topbanner

Philips Sonicare for Kids — Zastrzeżenie prywatności

Data ostatniej zmiany niniejszego Zastrzeżenia prywatności: 19 lutego 2021 r.

Aplikacja Philips Sonicare for Kids („Aplikacja”) pomaga rodzicom monitorować i korygować nawyki szczotkowania ich dzieci. Dostarcza też rodzicom spersonalizowane informacje na temat szczotkowania oparte na danych dotyczących szczotkowania zębów przez ich dzieci („Usługi”).

 

Aplikacja wykorzystuje dane osobowe zbierane lub przetwarzane przez szczoteczkę do zębów Philips Sonicare for Kids z łącznością Bluetooth („Urządzenie”) i/lub Aplikację. Administratorem danych osobowych użytkownika zgodnie z niniejszym Zastrzeżeniem prywatności jest Philips Oral Healthcare, LLC z siedzibą pod adresem 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA („Philips”, „my”, „nasze”).

 

Niniejsze Zastrzeżenie prywatności odnosi się do danych osobowych zbieranych przez Aplikację i Urządzenie. Celem niniejszego Zastrzeżenia prywatności jest ułatwienie zrozumienia naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności podczas korzystania z naszych Usług, w tym rodzajów zbieranych danych, celów ich zbierania i sposobów ich przetwarzania, a także indywidualnych praw użytkownika.

 

Należy również przeczytać nasze Uwagi nt. plików cookie i Zasady korzystania zawierające warunki, na których użytkownik korzysta z naszych Usług.

Jakie informacje i dane osobowe są zbierane i do jakich celów?

 

Informacje i dane osobowe opisane szczegółowo poniżej otrzymujemy lub zbieramy, gdy świadczymy nasze Usługi, w tym wówczas, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji, pobiera ją i instaluje.

 

account data

Wrażliwe dane analityczne

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, gromadzimy dane analityczne na temat nawyków szczotkowania jego dziecka i korzystania z Aplikacji, w tym typ szczoteczki do zębów (ręczna, elektryczna lub Sonicare), dane dotyczące uchwytu szczoteczki (numer modelu, numer seryjny, wersja oprogramowania, producent), czas szczotkowania, godzina rozpoczęcia szczotkowania i jego intensywność („Dane dotyczące szczotkowania”). Dane dotyczące szczotkowania wykorzystujemy i/lub gromadzimy na potrzeby analiz do ulepszania Aplikacji i Usług, w tym w celu uatrakcyjniania jej dla dzieci, udoskonalania dostępnych w Aplikacji gier i jej oprawy graficznej, a także usprawniania działania urządzenia. Firma Philips zawsze dba o to, aby przetwarzanie Danych dotyczących szczotkowania zostało objęte odpowiednimi środkami ochrony danych. Między innymi firma Philips kojarzy Dane dotyczące szczotkowania z losowym identyfikatorem oraz zastępuje adres IP związany z Danymi dotyczącymi szczotkowania przykładowym adresem IP.

 

Przed zebraniem jakichkolwiek danych wrażliwych informujemy o tym użytkownika i prosimy o jednoznaczną zgodę w oparciu o artykuł 9.2.a. Rozporządzenia (UE) 2016/679. Poza przypadkami wskazanymi powyżej prosimy, aby nie przesyłać ani nie ujawniać nam żadnych wrażliwych danych osobowych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądów politycznych, przekonań religijnych, filozoficznych lub innych, informacji dotyczących stanu zdrowia, pożycia seksualnego lub orientacji seksualnej, danych biometrycznych lub cech genetycznych, przeszłości przestępczej lub przynależności do związków zawodowych) w Aplikacji, za pośrednictwem Aplikacji ani przy użyciu jakichkolwiek innych środków.

 

Jeśli użytkownik nie wyrazi na to zgody, firma Philips w żaden sposób nie będzie przetwarzać Danych dotyczących szczotkowania. W takim przypadku Dane dotyczące szczotkowania pozostaną zapisane w Aplikacji na urządzeniu mobilnym użytkownika, gdzie firma Philips nie będzie mieć do nich dostępu. Użytkownik będzie mieć pełną kontrolę nad tymi danymi. Jeśli użytkownik usunie profil swojego dziecka i/lub Aplikację, Dane dotyczące szczotkowania zostaną usunięte z urządzenia mobilnego użytkownika.

Więcej informacjiMniej informacji

Dane konta

Aby uzyskać dostęp do Panelu rodzica, użytkownik musi utworzyć konto. Do takich celów można wykorzystać konto MyPhilips lub zalogować się za pomocą profilu w portalu społecznościowym albo konta Apple. Do utworzenia konta użytkownika i zarządzania nim wykorzystujemy Dane konta użytkownika.

 

 • Zbierane przez nas dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, język i hasło. Przetwarzamy również informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z aplikacji, w tym dane sesji, logowania i uwierzytelniania, które wykorzystujemy w celu zarządzania kontem użytkownika. W przypadku użytkowników z Chin zbieramy numery telefonów.
 
 • W razie wybrania opcji zalogowania się za pośrednictwem portalu społecznościowego zbierane przez nas dane osobowe mogą obejmować podstawowy publiczny profil (np. adres URL zdjęcia profilowego, identyfikator, płeć, adres URL profilu, datę urodzenia, stronę główną i lokalizację użytkownika) oraz adres e-mail na potrzeby uwierzytelnienia. W tym wypadku dostawca portalu społecznościowego może zbierać informacje o tym, że użytkownik korzysta z Aplikacji i loguje się za pośrednictwem konta na portalu społecznościowym. Należy przeczytać zastrzeżenie prywatności dostawcy portalu społecznościowego (np. Facebooka, Google, Apple), aby zapoznać się z jego praktykami w zakresie ochrony prywatności, w tym rodzajami zbieranych danych osobowych oraz sposobach ich używania, przetwarzania i ochrony.
 
 • Dane konta użytkownika wykorzystujemy do utworzenia konta, zarządzania nim oraz świadczenia spersonalizowanych Usług. Za pomocą konta można bezpiecznie logować się do Aplikacji. W razie utworzenia konta MyPhilips wysyłamy powitalnego e-maila w celu weryfikacji nazwy użytkownika i hasła, komunikowania się w odpowiedzi na zapytania użytkownika, wysyłania informacji ściśle związanych z usługami lub bezpośredniej komunikacji marketingowej w przypadku, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę. Konta MyPhilips można również używać do zamawiania produktów lub usług firmy Philips, brania udziału w promocjach lub grach, brania udziału w aktywnościach związanych z promocją firmy Philips w portalach społecznościowych (na przykład klikając przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”) oraz brania udziału w testowaniu produktów lub ankietach. W przypadku logowania się za pomocą konta MyPhilips zbierane przez nas dane osobowe mogą obejmować imię użytkownika, jego nazwę użytkownika, zdjęcie profilowe, adres e-mail, płeć, datę urodzenia / wiek, kraj, język, hasło i unikatowy identyfikator użytkownika.
 
 • Jako że używamy danych konta do świadczenia Usług, uznajemy to przetwarzanie za niezbędne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną i zgodne z prawem na mocy artykułu 6.1. (b) Rozporządzenia (UE) 2016/679.

 

W ramach tworzenia profilu dziecka użytkownik może wpisać tam imię swojego dziecka i przesłać/zrobić zdjęcie profilowe. Jednak firma Philips nie będzie w żaden sposób przetwarzać tych danych. Dane te pozostaną zapisane w Aplikacji na urządzeniu mobilnym użytkownika, gdzie firma Philips nie będzie mieć do nich dostępu. Użytkownik będzie mieć pełną kontrolę nad tymi danymi. Jeśli użytkownik usunie profil swojego dziecka i/lub Aplikację, dane zostaną usunięte z urządzenia mobilnego użytkownika.

Więcej informacjiMniej informacji

Cookies

Pliki cookie

Używamy plików cookie, znaczników lub podobnych technologii („Pliki cookie”) do obsługi, dostarczania, ulepszania, poznawania i dostosowywania naszych Usług. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać urządzenie mobilne użytkownika i zbierać związane z nim informacje oraz dane osobowe, takie jak unikatowy numer urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, typ przeglądarki mobilnej lub systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik, dane dotyczące sesji i użytkowania lub informacje o działaniu usług, będących informacjami dotyczącymi użytkowania Aplikacji przez użytkownika. Z informacji tych korzystamy również w celu wyświetlania treści odpowiednich dla kraju użytkownika (np. w odpowiednim języku).

 

Zanim użyjemy plików cookie w celach analitycznych, prosimy użytkownika o zgodę.

Więcej informacjiMniej informacji

Location data

Dane dotyczące ocen i recenzji

Jeśli napiszesz recenzję lub ocenisz Aplikację w sklepach z aplikacjami, możemy przetwarzać takie informacje, aby odpowiedzieć na Twoje komentarze i pytania, zrozumieć jak się czujesz podczas korzystania z Aplikacji, zapoznać się z Twoją ogólną opinią na temat Aplikacji i naszej marki oraz wykorzystać te informacje do ulepszenia Aplikacji. Widzimy tylko nazwę użytkownika, oceny, komentarze i wszelkie inne szczegóły, które zdecydujesz się nam udostępnić lub udostępnić publicznie. Jeśli nie będziesz tego od nas wymagać, nie będziemy łączyć tych informacji z danymi uwierzytelniającymi Twojego konta ani z żadnymi innymi informacjami, które posiadamy na Twój temat. Jeśli potrzebujesz wsparcia obsługi klienta, możemy wykorzystać Twoje dane do dalszego działania w Twojej sprawie i poprowadzić Cię przez nasz proces obsługi klienta zgodnie z sekcją Dane dotyczące obsługi klienta poniże. Uznajemy, że przetwarzanie danych dotyczących ocen i recenzji użytkowników odbywa się w oparciu o uzasadniony interes firmy Philips i jest zgodne z prawem na mocy artykułu 6.1. (f) Rozporządzenia (UE) 2016/679.

Location data

Dane dotyczące obsługi klienta

Gdy użytkownik żąda obsługi klienta, możemy poprosić o podanie nam informacji związanych z korzystaniem z naszych Usług, w tym interakcji z firmą Philips oraz sposobu kontaktu, abyśmy mogli zapewnić wymaganą pomoc. Świadczymy nasze Usługi, z obsługą klienta włącznie, oraz je doskonalimy, naprawiamy i dostosowujemy do potrzeb użytkowników. Danych użytkownika używamy również, aby odpowiedzieć kontaktującemu się z nami użytkownikowi.

 

Przetwarzanie danych związanych z obsługą klienta uznajemy za niezbędne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną, i zgodne z prawem na mocy artykułu 6.1. (b) Rozporządzenia (UE) 2016/679. W niektórych przypadkach uznajemy, że przetwarzanie danych związanych z obsługą klienta odbywa się w oparciu o uzasadniony interes firmy Philips i jest zgodne z prawem na mocy artykułu 6.1. (f) Rozporządzenia (UE) 2016/679.

Combined data

Łączone dane

Możemy łączyć dane osobowe użytkownika, w tym Dane konta i Pliki cookie, z danymi zbieranymi podczas interakcji użytkownika i korzystania przez niego z cyfrowych kanałów firmy Philips, takich jak portale społecznościowe, witryny internetowe, poczta elektroniczna, aplikacje i związane z nimi produkty, takie jak adresy IP użytkownika, Pliki cookie, informacje o urządzeniach mobilnych, informacje o klikniętych lub naciśniętych na urządzeniu mobilnym materiałach informacyjnych, szczegóły dotyczące lokalizacji oraz odwiedzone witryny internetowe.

 

Używamy Łączonych danych użytkownika w celu poprawiania zawartości, funkcjonalności i użyteczności Aplikacji, Urządzeń i Usług, a także opracowywania nowych produktów i usług. W tym przypadku uznajemy, że przetwarzanie Łączonych danych użytkowników odbywa się w oparciu o uzasadniony interes firmy Philips i jest zgodne z prawem na mocy artykułu 6.1. (f) Rozporządzenia (UE) 2016/679. Przed przetwarzaniem jakichkolwiek Danych Wrażliwych do celów wymienionych w tej części informujemy o tym użytkownika i prosimy o jednoznaczną zgodę w oparciu o artykuł 9.2.a. Rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz z brazylijskim Ogólnym prawem o ochronie danych (LGPD), prawem federalnym nr 13 709/2018. Łączone dane nie obejmują danych osobowych dziecka użytkownika.

 

W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na otrzymywanie informacji promocyjnych dotyczących produktów, usług, wydarzeń i promocji firmy Philips, które mogą być istotne dla użytkownika, na podstawie jego preferencji i zachowania w sieci możemy wysyłać mu informacje marketingowe i promocyjne pocztą elektroniczną, na telefon i za pośrednictwem innych kanałów cyfrowych, takich jak aplikacje mobilne i portale społecznościowe. Łączone dane możemy analizować w celu dostosowania materiałów informacyjnych do preferencji i zachowań użytkownika oraz zapewnienia użytkownikowi bardziej odpowiedniej i spersonalizowanej obsługi. Przed wysłaniem promocyjnych materiałów informacyjnych prosimy użytkownika o zgodę.

Więcej informacjiMniej informacji

Uprawnienia

Aplikacja może wymagać od użytkownika uprawnień do dostępu do pamięci urządzenia mobilnego, jego czujników lub innych funkcji (np. galerii zdjęć, aparatu, sieci Wi-Fi, geolokalizacji lub interfejsu Bluetooth). Dostępu wymagamy wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne w celu świadczenia Usług, jak wyszczególniono poniżej.

 

 • Bluetooth. Aplikacja wymaga połączenia Bluetooth do połączenia Urządzenia z Aplikacją. Połączenie Bluetooth można w każdej chwili zablokować w ustawieniach urządzenia mobilnego.
 
 • Zgrubna lokalizacja geograficzna. Systemy operacyjne Android wymagają zgrubnej lokalizacji geograficznej w celu nawiązania połączenia między Aplikacją a Urządzeniem użytkownika. Jednak firma Philips nie będzie w żaden sposób przetwarzać tych danych. Dane te pozostaną zapisane w Aplikacji na urządzeniu mobilnym użytkownika, gdzie firma Philips nie będzie mieć do nich dostępu. Jeśli użytkownik usunie profil swojego dziecka i/lub Aplikację, dane zostaną usunięte z urządzenia mobilnego użytkownika.
 
 • Mikrofon i nagrywanie dźwięku. Dziecko podczas szczotkowania zębów może grać w gry udostępniane przez Aplikację i zdobywać nagrody — np. Sparkly może naśladować głos dziecka. Aby nagrać głos i obsłużyć tę nagrodę, Aplikacja potrzebuje dostępu do mikrofonu w urządzeniu użytkownika. Jednak firma Philips nie będzie w żaden sposób przetwarzać ani przechowywać tych danych. Nie będzie ich przechowywać również Aplikacja.
 
 • Zdjęcia i media. Jeśli użytkownik chce dodać zdjęcie do profilu swojego dziecka, Aplikacja może zażądać zgody na dostęp do aparatu lub galerii zdjęć użytkownika. Systemy operacyjne Android mogą w charakterze warunku technicznego zażądać zgody na filmy, jednak Aplikacja wykorzysta tę zgodę jedynie w celu uzyskania dostępu do aparatu użytkownika, aby móc zrobić zdjęcia. Firma Philips w żaden sposób nie będzie przetwarzać zdjęcia profilowego dziecka użytkownika. Dane te pozostaną zapisane w Aplikacji na urządzeniu mobilnym użytkownika, gdzie firma Philips nie będzie mieć do nich dostępu.
 
 • Pliki. Aplikacja wymaga dostępu do plików użytkownika, aby zapisać konfiguracje językowe i inne pliki niezbędne do funkcjonowania Aplikacji (np. pliki graficzne i multimedialne lub inne duże zasoby programów). Jeśli użytkownik usunie Aplikację, dane te zostaną usunięte z urządzenia mobilnego użytkownika.
Więcej informacjiMniej informacji

Third parties

Komu są udostępniane dane osobowe?

 

Firma Philips może ujawnić dane osobowe użytkownika usługodawcom zewnętrznym, partnerom biznesowym lub innym stronom trzecim zgodnie z niniejszym Zastrzeżeniem prywatności i/lub obowiązującymi przepisami.

Usługodawcy

Współpracujemy z usługodawcami zewnętrznymi, którzy pomagają nam w świadczeniu, ulepszaniu, poznawaniu, dostosowywaniu, obsłudze i sprzedawaniu naszych Usług.

 

Dane osobowe użytkownika możemy udostępnić następującym usługodawcom:

 

 • Dostawcom usług informatycznych i chmurowych

Usługodawcy ci zapewniają niezbędny sprzęt, oprogramowanie, sieć, pamięć masową, usługi transakcyjne i/lub powiązane technologie konieczne do uruchomienia Aplikacji lub świadczenia Usług.

 

 • Dostawcy usług analitycznych.

Usługodawcy ci zapewniają niezbędny sprzęt, oprogramowanie, sieć, pamięć masową, usługi transakcyjne i/lub powiązane technologie konieczne do przeprowadzania analiz dotyczących aplikacji.

 

Firma Philips wymaga od swoich usługodawców zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych użytkowników, podobnego do zapewnianego przez nas. Od naszych usługodawców wymagamy przetwarzania danych osobowych wyłącznie w oparciu o nasze instrukcje i tylko w określonych celach wskazanych powyżej, uzyskiwania dostępu do minimalnej ilości danych niezbędnych do świadczenia określonych usług oraz ochrony bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika.

 

Inne strony trzecie

Firma Philips może również współpracować ze stronami trzecimi, które przetwarzają dane osobowe użytkownika do własnych celów. Jeśli firma Philips udostępnia dane osobowe stronom trzecim, które wykorzystują dane osobowe użytkownika do własnych celów, przed udostępnieniem tych danych firma Philips zadba o poinformowanie użytkownika i/lub uzyskanie jego pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku należy uważnie przeczytać zastrzeżenia prywatności tych stron trzecich, gdyż informują one o ich praktykach w zakresie ochrony prywatności, w tym o typach zbieranych danych osobowych oraz sposobach ich używania, przetwarzania i ochrony.

 

Firma Philips czasami sprzedaje swoją jednostkę biznesową lub jej część innej firmie. Takie przeniesienie własności może obejmować przekazanie danych osobowych użytkowników bezpośrednio związanych z tą jednostką biznesową kupującej ją firmie. Wszystkie nasze prawa i obowiązki wynikające z naszego Zastrzeżenia prywatności mogą być swobodnie cedowane przez firmę Philips na dowolny z naszych podmiotów stowarzyszonych w związku z fuzją, przejęciem, restrukturyzacją lub sprzedażą aktywów bądź z mocy prawa albo w inny sposób i możemy przekazywać dane osobowe użytkowników każdemu z naszych podmiotów stowarzyszonych, podmiotom będącym następcami prawnymi lub nowym właścicielom.

 

Informujemy, że logując się na urządzeniu z systemem Android za pośrednictwem konta Facebook, użytkownik zezwala firmie Facebook na zbieranie następujących informacji przy użyciu pakietu Facebook SDK:

 

 • Zdarzenia dotyczące aplikacji: Obejmuje to ogólne zdarzenia dotyczące aplikacji (np. instalację aplikacji, uruchomienie aplikacji) oraz inne standardowe wskaźniki produktów (np. ładowanie i wydajność pakietu SDK).
 • Dane konfiguracji: Po zalogowaniu użytkownika pakiet SDK okresowo przesyła żądania w tle w celu automatycznego zarządzania cyklem życia tokena dostępu.
 • Informacje o błędach: Pakiet SDK przechwytuje informacje o błędach (również podczas inicjalizacji pakietu SDK), które mogą obejmować identyfikator użytkownika zalogowanego na Facebooku.
 • Dane krótkoterminowe: Pakiet SDK monitoruje pewne aktywności użytkowników w celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom. W przypadku osób niezalogowanych na Facebooku dane te są przechowywane jedynie przez krótki okres.

 

Facebook może również zbierać dane analityczne dotyczące korzystania przez użytkownika z pakietu SDK, informacje o nazwie używanej aplikacji, datę zatwierdzenia logowania przez użytkownika oraz adres URL powiązany z danymi logowania użytkownika. Więcej informacji na temat sposobów wykorzystywania danych użytkownika przez firmę Facebook znajduje się w jej Zasadach dotyczących danych. Informujemy, że opcja logowania za pośrednictwem Facebooka jest całkowicie opcjonalna — zawsze umożliwiamy użytkownikom logowanie przy użyciu konta MyPhilips.

 

Transfer transgraniczny

Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym mamy placówki lub współpracujemy z usługodawcami, i korzystając z Usług, użytkownik potwierdza świadomość (ewentualnego) transferu informacji do krajów innych niż kraj zamieszkania użytkownika, w których mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w kraju użytkownika. W określonych okolicznościach sądy, organy ścigania, agencje regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w tych innych krajach mogą być uprawnione do uzyskiwania dostępu do danych osobowych użytkownika.

 

Jeśli użytkownik znajduje się w EOG, jego dane osobowe mogą być przekazywane do naszych podmiotów stowarzyszonych lub usługodawców w krajach nienależących do EOG, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). W przypadku transferów z EOG do krajów, które Komisja Europejska uznała za niezapewniające odpowiedniej ochrony danych, takich jak Stany Zjednoczone, w celu ochrony danych osobowych użytkownika wprowadziliśmy odpowiednie środki, takie jak nasze Wiążące zasady korporacyjne dotyczące danych klientów, dostawców i partnerów biznesowych i/lub standardowe klauzule kontraktowe przyjęte przez Komisję Europejską. Kopię tych środków można uzyskać, klikając powyższe łącze lub kontaktując się z nami tutaj.

 

Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne lub dozwolone w przypadku celów, do których są zbierane. Kryteria, którymi się kierujemy, określając okresy zatrzymywania, obejmują następujące informacje: (i) czas korzystania przez użytkownika z Aplikacji i Usług; (ii) czy istnieje zobowiązanie prawne, któremu podlegamy; lub (iii) czy zatrzymanie jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązujących ustaw o przedawnieniu, postępowań sądowych lub dochodzeń regulacyjnych).

Więcej informacjiMniej informacji

Choices and rights

Możliwości wyboru i prawa użytkownika

Jeżeli użytkownik chce złożyć wniosek o dostęp, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie lub sprzeciw wobec przetwarzania przekazanych nam wcześniej danych osobowych lub złożyć wniosek o otrzymanie elektronicznej kopii danych osobowych w celu przekazania ich innej firmie (w zakresie, w jakim prawo do przenoszenia danych jest zapewnione przez obowiązujące przepisy), może skontaktować się z nami tutaj. Wniosek taki rozpatrzymy zgodnie z obowiązującym prawem.

 

We wniosku użytkownik powinien wskazać dane, których dotyczyć ma dostęp, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub sprzeciw wobec przetwarzania. W celu ochrony użytkownika możemy realizować wyłącznie wnioski dotyczące danych osobowych związanych z kontem użytkownika, adresem e-mail lub innymi informacjami o koncie, których użyto w celu wysyłania do nas wniosku, a przed rozpatrzeniem takiego wniosku możemy wymagać weryfikacji tożsamości użytkownika. Dołożymy starań, aby zastosować się do wniosku użytkownika tak szybko, jak będzie to możliwe.

 

W przypadku, gdy polegamy na zgodzie na zbieranie i/lub przetwarzanie danych osobowych, użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, bez wpływu na legalność wykonanego przed wycofaniem przetwarzania opartego na zgodzie. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika na potrzeby Usług jest wywiązanie się z umowy, świadczenie usług może być niemożliwe w przypadku nieotrzymania przez nas danych użytkownika.

 

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik skorzysta z (niektórych) swoich możliwości wyboru i praw, może nie być już w stanie korzystać, w całości lub w części, z naszych Usług.

 

W przypadku przetwarzania przez nas danych użytkownika w celu wywiązania się z ciążącego na nas zobowiązania prawnego, w tym jeśli użytkownik kontaktuje się z nami w celu skorzystania z dowolnego ze swoich praw, przetwarzanie takie uznajemy za zgodne z prawem na mocy artykułu 6.1 (c) Rozporządzenia (UE) 2016/679.

Więcej informacjiMniej informacji

We protect your personal data

Chronimy dane osobowe użytkowników

Traktujemy poważnie nasz obowiązek ochrony danych powierzonych firmie Philips przed przypadkową lub nieautoryzowaną zmianą, utratą, niewłaściwym użyciem, ujawnieniem lub dostępem. Firma Philips do ochrony danych użytkownika stosuje różne technologie zabezpieczeń oraz środki techniczne i organizacyjne. W tym celu stosujemy między innymi środki kontroli dostępu, zapory sieciowe i bezpieczne protokoły.

Więcej informacjiMniej informacji

Special information for parents

Specjalne informacje dla rodziców

Zasady firmy Philips nakazują nam przestrzeganie prawa, gdy do zebrania, użycia lub ujawnienia danych osobowych dzieci wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów. Zobowiązujemy się do ochrony prywatności dzieci oraz zdecydowanie zachęcamy rodziców i opiekunów do sprawowania aktywnej kontroli nad działaniami dzieci i ich zainteresowaniami w Internecie.

 

Jeśli rodzic lub opiekun dowie się, że jego dziecko przekazało nam swoje dane osobowe bez jego zgody, prosimy o kontakt tutaj. Jeśli dowiemy się, że dziecko przekazało nam dane osobowe, usuniemy te dane z naszych plików.

Więcej informacjiMniej informacji

Changes to the privacy notice

Zmiany w niniejszym Zastrzeżeniu prywatności

Nasze Usługi mogą od czasu do czasu ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego zastrzeżenia prywatności od czasu do czasu. Wraz z aktualizacją treści niniejszego Zastrzeżenia prywatności będziemy również aktualizować datę na początku tego dokumentu.

 

Zachęcamy do regularnego przeglądania najnowszej wersji niniejszego Zastrzeżenia prywatności.

 

Nowe Zastrzeżenie prywatności wchodzi w życie natychmiast po jego opublikowaniu. Jeśli użytkownik nie zgadza się na zmienione zastrzeżenie, powinien zmienić swoje preferencje lub rozważyć zaprzestanie korzystania z naszych Usług. Kontynuując uzyskiwanie dostępu lub korzystanie z naszych Usług po wejściu w życie takich zmian, użytkownik potwierdza, że został poinformowany o zmianach i akceptuje Zastrzeżenie prywatności z tymi zmianami.

Więcej informacjiMniej informacji

Contact

Kontakt z nami

Do celów artykułu 27 Rozporządzenia (UE) 2016/679, Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Holandia) pełni funkcję naszego Przedstawiciela na terenie Unii Europejskiej.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Zastrzeżenia prywatności lub sposobów używania danych osobowych przez firmę Philips użytkownik może skontaktować się z nami (w tym z naszym inspektorem ochrony danych i/lub Przedstawicielem) tutaj. Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego właściwego dla jego kraju lub regionu

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.