Warunki gwarancji na okres dodatkowych 3 lat dla produktów do toalety męskiej firmy Philips — strona rejestracji Grudzień 2013 r.

 

Firma Philips Consumer Lifestyle udziela gwarancji na swoje produkty przez okres dwóch (2) lat. Okres gwarancji liczy się od daty zakupu. Warunki standardowej gwarancji zostały wymienione poniżej.

 

 

Oprócz tej dwuletniej gwarancji można uzyskać dodatkowe trzy (3) lata ochrony gwarancyjnej. Poniżej wymienione zostały warunki, na jakich dwuletni okres gwarancji zostaje rozszerzony do pięciu (5) lat na produkt („Produkt”) z oferty maszynek do strzyżenia włosów serii 3000, 5000 lub 7000 (dotyczy tylko następujących modeli maszynek do strzyżenia włosów serii 3000, 5000 lub 7000: HC3400, HC3410, HC3420, HC3422, HC3424, HC3426, HC5410, HC5440, HC5442, HC5446, HC5447, HC5450, HC7450, HC7452).

 

-  Po zarejestrowaniu produktu w tej witrynie użytkownik otrzyma dodatkowe trzy (3) lata gwarancji na Produkt.

-  Dodatkowe trzy (3) lata gwarancji podlegają tym samym warunkom, co standardowa gwarancja wymieniona poniżej i dołączona do produktu podczas dostawy. Aby przedłużona gwarancja była ważna, podczas rejestracji należy udzielić informacji zgodnych ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniem. Kartę rejestracyjną należy wypełnić i dostarczyć do firmy Philips w ciągu trzech (3) miesięcy od daty zakupu produktu.

   

-   Firma Philips zastrzega sobie prawo do modyfikacji warunków tej dodatkowej trzyletniej gwarancji bez wcześniejszego powiadomienia.

   

-   Niniejsze zasady podlegają prawu obowiązującemu w kraju, w którym produkt został sprzedany, i są zgodnie z nim interpretowane. Wszelkie spory wynikające z tej gwarancji lub mające z nią związek będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla kraju, w którym produkt został sprzedany.

   

-   Gdyby jakiekolwiek postanowienia zawarte w niniejszych zasadach zostały uznane za nieważne przez sąd miejscowo właściwy, nieważność takiego postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych zasad, które zachowają prawomocność i znaczenie.

   

-   Oferta dodatkowych trzech (3) lat gwarancji została wprowadzona przez firmę Philips Consumer Lifestyle B.V. z zarejestrowaną siedzibą w Eindhoven (Holandia).

 

 

-   Aby wywiązać się ze zobowiązań gwarancyjnych, firma Philips musi zebrać odpowiednie informacje. Dane osobowe wprowadzone podczas rejestracji zostaną zapisane w globalnej bazie danych konsumentów firmy Philips do celów administracyjnych. Informacje o tej bazie zostały przekazane do holenderskiego urzędu ochrony danych pod numerem rejestracyjnym 1166347. Dane w tej bazie danych są używane zgodnie z holenderskimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności oraz Zasadami poufności firmy Philips (patrz stopka tej witryny). Zgodnie z opisem na stronie rejestracyjnej firmy Philips takie użycie może obejmować przekazywanie za pośrednictwem poczty e-mail informacji o produktach i usługach firmy Philips oraz wydarzeniach przez nią organizowanych, a także innych informacji, które mogą być użyteczne. Zgoda na taki sposób użycia jest wyrażana przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru podczas rejestracji.

Wszelkie pytania, skargi lub uwagi dotyczące programu należy przesyłać pocztą e-mail do firmy Philips na adres wyświetlany po kliknięciu łącza „Kontakt” w stopce tej witryny internetowej.

 

Standardowa gwarancja

 

-   Philips Consumer Lifestyle udziela gwarancji na swoje produkty przez okres dwóch (2) lat. Okres gwarancji liczy się od daty zakupu. W przypadku ujawnienia wad materiałowych lub produkcyjnych w czasie trwania dwuletniej gwarancji Philips Consumer Lifestyle na własny koszt naprawi produkt lub wymieni go na nowy.

   

-   Firma Philips Consumer Lifestyle dokona naprawy lub wymiany produktu bezpłatnie wyłącznie po przedstawieniu wiarygodnego dowodu, na przykład paragonu kasowego, potwierdzającego, że termin zgłoszenia reklamacji ma miejsce w okresie gwarancyjnym. Gwarancją nie są objęte produkty oraz części produktów ulegające zużyciu, które można, ze względu na ich właściwości, zaliczyć do elementów zużywalnych, a także części i produkty wykonane ze szkła.

   

-   Gwarancją nie są objęte wady będące następstwem uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub niedostateczną konserwacją (np. zablokowanie części przez osadzający się kamień) oraz wynikające z przeróbek lub napraw przeprowadzanych przez osoby nieposiadające autoryzacji Philips Consumer Lifestyle.

   

-   Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Używanie go w celach profesjonalnych lub półprofesjonalnych bądź w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją spowoduje unieważnienie gwarancji. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w takich przypadkach.

   

-    Właściwe stosowanie urządzenia wymaga od użytkownika ścisłego przestrzegania wszystkich zaleceń zawartych w instrukcji obsługi produktu oraz powstrzymania się od używania go w sposób opisany w instrukcji obsługi jako nieodpowiedni lub przed którym ostrzega producent.