Warunki

Definicje

 

1.„Sklep Firmowy PHILIPS” – usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Konsumentom i Użytkownikom przeglądanie Treści, zawieranie umów na odległość, dokonywanie płatności za Produkty; dostępny jest pod adresem https://www.shop.philips.pl.

2. „Sprzedawca” (także „Usługodawca” lub „PHILIPS”) – PHILIPS Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037385, numer NIP: 5260210955, REGON: 011097206, kapitał zakładowy w wysokości 68 497 880,00 zł.

3.„Strona Mój PHILIPS” - będąca częścią witryny www.PHILIPS.pl, strona internetowa dostępna pod adresem: https://www.PHILIPS.pl/myPHILIPS, prowadzona przez PHILIPS Koninklijke N.V. z siedzibą w Eindhoven, Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, Netherlands.

4.„Użytkownik”- osoba korzystająca ze stron internetowych Sklepu Firmowego, w tym osoba dokonująca zakupu Produktów jako Konsument.

5.„Konsument” – osoba, o której mowa w art. 221 kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), która otrzymała od Sprzedawcy indywidualny login i hasło dostępu, przeznaczone wyłącznie do jej osobistego użytku.

6.„Konto”– podstrona Sklepu, w ramach której Konsument ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności ponownego podawania swoich danych osobowych.

7.„Rejestracja” – jednorazowa i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu imiennego Konta na rzecz Użytkownika.

8.„Produkt” – produkty marki PHILIPS oraz innych towary znajdujące się w ofercie Sklepu Firmowego („Produkty”).

9.„Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem za pośrednictwem Sklepu Firmowego PHILIPS.

10.„Treści” – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, loga, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Firmowego PHILIPS.

11.„Polityka prywatności i cookies” – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies jest dostępna na stronach Sklepu Firmowego.

12.„Ogólne Warunki ” – niniejszy dokument

 

Do góry

1. Informacje ogólne

 

1.1 Podmiotem prowadzącym Sklep Firmowy dostępny pod adresem https://www.philips.pl/sklep/PL_Emp/oraz świadczącym za jego pośrednictwem Usługi, w tym umożliwiającym sprzedaż Produktów, jest PHILIPS. Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037385, numer NIP: 5260210955, REGON: 011097206, kapitał zakładowy w wysokości 68 497 880,00 zł.

 

1.2 Zakupy produktów w Sklepie Firmowym możliwe są tylko dla Konsumentów (tj. osób fizycznych dokonujących z PHILIPS czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową) którzy posiadają indywidualne loginy i hasła dostępu, przeznaczone wyłącznie do ich osobistego użytku. Dostawa Produktów możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie przyjmuje zamówień na dostawy poza terytorium Polski.

 

1.3 Zasady i warunki, na jakich Produkty są oferowane do sprzedaży na stronie internetowej Sklepu Firmowego są przedstawione poniżej. Każda osoba korzystająca ze stron internetowych Sklepu Firmowego, w tym Konsument dokonujący Zamówienia Produktów w Sklepie Firmowym, jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszych Ogólnych Warunków.

 

1.4 Konsument ma prawo nabywać produkty jedynie na własne potrzeby lub ewentualnie na potrzeby członków swojej rodziny lub osób najbliższych, z zastrzeżeniem, że będą one nabywane jedynie dla celów osobistych lub domowych i nie będą podlegać odsprzedaży na rzecz osób trzecich. Niedopuszczalna jest odsprzedaż przez Konsumenta produktów zakupionych przez niego w Sklepie Firmowym Philips osobom trzecim. Konsument ma prawo nabywać Produkty o łącznej wartości nie większej niż kwota 10.000 PLN (całkowita łączna wartość zamówień) w miesiącu, w którym dokonywany jest zakup, przy czym w jednym miesiącu kalendarzowym Konsument może nabyć maksymalnie trzy sztuki tego samego Produktu. W razie naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego punktu, konto Konsumenta zostanie niezwłocznie zablokowane, a Konsument utraci prawo do korzystania ze Sklepu Firmowego Philips.

 

1.5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę niniejsze Ogólne Warunki są regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030)..

 

1.6. W ramach wymagań technicznych w celu realizacji zakupów, Konsument powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

 1. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub; Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub; Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies;
 2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 

1.7. Niniejsze Ogólne Warunki (dostępne do pobrania na stronie Sklepu Firmowego) udostępniane są Użytkownikom nieodpłatnie, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 

1.8 Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Firmowego następujące Usługi:

 1. przedstawienie oferty Sklepu,
 2. możliwość składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Firmowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
 3. możliwość korzystania z Konta.

1.9. Dostęp do usług określonych w ust. i., ii. i iii. powyżej wymaga posiadania Konta.

 

Do góry

2. Zasady korzystania ze Sklepu

 

2.1. W ramach Sklepu Firmowego Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług a także do sprzedaży Produktów w zakresie i na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach.

2.2. Korzystanie z poszczególnych Usług w ramach Sklepu Firmowego, w tym z zasobów, które nie są dostępne dla niezalogowanych Użytkowników, jest nieodpłatne.

 

Do góry

3. Zamówienie

3.1 Aby złożyć Zamówienie Konsument musi mieć ukończone 18 lat i mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

 

3.2 W celu zawarcia umowy sprzedaży Produktu za pośrednictwem Sklepu Firmowego („Umowa sprzedaży”) należy wejść na stronę internetową Sklepu Firmowego, a następnie dokonać wyboru Produktów dostępnych w Sklepie Firmowym i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Konsumentowi komunikaty lub informacje. Wartość zamówień organiczna jest do kwoty 10.000 PLN miesięcznie, przy czym w jednym miesiącu kalendarzowym można nabyć nie więcej niż trzy sztuki tego samego produktu.

 

3.3 Zamówienie dotyczące Produktów należy złożyć poprzez wypełnienie formularza Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu Firmowego.

 

3.4 po zalogowaniu się Użytkownika do konta osobistego w ramach Sklepu Firmowego. SPRZEDAWCA NIE BĘDZIE AKCEPTOWAŁ ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH W SPOSÓB INNY NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ.

 

3.5 W celu złożenia Zamówienia Konsument wskazuje w koszyku zakupów w ramach Sklepu Online:

 1. zamawiane Produkty oraz ich liczbę (nie więcej niż trzy takie same produkty w zamówieniu);
 2. adres, na jaki przedmiot Zamówienia ma być dostarczony;
 3. sposób dostawy;
 4. sposób płatności.

 

3.6 Złożenie Zamówienia jest poprzedzone akceptacją niniejszych Ogólnych Warunków przez Konsumenta. Wysłanie Zamówienia następuje po akceptacji i potwierdzeniu przez Konsumenta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Konsument ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Konsumentowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Firmowego.

 

3.7 Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Firmowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.; „Kodeks Cywilny”), natomiast stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

3.8 Obok każdego produktu dodatkowo wyświetlany jest jeden z następujących elementów:

 • Produkt dostępny - produkt jest dostępny i można go nabyć natychmiast;
 • Produkt niedostępny - produkty z tej pozycji są wyprzedane, a zatem nie są dostępne do zakupu przez czas określony lub trwały.
  W okresie między złożeniem Zamówienia a otrzymaniem potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę (warunek konieczny do zrealizowania zakupu), wybrany produkt znajdujący się w koszyku może stać się niedostępny . W takim przypadku Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

 

3.9 Wysłanie Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Ogólnych Warunków. Jeżeli Zamówienie nie może zostać przyjęte do realizacji, Sprzedawca poprzez wiadomość e-mail poinformuje o tym Konsumenta.

 

3.10 Po złożeniu Zamówienia, Konsument otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem zaksięgowania wpłaty i otrzymania przez Konsumenta wiadomości e-mail.

3.11 Wiadomość zawiera treść Umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę Zamówienia, dane stron umowy, główne cechy zamówionego Produktu, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy, informacje dotyczące możliwości odstąpienia od umowy, sposób porozumiewania się stron.

 

3.12 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Ogólnymi Warunkami.

 

3.13 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Konsumentowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszych Ogólnych Warunków na stronie internetowej oraz (2) przesłanie Konsumentowi wiadomości e-mail, o której mowa powyżej (Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży). Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.

 

Do góry

4. Promocje

4.1 Rabaty i promocje w Sklepie nie łączą się, dotyczy to w szczególności zapisu do subskrypcji newsletteru, akcji rabatowych (o ile w ich Regulaminach nie postanowiono inaczej), sezonowych promocji, bonów podarunkowych, zwrotu VAT.

 

4.2 Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nie należące do stałej oferty Sklepu Firmowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja Zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówień. Sklep Firmowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych Produktów.

 

Do góry

5. Ceny

 

5.1. Wszystkie ceny wyrażone są w Polskich Złotych (PLN). Ceny opublikowane na stronie internetowej Sklepu Firmowego w momencie złożenia Zamówienia będą cenami obowiązującymi dla tegoż Zamówienia. Ceny opublikowane na stronie internetowej Sklepu Firmowego zawierają podatek VAT. Łączna cena podana na formularzu Zamówienia stanowi całkowitą kwotę do zapłaty przez Konsumenta.

 

5.2. Koszty wysyłki są opłacane przez Sprzedawcę, w sposób i w wysokości wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia, w oparciu o wybraną przez Konsumenta opcję dostawy.

 

Do góry

6. Płatność za Zamówienie

 

6.1 Zapłata za Produkty może być dokonywana za pomocą metod płatności wskazanych na stronie internetowej Sklepu Firmowego. Dokonanie zapłaty powinno nastąpić niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

 

6.2 Płatność możliwa jest jedynie w walucie polskiej.

 

6.3 W przypadku płatności kartą kredytową, należy podać dane karty kredytowej podczas składania Zamówienia. Karta kredytowa zostanie obciążona w momencie wystawienia faktury lub wysyłki Produktu. Sprzedawca nie rozpocznie realizacji wysyłki Zamówienia, dopóki wystawca karty kredytowej nie zezwoli na wykorzystanie karty do płatności za zamówione Produkty. Jeżeli Sprzedawca nie otrzyma takiego zezwolenia, informacja zostanie wysłana do Konsumenta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości posiadacza karty kredytowej poprzez sprawdzanie odpowiednich dokumentów.

 

Do góry

7. Dostawa Zamówienia

7.1 Zamówienia złożone za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Firmowego będą dostarczane tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

7.2 Realizacja Zamówienia (to jest wysyłka Produktu) przez Sprzedawcę dokonywana jest w terminie: od 1 do 3 dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty za Produkt (zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy).

 

7.3 W przypadku zamawiania Produktów, które mają być dostarczone do różnych lokalizacji, należy złożyć oddzielne Zamówienie dla każdego adresu dostawy.

 

7.4 W przypadku zamawiania ilości większej niż jeden Produkt pod ten sam adres dostawy, jeżeli którykolwiek z zamówionych Produktów jest niedostępny, może to oznaczać, że całe Zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po jego skompletowaniu.

 

7.5 Po przekazaniu Zamówienia dostawcy, Sprzedawca za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformuje o tym Zamawiającego, w tym Zamawiającego Produkty w ramach cyklicznej wysyłki.

 

Do góry

8. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

8.1 Konsument, który za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Firmowego zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

 

8.2 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu e-mailem poprzez formularz kontaktowy na stronie www.PHILIPS.pl, listownie na adres Sprzedawcy, bądź też telefonicznie poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), od poniedziałku do piątku w godz. 08: 00 - 18: 00, która takie odstąpienie od umowy odbierze. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków lub formularz załączony do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktu objętego Zamówieniem w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik/dostawca.

 

8.4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (tj. dostarczył Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży), oferta przestaje wiązać.

 

8.5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.

8.6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Sprzedawca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszt odesłania). W przypadku gdy opcja odbioru Produktu jest dostępna o czym będzie informacja w Zamówieniu, po złożeniu przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Produkt zostanie odebrany przez Sprzedawcę od Konsumenta. W tym celu Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem, z którym ustali termin, w którym kurier wysłany przez Sprzedawcę odbierze Produkt od Konsumenta. Koszt odesłania Produktu ponosi Sprzedawca.

8.7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki wybrał Konsument składając Zamówienie, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.8. Konsument ma prawo korzystać z towaru przed odstąpieniem od umowy tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracamy uwagę, że co do zasady Konsument powinien móc otworzyć opakowanie, aby uzyskać dostęp do towarów, jeżeli podobne towary są zazwyczaj wystawiane w sklepach bez opakowania. Wszelkie folie ochronne, w które owinięty jest produkt, należy jednak zdejmować wyłącznie wówczas, gdy jest to bezwzględnie konieczne do sprawdzenia produktu. W przypadku zmniejszenia wartości towaru polegającego w szczególności na konieczności uiszczenia kosztów czyszczenia lub naprawy, o ile towar nie może być już oferowany jako nowy, Sprzedawca może obciążyć Konsumenta kwotą odpowiadającą zmniejszeniu wartości Produktu, zaś w przypadku znaczących braków lub odesłania innego Produktu niż będący przedmiotem Zamówienia, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem ceny zakupu do czasu otrzymania właściwego/kompletnego Produktu.

8.9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku Umów sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (o ile taką opcję Sklep Online oferuje) a także, poza przypadkami wskazanymi we właściwych przepisach prawa, w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Do góry

9. Usługi w ramach Sklepu Firmowego oraz rozwiązanie umowy o korzystanie z Usług

9.1. PHILIPS podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Usług. W przypadku wystąpienia błędów czy problemów technicznych dotyczących funkcjonowania Usługi, Użytkownik powinien zgłosić to PHILIPS na dane kontaktowe wskazane w niniejszym Regulaminie. PHILIPS niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Usługi. Użytkownik ma możliwość także samodzielnego korygowania i wykrywania błędów we wprowadzonych danych poprzez edycję profilu.

9.2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminów, a także do powtrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Usługi, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 1. korzystania ze Sklepu Firmowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Firmowym niezamówionej informacji handlowej (spam); podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
 3. korzystania ze Sklepu Firmowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Ogólnych Warunków, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 5. korzystania ze Sklepu Firmowego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
 6. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Sklepu Firmowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści, w tym zdjęć i opisów Produktów, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę,
 7. niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła innym Użytkownikom oraz niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do kont innych Użytkowników.

 

9.3. PHILIPS może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu Firmowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Firmowego lub usług oferowanych w ramach Sklepu Firmowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Ogólnych Warunków, a w szczególności, gdy Użytkownik:

 1. podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia dane osobowe niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Firmowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu Firmowego,
 3. dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Ogólnymi Warunkami lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet a także sprzeczne z celami utworzenia Sklepu Firmowego lub godzące w dobre imię Sprzedawcy lub osób trzecich.

 

9.4 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym PHILIPS.

 

9.5 Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.

 

9.6 Użytkownik, który otrzymał dostęp do Konta (indywidualny login i hasło) rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy (w obu przypadkach usunięcie Konta nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od zgłoszenia żądania usunięcia.

 

9.7. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

 

9.8. Informujemy, iż zgodnie z ustawą o z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje – niezależnie od możliwości usunięcia Konta w każdej chwili a także niezależnie od prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży - prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług w ramach Sklepu Firmowego - w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zasady odstąpienia od Umowy określone w punkcie 8 powyżej, stosuje się odpowiednio.

 

Do góry

10 Gwarancja, Rękojmia, Reklamacja oraz zwrot zużytego sprzętu
[Gwarancja]

10.1 Produkty zakupione w Sklepie Firmowym są objęte gwarancją producenta zgodnie z warunkami zamieszczonym w dołączonej do sprzętu dokumentacji oraz na stronach internetowych www.PHILIPS.pl.

10.2 W odniesieniu do oprogramowania, zastosowanie mają w miejsce gwarancji zapisy stosownej umowy licencyjnej dołączanej do produktu.

10.3 Produkty stron trzecich. Dla Produktów innych niż Produkty marki PHILIPS (w tym Produktów zawartych w pakietach Produktów lub oferowanych w ramach promocji), wszelkie roszczenia gwarancyjne w stosunku do tych Produktów mogą być realizowane zgodnie z warunkami gwarancji udzielonymi przez ich producenta. W odniesieniu do wszelkich istniejących gwarancji producenta takich Produktów wszelkie roszczenia gwarancyjne powinny najpierw zostać zgłoszone bezpośrednio do ich producenta. W takim przypadku Sprzedawca nie udziela gwarancji, jako sprzedawca Produktów.

10.4 W przypadku, gdy Produkty dostarczane przez Sprzedawcę nie są zgodne z obowiązującą gwarancją, Sprzedawca według swojego uznania na swój koszt, chyba że ustalono inaczej w udzielonej na dany Produkt gwarancji, dokonuje naprawy lub wymiany Produktu lub zwrotu ceny zakupu po zwrocie Produktu.

10.5 W przypadku konieczności skorzystania z gwarancji producenta, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 18:00) w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i liczy się od daty nabycia Produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10.6 Z uwagi na konieczność właściwej weryfikacji zgłaszanych wad, reklamowany Produkt powinien być w miarę możliwości kompletny, posiadać wszystkie akcesoria (ładowarki, zasilacze, kable itp.), które mają wpływ na jego funkcjonalność (akcesoria) lub mogą stanowić przyczynę lub jedną z przyczyn zaistnienia wady Produktu.

10.7 Produkt powinien być opakowany w sposób pozwalający na jego bezpieczny transport do i z serwisu. Wskazane jest użycie w tym celu oryginalnego opakowania Produktu, gdyż zostało ono zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczne transportowanie Produktu.

10.8 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

[Rekojmia]

10.9. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt bez wad.

10.10 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłoszenia reklamacji do Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Konsumenta są określone są w Załączniku Nr 2 do niniejszych Ogólnych Warunków.

[Zwrot zużytego sprzętu]

10.11 Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 z późniejszymi zmianami) Użytkownik sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych uprawniony jest do oddania zużytego sprzętu. Sprzedawca zobligowany jest natomiast do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt (pod warunkiem, że zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju, co zakupione urządzenie).

10.12. Przy zakupie sprzętu PHILIPS Konsument ma możliwość oddania starego sprzętu. Aby zamówić tę usługę prosimy o kontakt z przedstawicielami Działu Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 18:00), która zorganizuje nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu. Dodatkowo istnieje możliwość oddania zużytego sprzętu w każdym z punktów serwisowych PHILIPS. Informacje o lokalizacjach punktów serwisowych uzyskać można na stronach internetowych PHILIPS (www.PHILIPS.pl/content/dam/Poland/promotion/pdf/Serwisy_PHILIPS_AGD_RTV_Maj_2015.pdf) oraz w Dziale Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 18:00).

 

Do góry

11 Kontakt ze Sklepem Firmowym.

Kontakt ze Sklepem Firmowym dostępny jest za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 203 03 34 oraz formularza kontaktowego.

Do góry

12. Dane osobowe

12.1 Administratorem danych osobowych (dalej: „Dane”), podanych przez Konsumenta w trakcie składania Zamówienia, rejestracji oraz późniejszej edycji Konta (np. dane kontaktowe) jest PHILIPS Polska sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa.

12.2 Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy (w tym celu także udostępniane na rzecz PHILIPS Koninklijke N.V. z siedzibą w Eindhoven, Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, Netherlands)   o świadczenie usług Sklepu Firmowego (usługa świadczona drogą elektroniczną) oraz Umów sprzedaży na odległość, w tym w celu weryfikacji czy Użytkownik jest Pracownikiem o czym mowa w pkt 1.2. powyżej, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratora lub odbiorców danych oraz w celach, na które Użytkownik dodatkowo wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych) zaznaczając odpowiednie pola formularzy. W razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o produktach, aktualnych promocjach oraz usługach PHILIPS dane będą wykorzystywane w celu marketingu bezpośredniego realizowanego zgodnie z treścią klauzuli zgody. W przypadku wyrażenia zgody na marketing bezpośredni dane osobowe (np. adres e-mail) Użytkownika mogą być udostępniane firmom grupy PHILIPS.

12.3. Użytkownik ma prawo dostępu do danych oraz do ich poprawiania (w tym dostępu do informacji o podmiotach którym dane zostały powierzone). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem korzystania ze Sklepu Firmowego (do tworzenia konta i dokonywania zakupów). Ponadto Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane (np. w ramach realizowania wysyłki).

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w „Polityka firmy PHILIPS w zakresie używania plików cookie” dostępnej pod adresem http://www.PHILIPS.pl/a-w/polityka-firmy-cookie.html oraz w „Zasadach Poufności” dostępnych pod adresem http://www.PHILIPS.pl/a-w/zasady-poufnosci.html

12.4. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne! Przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U.2016 poz. 922) wraz z aktami wykonawczymi do tejże ustawy, w szczególności rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). Ponadto połączenie ze stronami Sklepu Firmowego jest szyfrowane przy pomocy protokołu SSL.

Do góry

13. Spory oraz prawo właściwe

13.1 PHILIPS dokłada wszelkich starań, aby rozwiązywać wszelkie spory szybko i sprawnie. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki PHILIPS zajmuje się kwestiami spornymi masz prawo skierowania sprawy na drogę sądową, do właściwego miejscowo polskiego sądu powszechnego. Możliwość zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje niniejszym wyraźnie wyłączona.

13.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogólne Warunki mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Do góry

14. Postanowienia końcowe

14.1 Informacja o typowych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną: PHILIPS przestrzega o możliwości wystąpienia zagrożeń typowych dla korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną tj. działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe, wirusy i konie trojańskie), łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości (np. poprzez fałszywe wiadomości elektroniczne przypominające wiadomości autentyczne, odnalezienie słabości systemu kryptograficznego, dążące do umożliwienia jego złamania lub obejścia, jak również łowienie haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika) oraz niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware).

14.2 Ogólne Warunki obowiązują bezterminowo - przez cały okres funkcjonowania Sklepu Firmowego. PHILIPS może – z ważnych przyczyn określonych poniżej w pkt 14.5 – zakończyć świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Sklep Firmowy, w tym usługi prowadzenia Konta, przesyłając o tym informację stosując odpowiednio tryb określony poniżej niniejszego paragrafu.

14.3 W przypadku zmian Ogólnych Warunków, Użytkownicy posiadający konto w Sklepie Firmowym zostaną poinformowani o zmianie Ogólnych Warunków za pośrednictwem korespondencji e-mail, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. PHILIPS zamieści także informację o zmianie Ogólnych Warunków bezpośrednio na stronach internetowych Sklepu Firmowego. Doręczenie tekstu Ogólnych Warunków po dokonaniu zmian nastąpi poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Ogólnych Warunków na stronach internetowych Sklepu Firmowego. Zmiana niniejszych Ogólnych Warunków staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PHILIPS, który to termin nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronach internetowych Sklepu Firmowego.

14.4. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży Sklepu Firmowego, Konsument akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Ogólnych Warunków, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Firmowego nie są możliwe.

14.5. PHILIPS zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

 1. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
 2. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania ze Sklepu Firmowego, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Ogólnymi Warunkami;
 3. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Sklepu Firmowego, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach PHILIPS.

Konsumentowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Ogólnych Warunkach zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.

14.6. Zamówienia złożone przez Konsumentów przed wejściem w życie zmian Ogólnych Warunków będą realizowane według dotychczasowych postanowień Ogólnych Warunków.

14.7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.02.2018.

Do góry

Załącznik 1 Wzór odstąpienia od Umowy

_____________________
Miejscowość, data
_____________________
Imię i nazwisko Konsumenta

_____________________
Adres zamieszkania

_____________________
Numer Zamówienia

PHILIPS POLSKA SP. Z O.O.

Al. Jerozolimskie 195B

02-222 Warszawa

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży - numer Zamówienia : _____________________

w całości
w zakresie następujących produktów :

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

 

_____________________
*podpis Konsumenta

 

* jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

 

Do góry

Załącznik 2 Zasady i tryb składania reklamacji

I. Reklamacje z tytułu rękojmi w ramach Umowy sprzedaży

 

1. Reklamacja dotycząca Umowy sprzedaży może zostać złożona przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia e-mailem poprzez formularz kontaktowy na stronie www.PHILIPS.pl, listownie na adres PHILIPS, bądź też telefonicznie poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), od poniedziałku do piątku w godz. 08: 00 - 18: 00, która taką reklamację odbierze.

2. Rekomenduje się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży (załącznik 1A); oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie wszystkich powyższych danych ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez PHILIPS.

3. PHILIPS ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się PHILIPS w powyższym terminie oznacza, że PHILIPS uznał reklamację za uzasadnioną.

4. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez PHILIPS do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do PHILIPS, Konsument zostanie poproszony przez PHILIPS o dostarczenie Produktu na koszt PHILIPS na wskazany przez PHILIPS adres lub przekazanie Produktu kurierowi wskazanemu przez PHILIPS. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsument poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu PHILIPS w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

5. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Produktu i składaniu reklamacji udzielane są przez Dział Obsługi Konsumenta e-mailem poprzez formularz kontaktowy na stronie www.PHILIPS.pl oraz pod numerem telefonu 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 18:00).

 

Do góry

II. Reklamacje co do jakości świadczonych Usług

 

1. Informujemy, iż Konsumentowi przysługuje możliwość reklamacji co do jakości świadczonych usług drogą elektroniczną (Sklep Firmowy PHILIPS). Zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) Usługodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia e-mailem poprzez formularz kontaktowy na stronie www.PHILIPS.pl, listownie na adres PHILIPS, bądź też telefonicznie poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), od poniedziałku do piątku w godz. 08: 00 - 18: 00, która taką reklamację odbierze.

3. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dla Konsumenta fakultatywne i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie stanowi przesłanki dochodzenia praw na drodze postępowania sądowego lub innego postępowania regulowanego zgodnie z treścią obowiązujących przepisów.

 

Do góry

III. Informacja o możliwości skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu Konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. Zasady organizacji i działania stałych polubownych sądów Konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia Ogólnych Warunków Sprzedaży organizacji i działania stałych polubownych sądów Konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii Konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlaKonsumentow.pl.

6. Skorzystanie przez Konsumenta z pozasądowych metod rozstrzygania sporów jest fakultatywne i nie wyłącza, nie ogranicza a także nie stanowi przesłanki dochodzenia praw na drodze postępowania sądowego lub innego postępowania regulowanego treścią obowiązujących przepisów.

7. Można także skorzystać z platformy Internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach Konsumenckich).

 

Do góry