Innovation and you

Zwiększanie efektywności połączonych miast

Ponad połowa światowej populacji mieszka w miastach lub na terenach miejskich. Przewiduje się, że do 2050 roku odsetek ten wzrośnie do 70%. Takie tempo wzrostu populacji miejskiej niesie ze sobą szereg wyzwań natury socjologicznej, gospodarczej i ekologicznej dla osób mieszkających i pracujących w miastach.

W firmie Philips uważamy, że życie i pracowanie w miastach nie powinno być ciężarem, a szansą na rozwój.
Firma Philips może zapewnić miastom innowacyjne, efektywne oraz dostosowane do konkretnych potrzeb modele biznesowe, w których skład wchodzą rozwiązania i usługi z dziedzin takich, jak oświetlenie, opieka medyczna czy styl życia.

Z naszych obserwacji wynika, że zarówno władze, jak i obywatele idą o krok naprzód oraz aktywnie wspierają i wdrażają zmiany”.

 

Dokument Philips Connected Cities, 2014

Jednak najważniejszą kwestią jest pełne zaangażowanie we współpracę z osobami zainteresowanymi, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, w celu przygotowania skutecznych, energooszczędnych i przede wszystkim połączonych rozwiązań, które pomogą zmniejszyć koszty i zmaksymalizować korzyści społeczne wynikające z wprowadzenia zmian.
Dzięki ofercie usług połączonego oświetlenia oraz inteligentnych rozwiązań oświetleniowych firmy Philips miasta mogą stać się bardziej inteligentne i zintegrowane, a przy tym — co jest nie mniej ważne — mogą oferować mieszkańcom lepsze warunki życia.
Miasta szybko poszerzają swoje granice. Obecnie istnieją 24 „megamiasta”, a każde z nich ma ponad 10 milionów mieszkańców.
 

75%

światowej produkcji gospodarczej pochodzi z miast. Miasta są również odpowiedzialne za 67% całkowitego zużycia energii na świecie oraz ponad 70% emisji gazów cieplarnianych.

 

Źródło: dokument Philips Connected Cities, 2014

Szacuje się, że każdego dnia prawie 180 tys. osób przeprowadza się do miast. Oznacza to, że do roku 2025 liczba megamiast wzrośnie do 35, a 60 proc. całkowitego przyrostu populacji na świecie będzie miało miejsce w zaledwie 600 miastach, głównie w krajach rozwijających się.
Zarówno miasta rozwijające się, jak i te już rozwinięte nieustannie poszerzają swoje granice, zmagając się przy tym z wieloma problemami specyficznymi dla swojego charakteru. Aby lepiej zarządzać swoim rozwojem i zwiększać konkurencyjność na tle innych miejscowości, miasta rozwijające się muszą sprostać wyzwaniom takim, jak tworzenie nowych miejsc pracy, lepsze zarządzanie zasobami czy poprawa warunków życia. Z kolei miasta rozwinięte muszą — poza dalszym dbaniem o konkurencyjność, poprawę środowiska biznesowego i polepszanie jakości życia mieszkańców — przezwyciężać problemy związane z przeciążoną infrastrukturą transportową i starzeniem się społeczeństwa.
Miasta borykają się z różnymi problemami, ale ich architekci powinni w szczególności skupić się na poprawie bezpieczeństwa, dostępu do opieki medycznej, oświetleniu miejskim oraz poczuciu przynależności wśród mieszkańców, ponieważ czynniki te wyraźnie wpływają na ich zdrowie i samopoczucie.
Specjaliści z firmy Philips mają własną wizję połączonych miast. Uważają, że można ją urzeczywistnić, łącząc odpowiednie technologie, modele biznesowe, sojusze, modele współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, właściwe środowisko przepisów prawnych i, co najważniejsze, optymalne relacje z użytkownikami końcowymi, czyli mieszkańcami miast.
Trzeba podjąć jeszcze wiele działań, aby dojść do dalekosiężnego globalnego porozumienia w kwestiach najbardziej istotnych dla poprawy jakości życia w miastach, takich jak innowacje w projektowaniu, zrównoważony rozwój czy efektywne wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Widać jednak postęp w wielu dziedzinach. Z naszych obserwacji wynika, że zarówno władze, jak i obywatele idą o krok naprzód oraz aktywnie wspierają i wdrażają zmiany. Istnieje wiele dowodów na to, że do poprawienia nieprawidłowego projektu zagospodarowania przestrzeni miejskiej potrzeba pracy co najmniej jednego pokolenia. Planowanie przyszłości nie wymaga jednak futurystycznego myślenia.
Projekt tworzenia inteligentnych miast nie jest przedsięwzięciem prywatnym. Jest to inicjatywa wspólna, zarówno pod względem obywatelskim, jak i komercyjnym, i powinna taką pozostać, ale w jej rozwój zaczyna angażować się coraz więcej stron. W miarę wdrażania szerokiej gamy rozwiązań firma Philips będzie nadal kontrolować charakter, częstotliwość i zakres swojego udziału w tym przedsięwzięciu w celu zapewnienia jak największych korzyści mieszkańcom miast. To pionierska strategia opracowywania technologii mogących przyczynić się do powstania rozwiązań, które odmienią świat.

Populacja miejska stanowi 54% populacji globalnej, podczas gdy jeszcze w 1960 roku stanowiła 34%.

Prawda. Oczekuje się, że liczba osób zamieszkujących aglomeracje miejskie na całym świecie będzie wzrastać o około 1,84% na rok w latach 2015–2020 i o około 1,63% na rok w latach 2020–2025. Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia — dane Obserwatorium Globalnej Sytuacji Zdrowotnej (GHO)

Zobacz wszystkie rozwiązania oświetleniowe