Strategia „Imaging 2.0" firmy Philips wzmacnia innowacyjność i efektywność diagnostyki radiologicznej

czerwiec 4, 2013

Warszawa, 4 czerwca 2013 r. – Zmiany demograficzne, rosnące oczekiwania pacjentów oraz wzrastające koszty opieki zdrowotnej to wyzwania, przed którymi stoi każdy system ochrony zdrowia na świecie. By im sprostać, trzeba na nowo zdefiniować sposób, w który diagnozuje się pacjentów, tak by ten proces był jak najszybszy, najbardziej precyzyjny i bezpieczny. Odpowiadając na te wyzwania firma Philips zrewidowała swój model postrzegania obrazowania, a nowe podejście nazwała „Imaging 2.0”. Pozwala ono zwiększać efektywność opieki zdrowotnej poprzez zapewnianie bezpieczeństwa pacjenta i efektywności kosztowej oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy radiologami a lekarzami prowadzącymi. Nowe technologie opracowane w oparciu o zrewidowane podejście do obrazowania zostaną zaprezentowane podczas 40. Jubileuszowego Zjazdu we Wrocławiu w dniach 6-8 czerwca.

Dzięki postępowi cywilizacyjnemu żyjemy coraz dłużej, społeczeństwo się starzeje, zmniejsza się populacja aktywna zawodowo, a coraz więcej osób wymaga opieki medycznej. Te zmiany demograficzne sprawią, że wydatki na ochronę zdrowia szybko rosną. Według danych OECD w Polsce tylko w latach 1995-2009 nastąpił ponad pięciokrotny wzrost całkowitych nominalnych wydatków na ochronę zdrowia (z 18,5 mld zł do 99,0 mld zł). W tym okresie wzrosły one o 1,9 proc. więcej niż zanotowany w tym czasie wzrost PKB. Oznacza to, że wydatki na ochronę zdrowia rosną szybciej niż rozwija się gospodarka narodowa i stanowią coraz poważniejszą pozycję w wydatkach zarówno publicznych, jak i prywatnych. Pomimo tak znaczącego wzrostu nakładów na opiekę zdrowotną, spodziewana długość życia, będąca głównym wskaźnikiem świadczącym o efektywności systemu opieki zdrowotnej, plasuje Polskę pod koniec zestawienia dla krajów europejskich. Według szacunków OECD z 2010 r. Polacy będą żyć średnio nieco ponad 76 lat w porównaniu do ponad 80 lat w większości krajów zachodnioeuropejskich. Ponadto, coraz więcej osób będzie chorować na choroby przewlekłe, a nowotwory, które obecnie są najważniejszą przyczyną przedwczesnych zgonów Polaków przed 65. rokiem życia, staną się główną przyczyną umieralności w Polsce. Już teraz szacuje się, że Narodowy Fundusz Zdrowia na ich leczenie przeznacza już ok. 10 proc. swojego budżetu. Te wyzwania sprawiają, że dla systemu ochrony zdrowia coraz ważniejsza staje się wczesna, szybka i precyzyjna diagnostyka, połączona z integracją kliniczną, która jednocześnie jest kosztowo efektywna.

W odpowiedzi na te wyzwania, firma Philips opracowała strategię „Imaging 2.0”. Opiera się ona na poszerzaniu granic integracji klinicznej, trosce o pacjenta i zapewnianiu efektywności kosztowej. Nowe podejście jest wynikiem analizy dowodów klinicznych i szerokich konsultacji ze środowiskiem medycznym. Strategia „Imaging 2.0” zakłada opracowywanie oraz wdrażanie innowacyjnych i kosztowo efektywnych rozwiązań diagnostyki obrazowej, które koncentrują się na potrzebach pacjenta. Ponadto, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi komunikacyjnych możliwa staje się bliższa współpraca pomiędzy radiologami a lekarzami prowadzącymi. To wszystko sprawia, że diagnostyka może zostać wykonana szybciej, w sposób bardziej precyzyjny i bezpieczniejszy dla pacjenta ze względu na obniżenie dawki promieniowania.

„Koncepcja „Imaging 2.0” otwiera nowe możliwości dla radiologii i całych systemów ochrony zdrowia. Pozwala integrować informację o pacjencie i umożliwia współpracę pomiędzy lekarzami nim się opiekującymi” - powiedział Gene Saragnese, prezes Imaging Systems w firmie Philips Healthcare. - "Dzięki nowym rozwiązaniom Philips radiolodzy będą mogli zbierać informacje o pacjencie pochodzące z różnych źródeł, tak by postawić jak najdokładniejszą diagnozę i móc ją omówić z lekarzami prowadzącymi. Przy tym wyniki diagnostyczne będą podstawą podejmowania decyzji dotyczących dalszego leczenia. Ten sposób integrowania informacji i współpracy w połączeniu z postępem technologicznym gwarantującym większe bezpieczeństwo i komfort pacjenta pozwalają generować większą efektywność kosztową i stanowią przełom w diagnostyce obrazowej”. Rozwiązania z zakresu diagnostyki obrazowej, opracowane w ramach koncepcji “Imaging 2.0”, pozwalają uzyskiwać obrazy lepszej jakości, skracać czas badania oraz obniżyć dawkę promieniowania. Kryształowo czyste obrazy umożliwiają lepszą diagnostykę, a co najważniejsze – zapewniają pacjentom opiekę medyczną, odpowiadającą ich potrzebom. Najnowsze rozwiązania opracowane przez Philips z wykorzystaniem nowego podejścia do obrazowania uwzględniają:

• AlluraClarity jest rewolucyjnym rozwiązaniem nowej generacji interwencyjnych systemów rentgenowskich, które zapewnia technologiczną redukcję dawki promieniowania z zachowaniem bardzo dobrej jakości obrazu. Nowa technologia daje możliwość większego przefiltrowania promieniowania rentgenowskiego, użycia mniejszych rozmiarów ogniska, krótszych impulsów, w następstwie czego zostają w pełni wykorzystane unikalne możliwości lampy rentgenowskiej MRC firmy Philips. Przeprowadzone badania kliniczne w czołowych ośrodkach klinicznych w Europie potwierdziły redukcję dawki promieniowania o ponad 70 proc, w badaniach obwodowych i neurologicznych oraz do 50 proc. w badaniach kardiologicznych. Dzięki temu pacjent może być właściwie i precyzyjnie zdiagnozowany, nie będąc jednocześnie narażonym na wysoką dawkę promieniowania.

• iMR, czyli iteracyjny model rekonstrukcji to oparta na wiedzy technika iteracyjna, umożliwiająca przeprowadzanie rekonstrukcji obrazu uzyskanego przy użyciu tomografii komputerowej w oparciu o odzyskiwanie, a nie aproksymację danych. iMR generuje obrazy niezakłócone szumami, z udoskonaloną wykrywalnością struktur w rozdzielczości nisko kontrastowej. To istotny krok w kierunku odkrycia nowych możliwości klinicznych obrazowania za pomocą tomografii komputerowej. Dla pacjenta najważniejsza będzie możliwość przeprowadzenia badania z użyciem niskiej dawki promieniowania.

• Mammograf MicroDose wykorzystujący obrazowanie spektralne w technice Single-Shot (SI)±: system pełnozakresowej mammografii cyfrowej wykorzystujący technologię zliczania pojedynczych fotonów w celu uzyskania wysokiej jakości obrazów przy dawce promieniowania niższej o 18–50 proc. w porównaniu z innymi systemami. Dzięki nowej aplikacji SI± przeprowadza się obiektywne, spektralne pomiary gęstości piersi, będącej istotnym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka piersi. Dzięki pomiarom spektralnym mammograf MicroDose SI pozwala precyzyjniej ocenić ryzyko niż podczas takiego samego badania przeprowadzanego za pomocą standardowego mammografu, wykorzystującego niską dawkę promieniowania. Ponadto, urządzenie zapewnia pacjentce nie tylko komfort dzięki anatomicznie ukształtowanej i podgrzewanej podstawce, na której układana jest pierś, krótki czas badania (poniżej 5 minut), ale daje bezpieczeństwo wynikające z ograniczenia dawki promieniowania.

• Pakiet premium iDose: nowe rozwiązanie w zakresie tomografii komputerowej oferuje dwie wiodące technologie udoskonalające jakość obrazu – iDose i narzędzie do redukcji metalowych artefaktów z implantów ortopedycznych (O-MAR). Rozwiązanie iDose poprawia jakość obrazu dzięki zapobieganiu występowania artefaktów i większej rozdzielczości przestrzennej przy niskiej dawce promieniowania, z kolei O-MAR zmniejsza ilość artefaktów powstałych podczas obrazowania dużych implantów ortopedycznych. Oba narzędzia gwarantują wyższą jakość obrazu przy mniejszej liczbie artefaktów.

o Wysoka jakość obrazu jest kluczowym aspektem obrazowania zorientowanego na pacjenta – dlatego Philips ogłasza, że rozwiązanie iDose zostanie wprowadzone jako standardowe narzędzie do rodziny 32-warstwowych skanerów iCT i Ingenuity i bardziej zaawansowanych modeli w roku 2013. Ponadto iDose gwarantuje niską dawkę promieniowania.

• iPatient: zaawansowana platforma dla rodziny tomografów i urządzeń PET/CT (skanerów hybrydowych będących, połączeniem skanera pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) z tomografem komputerowym (CT), usprawniająca obrazowanie zorientowane na pacjenta i zapewniająca spójność obrazowania dzięki optymalnej kontroli jakości obrazu, dawki promieniowania i raportowania wielkości dawki promieniowania, a także skutecznej kontroli podawania precyzyjnych dawek kontrastowych za pomocą SyncRight. Rozwiązanie iPatient jest krokiem w kierunku nowych technologii tomografii komputerowej, które poprawią jakość opieki nad pacjentem.

• Portal IntelliSpace - jest rozwiązaniem umożliwiającym dostęp do danych klinicznych uzyskanych za pośrednictwem różnych metod obrazowania. Dzięki temu, dane można przeglądać, analizować i wykorzystywać do diagnozy w dowolnym miejscu w placówce leczniczej. Ponadto, możliwa jest szersza współpraca i konsultacje z innymi lekarzami. Dzięki temu można zrezygnować ze specjalnych stacji roboczych do interpretowania wyników badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego czy medycyny nuklearnej. Bliższa współpraca pomiędzy radiologami a lekarzami prowadzącymi umożliwia integrowanie zdobytych danych diagnostycznych i leczenia, co pozwala osiągać lepsze efekty terapeutyczne u leczonego pacjenta.

W Polsce innowacyjne technologie obrazowania zostaną zaprezentowane podczas zbliżającego się 40. Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Będą to AlluraClarity, iMR, pakiet premium iDose, Ingenia, portal IntelliSpace oraz mammograf MicroDose. "Cieszymy się, że polscy radiolodzy będą mogli zapoznać się z najnowszymi innowacjami w diagnostyce obrazowej, opracowanymi przez firmę Philips. Jesteśmy przekonani, że nasze nowe rozwiązania będą istotnym elementem budującym efektywność polskiego systemu ochrony zdrowia. Już teraz, przykładowo nasze rozwiązania wykorzystywane w mammografii pozwalają nie tylko skrócić czas potrzebny do wykonania badania, ale również zmniejszyć o średnio 40 proc. dawkę promieniowania” – powiedział Victor Groothengel, dyrektor zarządzający Philips Healthcare w Polsce. 40. Jubileuszowy Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego odbędzie się w dniach 6-8 czerwca we Wrocławiu.

Warsaw Imaging Gene Saragnese CEO Imaging Philips.pdf

Dodatkowych informacji udziela:

Urszula Karniewicz
Menedżer komunikacji korporacyjnej
Philips Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa
Tel: +48 663 033 982
E-mail: urszula.karniewicz@philips.com
.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.