0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  Ogólne warunki sprzedaży

  2023

  REGULAMIN SKLEPU ONLINE PHILIPS (ważny od 1 stycznia 2023 r.)

   

  PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI PRZED PODJĘCIEM DECYZJI O ZAKUPIE

  Definicje

   

  1. „Funkcjonalność” – zdolność Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

  2. „Interoperacyjność” – zdolność Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.

  3. „Kompatybilność” – współdziałanie Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.

  4. „Konsument” – osoba, o której mowa w art. 22(1) Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

  5. „Konto” – podstrona Sklepu Online, w ramach której Konsument ma możliwość m.in.zarządzać danymi osobowymi, stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu, bez konieczności ponownego podawania swoich danych osobowych.

  6. „Konto Konsumenta” – oznacza indywidualną dla każdego Konsumenta platformę, uruchomioną przez Usługodawcę na jego rzecz, po uprzednim dokonaniu przez Konsumenta rejestracji i zawarciu Umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Konsumenta.

  7. „Ogólne Warunki” – niniejszy dokument.

  8. „Przedsiębiorca na prawach konsumenta” – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  9. „Rejestracja” – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Konsumenta Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionegona stronie Sklepu Online.

  10. „Regulamin Sklepu Online PHILIPS” – regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania Umów o dostarczanie treści cyfrowych lub Usług cyfrowych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

  11. "Sklep Online PHILIPS" (także „Sklep Online”) – usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Użytkownikom przeglądanie Treści, zawieranie umów na odległość, w tym Umowę o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, dokonywanie płatności zaTowary; Sklep Online dostępny jest pod adresem https://www.shop.philips.pl.

  12. "Sprzedawca” (także „Usługodawca” lub „PHILIPS”) – PHILIPS Polska sp. z o. o. z siedzibąw Warszawie, Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000037385, numer NIP: 5260210955, REGON: 011097206, kapitał zakładowy w wysokości68 497 880,00 zł.

  13. „Towar” – jakikolwiek Towar (lub usługa) możliwy do nabycia na podstawie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Online.

  14. “Towar z elementami cyfrowymi” - towar zawierający Treść cyfrową lub Usługę cyfrową lubz nimi połączony w taki sposób, iż brak którejkolwiek z nich uniemożliwia Konsumentowi jego prawidłowe funkcjonowanie.

  15. „Treści” – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, treści,elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, loga, nazwy, znaki, symbole,opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Online PHILIPS.

  16. „Treść cyfrowa” – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

  17. „Trwały nośnik” – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

  18. „Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej” – umowa, na mocy której Usługodawca zobowiązany jest do dostarczenia Konsumentowi Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej

  19. „Umowa sprzedaży (także „Umowa”)” – umowa sprzedaży Towarów, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zawierana pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

  20. „Usługa cyfrowa” - usługa pozwalająca Konsumentowi na: (i) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, (ii) wspólne korzystanie z danychw postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, (iii) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej, nabywana przez Konsumenta w drodze Umowy o dostarczanie Usługi cyfrowej zawieranej w Sklepie Online.

  21. „Usługi” – wszelkie usługi, w tym Usługi cyfrowe, świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Online, wskazane w niniejszym Regulaminie.

  22. „Ustawa” - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn.zm.)
   

  23. „Użytkownik” – osoba korzystająca ze stron internetowych Sklepu Online, w tym osoba dokonująca zakupu Towarów jako Konsument.

  24. „Zamówienie” – oświadczenie woli Konsumenta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość oraz Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej za pośrednictwem Sklepu Online, określające rodzaj i/lub liczbę Towaru i/lub Treści cyfrowych i/lub Usług cyfrowych oraz inne treści przewidziane prawem.

   

  Do góry

  1. Informacje ogólne

   

  1.1. Regulamin Sklepu Online określa zasady korzystania Konsumentów ze Sklepu Online.Usługodawca prowadzi Sklep Online, w którym: (i) umożliwia Konsumentom składanie Zamówień, (ii) informuje Konsumentów o Towarach, Treściach cyfrowych, Usługach cyfrowych, dostępnych w Sklepie Online PHILIPS.

  1.2. Usługodawca jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r.,poz. 403 z późn. zm.).

  1.3. Zakupy Towarów w Sklepie Online możliwe są tylko dla Konsumentów. Dostawa Towarów możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie przyjmuje zamówień na dostawy poza terytorium Polski.

  1.4. Zasady i warunki, na jakich Towary są oferowane do sprzedaży na stronie internetowej Sklepu Online są przedstawione poniżej. Każdy Użytkownik, w tym Konsument dokonujący zamówienia Towarów w Sklepie Online, jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszych Ogólnych Warunków.

  1.5. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę niniejsze Ogólne Warunki są regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030).

  1.6. W ramach wymagań technicznych w celu realizacji zakupów, Konsument powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

  1.7. Niniejsze Ogólne Warunki udostępniane są Użytkownikom nieodpłatnie, w taki sposób,który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

  1.8. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Online następujące Usługi:

      1.8.1. przedstawienie oferty Sklepu,
      1.8.2. możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Online i tym samym zawierania Umów sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej,
      1.8.3. możliwość założenia i korzystania z Konta.

  1.9. Dostęp do Usług określonych w ust. 1.8.1. oraz 1.8.2. powyżej nie wymaga Rejestracji izałożenia Konta.1.10. Dostęp do Usługi określonej w ust. 1.8.3. powyżej wymaga dokonania Rejestracji.1.11. Sklep Online nie prowadzi sprzedaży hurtowej Towarów, jak również sprzedaży Towarów z przeznaczeniem do ich dalszej odsprzedaży. 

  Do góry

  2. Zasady korzystania ze Sklepu Online

   

  2.1. W ramach Sklepu Online PHILIPS zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach.

  2.2. Korzystanie z poszczególnych Usług w ramach Sklepu Online, w tym z zasobów, które niesą dostępne dla niezalogowanych Użytkowników, jest nieodpłatne.

  2.3. Sprzedawca najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową informuje go o funkcjonalnościach Towarów z elementami cyfrowymi oraz Treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony (np. poprzezzamieszczenie określonych informacji na karcie Towaru).

  2.4. Sprzedawca najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową informuje Konsumenta o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjnościTowarów z elementami cyfrowymi lub Treści cyfrowych (np. poprzez zamieszczenie określonych informacji na karcie Towaru). 

   

  Do góry

  3. Rejestracja i składanie Zamówienia

   

  3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu Online należy wejśćna stronę internetową Sklepu Online, a następnie dokonać wyboru Towarów dostępnych w Sklepie Online i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Konsumentowi komunikaty lub informacje.

  3.2. Zamówienie dotyczące Towarów należy złożyć poprzez wypełnienie formularza Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu Online.

      3.2.1. po zalogowaniu się Użytkownika do Konta Konsumenta w ramach Sklepu Online lub poprzez dane rejestracyjne (login oraz hasło) utworzone na Stronie Mój      PHILIPS (opcja logowania dostępna przez okres dysponowania przez Konsumenta kontem na Stronie Mój PHILIPS – w celu weryfikacji poprawności loginu i hasła     pozyskane zostaną informacje ze Strony Mój PHILIPS) lub utworzeniu takiego Konta osobistego i kliknięciu na odpowiedni przycisk „Zamówienia”; lub
      3.2.2. bez logowania, podając dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży; lub
      3.2.3. po zalogowaniu się Użytkownika do Konta Konsumenta w ramach Sklepu Online za pomocą swojego konta w jednym z serwisów społecznościowych: Google+, Twitter, Facebook lub LinkedIn.

  3.3. Sprzedawca nie będzie akceptował zamówień składanych w sposób inny niż wymienione powyżej.

  3.4. W celu złożenia Zamówienia Konsument wskazuje w koszyku zakupów w ramach Sklepu Online:

      3.4.1. zamawiane Towary oraz ich liczbę;
      3.4.2. adres, na jaki Towar wskazany w zamówieniu ma być dostarczony;
      3.4.3. sposób dostawy (dostępne opcje opisane są stronie Sklepu Online Philips) za kwotę 0 zł – cena dostawy wliczona w cenę Towaru);
      3.4.4. sposób płatności (dostępne sposoby płatności są opisane na stronie Sklepu Online Philips https://www.philips.pl/c-w/wsparcie-konsumenta/platnosc .

  3.5. Złożenie Zamówienia jest poprzedzone akceptacją niniejszego Regulaminu Sklepu Online Philips przez Konsumenta. Wysłanie Zamówienia następuje po akceptacji i potwierdzeniuprzez Konsumenta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięciu przycisku„ Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Konsument ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Konsumentowi komunikatami oraz informacjam i dostępnymi na stronie Sklepu Online.

  3.6. Obok każdego Towaru dodatkowo wyświetlany jest jeden z następujących komunikatów:

      • „Towar dostępny” - Towar jest dostępny i można go nabyć natychmiast;

      • „Towar niedostępny” - Towary z tej pozycji są wyprzedane, a zatem nie są dostępne do zakupu przez czas określony lub trwały. W okresie między złożeniem zamówienia a otrzymaniem potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę (warunek konieczny do zrealizowania zamówienia), wybrany Towar znajdujący się w koszyku może stać się niedostępny. W takim przypadku zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

  3.7. Wysłanie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Konsumenta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania Zamówienia, które to potwierdzenie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Konsumenta i nie dochodzi w związku z nim do zawarcia Umowy sprzedaży.

  3.8. Jeżeli Zamówienie nie może zostać przyjęte do realizacji, Sprzedawca poprzez wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformuje o tym Konsumenta w terminie 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia.

  3.9. W terminie do 2 dni roboczych po złożeniu Zamówienia oraz po weryfikacji możliwości jego zrealizowania, Sprzedawca przesyła na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, które jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Konsumenta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

  3.10. Wiadomość elektroniczna zawiera treść Umowy sprzedaży, w szczególności: numer idatę zamówienia, dane stron, główne cechy zamówionego Towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy, informacje dotyczące możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży, sposób porozumiewania się stron. Po zawarciu Umowy sprzedaży Sprzedawca potwierdza Konsumentowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Konsumenta lub pisemnie na wskazany przez Konsumenta podczas Rejestracji lub składania Zamówienia adres. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.

  3.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Ogólnymi Warunkami.

   

  Do góry

  4. Promocje

   

  4.1. Jak korzystać z kodów rabatowych i rabatów? Kody rabatowe mogą być przyznawane/udzielane w ramach akcji promocyjnych zgodnie z ich regulaminami. Aby skorzystać zrabatu należy wpisać dane z kodu rabatowego w odpowiednim polu podczas procesu składania zamówienia. Do każdego zamówienia można użyć wyłącznie jednego kodu, który musi być wprowadzony, dokładnie tak, jak wskazano w odpowiedniej komunikacji/ ofercie / regulaminie. Kody rabatowe mogą być użyte tylko w terminie określonym w odpowiedniej komunikacji / ofercie / regulaminie) i podlegają dodatkowym warunkom lub warunkom w nich określonym.

  4.2. Rabaty i promocje w Sklepie Online nie łączą się, dotyczy to w szczególności zapisu do subskrypcji newsletteru, akcji rabatowych, sezonowych promocji, bonów podarunkowych.

  4.3. Towary promocyjne, wyprzedażowe bądź Towary nie należące do stałej oferty SklepuOnline są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja Zamówienia na te Towary uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówień. Sprzedawca nie ma obowiązku utrzymywania dostępności określonych Towarów i ma swobodne prawo do wycofywaniaTowarów z oferty.

   

  Do góry

  5. Ceny i płatność za Zamówienie

   

  5.1. Wszystkie ceny wyrażone są w Polskich Złotych (PLN). Ceny opublikowane na stronie internetowej Sklepu Online w momencie złożenia Zamówienia będą cenami bruttoo bowiązującymi dla tegoż Zamówienia. Ceny opublikowane na stronie internetowej Sklepu Online zawierają podatek VAT. Ceny mogą być wskazane jako ceny regularne w Sklepie Online, ceny sugerowane oraz ceny promocyjne. Łączna cena podana na formularzu zamówienia stanowi całkowitą kwotę do zapłaty przez Konsumenta. Płatność możliwa jest jedynie w walucie polskiej.

  5.2. Jeżeli koszt wysyłki nie jest wliczony w cenę Towaru, koszty wysyłki są opłacane przez Konsumenta, w sposób i w wysokości wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia.

  5.3. Towary są dostępne w cenie regularnej obowiązującej w Sklepie Online, czyli takiej, którą płaci Konsument, jeżeli towar nie jest objęty rabatem, promocją, upustem, itp. Cena promocyjna to cena, którą ostatecznie płaci Konsument przy zachowaniu korzyści przyznanych przez Sprzedawcę, wynikających np. z rabatu, promocji, upustu, itp. Cena sugerowana to cena, którą Usługodawca zaleca sprzedawcom detalicznym.

  5.4. Zapłata za Towary może być dokonywana za pomocą następujących metod płatności: karta debetowa I kredytowa (Visa, Maestro i MasterCard) oraz Przelewy24. Dodatkowe informacje odnośnie płatności znajdują się na stronie internetowej Sklepu Online pod adresem https://www.philips.pl/c-w/wsparcie-konsumenta/platnosc. Dokonanie zapłaty powinno nastąpić niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Nieotrzymanie przez Sprzedawcęcałej ceny wskazanej w zamówieniu (wraz z dodatkowymi kosztami) w terminie do dwóch dni roboczych od Złożenia zamówienia powoduje, że, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Konsumentowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

  5.5. W przypadku płatności kartą kredytową, należy podać dane karty kredytowej podczas składania Zamówienia. Karta kredytowa zostanie obciążona w momencie wystawienia faktury lub wysyłki Towaru. Sprzedawca nie rozpocznie realizacji wysyłki Zamówienia, dopóki wystawca karty kredytowej nie zezwoli na wykorzystanie karty do płatności zazamówione Towary. Jeżeli Sprzedawca nie otrzyma takiego zezwolenia, informacja zostanie wysłana do Konsumenta najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia zamówienia. Brak zezwolenia powoduje anulację zamówienia i powoduje, że Umowa sprzedaży nie zostanie zrealizowana.

  5.6. Konsumentowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia odumowy zgodnie z art. 395 Kodeksu cywilnego. Prawo to Konsument może wykonać składając oświadczenie Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie dedykowanego linku dostępnego w mailowym potwierdzeniu zamówienia. Powyższe umowne prawo odstąpienia jest odrębne od uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa, awięc nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta.

  5.7. Usługodawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie elektronicznej wformacie PDF. W przypadku złożenia Zamówienia na zakup Towaru Usługodawca przesyła fakturę elektroniczną Konsumentowi na adres e-mail podany w Koncie Konsumenta, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru. Jeżeli Konsument chce otrzymać fakturę w formie papierowej, składa taką dyspozycję pracownikowi Obsługi Klienta. 

   

  Do góry

  6. Dostawa

   

  6.1. Zamówienia złożone za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Online będą dostarczane tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  6.2. Realizacja zamówienia (to jest wysyłka Towaru) przez Sprzedawcę dokonywana jest w terminie: 48 godzin roboczych od dnia otrzymania wpłaty za Towar (zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy). Termin od momentu wysyłki do doręczenia przesyłki określa dostawca (termin wynosi od 1 do 5 dni roboczych). W razie niedotrzymania terminu dostawy Towarów (z przyczyn niedotyczących Konsumenta), Konsument ma prawo do złożenia reklamacji lub odstąpienia od Umowy sprzedaży.

  6.3. W przypadku zamawiania Towarów, które mają być dostarczone do różnych lokalizacji, należy złożyć oddzielne Zamówienie dla każdego adresu dostawy.

  6.4. W przypadku zamawiania większej niż jeden ilości Towarów pod ten sam adres dostawy, jeżeli okaże się którykolwiek z zamówionych stał się niedostępny (np. w wyniku stwierdzenia wad Towaru bezpośrednio przed wysyłką), może to oznaczać, że całe Zamówienie zostanie wysłane dopiero po jego skompletowaniu. W takim wypadku, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji lub odstąpienia od Umowy sprzedaży.

  6.5. W terminie do 24 godzin od przekazania Zamówienia dostawcy, PHILIPS za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformuje o tym Konsumenta.

  Do góry

  7. Reklamacje [Uprawnienia Konsumenta w związku z brakiem zgodności Towaru z umową i odpowiedzialność Sprzedawcy za zgodność świadczenia z umową]

   

  7.1. W razie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w przepisach prawa.

  7.2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:

      a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i Funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarówz elementami cyfrowymi – również Kompatybilność, Interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

      b. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy iktóry Usługodawca zaakceptował.

  7.3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

      a. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

      b. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również Funkcjonalność i Kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:

      − nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

      − przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

      − publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy.

      a. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

      b. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Usługodawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

   7.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w zakresie, o którym mowa w ustępie 7.2. lub 7.3. jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

  7.5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

      7.5.1. zostało ono przeprowadzone przez Usługodawcę lub na jego odpowiedzialność;
      7.5.2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało zbłędów w instrukcji dostarczonej przez Usługodawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 Ustawy.

  7.6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową. Usługodawca nie może powoływać się na upływterminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z Umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

  7.7. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

  7.8. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

  7.9. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

  7.10. Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.

  7.11. Konsument udostępnia Usługobiorcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.

  7.12. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, Usługodawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

  7.13. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

  7.14. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

      a. Usługodawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie zust. 7.9. powyżej;
      b. Usługodawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 7.10.-7.12;
      c. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
      d. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w niniejszym artykule;
      e. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzion Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

  7.15. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.

  7.16. Usługodawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

  7.17. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.

  7.18. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na jej podstawie Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

  7.19. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Usługodawcy na jego koszt. Usługodawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż wterminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

  7.20. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakieg oużył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  7.21. Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu braku zgodności Towaru z Umową lub z tytułu gwarancji można składać bezpośrednio za pośrednictwem udostępnionego przez Usługodawcę na stronie https://www.philips.pl/c-w/wsparcie-konsumenta/kontakt.html formularza elektronicznego.

  7.22. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji prezentowane są na https://www.philips.pl/c-w/wsparciekonsumenta/kontakt.html.

  7.23. Postanowienia niniejszego rozdziału „Uprawnienia w związku z brakiem zgodności Towaru z umową i odpowiedzialność Usługodawcy za zgodność świadczenia z umową.”stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

   

  Do góry

  8. Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową

   

  8.1. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi Treść cyfrową lub Usługę cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

  8.2. Treść cyfrową lub Usługę cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść lub Usługa cyfrowa albo środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści lub Usługi cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

  8.3. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawcanie dostarczy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży.

  8.4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku, jeżeli:

      8.4.1. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej,
      8.4.2. Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy sprzedaży wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

  8.5. Ciężar dowodu dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanej na niematerialnym spoczywa na Sprzedawcy.

  8.6. W razie odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, postanowienia art. 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

  8.7. Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są zgodne z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności ich:

      8.7.1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, Funkcjonalność, Kompatybilność, Interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
      8.7.2.przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który ten zaakceptował.

  8.8. Ponadto, Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z Umowy sprzedaży, muszą:

      8.8.1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści lub Usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
      8.8.2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Funkcjonalność, Kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści lub Usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
          8.8.2.1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
          8.8.2.2.przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane zzachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
       8.8.2.3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy;
       8.8.3. być dostarczana z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsumentmoże rozsądnie oczekiwać;
       8.8.4. być zgodna z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy sprzedaży.

  8.9. Konsument jest informowany o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową sprzedaży oraz otrzymuje je przez czas:

      8.9.1. dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej określony w Umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
      8.9.2. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli Umowa sprzedaży przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

  8.10. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji zgodnie z ust. 8.9.powyżej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową sprzedaży wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

      8.10.1. Konsument został poinformowany o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
      8.10.2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

  8.11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 8.8. lub 8.9., jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży określonych w ust. 8.8. lub 8.9. oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

  8.12. Treść cyfrową lub Usługę cyfrową Sprzedawca dostarcza w wersji, o której Konsument jest informowany przed zawarciem Umowy sprzedaży.

  8.13. Art. 7.5. Regulaminu stosuje się odpowiednio do integracji Treści cyfrowej, tzn.połączenia Treści cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego Konsumenta i włączenieich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową sprzedaży.

  8.14. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową sprzedaży Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem roku od chwili ich dostarczenia, istniał w chwili dostarczenia. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową sprzedaży, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

  8.15. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową sprzedaży Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową sprzedaży miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową sprzedaży wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

  8.16. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej w zakresie uregulowanym w ust. 8.9. Regulaminu, który wystąpił w czasieo kreślonym w tym punkcie.

  8.17. Domniemania określone w ust. 8.14. i 8.15. nie mają zastosowania, jeżeli:

      8.17.1. środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy sprzedaży;
      8.17.2. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy sprzedaży o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

  8.18. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową sprzedaży, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową sprzedaży. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia ich do zgodności z Umową sprzedaży, jeżeli doprowadzenie dozgodności jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową oraz wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową sprzedaży.

  8.19. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dozgodności z Umową sprzedaży ponosi Sprzedawca.

  8.20. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową sprzedaży, Konsumentmoże złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

      8.20.1. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
      8.20.2. Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności zUmową sprzedaży;
      8.20.3. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową sprzedaży;
      8.20.4. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 8.18.-8.20. Regulaminu;
      8.20.5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

  8.21. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezgodnej z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnej z Umową sprzedaży. Jeżeli Umowa sprzedaży stanowi, że Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas,w którym pozostawały one niezgodne z Umową sprzedaży.

  8.22. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w zamian za zapłatę ceny z Umową sprzedaży jest nieistotny.

  8.23. Umowy sprzedaży Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych zawierane przez Sprzedawcę nie obejmują działań Konsumenta polegających na dostarczanie Sprzedawcy lub wytwarzanie przez Konsumenta innych treści.

  8.24. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.

  8.25. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa były niezgodne z Umową sprzedaży, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.

  8.26. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej niezgodnych z Umową sprzedaży oraz Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy sprzedaży.

  8.27. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta oodstąpieniu od Umowy sprzedaży lub obniżeniu ceny. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  8.28. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, które nie są  niezbędne do zachowania ich zgodności z Umową sprzedaży, tylko jeżeli Umowa sprzedaży tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn wskazanych w Umowie sprzedaży. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.

  8.29. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 8.28. Regulaminu, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej albo korzystanie z niej, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w ust. 8.30. lub 8.31. Regulaminu.

  8.30. W tym przypadku Konsument może wypowiedzieć Umowę sprzedaży bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Konsument niemoże wypowiedzieć Umowy sprzedaży, jeżeli Sprzedawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnej z Umową sprzedaży, w stanie niezmienionym. 

   

  Do góry

  9. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość i Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych

   

  9.1. Konsument, który za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Online zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

  Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu e-mailem poprzez formularz kontaktowy na stronie www.philips.pl, listownie na adres Sprzedawcy, bądź też telefonicznie poprzez kontakt z Działem Obsługi Konsumenta pod numerem telefonu + 48 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 17:00 (za wyjątkiem dni wolnych odpracy), która takie odstąpienie od umowy odbierze. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyćna formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  9.2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru lub Umowy o dostarczanie Treścicyfrowej lub Usługi cyfrowej na nośniku zawartej w Sklepie Online można również złożyć i przesłać z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę na stronie https://www.philips.pl/c-w/wsparcie-konsumenta/kontakt.html formularza elektronicznego. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim i przesłania go zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego Usługodawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku (korespondencją elektroniczną, na adres email podany w formularzu) otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usłgi cyfrowej na nośniku zawartej w Sklepie.

  9.3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru objętego Zamówieniem w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik/dostawca a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów (z wyłączeniem Umowy odostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niedostarczanych na nośniku materialnym) – od dnia ich zawarcia.

  9.4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowejlub Usługi cyfrowej uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie oodstąpieniu od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (tj. dostarczył Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży), oferta przestaje wiązać.

  9.5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni oddnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).

  9.6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki wybrał Konsument składając Zamówienie, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  9.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru (sprawdzenie Towaru), chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

  9.8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku Umów sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (o ile taką opcję Sklep Online oferuje)a także, poza przypadkami wskazanymi we właściwych przepisach prawa, w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Towary, które nie podlegają zwrotowi zgodnie z postanowieniami powyższymi, zostaną stosownie oznaczone w Sklepie Online.

  9.9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych na niematerialnym nośniku, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli spełnianie świadczenia przez Sprzedawcę rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie wyrażenia przez Konsumenta ww. zgody na Trwałym nośniku.

  9.10. Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się również do Przedsiębiorcy Indywidualnego.

  9.11. Wszelkie informacje dotyczące zwrotu Towarów przez Konsumentów, w tym: 1) informacje o zalecanym sposobie zabezpieczania Towarów do transportu i innych informacjach przydatnych przy odsyłaniu Towaru, 2) o dozwolonym zakresie sprawdzania Towaru przez Konsumenta 3) o Towarach, które nie podlegają zwrotowi, 4) o statusie zwracanego Zamówienia – można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: https://www.philips.pl/c-w/wsparciekonsumenta/zwroty.html.

  Usługi w ramach Sklepu Online oraz rozwiązanie umowy (z wyłączeniem umów sprzedaży)

  9.12. PHILIPS podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Usług. W przypadku wystąpienia błędów czy problemów technicznych dotyczących funkcjonowania Usługi, Użytkownik powinien zgłosić to PHILIPS na dane kontaktowe wskazane w niniejszym Regulaminie. PHILIPS niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Usługi. Użytkownik ma możliwość także samodzielnego korygowania i wykrywania błędów we wprowadzonych danych poprzez edycję profilu.

  9.13. Usługodawca świadczy na rzecz Konsumentów drogą elektroniczną nieodpłatne usługi:

      a. chat;
      b. formularz kontaktowy;
      c. newsletter;
      d. prowadzenie Konta Konsumenta;
      e. zamieszczanie opinii.

  9.14. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu a także do powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Usługi, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

      9.14.1. korzystania ze Sklepu Online w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
      9.14.2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Online niezamówionej informacji handlowej (spam); podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
      9.14.3. korzystania ze Sklepu Online w sposób zgodny z przepisami obowiązującegona terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Ogólnych Warunków, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
      9.14.4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
      9.14.5. korzystania ze Sklepu Online w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
      9.14.6. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Sklepu Online jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści, w tym zdjęć i opisów Towarów, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę,
      9.14.7. niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła innym Użytkownikom oraz niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Użytkowników.

  9.15. PHILIPS może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu Online, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Online lub usług oferowanych w ramach Sklepu Online, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Ogólnych Warunków, a w szczególności, gdy Użytkownik:

      9.15.1. podał w trakcie Rejestracji lub składania zamówienia dane osobowe niezgodnez prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszająceprawa osób trzecich,
      9.15.2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Online naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu Online,
      9.15.3. dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Ogólnymi Warunkami.

  9.16. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminów na Stronie Mój PHILIPS (do pobraniaw formacie pliku .pdf) oraz (2) przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail, o której mowa powyżej (potwierdzenie utworzenia Konta). Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym PHILIPS.

  9.17. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.

  9.18. Użytkownik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia (wybierając opcję na Koncie) albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy (w obu przypadkach usunięcie Konta nastąpi w ciągu 5 dni od wybrania opcji usunięcia lub zgłoszenia żądania usunięcia. Jeżeli Użytkownik posiada dwa konta (Mój Philips oraz konto w Sklepie Online), które są wykorzystywane przy użyciu tych samym danych logowania:

      • Usunięcie Konta w Sklepie Online spowoduje usunięcie konta Mój Philips.
      • Usunięcie konta Mój Philips spowoduje usunięcie Konta w Sklepie Online. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości posiadania wyłącznie jednego konta (tj. konta Mój Philips albo konta w Sklepie Online) – drugie konto powstaje dopiero w momencie zalogowania się do drugiego z kolei konta za pomocą danych logowania z pierwszego założonego już konta.

   

  Do góry

  10. Gwarancja

   

  10.1. Towary zakupione w Sklepu Online są objęte gwarancją producenta zgodnie z warunkami zamieszczonym w dołączonej do sprzętu dokumentacji oraz na stronach internetowych www.philips.pl

  10.2. Towary stron trzecich. Dla Towarów innych niż Towary marki PHILIPS (w tym Towarów zawartych w pakietach Towarów lub oferowanych w ramach promocji), wszelkie roszczenia gwarancyjne w stosunku do tych Towarów mogą być realizowane zgodnie zwarunkami gwarancji udzielonymi przez ich producenta. W odniesieniu do wszelkich istniejących gwarancji producenta takich Towarów wszelkie roszczenia gwarancyjne powinny najpierw zostać zgłoszone bezpośrednio do ich producenta. W takim przypadku Sprzedawca nie udziela gwarancji, jako sprzedawca Towarów.

  10.3. W przypadku konieczności skorzystania z gwarancji producenta, prosimy o kontakt z jednym z autoryzowanych punktów serwisowych (adresy i numery kontaktowe znajdują się pod adresem: (https://www.philips.pl/c-w/wsparcie-konsumenta/punktyserwisowe.html) lub o skorzystanie z elektronicznego formularza rejestracji naprawy pod adresem: https://www.philips.pl/c-w/wsparcie-konsumenta/zarejestruj-naprawe.html lub o kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Konsumenta pod numerem +48 22 203 03 34 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy).

  10.4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i liczy się od daty nabycia Towaru. Niniejsza gwarancja obowiązuje na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  10.5. Z uwagi na konieczność właściwej weryfikacji zgłaszanych usterek, reklamowany Towar powinien być w miarę możliwości kompletny, posiadać wszystkie akcesoria (ładowarki, zasilacze, kable itp.), które mają wpływ na jego funkcjonalność (akcesoria) lub mogą stanowić przyczynę lub jedną z przyczyn wad Towaru.

  10.6. Towar powinien być opakowany w sposób pozwalający na jego bezpieczny transport doi z serwisu. Wskazane jest użycie w tym celu oryginalnego opakowania Towaru, gdyż zostało ono zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczne transportowanie Towaru.

  10.7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o odpowiedzialności Usługodawcy za zgodność Towaru z Umową

  10.8. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłoszenia reklamacji do Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży oraz uprawnień Konsumenta są określone sąw Załączniku Nr 2 do niniejszych Ogólnych Warunków.

  10.9. Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (art. 42 pkt 1 ustawyz dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 z późniejszymi zmianami) Użytkownik sprzętu przeznaczonegodo gospodarstw domowych uprawniony jest do oddania zużytego sprzętu. Sprzedawca zobligowany jest natomiast do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości niewiększej niż sprzedany nowy sprzęt (pod warunkiem, że zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju, co zakupione urządzenie). [Zwrot zużytego sprzętu]

  10.10. Przy zakupie sprzętu PHILIPS Konsument ma możliwość oddania starego sprzętu. Aby zamówić tę usługę prosimy o kontakt z przedstawicielami Działu ObsługiKonsumenta pod numerem telefonu +48 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 17:00, (z wyjątkiem dni wolnych od pracy), która zorganizuje nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu. Dodatkowo istnieje możliwość oddania zużytego sprzętu w każdym z punktów serwisowych PHILIPS. Informacje o lokalizacjach punktów serwisowych uzyskać można na stronach internetowych PHILIPS (https://www.philips.pl/c-w/wsparcie-konsumenta/punktyserwisowe.html) oraz w Dziale Obsługi Konsumenta pod numerem telefonu +48 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 17:00, (z wyjątkiem dni wolnych o pracy).

   

  Do góry

  11. Kontakt ze Sklepem Online

   

  Kontakt ze Sklepem Online dostępny jest za pośrednictwem Działu Obsługi Konsumenta podnumerem telefonu +48 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), w godz. 09:00- 17:00, (z wyjątkiem dni wolnych od pracy), formularza kontaktowego na stronie www.philips.pl a także listownie pod adresem: Philips Polska sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa.

   

  Do góry

  12. Dane osobowe

   

  12.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Sklepu Online (dalej: „Dane”) jest Sprzedawca – PHILIPS Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa.

  12.2. Sprzedawca przetwarza Dane na potrzeby:

  prowadzenia Konta,

   realizacji Zamówień,

  rozpatrywania reklamacji,
  udzielania odpowiedzi na pytania Użytkowników poprzez formularze dostępne na stronach Sklepu Online.

  12.3. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest przygotowanie i zawarcie pomiędzy Użytkownikiem oraz Philips umowy na świadczenie Usługi - art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane przetwarzane są również w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy (przepisy o odpowiedzialności za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży, przepisy podatkowe) - art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Niepodanie Danych powoduje niemożność realizacji Zamówienia lub odpowiednio otrzymania innej Usługi.

  12.4. Na potrzeby realizacji zamówienia są przetwarzane następujące kategorie Danych: imię, nazwisko, adres dostawy (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu/ lokalu), numer telefonu (w celu kontaktu pomiędzy Konsumentem a dostawcą zamówienia).

  12.5. Na potrzeby stworzenia i prowadzenia Konta przetwarzane są następujące kategorie Danych: imię, nazwisko, adres email. W przypadku, gdy przy użyciu Konta zostało złożone zamówienie, w ramach Konta zostaną zachowane również Dane o numerze telefonu iadresie dostawy (na potrzeby przyszłych zamówień).

  12.6. Dane o konkretnym zamówieniu będą przechowywane przez okres maksymalnie 6-letni,w celu rozpatrzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży oraz na potrzeby wynikające z przepisów podatkowych.

  12.7. Sprzedawca zastrzega, że Konto zostanie usunięte w przypadku braku jakiejkolwiek aktywności związanej z Kontem przez nieprzerwany okres 1 roku. Dane nie zostaną jednak usunięte w takim zakresie:

      1. w jakim konieczność ich dalszego przetwarzania przewidują przepisy obowiązującego prawa;
      2. w jakim ich dalsze przetwarzanie wynika z odrębnych umów, regulaminów lub oświadczeń zawartych, zaakceptowanych lub złożonych przez Użytkownika. Na potrzeby reklamacji i udzielania odpowiedzi na pytania będą przetwarzane Dane wpisane przez Użytkownika w formularzach. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami prawnymi przez okres niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia.

  12.8. Sprzedawca może przetwarzać Dane dłużej niż wynika to z zapisów poprzedzających, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

  12.9. Dane adresu dostawy zamówienia (oraz numer telefonu) wykorzystywane na potrzeby realizacji zamówień będą przekazywane firmom pocztowym/kurierskim w celu dostawy zamówienia. Dane Użytkownika mogą być również przekazywane instytucjom płatniczym na potrzeby opłacenia zamówienia – stosowanie do wybranego przez Użytkownika sposobu płatności. Instytucje płatnicze są odrębnymi administratorami danych jako podmioty świadczące na rzecz Konsumenta usługę płatniczą.

  12.10. Dane będą przekazywane również PHILIPS Koninklijke N.V. z siedzibą w Eindhoven - wprzypadku późniejszego założenia konta Mój Philips za pomocą tych samych danych logowania jak w przypadku Sklepu Online.

  12.11. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  12.12. Sprzedawca nie pobiera Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.

  12.13. Użytkownikom przysługuje prawo do:

      1. uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriachprzetwarzanych Danych i ewentualnych odbiorcach Danych.
      2. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnychDanych,
      3. żądania usunięcia Danych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
      4. żądania ograniczenia przetwarzania Danych – jeżeli spełnione zostaną wymogiprawne uzasadniające takie ograniczenie,
      5. przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Sprzedawcy w formacieumożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowitrzeciemu,
      6. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

  12.14. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres email: privacy@philips.com lub na adres: PHIILIPS POLSKA SP. z o.o., Aleje Jerozolimskie195B, 02-222 Warszawa12.15. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostałyopisane w „Polityka firmy PHILIPS w zakresie używania plików cookie” dostępnej pod adresem http://www.philips.pl/a-w/polityka-firmy-cookie.html oraz w „Zasadach Poufności” dostępnych pod adresem http://www.philips.pl/a-w/zasady-poufnosci.html
   

  Do góry

  13. Spory oraz prawo właściwe

   

  13.1 PHILIPS dokłada wszelkich starań, aby rozwiązywać wszelkie spory szybko i sprawnie. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki PHILIPS zajmuje się kwestiami spornymi masz prawo skierowania sprawy na drogę sądową, do właściwego miejscowo polskiego sądu powszechnego. Możliwość zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje niniejszym wyraźnie wyłączona. 

   

  13.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogólne Warunki mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

   

  Do góry

  14. Postanowienia końcowe

   

  14.1. Informacja o typowych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną: PHILIPS przestrzega o możliwości wystąpienia zagrożeń typowych dla korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną tj. działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe, wirusy i konie trojańskie), łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości (np. poprzez fałszywe wiadomości elektroniczne przypominające wiadomości autentyczne, odnalezienie słabości systemu kryptograficznego, dążące do umożliwienia jego złamania lub obejścia, jak również łowienie haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika) oraz niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware).

  14.2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

  14.3. Ogólne Warunki obowiązują bezterminowo - przez cały okres funkcjonowania Sklepu Online. PHILIPS może – z ważnych przyczyn określonych poniżej w pkt 14.5 – zakończyć świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Sklep Online, w tym usługi prowadzenia Konta, przesyłając o tym informację stosując odpowiednio tryb określony poniżej niniejszego paragrafu.

  14.4. W przypadku zmian Ogólnych Warunków, Użytkownicy posiadający konto w Sklepie Online zostaną poinformowani o zmianie Ogólnych Warunków za pośrednictwem korespondencji e-mail, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. PHILIPS zamieści także informację o zmianie Ogólnych Warunków bezpośrednio na stronach internetowych Sklepu Online. Doręczenie tekstu Ogólnych Warunków po dokonaniu zmian nastąpi poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Ogólnych Warunków na stronach internetowych Sklepu Online. Zmiana niniejszych Ogólnych Warunków staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PHILIPS, który to termin nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronach internetowych Sklepu Online.

  14.5. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży Sklepu Online, Konsument akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Ogólnych Warunków, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Online nie są możliwe.

  14.6. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: (i) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy, (ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu Online, (iii) zmiany funkcjonalności  Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Usługodawca powiadomi Konsumenta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Konsumenta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminunie zmienia ich treści i warunków

  14.7. Zmiany określone powyżej, będą wprowadzane z zachowaniem praw nabytych przez Użytkowników, o ile pozwalać na to będą przepisy prawa. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Ogólnych Warunkach zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.

  14.8. Zamówienia złożone przez Konsumentów przed wejściem w życie zmian Ogólnych Warunków będą realizowane według dotychczasowych postanowień Ogólnych Warunków.

  14.9. 14.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r

   

  Do góry

  15. Załącznik 1. Wzór odstąpienia od umowy

  Pobierz PDF >

  16. Załącznik 2 Zasady i tryb składania reklamacji

   

  I. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży 

   

  1. Reklamacja dotycząca Umowy sprzedaży może zostać złożona przez Konsumenta poprzez formularz kontaktowy na stronie www.philips.pl, telefonicznie poprzez kontakt z Działem Obsługi Konsumenta pod numerem telefonu +48 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie ztaryfą operatora), od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 17:00, (z wyjątkiem dni wolnycho pracy), formularza kontaktowego na stronie www.philips.pl a także listownie pod adresem: Philips Polska sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa.

  2. Rekomenduje się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności Towaru z Umową sprzedaży; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży (załącznik 1A); oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie wszystkich powyższych danych ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez PHILIPS.

  3. PHILIPS ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się PHILIPS w powyższym terminie oznacza, że PHILIPS uznał reklamację za uzasadnioną.

  4. PHILIPS dokona naprawy lub wymiany Produktu niezgodnego z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której PHILIPS został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Produktu z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi PHILIPS.

  5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez PHILIPS do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności Produktu z Umową sprzedaży niezbędne będzie dostarczenie Produktu do PHILIPS, Konsument zostanie poproszony przez PHILIPS o udostępnienie PHILIPS Produktu podlegającego naprawie lub wymianie. PHILIPS odbierze Produkt od Konsumenta na swój koszt.

  6. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, z powodu braku zgodności Produktu z Umową sprzedaży, Konsument niezwłocznie zwraca towar PHILIPS na jego koszt. PHILIPS zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

  7. PHILIPS dokona zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  8. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji udzielane są przez Dział Obsługi Konsumenta e-mailem poprzez formularz kontaktowy na stronie www.PHILIPS.pl oraz pod numerem telefonu +48 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 17:00, (z wyjątkiem dni wolnych od pracy).

  II. Reklamacje co do jakości świadczonych Usług

  1. Informujemy, iż Konsumentowi przysługuje możliwość reklamacji co do jakości świadczonych usług drogą elektroniczną (Sklep online PHILIPS). Zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) Usługodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

  2. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia e-mailem poprzez formularz kontaktowy na stronie www.philips.pl, listownie na adres PHILIPS, bądź też telefonicznie poprzez kontakt z Działem Obsługi Konsumenta pod numerem telefonu +48 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), od poniedziałku do piątku w godz. 08: 00 -18: 00, która taką reklamację odbierze.

  3. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dla Konsumenta fakultatywne i nie wyłącza, nieogranicza ani nie stanowi przesłanki dochodzenia praw na drodze postępowania sądowego lub innego postępowania regulowanego zgodnie z treścią obowiązujących przepisów.

  III. Informacja o możliwości skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowejoraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

      • http://www.uokik.gov.pl/spory_Konsumenckie.php
      • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
      • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu Konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. Zasady organizacji i działania stałych polubownych sądów Konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia Ogólnych Warunków Sprzedaży organizacji i działania stałych polubownych sądów Konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113,poz. 1214).

  4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

  5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając takżez bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii Konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlaKonsumentow.pl.

  6. Skorzystanie przez Konsumenta z pozasądowych metod rozstrzygania sporów jest fakultatywnei nie wyłącza, nie ogranicza a także nie stanowi przesłanki dochodzenia praw na drodze postępowania sądowego lub innego postępowania regulowanego treścią obowiązujących przepisów.

  7. Można także skorzystać także z platformy Internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach Konsumenckich).

  Do góry

  17. Cykliczna wysyłka Produktów Subskrybowanych

   

  17.1 Philips oferuje model zakupów, dzięki któremu istnieje możliwość cyklicznego zamawiania wybranych Towarów („Towary Subskrybowane”) za cenę wskazaną w Sklepie Online. Warunkiem skorzystania z opcji cyklicznej wysyłki jest zalogowanie się użytkownika do konta osobistego w ramach Sklepu Online.

  17.2 Opcję cyklicznej wysyłki Towarów Subskrybowanych można wybrać za pośrednictwem odpowiedniej opcji w ustawieniach konta. Philips będzie pobierać opłaty za Towary Subskrybowane przed każdym planowanym terminem wysyłki. Towary Subskrybowane będą wysyłane dopiero po otrzymaniu należności przez Philips.

  17.3 Subskrypcja może zostać wstrzymana do dnia poprzedzającego kolejną cykliczną wysyłkę Towarów Subskrybowanych. W okresie wstrzymania wysyłki Towarów Subskrybowanych Konsument nie otrzyma żadnych Towarów Subskrybowanych i nie będzie ponosić żadnych opłat związanych z cykliczną wysyłką. Po ponownej aktywacji opcji cyklicznej wysyłki, dostawa Towarów Subskrybowanych zostanie wznowiona a opłaty zostaną pobrane odpowiednio do treści zamówienia.

  17.4 W przypadku braku Towarów Subskrybowanych w magazynie, Philips może opóźnić dostawę (i związane z nimi opłaty) aż do następnej zaplanowanej daty wysyłki, w której Towary Subskrybowane będą dostępne.

  17.5 Opcja cyklicznej wysyłki może zostać odwołana w dowolnym momencie, najpóźniej do dnia poprzedzającego kolejny termin wysyłki Towarów Subskrybowanych.

  17.6 W przypadku, kiedy Konsument nie dopełni swoich obowiązków wynikających z wyboru opcji cyklicznej wysyłki, Philips zastrzega sobie możliwość do wezwania Konsumenta do usunięcia naruszeń lub zakończenia subskrypcji w dowolnym momencie.

   

  Do góry

   

  2022  REGULAMIN SKLEPU ONLINE PHILIPS

   

  PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI PRZED PODJĘCIEM DECYZJI O ZAKUPIE

  Definicje

   

  1. "Sklep Online PHILIPS" (także „Sklep Online”) – usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Użytkownikom przeglądanie Treści, zawieranie umów na odległość, dokonywanie płatności za Produkty; Sklep Online dostępny jest pod adresem https://www.shop.philips.pl. 

   

  2. "Sprzedawca” (także „Usługodawca” lub „PHILIPS”) – PHILIPS Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037385, numer NIP: 5260210955, REGON: 011097206, kapitał zakładowy w wysokości 68 497 880,00 zł. 

   

  3. „Użytkownik” – osoba korzystająca ze stron internetowych Sklepu Online, w tym osoba dokonująca zakupu Produktów jako Konsument. 

   

  4. „Konsument” – osoba, o której mowa w art. 22(1) kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). 

   

  5. „Konto” – podstrona Sklepu, w ramach której Konsument ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności ponownego podawania swoich danych osobowych. 

   

  6. „Rejestracja” – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Konsumenta Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego na stronie Sklepu. 

   

  7. „Produkt” – jakikolwiek produkt (lub usługa) możliwy do nabycia na podstawie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Online. 

   

  8. „Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem za pośrednictwem Sklepu Online PHILIPS. 

   

  9. „Treści” – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, loga, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Online PHILIPS. 

   

  10. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Online, wskazane w niniejszym Regulaminie. 

   

  11. „Ogólne Warunki” – niniejszy dokument.

   

  Do góry

  1. Informacje ogólne

   

  1.1 Podmiotem prowadzącym Sklep Online dostępny pod adresem https://www.shop.philips.pl/ oraz świadczącym za jego pośrednictwem Usługi, w tym umożliwiającym sprzedaż Produktów, jest PHILIPS Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037385, numer NIP: 5260210955, REGON: 011097206, kapitał zakładowy w wysokości 68 497 880,00 zł. 

   

  1.2 Zakupy Produktów w Sklepie Online możliwe są tylko dla Konsumentów (tj. osób fizycznych dokonujących z PHILIPS czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową). Dostawa Produktów możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie przyjmuje zamówień na dostawy poza terytorium Polski. 

   

  1.3 Zasady i warunki, na jakich Produkty są oferowane do sprzedaży na stronie internetowej Sklepu Online są przedstawione poniżej. Każdy Użytkownik, w tym Konsument dokonujący zamówienia Produktów w Sklepie Online, jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszych Ogólnych Warunków. 

   

  1.4 W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę niniejsze Ogólne Warunki są regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). 

   

  1.5. W ramach wymagań technicznych w celu realizacji zakupów, Konsument powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

  1. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub; Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub; Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies;

  2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli. 

   

  1.6. Niniejsze Ogólne Warunki udostępniane są Użytkownikom nieodpłatnie, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 

   

  1.7. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Online następujące Usługi:

  1. przedstawienie oferty Sklepu,

  2. możliwość składania zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Online i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,

  3. możliwość założenia i korzystania z Konta. 

   

  1.8. Dostęp do Usług określonych w ust. i. i ii. powyżej nie wymaga Rejestracji i założenia Konta. 

   

  1.9. Dostęp do Usługi określonej w ust. iii. powyżej wymaga dokonania Rejestracji.

   

  Do góry

  2. Zasady korzystania ze Sklepu

   

  2.1. W ramach Sklepu Online Philips zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach. 

   

  2.2. Korzystanie z poszczególnych Usług w ramach Sklepu Online, w tym z zasobów, które nie są dostępne dla niezalogowanych Użytkowników, jest nieodpłatne.

   

  Do góry

  3. Zamówienie

   

  3.1 Aby złożyć zamówienie na Produkt, Konsument musi mieć ukończone 18 lat i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. 

   

  3.2 W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pośrednictwem Sklepu Online należy wejść na stronę internetową Sklepu Online, a następnie dokonać wyboru Produktów dostępnych w Sklepie Online i złożyć elektroniczne zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Konsumentowi komunikaty lub informacje. 

   

  3.3 Zamówienie dotyczące Produktów należy złożyć poprzez wypełnienie formularza Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu Online:

  1. po zalogowaniu się Użytkownika do Konta w ramach Sklepu Online lub poprzez dane rejestracyjne (login oraz hasło) utworzone na Stronie Mój PHILIPS (opcja logowania dostępna przez okres dysponowania przez Konsumenta kontem na Stronie Mój PHILIPS – w celu weryfikacji poprawności loginu i hasła pozyskane zostaną informacje ze Strony Mój PHILIPS) lub utworzeniu takiego Konta osobistego i kliknięciu na odpowiedni przycisk „Zamówienia”; lub

  2. bez logowania, podając dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży; lub

  3. po zalogowaniu się Użytkownika do Konta w ramach Sklepu Online za pomocą swojego konta w jednym z serwisów społecznościowych: Google+, Twitter, Facebook lub LinkedIn. 

   

  3.4 SPRZEDAWCA NIE BĘDZIE AKCEPTOWAŁ ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH W SPOSÓB INNY NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ. 

   

  3.5 W celu złożenia Zamówienia Konsument wskazuje w koszyku zakupów w ramach Sklepu Online:

  1. zamawiane Produkty oraz ich liczbę;

  2. adres, na jaki Produkt wskazany w zamówieniu ma być dostarczony;

  3. sposób dostawy (dostępne opcje opisane są stronie Sklepu Online Philips)  za kwotę 0 zł – cena dostawy wliczona w cenę Produktu);

  4. sposób płatności (dostępne sposoby płatności są opisane na stronie Sklepu Online Philips https://www.philips.pl/c-w/wsparcie-konsumenta/platnosc). 

   

  3.6 Złożenie zamówienia jest poprzedzone akceptacją niniejszych Ogólnych Warunków przez Konsumenta. Wysłanie zamówienia następuje po akceptacji i potwierdzeniu przez Konsumenta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Konsument ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Konsumentowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Online. 

   

  3.7 Obok każdego Produktu dodatkowo wyświetlany jest jeden z następujących komunikatów:

  • „Produkt dostępny” - Produkt jest dostępny i można go nabyć natychmiast;

  • „Produkt niedostępny” - Produkty z tej pozycji są wyprzedane, a zatem nie są dostępne do zakupu przez czas określony lub trwały.W okresie między złożeniem zamówienia a otrzymaniem potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę (warunek konieczny do zrealizowania zamówienia), wybrany Produkt znajdujący się w koszyku może stać się niedostępny. W takim przypadku zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. 

   

  3.8 Wysłanie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Ogólnych Warunków. Jeżeli Zamówienie nie może zostać przyjęte do realizacji, Sprzedawca poprzez wiadomość e-mail poinformuje o tym Konsumenta w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. 

   

  3.9 W terminie do 2 dni roboczych po złożeniu zamówienia, Konsument otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem zaksięgowania wpłaty i otrzymania przez Konsumenta wiadomości e-mail. 

   

  3.10 Wiadomość zawiera treść Umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, główne cechy zamówionego Produktu, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy, informacje dotyczące możliwości odstąpienia od umowy, sposób porozumiewania się stron. 

   

  3.11 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Ogólnymi Warunkami. 

   

  3.12 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Konsumentowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszych Ogólnych Warunków na stronie internetowej oraz (2) przesłanie Konsumentowi wiadomości e-mail, o której mowa powyżej (Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży). Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.

   

  Do góry

  4. Promocje

   

  4.1 Jak korzystać z kodów rabatowych i rabatów? Kody rabatowe mogą być przyznawane/ udzielane w ramach akcji promocyjnych zgodnie z ich regulaminami. Aby skorzystać z rabatu należy wpisać dane z kodu rabatowego w odpowiednim polu podczas procesu składania zamówienia. Do każdego zamówienia można użyć wyłącznie jednego kodu, który musi być wprowadzony, dokładnie tak, jak wskazano w odpowiedniej komunikacji / ofercie / regulaminie. Kody rabatowe mogą być użyte tylko w terminie określonym w odpowiedniej komunikacji / ofercie / regulaminie) i podlegają dodatkowym warunkom lub warunkom w nich określonym. 

   

  4.2 Rabaty i promocje w Sklepie Online nie łączą się, dotyczy to w szczególności zapisu do subskrypcji newsletteru, akcji rabatowych, sezonowych promocji, bonów podarunkowych. 

   

  4.3 Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nie należące do stałej oferty Sklepu Online są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja Zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówień. Sprzedawca nie ma obowiązku utrzymywania dostępności określonych Produktów i ma swobodne prawo do wycofywania Produktów z oferty.

   

  Do góry

  5. Ceny

   

  5.1. Wszystkie ceny wyrażone są w Polskich Złotych (PLN). Ceny opublikowane na stronie internetowej Sklepu Online w momencie złożenia zamówienia będą cenami obowiązującymi dla tegoż zamówienia. Ceny opublikowane na stronie internetowej Sklepu Online zawierają podatek VAT. Łączna cena podana na formularzu zamówienia stanowi całkowitą kwotę do zapłaty przez Konsumenta. 

   

  5.2. Jeżeli koszt wysyłki nie jest wliczony w cenę produktu, koszty wysyłki są opłacane przez Konsumenta, w sposób i w wysokości wskazanej w potwierdzeniu zamówienia.

   

  Do góry

  6. Płatność za zamówienie

   

  6.1 Zapłata za Produkty może być dokonywana za pomocą metod płatności wskazanych na stronie internetowej Sklepu Online pod adresem https://www.philips.pl/c-w/wsparcie-konsumenta/platnosc. Dokonanie zapłaty powinno nastąpić niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Nieotrzymanie przez Sprzedawcę całej ceny wskazanej w zamówieniu (wraz z dodatkowymi kosztami) w terminie do dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia powoduje, że, zamówienie zostanie anulowane, a Umowa sprzedaży nie zostanie zrealizowana. 

   

  6.2 Płatność możliwa jest jedynie w walucie polskiej. 

   

  6.3 W przypadku płatności kartą kredytową, należy podać dane karty kredytowej podczas składania Zamówienia. Karta kredytowa zostanie obciążona w momencie wystawienia faktury lub wysyłki Produktu. Sprzedawca nie rozpocznie realizacji wysyłki Zamówienia, dopóki wystawca karty kredytowej nie zezwoli na wykorzystanie karty do płatności za zamówione Produkty. Jeżeli Sprzedawca nie otrzyma takiego zezwolenia, informacja zostanie wysłana do Konsumenta najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia zamówienia. Brak zezwolenia powoduje anulację zamówienia i powoduje, że Umowa sprzedaży nie zostanie zrealizowana.

   

  Do góry

  7. Dostawa zamówienia

   

  7.1 Zamówienia złożone za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Online będą dostarczane tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

   

  7.2 Realizacja zamówienia (to jest wysyłka Produktu) przez Sprzedawcę dokonywana jest w terminie: 48 godzin roboczych od dnia otrzymania wpłaty za Produkt (zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy). Termin od momentu wysyłki do doręczenia przesyłki określa dostawca (termin wynosi od 1 do 5 dni roboczych). W razie niedotrzymania terminu dostawy Produktów (z przyczyn niedotyczących Konsumenta), Konsument ma prawo do złożenia reklamacji lub odstąpienia od Umowy sprzedaży. 

   

  7.3 W przypadku zamawiania Produktów, które mają być dostarczone do różnych lokalizacji, należy złożyć oddzielne zamówienie dla każdego adresu dostawy. 

   

  7.4 W przypadku zamawiania większej niż jeden ilości produktów pod ten sam adres dostawy, jeżeli okaże się którykolwiek z zamówionych stał się niedostępny (np. w wyniku stwierdzenia wad Produktu bezpośrednio przed wysyłką), może to oznaczać, że całe zamówienie zostanie wysłane dopiero po skompletowaniu go. W takim wypadku, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji lub odstąpienia od Umowy sprzedaży. 

   

  7.5 W terminie do 24 godzin od przekazania zamówienia dostawcy, PHILIPS za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformuje o tym Konsumenta.

   

  Do góry

  8. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

   

  8.1 Konsument, który za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Online zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. 

   

  8.2 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu e-mailem poprzez formularz kontaktowy na stronie www.philips.pl, listownie na adres Sprzedawcy, bądź też telefonicznie poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), od poniedziałku do piątku w godz. 08: 00 - 18: 00, która takie odstąpienie od umowy odbierze. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków lub formularz załączony do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

   

  8.3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktu objętego Zamówieniem w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik/dostawca. 

   

  8.4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (tj. dostarczył Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży), oferta przestaje wiązać. 

   

  8.5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszt odesłania). 

   

  8.6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki wybrał Konsument składając Zamówienie, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

   

  8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu (sprawdzenie Produktu). Zwracamy uwagę, że co do zasady Konsument powinien móc otworzyć opakowanie, aby uzyskać dostęp do towarów. Jeżeli jednak jest możliwe sprawdzenie Produktu bez niszczenia lub naruszania opakowania, to klient powinien pozostawić opakowanie w nienaruszonym stanie. Dotyczy to także obowiązku zachowania wszelkich folii ochronnych, w które owinięty jest Produkt i które należy zdejmować wyłącznie wówczas, gdy jest to bezwzględnie konieczne do sprawdzenia Produktu. Zmniejszenie wartości Produktu, za które Konsument ponosi odpowiedzialność, może być spowodowane także koniecznością czyszczenia lub naprawy Produktu, jeżeli okoliczności te były spowodowane korzystaniem przez Konsumenta z Produktu w zakresie szerszym niż sprawdzenie Produktu. 

   

  8.8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku Umów sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (o ile taką opcję Sklep Online oferuje)a także, poza przypadkami wskazanymi we właściwych przepisach prawa, w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Produkty, które nie podlegają zwrotowi zgodnie z postanowieniami powyższymi, zostaną stosownie oznaczone w Sklepie Online. 

   

  8.9. Wszelkie informacje dotyczące zwrotu Produktów przez Konsumentów, w tym: 1) informacje o zalecanym sposobie zabezpieczania Produktów do transportu i innych informacjach przydatnych przy odsyłaniu Produktu, 2) o dozwolonym zakresie sprawdzania Produktu przez Konsumenta 3) o Produktach, które nie podlegają zwrotowi, 4) o statusie zwracanego Zamówienia – można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: https://www.philips.pl/c-w/wsparcie-konsumenta/zwroty.html.

   

  Do góry

  9. Usługi w ramach Sklepu Online oraz rozwiązanie umowy o korzystanie z Usług

   

  9.1. PHILIPS podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Usług. W przypadku wystąpienia błędów czy problemów technicznych dotyczących funkcjonowania Usługi, Użytkownik powinien zgłosić to PHILIPS na dane kontaktowe wskazane w niniejszym Regulaminie. PHILIPS niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Usługi. Użytkownik ma możliwość także samodzielnego korygowania i wykrywania błędów we wprowadzonych danych poprzez edycję profilu. 

   

  9.2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu a także do powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Usługi, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

  1. korzystania ze Sklepu Online w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Online niezamówionej informacji handlowej (spam); podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,

  3. korzystania ze Sklepu Online w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Ogólnych Warunków, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

  4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

  5. korzystania ze Sklepu Online w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

  6. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Sklepu Online jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści, w tym zdjęć i opisów Produktów, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę,

  7. niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła innym Użytkownikom oraz niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Użytkowników. 

   

  9.3. PHILIPS może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu Online, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Online lub usług oferowanych w ramach Sklepu Online, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Ogólnych Warunków, a w szczególności, gdy Użytkownik:

  1. podał w trakcie Rejestracji lub składania zamówienia dane osobowe niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Online naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu Online,

  3. dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Ogólnymi Warunkami. 

   

  9.4 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminów na Stronie Mój PHILIPS (do pobrania w formacie pliku .pdf) oraz (2) przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail, o której mowa powyżej (potwierdzenie utworzenia Konta). Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym PHILIPS. 

   

  9.5 Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej. 

   

  9.6 Użytkownik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia (wybierając opcję na Koncie) albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy (w obu przypadkach usunięcie Konta nastąpi w ciągu 5 dni od wybrania opcji usunięcia lub zgłoszenia żądania usunięcia. Jeżeli Użytkownik posiada dwa konta (Mój Philips oraz konto w Sklepie Online), które są wykorzystywane przy użyciu tych samym danych logowania:

  • Usunięcie Konta w Sklepie Online spowoduje usunięcie konta Mój Philips.

  • Usunięcie konta Mój Philips spowoduje usunięcie Konta w Sklepie Online. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości posiadania wyłącznie jednego konta (tj. konta Mój Philips albo konta w Sklepie Online) – drugie konto powstaje dopiero w momencie zalogowania się do drugiego z kolei konta za pomocą danych logowania z pierwszego założonego już konta. 

   

  9.7. Informujemy, iż zgodnie z ustawą o z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje – niezależnie od możliwości usunięcia Konta w każdej chwili a także niezależnie od prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży - prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług w ramach Sklepu Online - w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zasady odstąpienia od Umowy określone w punkcie 8 powyżej, stosuje się odpowiednio.

   

  Do góry

  10. Gwarancja i Rękojmia oraz zwrot zużytego sprzętu [Gwarancja]

   

  10.1 Produkty zakupione w Sklepu Online są objęte gwarancją producenta zgodnie z warunkami zamieszczonym w dołączonej do sprzętu dokumentacji oraz na stronach internetowych www.philips.pl 

   

  10.2 Produkty stron trzecich. Dla Produktów innych niż Produkty marki PHILIPS (w tym Produktów zawartych w pakietach Produktów lub oferowanych w ramach promocji), wszelkie roszczenia gwarancyjne w stosunku do tych Produktów mogą być realizowane zgodnie z warunkami gwarancji udzielonymi przez ich producenta. W odniesieniu do wszelkich istniejących gwarancji producenta takich Produktów wszelkie roszczenia gwarancyjne powinny najpierw zostać zgłoszone bezpośrednio do ich producenta. W takim przypadku Sprzedawca nie udziela gwarancji, jako sprzedawca Produktów. 

   

  10.3 W przypadku, gdy Produkty dostarczane przez Sprzedawcę, nie są zgodne z obowiązującą gwarancją, Sprzedawca według swojego uznania na swój koszt, chyba że ustalono inaczej w udzielonej na dany Produkt gwarancji, dokonuje naprawy lub wymiany Produktu lub zwrotu ceny zakupu po zwrocie Produktu. 

   

  10.4 W przypadku konieczności skorzystania z gwarancji producenta, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 18:00) w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i liczy się od daty nabycia Produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

   

  10.5 Z uwagi na konieczność właściwej weryfikacji zgłaszanych wad, reklamowany Produkt powinien być w miarę możliwości kompletny, posiadać wszystkie akcesoria (ładowarki, zasilacze, kable itp.), które mają wpływ na jego funkcjonalność (akcesoria) lub mogą stanowić przyczynę lub jedną z przyczyn zaistnienia wady Produktu. 

   

  10.6 Produkt powinien być opakowany w sposób pozwalający na jego bezpieczny transport do i z serwisu. Wskazane jest użycie w tym celu oryginalnego opakowania Produktu, gdyż zostało ono zaprojektowane w sposób umożliwiający bezpieczne transportowanie Produktu. 

   

  10.7 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.[Rękojmia] 

   

  10.8 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawcy obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt bez wad. 

   

  10.9. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłoszenia reklamacji do Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Konsumenta są określone są w Załączniku Nr 2 do niniejszych Ogólnych Warunków.[Zwrot zużytego sprzętu] 

   

  10.10 Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 z późniejszymi zmianami) Użytkownik sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych uprawniony jest do oddania zużytego sprzętu. Sprzedawca zobligowany jest natomiast do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt (pod warunkiem, że zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju, co zakupione urządzenie).[Zwrot zużytego sprzętu] 

   

  10.11 Przy zakupie sprzętu PHILIPS Konsument ma możliwość oddania starego sprzętu. Aby zamówić tę usługę prosimy o kontakt z przedstawicielami Działu Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 18:00), która zorganizuje nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu. Dodatkowo istnieje możliwość oddania zużytego sprzętu w każdym z punktów serwisowych PHILIPS. Informacje o lokalizacjach punktów serwisowych uzyskać można na stronach internetowych PHILIPS (www.PHILIPS.pl/content/dam/Poland/promotion/pdf/Serwisy_PHILIPS_AGD_RTV_Maj_2015.pdf) oraz w Dziale Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 18:00)

   

  Do góry

  11. Kontakt ze Sklepem Online

   

  Kontakt ze Sklepem Online dostępny jest za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 203 03 34 oraz formularza kontaktowego.

   

  Do góry

  12. Dane osobowe

   

  12.1 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Sklepu Online (dalej: „Dane”) jest Sprzedawca – PHILIPS Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa. 

   

  12.2 Sprzedawca przetwarza Dane na potrzeby:

  1. prowadzenia Konta,

  2. realizacji Zamówień,

  3. rozpatrywania reklamacji,

  4. udzielania odpowiedzi na pytania Użytkowników poprzez formularze dostępne na stronach Sklepu Online. 

   

  12.3. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest przygotowanie i zawarcie pomiędzy Użytkownikiem oraz Philips umowy na świadczenie Usługi - art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane przetwarzane są również w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy (przepisy o rękojmi, przepisy podatkowe) - art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Niepodanie Danych powoduje niemożność realizacji Zamówienia lub odpowiednio otrzymania innej Usługi. 

   

  12.4. Na potrzeby realizacji zamówienia są przetwarzane następujące kategorie Danych: imię, nazwisko, adres dostawy (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu/lokalu), numer telefonu (w celu kontaktu pomiędzy Konsumentem a dostawcą zamówienia). 

   

  12.5. Na potrzeby stworzenia i prowadzenia Konta przetwarzane są następujące kategorie Danych: imię, nazwisko, adres email. W przypadku, gdy przy użyciu Konta zostało złożone zamówienie, w ramach Konta zostaną zachowane również Dane o numerze telefonu i adresie dostawy (na potrzeby przyszłych zamówień). 

   

  12.6 Dane o konkretnym zamówieniu będą przechowywane przez okres maksymalnie 6-letni, w celu rozpatrzenia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi oraz na potrzeby wynikające z przepisów podatkowych. 

   

  12.7 Sprzedawca zastrzega, że Konto zostanie usunięte w przypadku braku jakiejkolwiek aktywności związanej z Kontem przez nieprzerwany okres 1 roku. Dane nie zostaną jednak usunięte w takim zakresie:

  1. w jakim konieczność ich dalszego przetwarzania przewidują przepisy obowiązującego prawa,

  2. w jakim ich dalsze przetwarzanie wynika z odrębnych umów, regulaminów lub oświadczeń zawartych, zaakceptowanych lub złożonych przez Użytkownika. Na potrzeby reklamacji i udzielania odpowiedzi na pytania będą przetwarzane Dane wpisane przez Użytkownika w formularzach. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami prawnymi przez okres niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia 

   

  12.8 Sprzedawca może przetwarzać Dane dłużej niż wynika to z zapisów poprzedzających, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 

   

  12.9 Dane adresu dostawy zamówienia (oraz numer telefonu) wykorzystywane na potrzeby realizacji zamówień będą przekazywane firmom pocztowym/kurierskim w celu dostawy zamówienia. Dane Użytkownika mogą być również przekazywane instytucjom płatniczym na potrzeby opłacenia zamówienia – stosowanie do wybranego przez Użytkownika sposobu płatności. Instytucje płatnicze są odrębnymi administratorami danych jako podmioty świadczące na rzecz Konsumenta usługę płatniczą. 

   

  12.10 Dane będą przekazywane również PHILIPS Koninklijke N.V. z siedzibą w Eindhoven - w przypadku późniejszego założenia konta Mój Philips za pomocą tych samych danych logowania jak w przypadku Sklepu Online. 

   

  12.11 Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

   

  12.12 Sprzedawca nie pobiera Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika. 

   

  12.13 Użytkownikom przysługuje prawo do:

  1. uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych Danych i ewentualnych odbiorcach Danych.

  2. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,

  3. żądania usunięcia Danych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

  4. żądania ograniczenia przetwarzania Danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,

  5. przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Sprzedawcy w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu,

  6. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. 

   

  12.14 Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: privacy@philips.com lub na adres: PHIILIPS POLSKA SP. z o.o., Aleje Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa 

   

  12.15 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w „Polityka firmy PHILIPS w zakresie używania plików cookie” dostępnej pod adresem http://www.philips.pl/a-w/polityka-firmy-cookie.html oraz w „Zasadach Poufności” dostępnych pod adresem http://www.philips.pl/a-w/zasady-poufnosci.html

   

  Do góry

  13. Spory oraz prawo właściwe

   

  13.1 PHILIPS dokłada wszelkich starań, aby rozwiązywać wszelkie spory szybko i sprawnie. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki PHILIPS zajmuje się kwestiami spornymi masz prawo skierowania sprawy na drogę sądową, do właściwego miejscowo polskiego sądu powszechnego. Możliwość zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje niniejszym wyraźnie wyłączona. 

   

  13.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogólne Warunki mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

   

  Do góry

  14. Postanowienia końcowe

   

  14.1 Informacja o typowych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną: PHILIPS przestrzega o możliwości wystąpienia zagrożeń typowych dla korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną tj. działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe, wirusy i konie trojańskie), łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości (np. poprzez fałszywe wiadomości elektroniczne przypominające wiadomości autentyczne, odnalezienie słabości systemu kryptograficznego, dążące do umożliwienia jego złamania lub obejścia, jak również łowienie haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika) oraz niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware). 

   

  14.2 Ogólne Warunki obowiązują bezterminowo - przez cały okres funkcjonowania Sklepu Online. PHILIPS może – z ważnych przyczyn określonych poniżej w pkt 14.5 – zakończyć świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Sklep Online, w tym usługi prowadzenia Konta, przesyłając o tym informację stosując odpowiednio tryb określony poniżej niniejszego paragrafu. 

   

  14.3 W przypadku zmian Ogólnych Warunków, Użytkownicy posiadający konto w Sklepie Online zostaną poinformowani o zmianie Ogólnych Warunków za pośrednictwem korespondencji e-mail, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. PHILIPS zamieści także informację o zmianie Ogólnych Warunków bezpośrednio na stronach internetowych Sklepu Online. Doręczenie tekstu Ogólnych Warunków po dokonaniu zmian nastąpi poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Ogólnych Warunków na stronach internetowych Sklepu Online. Zmiana niniejszych Ogólnych Warunków staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PHILIPS, który to termin nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronach internetowych Sklepu Online. 

   

  14.4.Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży Sklepu Online, Konsument akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Ogólnych Warunków, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Online nie są możliwe. 

   

  14.5. PHILIPS zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

  1. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;

  2. zmian wynikających bezpośrednio ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania ze Sklepu Online, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Ogólnymi Warunkami;

  3. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Sklepu Online, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach PHILIPS. Zmiany określone powyżej, będą wprowadzane z zachowaniem praw nabytych przez Użytkowników, o ile pozwalać na to będą przepisy prawa. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Ogólnych Warunkach zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie. 

   

  14.6. Zamówienia złożone przez Konsumentów przed wejściem w życie zmian Ogólnych Warunków będą realizowane według dotychczasowych postanowień Ogólnych Warunków. 

   

  14.7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.12.2021.

   

  Do góry

  15. Załącznik 1. Wzór odstąpienia od umowy

  Pobierz PDF >

  16. Załącznik 2 Zasady i tryb składania reklamacji

   

  I. Reklamacje z tytułu rękojmi w ramach Umowy sprzedaży 

   

  1. Reklamacja dotycząca Umowy sprzedaży może zostać złożona przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia e-mailem poprzez formularz kontaktowy na stronie www.philips.pl, listownie na adres PHILIPS, bądź też telefonicznie poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), od poniedziałku do piątku w godz. 08: 00 - 18: 00, która taką reklamację odbierze. Do góry 

   

  2. Rekomenduje się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży (załącznik 1A); oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie wszystkich powyższych danych ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez PHILIPS. 

   

  3. PHILIPS ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się PHILIPS w powyższym terminie oznacza, że PHILIPS uznał reklamację za uzasadnioną. 

   

  4. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez PHILIPS do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do PHILIPS, Konsument zostanie poproszony przez PHILIPS o dostarczenie Produktu na koszt PHILIPS na wskazany przez PHILIPS adres lub przekazanie Produktu kurierowi wskazanemu przez PHILIPS. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsument poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu PHILIPS w miejscu, w którym Produkt się znajduje. 

   

  5. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Produktu i składaniu reklamacji udzielane są przez Dział Obsługi Konsumenta e-mailem poprzez formularz kontaktowy na stronie www.PHILIPS.pl oraz pod numerem telefonu +48 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 18:00). 

   

  II. Reklamacje co do jakości świadczonych Usług 

   

  1. Informujemy, iż Konsumentowi przysługuje możliwość reklamacji co do jakości świadczonych usług drogą elektroniczną (Sklep online PHILIPS). Zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) Usługodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku. 

   

  2. Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia e-mailem poprzez formularz kontaktowy na stronie www.philips.pl, listownie na adres PHILIPS, bądź też telefonicznie poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 22 203 03 34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), od poniedziałku do piątku w godz. 08: 00 - 18: 00, która taką reklamację odbierze. 

   

  3. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dla Konsumenta fakultatywne i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie stanowi przesłanki dochodzenia praw na drodze postępowania sądowego lub innego postępowania regulowanego zgodnie z treścią obowiązujących przepisów. 

   

  III. Informacja o możliwości skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów 

   

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

  http://www.uokik.gov.pl/spory_Konsumenckie.php

  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 

   

  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

   

  3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu Konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. Zasady organizacji i działania stałych polubownych sądów Konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia Ogólnych Warunków Sprzedaży organizacji i działania stałych polubownych sądów Konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). 

   

  4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

   

  5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii Konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlaKonsumentow.pl. 

   

  6. Skorzystanie przez Konsumenta z pozasądowych metod rozstrzygania sporów jest fakultatywne i nie wyłącza, nie ogranicza a także nie stanowi przesłanki dochodzenia praw na drodze postępowania sądowego lub innego postępowania regulowanego treścią obowiązujących przepisów. 

   

  7. Można także skorzystać także z platformy Internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach Konsumenckich).

   

  Do góry

  17. Cykliczna wysyłka Produktów Subskrybowanych

   

  17.1 Philips oferuje model zakupów, dzięki któremu istnieje możliwość cyklicznego zamawiania wybranych Produktów („Produkty Subskrybowane”) za cenę wskazaną w Sklepie Online. Warunkiem skorzystania z opcji cyklicznej wysyłki jest zalogowanie się użytkownika do konta osobistego w ramach Sklepu Online. 

   

  17.2 Opcję cyklicznej wysyłki Produktów Subskrybowanych można wybrać za pośrednictwem odpowiedniej opcji w ustawieniach konta. Philips będzie pobierać opłaty za Produkty Subskrybowane przed każdym planowanym terminem wysyłki. Produkty Subskrybowane będą wysyłane dopiero po otrzymaniu należności przez Philips. 

   

  17.3 Subskrypcja może zostać wstrzymana do dnia poprzedzającego kolejną cykliczną wysyłkę Produktów Subskrybowanych. W okresie wstrzymania wysyłki Produktów Subskrybowanych Klient nie otrzyma żadnych Produktów Subskrybowanych i nie będzie ponosić żadnych opłat związanych z cykliczną wysyłką. Po ponownej aktywacji opcji cyklicznej wysyłki, dostawa Produktów Subskrybowanych zostanie wznowiona a opłaty zostaną pobrane odpowiednio do treści zamówienia. 

   

  17.4 W przypadku braku Produktów Subskrybowanych w magazynie, Philips może opóźnić dostawę (i związane z nimi opłaty) aż do następnej zaplanowanej daty wysyłki, w której Produkty Subskrybowane będą dostępne. 

   

  17.5 Opcja cyklicznej wysyłki może zostać odwołana w dowolnym momencie, najpóźniej do dnia poprzedzającego kolejny termin wysyłki Produktów Subskrybowanych. 

   

  17.6 W przypadku, kiedy klient nie dopełni swoich obowiązków wynikających z wyboru opcji cyklicznej wysyłki, Philips zastrzega sobie możliwość do wezwania klienta do usunięcia naruszeń lub zakończenia subskrypcji w dowolnym momencie.

   

  Do góry

   

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.