1
0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  • Darmowa dostawa i zwrot

  • 14 dni na zwrot

  • 2 lata gwarancji

  Produkty

  Warunki użytkowania Aplikacji uGrow 

  Niniejsza aplikacja (zwana dalej „Aplikacją”) jest Państwu udostępniana przez Philips Consumer Lifestyle BV (z siedzibą pod adresem: Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Holandia) (zwaną dalej „Philips”).

   

  Pobierając Aplikację i korzystając z niej, zgadzają się Państwo na niniejsze warunki użytkowania.

   

  Co daje ta Aplikacja

  Aplikacja pomaga monitorować Państwa dziecko, pozwalając Państwu lepiej poznać i wspierać jego rozwój.

   

  Aplikacja pozwala na ręczne gromadzenie informacji o karmieniu, odciąganiu mleka, temperaturze ciała, wzroście, wadze, płaczu i śnie dziecka.

   

  Aplikacja umożliwia przesyłanie danych ze wszystkich ręcznych urządzeń monitorujących i podłączonych urządzeń firmy Philips (inteligentnego termometru dousznego Philips Avent uGrow oraz inteligentnej niani elektronicznej uGrow), które wykorzystamy w celu dostarczenia Państwu informacji, spersonalizowanych wiadomości, wskazówek oraz treści odnoszących się do rozwoju Państwa dziecka.

   

  Dane przesyłane z ręcznych urządzeń monitorujących i podłączonych urządzeń firmy Philips pozwalają śledzić rozwój dziecka i otrzymywać informacje, spersonalizowane wiadomości, wskazówki oraz treści odnoszące się do rozwoju dziecka, co pozwala Państwu lepiej wspierać ten rozwój.

   

  Aplikacja udostępnia również inne funkcje, do których mogą Państwo uzyskać dostęp, takie jak rejestrowanie szczególnych chwil (zdjęcia), śledzenie ważnych etapów i przechowywanie notatek. 

  Jeżeli nie chcą Państwo pobierać tej Aplikacji i korzystać z niej, nie będą Państwo mieli dostępu do wszystkich funkcji oferowanych przez podłączone urządzenie/urządzenia firmy Philips.

   

  Bardzo cieszymy się, że będą Państwo korzystać z tej Aplikacji – prosimy jedynie o zapoznanie się z kilkoma zasadami i ograniczeniami. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami użytkowania.

   

  Środki ostrożności

  PRZYJMUJĄ PAŃSTWO DO WIADOMOŚCI I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE FIRMA PHILIPS NIE JEST PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM OPIEKĘ MEDYCZNĄ ANI TEŻ NIE ZAJMUJE SIĘ DIAGNOSTYKĄ, BADANIEM BĄDŹ LECZENIEM JAKICHKOLWIEK SCHORZEŃ. APLIKACJA JEST WYŁĄCZNIE NARZĘDZIEM INFORMACYJNYM I NIE ZASTĘPUJE PROFESJONALNEJ OCENY DOKONYWANEJ PRZEZ PODMIOTY SŁUŻBY ZDROWIA.

   

  Urządzenia firmy Philips podłączone do tej Aplikacji są przeznaczone do monitorowania/zastosowania w przypadku zdrowych niemowląt i dzieci.

  Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące schorzeń, w każdym przypadku zaleca się konsultację z lekarzem.

   

  Utworzenie konta

  Aby móc w pełni wykorzystywać funkcje tej Aplikacji i podłączonego urządzenia lub podłączonych urządzeń firmy Philips, muszą Państwo założyć konto związane z Aplikacją oraz muszą Państwo wyraźnie zaakceptować niniejsze warunki użytkowania.

   

  Sposób postępowania użytkownika

  W związku z korzystaniem z aplikacji zgadzają się Państwo nie podejmować następujących działań:

  (i) powielania, duplikowania lub kopiowania Aplikacji bądź jakiejkolwiek jej części w celach komercyjnych lub niezgodnych z prawem;

  (ii) uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do poniższych systemów, ingerowania w ich działanie lub zakłócania oraz ich uszkadzania:

  a) dowolnej części Aplikacji;

  b) dowolnych urządzeń lub sieci, w których przechowywana jest Aplikacja;

  c) dowolnego oprogramowania wykorzystywanego przy dostarczaniu Aplikacji; lub

  d) dowolnych urządzeń, sieci lub oprogramowania będących własnością podmiotów zewnętrznych lub używanych przez nie.

  (iii) używania dowolnych materiałów pochodzących z Aplikacji, w tym w szczególności na innych stronach internetowych lub w innych aplikacjach mobilnych, oraz kopiowania dowolnych materiałów z Aplikacji do wymienionych lokalizacji; lub

  (iv) umieszczania ramek z dowolną treścią pochodzącą z Aplikacji na własnych lub cudzych stronach internetowych bądź we własnej lub cudzej aplikacji mobilnej.

  (v) ujawniania dowolnej osobie trzeciej kodu identyfikacyjnego użytkownika, hasła lub jakichkolwiek innych informacji dostarczonych Państwu w ramach procedur bezpieczeństwa firmy Philips. W przypadku nieprzestrzegania tego zapisu   firma Philips ma prawo w dowolnej chwili wyłączyć dowolny kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło.

   

  Licencja

  Firma Philips przyznaje Państwu niezbywalne, niewyłączne prawo (bez prawa do udzielania dalszych licencji) do zainstalowania Aplikacji i korzystania z niej wyłącznie na wskazanych ręcznych urządzeniach mobilnych (np. iPhone lub smartfonie z systemem Android) wyłącznie w celu wspierania i rozszerzenia funkcjonalności podłączonego urządzenia lub urządzeń firmy Philips. Państwa prawo do korzystania z tej Aplikacji nie obejmuje żadnych praw ani licencji dotyczących używania lub rozpowszechniania oprogramowania bądź tworzenia dzieł pochodnych związanych z oprogramowaniem w dowolny sposób, który skutkowałby objęciem oprogramowania warunkami dowolnej licencji bezpośrednio lub pośrednio (1) nakładającej lub interpretowanej jako nakładająca na firmę Philips zobowiązania dotyczące oprogramowania lub związanych z nim dzieł pochodnych; bądź (2) przyznającej lub interpretowanej jako przyznająca dowolnej osobie trzeciej jakiekolwiek prawa lub zwolnienia w odniesieniu do praw własności intelektualnej lub praw własności do oprogramowania bądź związanych z nim dzieł pochodnych.

   

  Urządzenia typu jailbreak

  Ta aplikacja nie jest przeznaczona do użytkowania na urządzeniach, w których system operacyjny nie jest zgodny z domyślnym standardem („urządzenia typu jailbreak”). Użytkownik potwierdza, że nie będzie podejmował prób zainstalowania ani korzystania z niniejszej aplikacji na żadnym urządzeniu typu jailbreak. Jakakolwiek próba zainstalowania lub korzystania z tej aplikacji na urządzeniu typu jailbreak będzie stanowiła naruszenie obowiązujących warunków i może prowadzić do zamknięcia konta bez możliwości zwrotu kosztów wedle własnego uznania firmy Philips. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z urządzeń typu jailbreak.

   

  Prawa własności (w tym intelektualnej) związane z aplikacją

  Firma Philips jest właścicielem praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych oraz praw do szaty graficznej w związku z wszystkimi materiałami i treściami wyświetlanymi w Aplikacji oraz za jej pośrednictwem. Nie mogą Państwo powielać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, wyświetlać, umieszczać w ramkach, wykonywać, publikować, dystrybuować, rozpowszechniać, transmitować, emitować ani rozprowadzać takich materiałów lub treści wśród dowolnych osób trzecich (włącznie z wyświetlaniem lub dystrybucją materiałów za pośrednictwem stron internetowych należących do stron trzecich) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Philips, z wyjątkiem przypadków używania Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem. Przesyłając firmie Philips uwagę, sugestię lub dowolny inny materiał (z wyłączeniem wszelkich treści niezgodnych z prawem) związany z Aplikacją (zwane dalej „Informacjami Zwrotnymi”), niniejszym przekazują Państwo firmie Philips wszelkie prawa własności do takich Informacji Zwrotnych oraz potwierdzają, że firma Philips będzie uprawniona do wykorzystywania i wdrażania wszelkich takich Informacji Zwrotnych w dowolny sposób, bez ograniczeń i bez żadnego obowiązku zachowania poufności, wskazania Państwa jako autorów lub wypłacenia Państwu wynagrodzenia, bądź też udzielają Państwu firmie Philips licencji na wykorzystanie takich Informacji Zwrotnych bez żadnych ograniczeń w zakresie, w jakim powyższe postanowienie zostanie uznane za nieskuteczne.

   

  Wyłączenie gwarancji dotyczącej Aplikacji

  Ta Aplikacja jest dostarczana w swojej obecnej formie. Korzystają Państwo z Aplikacji na własne ryzyko i rachunek. W maksymalnym zakresie dozwolonym prawem firma Philips wyłącza wszelkie gwarancje dowolnego rodzaju, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane, w tym w szczególności dorozumiane gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, a także wszelkie dorozumiane gwarancje dotyczące nienaruszania praw. Firma Philips nie gwarantuje, że funkcje zawarte w Aplikacji będą spełniać Państwa wymagania lub potrzeby lub że aplikacja będzie działać bezbłędnie lub w nieprzerwany sposób bądź zostaną usunięte wszelkie wady lub błędy Aplikacji lub też że Aplikacja jest kompatybilna z dowolną platformą.

   

  Gwarancja dotycząca podłączonych urządzeń firmy Philips

  Korzystanie z podłączonego urządzenia/urządzeń firmy Philips podlega gwarancji i instrukcji użytkowania dołączonej do danego urządzenia.

   

  Ogólne postanowienia dotyczące gwarancji

  Niniejsze warunki użytkowania nie naruszają ustawowych praw gwarancyjnych przysługujących Państwu jako konsumentom w Państwa kraju zamieszkania.

   

  Automatyczne aktualizacje oprogramowania

  Firma Philips może aktualizować lub zmieniać Aplikację w celu zapewnienia jej sprawnego działania i może to następować bez powiadomienia. W razie zajścia takiej potrzeby możemy zawiesić dostęp do Aplikacji lub wyłączyć ją na czas nieokreślony.  Aktualizacje lub zmiany mogą podlegać zaktualizowanym warunkom użytkowania. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na takie aktualizacje, jedynym przysługującym Państwu środkiem jest zaprzestanie korzystania z Aplikacji.

   

  Usługi podmiotów zewnętrznych

  Korzystanie przez Państwa z Aplikacji nie wiąże się z udostępnieniem Państwu urządzenia mobilnego bądź innego sprzętu niezbędnego do uzyskania dostępu do niej. Aby móc korzystać z Aplikacji, muszą Państwo posiadać łączność z internetem i odpowiednie łącza telekomunikacyjne. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za koszty użytkowania telefonu lub inne koszty, które mogą Państwo ponieść, bądź którymi mogą Państwa obciążyć podmioty zewnętrzne. Może się zdarzyć, że korzystając z Aplikacji, skorzystają Państwo także z usługi, pobiorą oprogramowanie lub zakupią towary bądź usługi oferowane przez podmiot zewnętrzny. Takie usługi i towary podmiotów zewnętrznych mogą podlegać osobnym regułom oraz ograniczeniom odrębnym od niniejszych warunków użytkowania i mają Państwo obowiązek ich przestrzegać w odniesieniu do takiego podmiotu zewnętrznego.

   

  Strony internetowe i Aplikacje podmiotów zewnętrznych

  Aplikacja może udostępniać łącza lub odniesienia do stron internetowych i Aplikacji obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne. Firma Philips nie monitoruje takich stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, funkcjonalność lub praktyki. Jeżeli uzyskują Państwo dostęp do takich stron internetowych podmiotów zewnętrznych (za pośrednictwem Aplikacji), robią to Państwo na własne ryzyko. Zalecamy zapoznanie się z warunkami użytkowania i polityką ochrony danych osobowych zamieszczonymi na takich stronach internetowych podmiotów zewnętrznych. Zgadzają się Państwo, że firma Philips nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty dowolnego rodzaju wynikające z korzystania przez Państwa ze strony internetowej podmiotu zewnętrznego.

   

  Oprogramowanie open source

  Aplikacje mogą zawierać składniki podlegające warunkom dotyczącym oprogramowania open source. Mogą Państwo pobrać takie oprogramowanie open source i korzystać z niego na warunkach określonych w odpowiednich postanowieniach licencyjnych.

   

  Ochrona prywatności

  Firma Philips ceni i szanuje Państwa prywatność. Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem Aplikacji będą wykorzystywane zgodnie z zasadami ochrony prywatności. Proszę zapoznać się z zasadami ochrony prywatności.

   

  Odpowiedzialność

  W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Philips nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dowolne szkody powstałe w wyniku korzystania przez Państwa z Aplikacji. Firma Philips oraz dowolni właściciele lub licencjodawcy Aplikacji bądź jej twórcy i współtwórcy nie będą w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, szczególne, skutkujące odszkodowaniem z nawiązką lub następcze (w tym w szczególności obejmujące zakup zastępczych towarów lub usług, utratę danych, możliwości korzystania lub zysków, przerwy w działalności) wynikające z dowolnych przyczyn i opierające się na dowolnej podstawie prawnej odpowiedzialności – umownej, na zasadzie ryzyka lub deliktowej (w tym z tytułu zaniedbania lub z innych przyczyn) – powstałe w dowolny sposób wskutek korzystania z Aplikacji, nawet jeżeli zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Łączna odpowiedzialność firmy Philips w odniesieniu do jej obowiązków wynikających z niniejszych warunków użytkowania lub inna odpowiedzialność związana z tą Aplikacją nie przekroczy kwoty 100 (stu) euro. W niektórych jurysdykcjach ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody następcze lub uboczne nie jest dopuszczalne, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do Państwa. Jeżeli jakiekolwiek ograniczenie dotyczące środków prawnych, odszkodowań lub zobowiązań jest zabronione lub ograniczone przepisami prawa, firma Philips pozostaje uprawniona w maksymalnym zakresie do wyłączeń i ograniczeń dostępnych na mocy niniejszych warunków użytkowania oraz przepisów prawa.

   

  WYPŁACĄ PAŃSTWO FIRMIE PHILIPS I JEJ SPÓŁKOM STOWARZYSZONYM ODSZKODOWANIE W PEŁNEJ WYSOKOŚCI ORAZ ZWOLNIĄ PAŃSTWO FIRMĘ PHILIPS Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH STRAT LUB ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z DOWOLNYMI SZKODAMI WYNIKAJĄCYMI Z KORZYSTANIA PRZEZ PAŃSTWA Z APLIKACJI DO CELÓW DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ LUB LECZENIA. ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO, ŻE PAŃSTWA UDZIAŁ W DOWOLNYCH WYDARZENIACH ORAZ AKTYWNOŚCIACH, O KTÓRYCH DOWIEDZIELI SIĘ PAŃSTWO ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI, MA CHARAKTER DOBROWOLNY I NASTĘPUJE NA PAŃSTWA WŁASNE RYZYKO.

   

  Właściwe prawo

  W zakresie dopuszczalnym przepisami prawa niniejsze warunki użytkowania będą rozumiane i interpretowane według przepisów prawa obowiązujących w kraju zamieszkania użytkownika oraz im podległe (z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach).

   

  Odrębność postanowień

  Jeżeli dowolny z niniejszych warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub w inny sposób niemożliwy do wyegzekwowania ze względu na przepisy dowolnego stanu lub kraju, w którym warunki te mają w zamierzeniu być stosowane, wówczas w zakresie i w jurysdykcji, w której dany warunek jest niezgodny z prawem, nieważny lub niemożliwy do wyegzekwowania, zostanie on usunięty, a pozostałe warunki użytkowania będą nadal obowiązywać, pozostaną w pełni w mocy i będą nadal wiążące oraz możliwe do wyegzekwowania.

   

  Przepisy antybojkotowe obowiązujące w USA

  Oświadczają Państwo i zapewniają, że (i) nie przebywają na terytorium państwa objętego embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub zakwalifikowanego przez rząd Stanów Zjednoczonych do tzw. państw wspierających terroryzm; oraz (ii) nie figurują na żadnej liście osób objętych przez rząd Stanów Zjednoczonych zakazami lub ograniczeniami. Nieodwołalnie udzielają również Państwo firmom Apple i Google, jako beneficjentom będącym stronami trzecimi, prawa (a firmy Apple i Google to prawo przyjmują) do egzekwowania zapisów niniejszego oświadczenia i zapewnienia w stosunku do Państwa.

   

  Jedyny punkt kontaktowy

  Żaden podmiot zewnętrzny nie ponosi odpowiedzialności za Aplikację i jej treść. Dlatego w przypadku pytań, potrzeby skorzystania z wsparcia, roszczeń dotyczących produktów lub roszczeń dotyczących własności intelektualnej osób trzecich w związku z tą Aplikacją, niniejszymi warunkami użytkowania lub dowolnymi podłączonymi urządzeniami firmy Philips, które przekazują dane do tej Aplikacji, należy skontaktować się z firmą Philips pod adresem www.philips.pl/c-m/wsparcie-konsumenta.

   

  Życzymy przyjemnego korzystania z Aplikacji!