• Darmowa dostawa i zwrot

 • 30 dni na zwrot

 • 2 lata gwarancji

 • Dostawa do 2 dni roboczych

0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  Ogólne warunki sprzedaży

  REGULAMIN SKLEPU ONLINE PHILIPS

   

  PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI PRZED PODJĘCIEM DECYZJI O ZAKUPIE

  Definicje

   

  1. "Sklep Online PHILIPS" (także „Sklep Online”) – usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Użytkownikom przeglądanie Treści, zawieranie umów na odległość, dokonywanie płatności za Produkty; Sklep Online dostępny jest pod adresem https://www.shop.philips.pl. 

   

  2. "Sprzedawca” (także „Usługodawca” lub „PHILIPS”) – PHILIPS Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037385, numer NIP: 5260210955, REGON: 011097206, kapitał zakładowy w wysokości 68 497 880,00 zł. 

   

  3. „Użytkownik” – osoba korzystająca ze stron internetowych Sklepu Online, w tym osoba dokonująca zakupu Produktów jako Konsument. 

   

  4. „Konsument” – osoba, o której mowa w art. 22(1) kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). 

   

  5. „Konto” – podstrona Sklepu, w ramach której Konsument ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności ponownego podawania swoich danych osobowych. 

   

  6. „Rejestracja” – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Konsumenta Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego na stronie Sklepu. 

   

  7. „Produkt” – jakikolwiek produkt (lub usługa) możliwy do nabycia na podstawie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Online. 

   

  8. „Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem za pośrednictwem Sklepu Online PHILIPS. 

   

  9. „Treści” – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, loga, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Online PHILIPS. 

   

  10. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Online, wskazane w niniejszym Regulaminie. 

   

  11. „Ogólne Warunki” – niniejszy dokument.

   

  Do góry

  1. Informacje ogólne

   

  1.1 Podmiotem prowadzącym Sklep Online dostępny pod adresem https://www.shop.philips.pl/ oraz świadczącym za jego pośrednictwem Usługi, w tym umożliwiającym sprzedaż Produktów, jest PHILIPS Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037385, numer NIP: 5260210955, REGON: 011097206, kapitał zakładowy w wysokości 68 497 880,00 zł. 

   

  1.2 Zakupy Produktów w Sklepie Online możliwe są tylko dla Konsumentów (tj. osób fizycznych dokonujących z PHILIPS czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową). Dostawa Produktów możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie przyjmuje zamówień na dostawy poza terytorium Polski. 

   

  1.3 Zasady i warunki, na jakich Produkty są oferowane do sprzedaży na stronie internetowej Sklepu Online są przedstawione poniżej. Każdy Użytkownik, w tym Konsument dokonujący zamówienia Produktów w Sklepie Online, jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszych Ogólnych Warunków. 

   

  1.4 W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę niniejsze Ogólne Warunki są regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). 

   

  1.5. W ramach wymagań technicznych w celu realizacji zakupów, Konsument powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

  1. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub; Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub; Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies;

  2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli. 

   

  1.6. Niniejsze Ogólne Warunki udostępniane są Użytkownikom nieodpłatnie, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 

   

  1.7. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Online następujące Usługi:

  1. przedstawienie oferty Sklepu,

  2. możliwość składania zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Online i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,

  3. możliwość założenia i korzystania z Konta. 

   

  1.8. Dostęp do Usług określonych w ust. i. i ii. powyżej nie wymaga Rejestracji i założenia Konta. 

   

  1.9. Dostęp do Usługi określonej w ust. iii. powyżej wymaga dokonania Rejestracji.

   

  Do góry

  2. Zasady korzystania ze Sklepu

   

  2.1. W ramach Sklepu Online Philips zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach. 

   

  2.2. Korzystanie z poszczególnych Usług w ramach Sklepu Online, w tym z zasobów, które nie są dostępne dla niezalogowanych Użytkowników, jest nieodpłatne.

   

  Do góry

  3. Zamówienie

   

  3.1 Aby złożyć zamówienie na Produkt, Konsument musi mieć ukończone 18 lat i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. 

   

  3.2 W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pośrednictwem Sklepu Online należy wejść na stronę internetową Sklepu Online, a następnie dokonać wyboru Produktów dostępnych w Sklepie Online i złożyć elektroniczne zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Konsumentowi komunikaty lub informacje. 

   

  3.3 Zamówienie dotyczące Produktów należy złożyć poprzez wypełnienie formularza Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu Online:

  1. po zalogowaniu się Użytkownika do Konta w ramach Sklepu Online lub poprzez dane rejestracyjne (login oraz hasło) utworzone na Stronie Mój PHILIPS (opcja logowania dostępna przez okres dysponowania przez Konsumenta kontem na Stronie Mój PHILIPS – w celu weryfikacji poprawności loginu i hasła pozyskane zostaną informacje ze Strony Mój PHILIPS) lub utworzeniu takiego Konta osobistego i kliknięciu na odpowiedni przycisk „Zamówienia”; lub

  2. bez logowania, podając dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży; lub

  3. po zalogowaniu się Użytkownika do Konta w ramach Sklepu Online za pomocą swojego konta w jednym z serwisów społecznościowych: Google+, Twitter, Facebook lub LinkedIn. 

   

  3.4 SPRZEDAWCA NIE BĘDZIE AKCEPTOWAŁ ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH W SPOSÓB INNY NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ. 

   

  3.5 W celu złożenia Zamówienia Konsument wskazuje w koszyku zakupów w ramach Sklepu Online:

  1. zamawiane Produkty oraz ich liczbę;

  2. adres, na jaki Produkt wskazany w zamówieniu ma być dostarczony;

  3. sposób dostawy (dostępne opcje opisane są stronie Sklepu Online Philips)  za kwotę 0 zł – cena dostawy wliczona w cenę Produktu);

  4. sposób płatności (dostępne sposoby płatności są opisane na stronie Sklepu Online Philips https://www.philips.pl/c-w/wsparcie-konsumenta/platnosc). 

   

  3.6 Złożenie zamówienia jest poprzedzone akceptacją niniejszych Ogólnych Warunków przez Konsumenta. Wysłanie zamówienia następuje po akceptacji i potwierdzeniu przez Konsumenta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Konsument ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Konsumentowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Online. 

   

  3.7 Obok każdego Produktu dodatkowo wyświetlany jest jeden z następujących komunikatów:

  • „Produkt dostępny” - Produkt jest dostępny i można go nabyć natychmiast;

  • „Produkt niedostępny” - Produkty z tej pozycji są wyprzedane, a zatem nie są dostępne do zakupu przez czas określony lub trwały.W okresie między złożeniem zamówienia a otrzymaniem potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę (warunek konieczny do zrealizowania zamówienia), wybrany Produkt znajdujący się w koszyku może stać się niedostępny. W takim przypadku zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. 

   

  3.8 Wysłanie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Ogólnych Warunków. Jeżeli Zamówienie nie może zostać przyjęte do realizacji, Sprzedawca poprzez wiadomość e-mail poinformuje o tym Konsumenta w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. 

   

  3.9 W terminie do 2 dni roboczych po złożeniu zamówienia, Konsument otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem zaksięgowania wpłaty i otrzymania przez Konsumenta wiadomości e-mail. 

   

  3.10 Wiadomość zawiera treść Umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, główne cechy zamówionego Produktu, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy, informacje dotyczące możliwości odstąpienia od umowy, sposób porozumiewania się stron. 

   

  3.11 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Ogólnymi Warunkami. 

   

  3.12 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Konsumentowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszych Ogólnych Warunków na stronie internetowej oraz (2) przesłanie Konsumentowi wiadomości e-mail, o której mowa powyżej (Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży). Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.

   

  Do góry

  4. Promocje

   

  4.1 Jak korzystać z kodów rabatowych i rabatów? Kody rabatowe mogą być przyznawane/ udzielane w ramach akcji promocyjnych zgodnie z ich regulaminami. Aby skorzystać z rabatu należy wpisać dane z kodu rabatowego w odpowiednim polu podczas procesu składania zamówienia. Do każdego zamówienia można użyć wyłącznie jednego kodu, który musi być wprowadzony, dokładnie tak, jak wskazano w odpowiedniej komunikacji / ofercie / regulaminie. Kody rabatowe mogą być użyte tylko w terminie określonym w odpowiedniej komunikacji / ofercie / regulaminie) i podlegają dodatkowym warunkom lub warunkom w nich określonym. 

   

  4.2 Rabaty i promocje w Sklepie Online nie łączą się, dotyczy to w szczególności zapisu do subskrypcji newsletteru, akcji rabatowych, sezonowych promocji, bonów podarunkowych. 

   

  4.3 Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nie należące do stałej oferty Sklepu Online są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja Zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówień. Sprzedawca nie ma obowiązku utrzymywania dostępności określonych Produktów i ma swobodne prawo do wycofywania Produktów z oferty.

   

  Do góry

  5. Ceny

   

  5.1. Wszystkie ceny wyrażone są w Polskich Złotych (PLN). Ceny opublikowane na stronie internetowej Sklepu Online w momencie złożenia zamówienia będą cenami obowiązującymi dla tegoż zamówienia. Ceny opublikowane na stronie internetowej Sklepu Online zawierają podatek VAT. Łączna cena podana na formularzu zamówienia stanowi całkowitą kwotę do zapłaty przez Konsumenta. 

   

  5.2. Jeżeli koszt wysyłki nie jest wliczony w cenę produktu, koszty wysyłki są opłacane przez Konsumenta, w sposób i w wysokości wskazanej w potwierdzeniu zamówienia.

   

  Do góry

  6. Płatność za zamówienie

   

  6.1 Zapłata za Produkty może być dokonywana za pomocą metod płatności wskazanych na stronie internetowej Sklepu Online pod adresem https://www.philips.pl/c-w/wsparcie-konsumenta/platnosc. Dokonanie zapłaty powinno nastąpić niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Nieotrzymanie przez Sprzedawcę całej ceny wskazanej w zamówieniu (wraz z dodatkowymi kosztami) w terminie do dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia powoduje, że, zamówienie zostanie anulowane, a Umowa sprzedaży nie zostanie zrealizowana. 

   

  6.2 Płatność możliwa jest jedynie w walucie polskiej. 

   

  6.3 W przypadku płatności kartą kredytową, należy podać dane karty kredytowej podczas składania Zamówienia. Karta kredytowa zostanie obciążona w momencie wystawienia faktury lub wysyłki Produktu. Sprzedawca nie rozpocznie realizacji wysyłki Zamówienia, dopóki wystawca karty kredytowej nie zezwoli na wykorzystanie karty do płatności za zamówione Produkty. Jeżeli Sprzedawca nie otrzyma takiego zezwolenia, informacja zostanie wysłana do Konsumenta najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia zamówienia. Brak zezwolenia powoduje anulację zamówienia i powoduje, że Umowa sprzedaży nie zostanie zrealizowana.

   

  Do góry

  7. Dostawa zamówienia

   

  7.1 Zamówienia złożone za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Online będą dostarczane tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

   

  7.2 Realizacja zamówienia (to jest wysyłka Produktu) przez Sprzedawcę dokonywana jest w terminie: 48 godzin roboczych od dnia otrzymania wpłaty za Produkt (zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy). Termin od momentu wysyłki do doręczenia przesyłki określa dostawca (termin wynosi od 1 do 5 dni roboczych). W razie niedotrzymania terminu dostawy Produktów (z przyczyn niedotyczących Konsumenta), Konsument ma prawo do złożenia reklamacji lub odstąpienia od Umowy sprzedaży. 

   

  7.3 W przypadku zamawiania Produktów, które mają być dostarczone do różnych lokalizacji, należy złożyć oddzielne zamówienie dla każdego adresu dostawy. 

   

  7.4 W przypadku zamawiania większej niż jeden ilości produktów pod ten sam adres dostawy, jeżeli okaże się którykolwiek z zamówionych stał się niedostępny (np. w wyniku stwierdzenia wad Produktu bezpośrednio przed wysyłką), może to oznaczać, że całe zamówienie zostanie wysłane dopiero po skompletowaniu go. W takim wypadku, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji lub odstąpienia od Umowy sprzedaży. 

   

  7.5 W terminie do 24 godzin od przekazania zamówienia dostawcy, PHILIPS za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformuje o tym Konsumenta.

   

  Do góry

  8. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

   

  8.1 Konsument, który za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Online zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. 

   

  8.2 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu e-mailem poprzez formularz kontaktowy na stronie www.philips.pl, listownie na adres Sprzedawcy, bądź też telefonicznie poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), od poniedziałku do piątku w godz. 08: 00 - 18: 00, która takie odstąpienie od umowy odbierze. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków lub formularz załączony do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

   

  8.3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktu objętego Zamówieniem w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik/dostawca. 

   

  8.4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (tj. dostarczył Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży), oferta przestaje wiązać. 

   

  8.5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszt odesłania). 

   

  8.6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki wybrał Konsument składając Zamówienie, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

   

  8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu (sprawdzenie Produktu). Zwracamy uwagę, że co do zasady Konsument powinien móc otworzyć opakowanie, aby uzyskać dostęp do towarów. Jeżeli jednak jest możliwe sprawdzenie Produktu bez niszczenia lub naruszania opakowania, to klient powinien pozostawić opakowanie w nienaruszonym stanie. Dotyczy to także obowiązku zachowania wszelkich folii ochronnych, w które owinięty jest Produkt i które należy zdejmować wyłącznie wówczas, gdy jest to bezwzględnie konieczne do sprawdzenia Produktu. Zmniejszenie wartości Produktu, za które Konsument ponosi odpowiedzialność, może być spowodowane także koniecznością czyszczenia lub naprawy Produktu, jeżeli okoliczności te były spowodowane korzystaniem przez Konsumenta z Produktu w zakresie szerszym niż sprawdzenie Produktu. 

   

  8.8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku Umów sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (o ile taką opcję Sklep Online oferuje)a także, poza przypadkami wskazanymi we właściwych przepisach prawa, w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Produkty, które nie podlegają zwrotowi zgodnie z postanowieniami powyższymi, zostaną stosownie oznaczone w Sklepie Online. 

   

  8.9. Wszelkie informacje dotyczące zwrotu Produktów przez Konsumentów, w tym: 1) informacje o zalecanym sposobie zabezpieczania Produktów do transportu i innych informacjach przydatnych przy odsyłaniu Produktu, 2) o dozwolonym zakresie sprawdzania Produktu przez Konsumenta 3) o Produktach, które nie podlegają zwrotowi, 4) o statusie zwracanego Zamówienia – można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: https://www.philips.pl/c-w/wsparcie-konsumenta/zwroty.html.

   

  Do góry

  9. Usługi w ramach Sklepu Online oraz rozwiązanie umowy o korzystanie z Usług

   

  9.1. PHILIPS podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Usług. W przypadku wystąpienia błędów czy problemów technicznych dotyczących funkcjonowania Usługi, Użytkownik powinien zgłosić to PHILIPS na dane kontaktowe wskazane w niniejszym Regulaminie. PHILIPS niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Usługi. Użytkownik ma możliwość także samodzielnego korygowania i wykrywania błędów we wprowadzonych danych poprzez edycję profilu. 

   

  9.2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu a także do powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Usługi, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

  1. korzystania ze Sklepu Online w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Online niezamówionej informacji handlowej (spam); podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,

  3. korzystania ze Sklepu Online w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Ogólnych Warunków, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

  4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

  5. korzystania ze Sklepu Online w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

  6. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Sklepu Online jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści, w tym zdjęć i opisów Produktów, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę,

  7. niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła innym Użytkownikom oraz niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Użytkowników. 

   

  9.3. PHILIPS może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu Online, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Online lub usług oferowanych w ramach Sklepu Online, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Ogólnych Warunków, a w szczególności, gdy Użytkownik:

  1. podał w trakcie Rejestracji lub składania zamówienia dane osobowe niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Online naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu Online,

  3. dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Ogólnymi Warunkami. 

   

  9.4 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminów na Stronie Mój PHILIPS (do pobrania w formacie pliku .pdf) oraz (2) przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail, o której mowa powyżej (potwierdzenie utworzenia Konta). Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym PHILIPS. 

   

  9.5 Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej. 

   

  9.6 Użytkownik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia (wybierając opcję na Koncie) albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy (w obu przypadkach usunięcie Konta nastąpi w ciągu 5 dni od wybrania opcji usunięcia lub zgłoszenia żądania usunięcia. Jeżeli Użytkownik posiada dwa konta (Mój Philips oraz konto w Sklepie Online), które są wykorzystywane przy użyciu tych samym danych logowania:

  • Usunięcie Konta w Sklepie Online spowoduje usunięcie konta Mój Philips.

  • Usunięcie konta Mój Philips spowoduje usunięcie Konta w Sklepie Online. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości posiadania wyłącznie jednego konta (tj. konta Mój Philips albo konta w Sklepie Online) – drugie konto powstaje dopiero w momencie zalogowania się do drugiego z kolei konta za pomocą danych logowania z pierwszego założonego już konta. 

   

  9.7. Informujemy, iż zgodnie z ustawą o z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje – niezależnie od możliwości usunięcia Konta w każdej chwili a także niezależnie od prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży - prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług w ramach Sklepu Online - w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zasady odstąpienia od Umowy określone w punkcie 8 powyżej, stosuje się odpowiednio.

   

  Do góry

  10. Gwarancja i Rękojmia oraz zwrot zużytego sprzętu [Gwarancja]

   

  10.1 Produkty zakupione w Sklepu Online są objęte gwarancją producenta zgodnie z warunkami zamieszczonym w dołączonej do sprzętu dokumentacji oraz na stronach internetowych www.philips.pl 

   

  10.2 Produkty stron trzecich. Dla Produktów innych niż Produkty marki PHILIPS (w tym Produktów zawartych w pakietach Produktów lub oferowanych w ramach promocji), wszelkie roszczenia gwarancyjne w stosunku do tych Produktów mogą być realizowane zgodnie z warunkami gwarancji udzielonymi przez ich producenta. W odniesieniu do wszelkich istniejących gwarancji producenta takich Produktów wszelkie roszczenia gwarancyjne powinny najpierw zostać zgłoszone bezpośrednio do ich producenta. W takim przypadku Sprzedawca nie udziela gwarancji, jako sprzedawca Produktów. 

   

  10.3 W przypadku, gdy Produkty dostarczane przez Sprzedawcę, nie są zgodne z obowiązującą gwarancją, Sprzedawca według swojego uznania na swój koszt, chyba że ustalono inaczej w udzielonej na dany Produkt gwarancji, dokonuje naprawy lub wymiany Produktu lub zwrotu ceny zakupu po zwrocie Produktu. 

   

  10.4 W przypadku konieczności skorzystania z gwarancji producenta, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 18:00) w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i liczy się od daty nabycia Produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

   

  10.5 Z uwagi na konieczność właściwej weryfikacji zgłaszanych wad, reklamowany Produkt powinien być w miarę możliwości kompletny, posiadać wszystkie akcesoria (ładowarki, zasilacze, kable itp.), które mają wpływ na jego funkcjonalność (akcesoria) lub mogą stanowić przyczynę lub jedną z przyczyn zaistnienia wady Produktu. 

   

  10.6 Produkt powinien być opakowany w sposób pozwalający na jego bezpieczny transport do i z serwisu. Wskazane jest użycie w tym celu oryginalnego opakowania Produktu, gdyż zostało ono zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczne transportowanie Produktu. 

   

  10.7 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.[Rękojmia] 

   

  10.8 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawcy obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt bez wad. 

   

  10.9. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłoszenia reklamacji do Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Konsumenta są określone są w Załączniku Nr 2 do niniejszych Ogólnych Warunków.[Zwrot zużytego sprzętu] 

   

  10.10 Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 z późniejszymi zmianami) Użytkownik sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych uprawniony jest do oddania zużytego sprzętu. Sprzedawca zobligowany jest natomiast do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt (pod warunkiem, że zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju, co zakupione urządzenie).[Zwrot zużytego sprzętu] 

   

  10.11 Przy zakupie sprzętu PHILIPS Konsument ma możliwość oddania starego sprzętu. Aby zamówić tę usługę prosimy o kontakt z przedstawicielami Działu Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 18:00), która zorganizuje nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu. Dodatkowo istnieje możliwość oddania zużytego sprzętu w każdym z punktów serwisowych PHILIPS. Informacje o lokalizacjach punktów serwisowych uzyskać można na stronach internetowych PHILIPS (www.PHILIPS.pl/content/dam/Poland/promotion/pdf/Serwisy_PHILIPS_AGD_RTV_Maj_2015.pdf) oraz w Dziale Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 18:00)

   

  Do góry

  11. Kontakt ze Sklepem Online

   

  Kontakt ze Sklepem Online dostępny jest za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 203 03 34 oraz formularza kontaktowego.

   

  Do góry

  12. Dane osobowe

   

  12.1 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Sklepu Online (dalej: „Dane”) jest Sprzedawca – PHILIPS Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa. 

   

  12.2 Sprzedawca przetwarza Dane na potrzeby:

  1. prowadzenia Konta,

  2. realizacji Zamówień,

  3. rozpatrywania reklamacji,

  4. udzielania odpowiedzi na pytania Użytkowników poprzez formularze dostępne na stronach Sklepu Online. 

   

  12.3. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest przygotowanie i zawarcie pomiędzy Użytkownikiem oraz Philips umowy na świadczenie Usługi - art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane przetwarzane są również w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy (przepisy o rękojmi, przepisy podatkowe) - art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Niepodanie Danych powoduje niemożność realizacji Zamówienia lub odpowiednio otrzymania innej Usługi. 

   

  12.4. Na potrzeby realizacji zamówienia są przetwarzane następujące kategorie Danych: imię, nazwisko, adres dostawy (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu/lokalu), numer telefonu (w celu kontaktu pomiędzy Konsumentem a dostawcą zamówienia). 

   

  12.5. Na potrzeby stworzenia i prowadzenia Konta przetwarzane są następujące kategorie Danych: imię, nazwisko, adres email. W przypadku, gdy przy użyciu Konta zostało złożone zamówienie, w ramach Konta zostaną zachowane również Dane o numerze telefonu i adresie dostawy (na potrzeby przyszłych zamówień). 

   

  12.6 Dane o konkretnym zamówieniu będą przechowywane przez okres maksymalnie 6-letni, w celu rozpatrzenia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi oraz na potrzeby wynikające z przepisów podatkowych. 

   

  12.7 Sprzedawca zastrzega, że Konto zostanie usunięte w przypadku braku jakiejkolwiek aktywności związanej z Kontem przez nieprzerwany okres 1 roku. Dane nie zostaną jednak usunięte w takim zakresie:

  1. w jakim konieczność ich dalszego przetwarzania przewidują przepisy obowiązującego prawa,

  2. w jakim ich dalsze przetwarzanie wynika z odrębnych umów, regulaminów lub oświadczeń zawartych, zaakceptowanych lub złożonych przez Użytkownika. Na potrzeby reklamacji i udzielania odpowiedzi na pytania będą przetwarzane Dane wpisane przez Użytkownika w formularzach. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami prawnymi przez okres niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia 

   

  12.8 Sprzedawca może przetwarzać Dane dłużej niż wynika to z zapisów poprzedzających, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 

   

  12.9 Dane adresu dostawy zamówienia (oraz numer telefonu) wykorzystywane na potrzeby realizacji zamówień będą przekazywane firmom pocztowym/kurierskim w celu dostawy zamówienia. Dane Użytkownika mogą być również przekazywane instytucjom płatniczym na potrzeby opłacenia zamówienia – stosowanie do wybranego przez Użytkownika sposobu płatności. Instytucje płatnicze są odrębnymi administratorami danych jako podmioty świadczące na rzecz Konsumenta usługę płatniczą. 

   

  12.10 Dane będą przekazywane również PHILIPS Koninklijke N.V. z siedzibą w Eindhoven - w przypadku późniejszego założenia konta Mój Philips za pomocą tych samych danych logowania jak w przypadku Sklepu Online. 

   

  12.11 Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

   

  12.12 Sprzedawca nie pobiera Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika. 

   

  12.13 Użytkownikom przysługuje prawo do:

  1. uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych Danych i ewentualnych odbiorcach Danych.

  2. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,

  3. żądania usunięcia Danych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

  4. żądania ograniczenia przetwarzania Danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,

  5. przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Sprzedawcy w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu,

  6. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. 

   

  12.14 Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: privacy@philips.com lub na adres: PHIILIPS POLSKA SP. z o.o., Aleje Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa 

   

  12.15 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w „Polityka firmy PHILIPS w zakresie używania plików cookie” dostępnej pod adresem http://www.philips.pl/a-w/polityka-firmy-cookie.html oraz w „Zasadach Poufności” dostępnych pod adresem http://www.philips.pl/a-w/zasady-poufnosci.html

   

  Do góry

  13. Spory oraz prawo właściwe

   

  13.1 PHILIPS dokłada wszelkich starań, aby rozwiązywać wszelkie spory szybko i sprawnie. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki PHILIPS zajmuje się kwestiami spornymi masz prawo skierowania sprawy na drogę sądową, do właściwego miejscowo polskiego sądu powszechnego. Możliwość zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje niniejszym wyraźnie wyłączona. 

   

  13.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogólne Warunki mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

   

  Do góry

  14. Postanowienia końcowe

   

  14.1 Informacja o typowych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną: PHILIPS przestrzega o możliwości wystąpienia zagrożeń typowych dla korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną tj. działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe, wirusy i konie trojańskie), łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości (np. poprzez fałszywe wiadomości elektroniczne przypominające wiadomości autentyczne, odnalezienie słabości systemu kryptograficznego, dążące do umożliwienia jego złamania lub obejścia, jak również łowienie haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika) oraz niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware). 

   

  14.2 Ogólne Warunki obowiązują bezterminowo - przez cały okres funkcjonowania Sklepu Online. PHILIPS może – z ważnych przyczyn określonych poniżej w pkt 14.5 – zakończyć świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Sklep Online, w tym usługi prowadzenia Konta, przesyłając o tym informację stosując odpowiednio tryb określony poniżej niniejszego paragrafu. 

   

  14.3 W przypadku zmian Ogólnych Warunków, Użytkownicy posiadający konto w Sklepie Online zostaną poinformowani o zmianie Ogólnych Warunków za pośrednictwem korespondencji e-mail, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. PHILIPS zamieści także informację o zmianie Ogólnych Warunków bezpośrednio na stronach internetowych Sklepu Online. Doręczenie tekstu Ogólnych Warunków po dokonaniu zmian nastąpi poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Ogólnych Warunków na stronach internetowych Sklepu Online. Zmiana niniejszych Ogólnych Warunków staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PHILIPS, który to termin nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronach internetowych Sklepu Online. 

   

  14.4.Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży Sklepu Online, Konsument akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Ogólnych Warunków, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Online nie są możliwe. 

   

  14.5. PHILIPS zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

  1. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;

  2. zmian wynikających bezpośrednio ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania ze Sklepu Online, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Ogólnymi Warunkami;

  3. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Sklepu Online, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach PHILIPS. Zmiany określone powyżej, będą wprowadzane z zachowaniem praw nabytych przez Użytkowników, o ile pozwalać na to będą przepisy prawa. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Ogólnych Warunkach zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie. 

   

  14.6. Zamówienia złożone przez Konsumentów przed wejściem w życie zmian Ogólnych Warunków będą realizowane według dotychczasowych postanowień Ogólnych Warunków. 

   

  14.7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.12.2021.

   

  Do góry

  15. Załącznik 1. Wzór odstąpienia od umowy

  Pobierz PDF >

  16. Załącznik 2 Zasady i tryb składania reklamacji

   

  I. Reklamacje z tytułu rękojmi w ramach Umowy sprzedaży 

   

  1. Reklamacja dotycząca Umowy sprzedaży może zostać złożona przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia e-mailem poprzez formularz kontaktowy na stronie www.philips.pl, listownie na adres PHILIPS, bądź też telefonicznie poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), od poniedziałku do piątku w godz. 08: 00 - 18: 00, która taką reklamację odbierze. Do góry 

   

  2. Rekomenduje się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży (załącznik 1A); oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie wszystkich powyższych danych ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez PHILIPS. 

   

  3. PHILIPS ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się PHILIPS w powyższym terminie oznacza, że PHILIPS uznał reklamację za uzasadnioną. 

   

  4. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez PHILIPS do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do PHILIPS, Konsument zostanie poproszony przez PHILIPS o dostarczenie Produktu na koszt PHILIPS na wskazany przez PHILIPS adres lub przekazanie Produktu kurierowi wskazanemu przez PHILIPS. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsument poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu PHILIPS w miejscu, w którym Produkt się znajduje. 

   

  5. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Produktu i składaniu reklamacji udzielane są przez Dział Obsługi Konsumenta e-mailem poprzez formularz kontaktowy na stronie www.PHILIPS.pl oraz pod numerem telefonu +48 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 18:00). 

   

  II. Reklamacje co do jakości świadczonych Usług 

   

  1. Informujemy, iż Konsumentowi przysługuje możliwość reklamacji co do jakości świadczonych usług drogą elektroniczną (Sklep online PHILIPS). Zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) Usługodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku. 

   

  2. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia e-mailem poprzez formularz kontaktowy na stronie www.philips.pl, listownie na adres PHILIPS, bądź też telefonicznie poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), od poniedziałku do piątku w godz. 08: 00 - 18: 00, która taką reklamację odbierze. 

   

  3. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dla Konsumenta fakultatywne i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie stanowi przesłanki dochodzenia praw na drodze postępowania sądowego lub innego postępowania regulowanego zgodnie z treścią obowiązujących przepisów. 

   

  III. Informacja o możliwości skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów 

   

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

  http://www.uokik.gov.pl/spory_Konsumenckie.php

  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 

   

  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

   

  3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu Konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. Zasady organizacji i działania stałych polubownych sądów Konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia Ogólnych Warunków Sprzedaży organizacji i działania stałych polubownych sądów Konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). 

   

  4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

   

  5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii Konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlaKonsumentow.pl. 

   

  6. Skorzystanie przez Konsumenta z pozasądowych metod rozstrzygania sporów jest fakultatywne i nie wyłącza, nie ogranicza a także nie stanowi przesłanki dochodzenia praw na drodze postępowania sądowego lub innego postępowania regulowanego treścią obowiązujących przepisów. 

   

  7. Można także skorzystać także z platformy Internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach Konsumenckich).

   

  Do góry

  17. Cykliczna wysyłka Produktów Subskrybowanych

   

  17.1 Philips oferuje model zakupów, dzięki któremu istnieje możliwość cyklicznego zamawiania wybranych Produktów („Produkty Subskrybowane”) za cenę wskazaną w Sklepie Online. Warunkiem skorzystania z opcji cyklicznej wysyłki jest zalogowanie się użytkownika do konta osobistego w ramach Sklepu Online. 

   

  17.2 Opcję cyklicznej wysyłki Produktów Subskrybowanych można wybrać za pośrednictwem odpowiedniej opcji w ustawieniach konta. Philips będzie pobierać opłaty za Produkty Subskrybowane przed każdym planowanym terminem wysyłki. Produkty Subskrybowane będą wysyłane dopiero po otrzymaniu należności przez Philips. 

   

  17.3 Subskrypcja może zostać wstrzymana do dnia poprzedzającego kolejną cykliczną wysyłkę Produktów Subskrybowanych. W okresie wstrzymania wysyłki Produktów Subskrybowanych Klient nie otrzyma żadnych Produktów Subskrybowanych i nie będzie ponosić żadnych opłat związanych z cykliczną wysyłką. Po ponownej aktywacji opcji cyklicznej wysyłki, dostawa Produktów Subskrybowanych zostanie wznowiona a opłaty zostaną pobrane odpowiednio do treści zamówienia. 

   

  17.4 W przypadku braku Produktów Subskrybowanych w magazynie, Philips może opóźnić dostawę (i związane z nimi opłaty) aż do następnej zaplanowanej daty wysyłki, w której Produkty Subskrybowane będą dostępne. 

   

  17.5 Opcja cyklicznej wysyłki może zostać odwołana w dowolnym momencie, najpóźniej do dnia poprzedzającego kolejny termin wysyłki Produktów Subskrybowanych. 

   

  17.6 W przypadku, kiedy klient nie dopełni swoich obowiązków wynikających z wyboru opcji cyklicznej wysyłki, Philips zastrzega sobie możliwość do wezwania klienta do usunięcia naruszeń lub zakończenia subskrypcji w dowolnym momencie.

   

  Do góry

   

  You are about to visit a Philips global content page

  You are about to visit the Philips USA website.

  Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.