzanym we właściwym czasie innowacjom. Philips jest światowym liderem w ochronie zdrowia, kształtowaniu stylu życia oraz oświetleniu, wykorzystującym technologie i wzornictwo do opracowywania rozwiązań odpowiadających ludzkim potrzebom – zgodne z przyrzeczeniem marki „sense and simplicity”. Philips, z centralą w Holandii, zatrudnia około 117 tysięcy pracowników w ponad 100 krajach na całym świecie. W 2010 roku sprzedaż Philips na świecie osiągnęła 22,3 mld euro. Philips jest światowym liderem na rynku opieki kardiologicznej, intensywnej terapii i domowej opieki nad chorymi, energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych i nowych zastosowań oświetlenia, oraz produktów konsumenckich: golarek, elektroniki użytkowej oraz produktów do pielęgnacji jamy ustnej. Aktualne informacje o spółce Philips publikowane są na stronie www.philips.com/newscenter.

.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszące się do kondycji finansowej, wyników operacyjnych Philips i wybranych planów oraz zamierzeń spółki związanych z ich osiągnięciem. Stwierdzenia dotyczące przyszłości, odnoszące się do przyszłych wydarzeń i okoliczności, wiążą się z ryzykiem i niewiadomymi. Istnieje wiele czynników, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i rozwój wypadków w sposób istotny odbiegać będą od wyrażonych lub implikowanych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszło.