Regulamin Akcji Promocyjnej

"Kampania promocyjna - Przychodnia Morena"

Regulamin akcji promocyjnej  

Kampania promocyjna - Przychodnia Morena

 

 

§ 1

Definicje

1. „Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) uczestnicząca w Akcji promocyjnej „Kampania promocyjna – Przychodnia Morena”, która będąc na Dedykowanej Stronie Internetowej uzyskała Hasło rabatowe uprawniające do uzyskania zniżki i przekazała je w kontakcie z przedstawicielem Placówki Partnera w celu wykonania na jej rzecz Usługi przez Partnera w okresie Akcji Promocyjnej.

2. „Hasło rabatowe” – zwrot słowny „Philips 2019” uwidoczniony na Dedykowanej Stronie Internetowej w trakcie trwania Akcji uprawniający do otrzymania zniżki na Usługę nabywaną przez Klienta w Placówce Partnera, w wysokości 100zł.  Hasło rabatowe uprawnia do zakupu jednej Usługi przez jednego Klienta.

3. „Philips” lub „Organizator”- Philips Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037385, NIP: 5260210955, REGON: 011097206, kapitał zakładowy w wysokości 68.497.880,00 zł.

4. „Dedykowana Strona Internetowa”– jedna z trzech stron www prowadzonych przez Philips i dostępnych pod adresami:
www.philips.pl/przychodnia_morena_bezdech,
www.philips.pl/przychodnia_morena_bezdech_senny,
oraz
www.philips.pl/przychodnia_morena_bezdech_gdansk
Dedykowane Strony Internetowe prowadzone są w ramach i w okresie trwania Akcji. Każda Dedykowana Strona Internetowa za pośrednictwem sieci Internet stanowi źródło informacji o „Kampanii promocyjna – Przychodnia Morena” oraz zawiera informację o Placówce Partnera i Partnerze oraz Usługach.

5.„Partner” – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Morena" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba i adres: 80-286 Gdańsk ulica Jaśkowa Dolina nr 105, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000163161 NIP: 957-07-51-890 reprezentowaną przez: Barbara Rolbiecka-Tkaczyk Prezes Zarządu

6. „Placówka Partnera” – Przychodnia NZOZ Morena, ul. Jaśkowa Dolina 105, 80-286 Gdańsk

7. „Usługa” – badanie diagnostyczne bezdechu sennego, które Klient może nabyć w Placówce Partnera ze zniżką, po przekazaniu w kontakcie z przedstawicielem Placówki Partnera Hasła rabatowego w ramach Akcji.


§ 2

Warunki ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej „Kampanii promocyjnej – Przychodnia Morena” i otrzymania Hasła rabatowego, które może być wykorzystane w placówce Partnera w celu nabycia Usługi ze zniżką.

2. Celem Akcji jest promocja ośrodka diagnostycznego oraz zwiększenie świadomości występowania bezdechu sennego.

 

§ 3.
Termin i miejsce Akcji

1. Kampania trwa w okresie od  21.10.2019 do 17.11.2019.

2. Kampania organizowana jest na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Usługi z wykorzystaniem Hasła rabatowego i ze zniżką będą świadczone przez Partnera w Placówce Partnera.

 

§ 4
Uczestnicy Akcji

1. Kampania skierowana jest wyłącznie do Klientów którzy trafią na Dedykowaną Stronę Internetową i wyrażą wolę wzięcia udziału w Akcji.

2. Udział w Akcji jest dobrowolny a Klient przystępując do niego potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz że go akceptuje i wyraża zgodę na jego stosowanie.

3. Uczestnictwo w Akcji wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu. Klient potwierdza niniejszym spełnienie wszelkich warunków kwalifikacyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Akcji. Jeżeli Klient nie spełni warunków kwalifikacyjnych Akcji lub w jakikolwiek sposób złamie zasady niniejszego regulaminu traci on prawo do uczestnictwa w Akcji, w tym prawo do uzyskania Usługi ze zniżką.

 

§ 5
Warunki uczestnictwa

1. Philips w ramach Akcji umożliwia Klientom uzyskanie Hasła rabatowego  na Dedykowanej Stronie Internetowej, umożliwiającego zakup Usługi w Placówce Partnera ze zniżką w wysokości 100zł, w okresie Akcji.

2. Hasło rabatowe może być zrealizowane wyłącznie w Placówce Partnera w okresie Akcji.

3. Realizując Hasło rabatowe, Klient może kupić Usługi wyłącznie w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą Klienta  i bez możliwości ich dalszej odsprzedaży (na użytek własny).

4. Hasło rabatowe musi być przekazane przez Klienta pracownikowi Partnera podczas rejestracji w Placówce Partnera.  

5. Zniżka wynikająca z Hasła rabatowego kalkulowana jest jako -33% od ceny brutto Usługi obowiązującej u Partnera w okresie Akcji.

6. Zniżka wynikająca z Hasła rabatowego uzyskana przez Klienta w ramach niniejszej Akcji nie może być łączona z innymi promocjami i zniżkami w Placówce Partnera.  

7. Hasło rabatowe nie podlega wymianie na gotówkę lub inne nagrody.

 

§ 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Akcji mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 17.11.2019  za pomocą listu poleconego, przesyłki kurierskiej lub poczty elektronicznej na adres bezdech-senny@philips.com. O zachowaniu  terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej (zgłoszenia pocztą lub przesyłką kurierską) lub data wysłania e-maila na serwer pocztowy Philips (zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej). Upływ tego terminu nie powoduje braku możliwości wystąpienia przez Klienta z roszczeniami w stosunku do Organizatora, w tym do dochodzenia roszczeń przed sądem.

2. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient powiadamiany jest w taki sam sposób, w jaki reklamacja została przesłana – listownie na adres podany w reklamacji – w przypadku otrzymania reklamacji za pośrednictwem poczty lub kuriera; pocztą elektroniczną – w przypadku otrzymania reklamacji emailem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Koordynatora.

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Prawo powyższe przysługuje Klientowi również w przypadku nie skorzystania przez Klienta z postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie Akcji.

 

§ 7 
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów w zakresie aktywności na Dedykowanej Stronie Internetowej jest Philips.

2. Administratorem danych osobowych Klientów związanych ze świadczeniem Usługi jest Partner.

3. W związku z prowadzeniem Akcji promocyjnej przetwarzane będą od Klientów następujące ich dane osobowe:

a. Przez Philips: pliki Cookies, zgodnie z dostępnymi na stronie warunkami korzystania ze strony, polityka cookies i oświadczeniem prywatności.

4. Administratorzy, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, przetwarzają dane osobowe zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku („RODO”) oraz w celu przeprowadzenia Akcji promocyjnej, w tym wygenerowania kodu rabatowego (Philips) i świadczenia Usług (Partner). Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Akcji lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Akcji. Po upływie tego okresu dane osobowe Klientów zostaną usunięte, z zastrzeżeniem obowiązku przechowywania danych związanych ze świadczeniem Usługi przez Partnera, które Partner będzie przechowywał przez czas określony powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej.

 

§ 8
Postanowienia Końcowe

1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu Akcji i obowiązujące przepisy prawa.

2. Aktualny Regulamin Akcji dostępny jest na Dedykowanej Stronie Internetowej, oraz w siedzibie Organizatora.

3. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu Akcji i jego akceptacją.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Akcji, przy założeniu, że nie wpłyną one na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. Zmiany niniejszego Regulaminu zostaną ogłoszone poprzez umieszczenie ich na Dedykowanej Stronie Internetowej.

 

* * *