Zasady korzystania

Zasady korzystania

Warunki użytkowania
 

 1. Akceptacja Warunków Użytkowania
 2. Zmiana Warunków Użytkowania
 3. Zasady prywatności
 4. Zastrzeżenia
 5. Rejestracja
 6. Współautor (contributor)
 7. Treści/oprogramowanie osób trzecich
 8. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
 9. Informacja o newsletterze (biuletynie) 
 10. Prawa autorskie i znaki towarowe
 11. Prawa zastrzeżone do witryny
 12. Roszczenia z tytułu naruszenia amerykańskich praw autorskich
 13. Zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej
 14. Zamknięcie witryny
 15. Produkty Philips
 16. Oświadczenie dotyczące bezpiecznego portu (Safe Harbor' Statement) zgodnie z ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku (Private Securities Litigation Reform Act of 1995)
 17. Rozstrzyganie sporów
 18. Brak zrzeczenia

 

Warunki Użytkowania

 

Niniejsza witryna znajdująca się pod adresem: http://www.philips.pl ("Witryna") zostaje Państwu zaoferowana firmę Koninklijke Philips N.V. lub jej filie/spółki zależne (Philips) w zależności od rodzaju usługi dostępnej poprzez jej strony ("Philips"). Z Philips można kontaktować się pod nr telefonu 223971506. W przypadku kontaktu telefonicznego, koszty połączenia są zgodne z posiadaną taryfą, nie są jednak wyższe niż zwykłe koszty za wykonanie połączenia. Poniższe Warunki Użytkowania, dostępne do pobrania pod adresem: http://www.philips.pl/a-w/zasady-korzystania.html (dalej „Warunki Użytkowania”), regulują Państwa (dalej także jako „Użytkownicy”) dostęp i korzystanie z niniejszej Witryny. Dodatkowe, szczególne warunki mogą ponadto obowiązywać w stosunku do konkretnych treści, danych, materiałów lub informacji zawartych w lub dostępnych poprzez niniejszą Witrynę („Treść”) oraz konkretnych treści, danych, materiałów lub informacji, które zostaną przez Państwa wprowadzone, wniesione lub opublikowane na Witrynie („Treści Użytkowników”) lub transakcji zawartych poprzez niniejszą Witrynę. Takie szczególne warunki (wymagające akceptacji użytkownika) mogą uzupełniać niniejsze Warunki Użytkowania i wyłącznie w konkretnie określonym zakresie, mogą zastąpić niniejsze Warunki Użytkowania, w szczególności w zakresie świadczenia usługi Mój Philips. 

1. Akceptacja Warunków Użytkowania

 

Korzystanie z Witryny odbywa się na poniższych zasadach wynikających z Warunków Użytkowania, z zastrzeżeniem szczególnych odrębnych postanowień, o których mowa powyżej.

2. Zmiana Warunków Użytkowania

Niniejsze Warunki Użytkowania mogą być zmienione przez Philips z ważnych przyczyn tj.:

 

a. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji skierowanych do Philips;

b. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Witryny, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszymi Warunkami Użytkowania;

c. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Witryny, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach informatycznych Philips.

 

Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Philips, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.philips.pl zmienionych Warunków Użytkowania. Informacja o zmianie Warunków Użytkowania zostanie opublikowania na stronie www.philips.pl. Dostęp i użytkowanie Witryny po wejściu w życie zmienionych Warunków Użytkowania następować będzie na nowych zasadach. Philips zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zmiany albo aktualizacji Witryny lub Treści Witryny w dowolnym czasie bez zawiadomienia.

3. Zasady prywatności

 

Informacje osobiste udostępnione lub gromadzone w związku z niniejszą Witryną będą użytkowane wyłącznie zgodnie z Zasadami Prywatności Philips, a niniejsze Warunki Użytkowania podlegają Zasadom Prywatności umieszczonym na niniejszej Witrynie (pod adresem: http://www.philips.pl/a-w/zasady-poufnosci.html).

4. Zastrzeżenia

 

WSZYSTKIE INFORMACJE (A W SZCZEGÓLNOŚCI TEKST, OBRAZY, GRAFIKA, LINKI I INNE MATERIAŁY) NA WITRYNIE ZOSTAJĄ UDOSTĘPNIONE W STANIE, W JAKIM ISTNIEJĄ (AS IS) ORAZ W JAKIM SĄ DOSTĘPNE (AS AVAILABLE). PHILIPS I JEGO PODMIOTY ZALEŻNE, POWIĄZANE, PARTNERZY, LICENCJODAWCY, LICENCJOBIORCY I DOSTAWCY NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ, W ZAKRESIE W JAKIM JEST TO MOŻLIWE ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA, WSZELKIE OŚWIADCZENIA LUB ZAPEWNIENIA, WYRAŻONE I DOROZUMIANE, A W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJĘ ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DLA KONKRETNEGO CELU, BRAKU NARUSZEŃ W ZAKRESIE PROWADZENIA NINIEJSZEJ WITRYNY, TREŚCI LUB TREŚCI UDOSTĘPNIANEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW. Ani Philips, ani jego podmioty zależne, powiązane, partnerzy, licencjodawcy, licencjobiorcy i dostawcy nie gwarantują ani nie składają żadnych oświadczeń, że (i) Witryna spełni Państwa oczekiwania, (ii) Witryna będzie dostępna nieprzerwanie, terminowo lub (iii) wyniki, które mogą zostać uzyskane w związku z użytkowaniem Witryny (a w szczególności wszelkie informacje i materiały dostępne na tej Witrynie) będą spełniały Państwa oczekiwania.


Prosimy o nieudostępnianie informacji poufnych na tej Witrynie.

5. Rejestracja

 

Uzyskiwanie dostępu do niektórych części Witryny i korzystanie z niektórych funkcji lub elementów Witryny może wymagać od Państwa zarejestrowania się jako współautor. Rejestracja taka jest bezpłatna. Przy rejestracji należy wybrać unikalną nazwę użytkownika lub "handle" oraz hasło, a także podać unikalny, ważny i aktualny oraz możliwy do zweryfikowania adres e-mail. Powtórzone nazwy użytkownika i adresy e-mailowe są niedozwolone, więc jeżeli nazwa lub adres jaki Państwo wpiszą są już w użyciu otrzymają Państwo wiadomość, że konieczne jest wybranie innego. Otrzymają od nas Państwo potwierdzenie e-mailem z Państwa danymi rejestrowymi. Jeżeli dostarczenie tych informacji nie powiedzie się z jakiegokolwiek powodu, Państwa dostęp lub korzystanie z części, funkcji lub elementów wymagających rejestracji może zostać odrzucony lub zakończony. Należy niezwłocznie aktualizować swoją rejestrację aby była rzetelna i prawidłowa. Zobowiązani są Państwo do utrzymywania swojego hasła w tajemnicy. Zastrzegamy prawo do zmiany Państwa hasła lub nazwy użytkownika albo do usunięcia treści udostępnionych przez Państwa na Witrynie albo odmowy lub unieważnienia Państwa rejestracji jeżeli wybiorą Państwo nazwę użytkownika, która, wedle obiektywnej oceny, jest nieprzyzwoita, obraźliwa lub w innym zakresie nieodpowiednia. Państwo są także wyłącznie odpowiedzialni za ograniczenia dostępu do swojego komputera (komputerów). Zobowiązują się Państwo do zaakceptowania odpowiedzialności za wszelkie czynności i działania podejmowane na Państwa rzecz, pod Państwa nazwą użytkownika lub hasłem, wynikające z Państwa działań lub zaniedbań. Jeżeli dowiedzą się Państwo lub podejmą jakiekolwiek podejrzenie o nieuprawnionych działaniach związanych z Państwa kontem, nazwą użytkownika lub hasłem, zobowiązują się Państwo skontaktować się z nami niezwłocznie pocztą elektroniczną na adres www.philips.pl/siteowner/index.page.

6. Współautor

 

Poprzez dostarczenie jakichkolwiek Treści Użytkownika do Witryny zobowiązują się Państwo, że materiał będzie właściwy, odpowiedni i konstruktywny oraz że nie będą zawierały niczego, co byłoby niezgodne z prawem lub w inny sposób niewłaściwe do publikacji, a w szczególności niczego co (1) mogłoby być zniesławiające lub krzywdzące dla jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu, (2) mogłoby spowodować szkodę wobec jakiejkolwiek osoby lub mienia albo w inny sposób zniesławić lub napastować jakąkolwiek osobę lub organizację, (3) może naruszyć jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek osoby (włącznie z prawem do prywatności lub upubliczniania), (4) ma charakter pornograficzny, nieprzyzwoity, bluźnierczy, wulgarne lub zawierają pogróżki, (5) mogłoby być zakwestionowane pod względem kulturowym, etnicznym lub innym lub (6) mogłoby sugerować lub zachęcać do jakiegokolwiek działania niezgodnego z prawem.


Podejmą Państwo wszelkie uzasadnione starania w celu ustalenia istnienia wirusów w wysyłanych materiałach oraz usunięcia wszelkich wirusów lub innych elementów zanieczyszczających lub powodujących zniszczenia przed wysłaniem jakichkolwiek materiałów. Zakazuje się także przekazywania łańcuszków listowych, piramid finansowych, badań i prób pozyskania kontaktów poprzez Witrynę. Zakazuje się ponadto podrabianie papierów listowych lub manipulowanie identyfikatorami lub innymi danymi w celu ukrycia źródła jakichkolwiek Treści lub Treści Użytkownika przekazywanych poprzez naszą Witrynę lub manipulowania Państwa obecnością na Witrynie. Ponadto nie będą Państwo ingerować ani zakłócać naszych stron, serwerów lub sieci i nie będą Państwo podejmować żadnych działań, które nakładają nieuzasadnioną lub nieproporcjonalnie wysokie obciążenie na naszą infrastrukturę.


Potwierdzają Państwo, oświadczają i gwarantują, że Treści Użytkownika udostępniane Witrynie nie naruszają żadnych praw zastrzeżonych innych osób, a w szczególności praw autorskich, znaków towarowych ani patentów, ani żadnych zobowiązań do zachowania poufności.


Państwo potwierdzają i wyrażają zgodę, że wszelkie Państwa pomysły, dostarczane materiały lub dyskusje, a także wszelka inna Treść Użytkownika udostępniona przez Państwa za pośrednictwem Witryny, która nie podlega ochronie praw własności intelektualnej, mogą być wykorzystywane przez każdego innego współautora i osoby trzecie bez jakiegokolwiek wynagrodzenia.


Niniejszym udzielają Państwo na rzecz Philips, jego podmiotów zależnych, powiązanych, licencjobiorców i innych partnerów obowiązującej na całym świecie, nieodwołalnej, wolnej od obowiązku zapłaty tantiem, niewyłącznej, uprawniającej do udzielenia dalszych licencji i sublicencji oraz zbywalnej licencji do używania, powielania, przygotowywania opracowań, dystrybucji, publicznego odtwarzania, publicznego wystawiania, przekazywania i publikacji Treści Użytkownika, która została przez Państwa udostępniona na niniejszej Witrynie oraz wszelkich innych witrynach Philips lub w innych materiałach marketingowych lub public relations Philips we wszelkich możliwych mediach, o ile będzie to konieczne do świadczenia usługi poprzez Witrynę. Państwo ponoszą wyłączną odpowiedzialność za Państwa Treść Użytkownika oraz za konsekwencje ich umieszczenia, udostępnienia lub publikacji. Philips może lecz nie jest zobowiązany do przeglądania i monitorowania Treści Użytkownika przed lub po ich udostępnieniu. Jednakże Państwo przyjmują do wiadomości i akceptują, że niemożliwym jest abyśmy monitorowali lub przejrzeli całość Treści Użytkownika. W szczególności Philips, jego podmioty zależne, podmioty powiązane, partnerzy, licencjodawcy, licencjobiorcy i dostawcy nie ponoszą i nie mogą być pociągani do odpowiedzialności z tytułu kompletności, jakości lub ważności Treści Użytkownika udostępnionej poprzez Witrynę przez jakiekolwiek osoby trzecie, chyba, że co innego wynika z treści obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, 1579).


Philips nie autoryzuje żadnych Treści Użytkownika ani żadnych opinii, rekomendacji lub porad w nich wyrażonych i Philips wyłącza wszelką odpowiedzialność w związku z jakimikolwiek Treściami Użytkownika chyba, że co innego wynika z treści obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, 1579).


Philips posiada wyłączne prawo i możliwość do redagowania lub usuwania wiadomości lub innych Treści Użytkownika, które budzą zastrzeżenia, są niewłaściwe lub w jakimkolwiek zakresie niezgodne z niniejszymi Warunkami Użytkowania, z dowolnego powodu oraz bez zawiadomienia i zgody oraz wedle swojego wyłącznego uznania. Każdy użytkownik, który uważa, że udostępniona Treść Użytkownika jest wątpliwa lub nieodpowiednia powinien niezwłocznie skontaktować się z Philips pocztą elektroniczną na adres www.philips.pl/siteowner/index.page Z chwilą otrzymania takiego zawiadomienia podejmiemy uzasadnione starania w celu podjęcia działań, które uznamy za niezbędne w uzasadnionym czasie. Ponieważ jest to proces wykonywany ręcznie, informujemy, że możemy nie mieć możliwości do natychmiastowego usunięcia lub redakcji konkretnych Treści Użytkownika.

7. Treści/oprogramowanie osób trzecich

 

Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek strony będącej własnością osoby trzeciej lecz połączonej z Witryną w formie hyperlink bez względu na to czy dany hyperlink jest udostępniony przez Stronę lub przez osobę trzecią zgodnie z Warunkami Użytkowania. Wszelkie linki na naszej Stronie Internetowej do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i nie wyrażamy żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na Witrynie i nie przyjmujemy żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.


Wszelkie oprogramowanie, które udostępniamy do ściągnięcia poprzez niniejszą Witrynę podlega licencji na warunkach odpowiedniej umowy licencyjnej. Jeżeli odpowiednia umowa licencyjna nie stanowi inaczej, oprogramowanie udostępniane jest wyłącznie na użytek użytkowników końcowych, a wszelkie jego kopiowanie, powielane lub ponowna dystrybucja jest zakazana. GWARANCJE, JEŻELI TAKIE ISTNIEJĄ, DOTYCZĄCE DANEGO OPROGRAMOWANIA MAJĄ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI ODPOWIEDNIEJ UMOWY LICENCYJNEJ. PHILIPS NINIEJSZYM OŚWIADCZA, ŻE NIE SKŁADA ŻADNYCH INNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ, WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIA ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DLA KONKRETNEGO CELU LUB BRAKU NARUSZEŃ W STOSUNKU DO TAKIEGO OPROGRAMOWANIA.

8. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

 

Państwa dane osobowe podane na stronach Witryny mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych jest Philips Koninklijke N.V. z siedzibą w Eindhoven, Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, Holandia.

 

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora – marketing bezpośredni własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 pkt f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO). 

 

Philips będzie przetwarzał w celach marketingowych podane przez Państwa dane, w tym adres email (w przypadku zapisania się przez Państwa do newslettera), jak również dane podane przez Państwa w ramach korzystania z konta Mój Philips (w ustawieniach konta mogą Państwo podać dane takie jak: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, dane dotyczące zakupionych produktów). W celach marketingowych mogą być również przetwarzane dane dotyczące wykorzystywanych i przeglądanych przez Państwa podstron i funkcjonalności Witryny – zebrane poprzez Witrynę na podstawie plików cookies i innych podobnych mechanizmów). W celach marketingowych mogą być przetwarzane również inne Państwa dane osobowe, jeżeli będzie to wynikać z odrębnych, zaakceptowanych przez Państwa warunków, umów lub regulaminów.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu usunięcia przez Państwa danych (np. poprzez wypisanie się z newslettera lub usunięcia konta Mój Philips) lub do momentu otrzymania przez Philips Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w sposób wskazany poniżej). Po wyrażeniu sprzeciwu Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane, chyba że istnieć będzie odrębna przesłanka do dalszego przetwarzania przez Philips Państwa danych osobowych (np. obowiązek wynikający z przepisów prawa). Podanie danych jest dobrowolne.

 

W ramach przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych Philips wykonywać będzie statystyki i analizy służące dopasowaniu komunikacji oraz oferty produktów do potrzeb i charakterystyki swoich klientów (przy czym ich wykorzystywanie nastąpi po zanonimizowaniu Państwa danych). Ponadto, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wyświetlenia lub przekazania Państwu spersonalizowanych komunikatów, ofert specjalnych i reklam - dostosowanych do przewidywanych przez Philips Państwa potrzeb i zainteresowań. Komunikaty tego typu będą wyświetlane Państwu poprzez Witrynę, poprzez portale społecznościowe, za pomocą których logujecie się Państwo do Witryny (zgodnie z zasadami obowiązującymi na tych portalach) oraz przekazywane telefonicznie lub wysyłane przez Philips w formie wiadomości email lub SMS – w zależności od udzielonych przez Państwa dodatkowych zgód na poszczególne kanały komunikacji między Państwem a Philips (np. zgody na otrzymywanie newslettera). Sprzeciw wobec takiego profilowania w celach marketingowych może zostać złożony poprzez w sposób wskazany poniżej.

 

Użytkownik może sprzeciwić się profilowaniu lub przetwarzaniu danych w celach marketingowych poprzez wysłanie stosownej wiadomości poprzez formularz kontaktowy na stronie https://www.philips.pl/c-m/wsparcie-konsumenta/kontakt.html lub https://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html (w języku angielskim).

 

Państwa dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przekazywane innym spółkom z grupy Philips oraz podwykonawcom Philips. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie w celu przygotowania statystyk, analiz i komunikacji w celach marketingowych – w sposób opisany powyżej. Podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (administratorem danych osobowych) pozostaje przez cały czas Philips Koninklijke N.V. z siedzibą w Eindhoven, Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, Holandia.

 

Przysługuje Państwu prawo do:


• uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i odbiorcach danych osobowych, 

• żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 

• żądania usunięcia danych osobowych oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingowych,

• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,

• przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Państwa podmiotowi trzeciemu,

• informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz do złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych,

• złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

 

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane do Administratora Danych Osobowych adres: privacy@philips.com na lub https://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html.

9. Informacja o newsletterze (biuletynie)

 

Witryna umożliwia zapisanie się do newslettera wysyłanego przez Phillips. Zapisanie jest możliwe m.in. poprzez formularz zawarty na „Stronie głównej obsługi klienta” w Witrynie. Zapisanie się wymaga podania adresu email oraz imienia i nazwiska, które służyć będą jedynie tytułowaniu wiadomości przesyłanych w ramach newslettera. Po zapisaniu się do newslettera będą otrzymywać Państwo informacje o produktach i usługach a także promocjach organizowanych Philips i spółki z grupy Philips. Wiadomości newslettera będą wysyłane nie częściej niż raz na tydzień. Wiadomości mogą być profilowane w oparciu o następujące kategorie Państwa danych:

 

• imię, nazwisko, adres e-mail,

• dane podane przez Państwa w ramach korzystania z konta Mój Philips (w ustawieniach konta mogą Państwo podać dane takie jak: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, dane dotyczące zakupionych produktów),

• dane dotyczące wykorzystywanych i przeglądanych przez Państwa podstron i funkcjonalności Witryny,

• inne Państwa dane osobowe, jeżeli będzie to wynikać z odrębnych, zaakceptowanych przez Państwa warunków, umów lub regulaminów.

 

Mogą Państwo w każdej chwili wypisać się z newslettera poprzez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego na końcu każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące newslettera należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy na stronie https://www.philips.pl/c-m/wsparcie-konsumenta/kontakt.html. Jeżeli przy zapisaniu się do newslettera podają Państwo dane, które umożliwiają Państwa identyfikację, to dane te będą traktowane przez Philips jako dane osobowe służące do realizacji umowy o świadczenie newslettera - art. 6 ust. 1 b) RODO, do których odpowiednie zastosowanie (w szczególności w zakresie Państwa praw) mają postanowienia o przetwarzaniu danych osobowych opisane w punkcie „Przetwarzanie danych w celach marketingowych” niniejszych Zasad.

10. Prawa autorskie i znaki towarowe

 

Prawa autorskie i wszelkie inne prawa zastrzeżone dotyczące Treści zapewnionej przez Philips, jego podmioty powiązane, zależne, licencjobiorców i/lub innych partnerów, oprogramowania do prowadzenia i wydawania Witryny, kompilacji danych na Stronie Internetowej oraz porządku, kolejności i układu niniejszej Strony Internetowej są własnością Koninklijke Philips N.V. z siedzibą w Holandii lub jego partnerów albo licencjodawców. Wszelkie prawa do Treści, które nie zostały wyraźnie udzielone, zostają zastrzeżone. PHILIPS jest znakiem towarowym spółki Koninklijke Philips N.V.


PHILIPS i wszelkie inne znaki towarowe spółki Koninklijke Philips N.V. i jego podmiotów powiązanych stanowią istotne aktywa spółki. Prawidłowe użytkowanie znaków towarowych jest istotne i zobowiązani są Państwo do stosowania zaleceń Philips przy opisywaniu produktów i usług naszej spółki. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.


Używanie i rejestracja firmy PHILIPS zastrzeżona jest wyłącznie dla naszej Spółki. Nie mogą Państwo zarejestrować ani używać nazwy spółki, firmy, nazwy handlowej, nazwy domeny ani żadnej innej nazwy, odniesienia lub opisu, w którym występuje nazwa Philips lub jakakolwiek nazwa do niej podobna lub jakakolwiek nazwa stanowiąca część nazwy Philips, ani używać jakichkolwiek innych zarejestrowanych znaków towarowych będących własnością Koninklijke Philips N.V.

11. Prawa zastrzeżone do Witryny

 

Niniejsza Witryna ma charakter publiczny, a wszelkie informacje udostępnione w ramach tej Witryny uważa się za jawne. Państwo potwierdzają, że przedstawienie jakichkolwiek wynalazków zawartych w Treści Użytkownika, które zostały przez Państwa udostępnione, stanowiło będzie „publikację” takiego wynalazku zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa patentowego.


Państwo potwierdzają, że wszelkie Treści Użytkownika udostępnione lub omawiane na Stronie Internetowej mogą podlegać prawom patentowym, autorskim, prawu o znakach patentowych lub jakimkolwiek innym prawom własności intelektualnej Philips, jego podmiotów zależnych, powiązanych, licencjobiorców, innych partnerów lub osób trzecich. Jeżeli rozważają Państwo wykorzystanie tych pomysłów, propozycji lub rozwiązań albo innych Treści Użytkownika udostępnionych na Witrynie, będą Państwo zobowiązani do podjęcia odpowiedniego postępowania w celu potwierdzenia tytułu do praw własności intelektualnej przed przystąpieniem do ich wykorzystywania.

12. Roszczenia z tytułu naruszenia amerykańskich praw autorskich

 

Jeżeli Państwo wiedzą lub podejrzewają, że którekolwiek z materiałów na niniejszej Witrynie (a w szczególności materiałów znajdujących się na Forum) zostało wykorzystane lub skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o wysłanie zawiadomienia do niżej określonego wyznaczonego agenta Philips. Państwa zawiadomienie musi spełniać następujące wymogi:


• Fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone;
• Opis materiałów będących przedmiotem praw autorskich, które miały być naruszone lub, jeżeli dotyczy to kilku utworów chronionych prawem autorskim, jedną stronę internetową objętą jednym zawiadomieniem, reprezentatywną listę takich utworów na tej stronie;
• Opis materiałów, które zostały rzekomo naruszone lub są przedmiotem działań naruszających i które mają zostać usunięte lub ma być uniemożliwiony do nich dostęp oraz informacje wystarczające dla umożliwienia nam zlokalizowania tego materiału;
• Wystarczające informacje dla umożliwienia nam skontaktowania się z Państwem, takie jak adres, numer telefonu, jeżeli istnieje lub adres e-mail, pod którymi możemy się z Państwem skontaktować;
• Oświadczenie Państwa, że działają Państwo w dobrej wierze i uważają, że używanie materiałów w opisany przez Państwa sposób nie zostało autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub przepisy prawa;
• Oświadczenie Państwa, że informacje w zawiadomieniu są rzetelne pod groźbą odpowiedzialności karnej, oraz że to Państwo są właścicielem praw autorskich lub są upoważnieni do działania w imieniu właściciela wyłącznych praw, które rzekomo zostały naruszone.

 

Z agentem powołanym dla odbioru zawiadomień o naruszeniach praw autorskich można skontaktować się:


Pocztą: Philips International B.V.,
Corporate Legal Department (Dział Prawny)
Amstelplein 2
Breitner Center
PO Box 77900
Amsterdam
Holandia

 

Faksem: Philips International B.V.,
Corporate Legal Department (Dział Prawny)
Amsterdam
Holandia
+ 31 20 5977230

 

Powyższe informacje zostały udostępnione wyłącznie na potrzeby zawiadamiania Philips, że naruszono Państwa prawa autorskie. W procesie tym nie uzyskają Państwo odpowiedzi na żadne inne pytania, takie jak pytania dotyczące produktów oraz żądania lub sprawy związane z nieodpowiednimi wpisami lub treściami.

13. Zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej

 

Zobowiązują się Państwo zwolnić Philips, jego podmioty zależne, powiązane, licencjobiorców, innych partnerów i dostawców oraz każdego z ich odpowiednich członków kadry kierowniczej, dyrektorów, pracowników, wspólników, akcjonariuszy, przedstawicieli prawnych, agentów, następców i cesjonariuszy z odpowiedzialności odszkodowawczej i obowiązku świadczenia z tytułu jakichkolwiek szkód, odpowiedzialności i kosztów, które powstaną w wyniku umieszczenia, treści lub przekazu jakiejkolwiek wiadomości, danych, materiałów lub jakichkolwiek Treści Użytkownika, które zostaną przez Państwa udostępnione na Witrynie lub jakiegokolwiek naruszenia przez Państwa niniejszych Warunków Użytkowania. Powyższe postanowienie nie dotyczy tych przypadków, gdy odpowiedzialność odszkodowawcza i obowiązek świadczenia z tytułu jakichkolwiek szkód, odpowiedzialności i kosztów wynikają z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Philips jego zobowiązań związanych z udostępnieniem i funkcjonowaniem Witryny.

 

W przypadku jakiegokolwiek sporu z jednym lub większą liczbą użytkowników, zwalniają Państwo Philips, jego podmioty zależne, powiązane, partnerów i dostawców oraz każdego z ich odpowiednich członków kadry kierowniczej, dyrektorów, pracowników, wspólników, akcjonariuszy, przedstawicieli prawnych, agentów, następców i cesjonariuszy z roszczeń, żądań i szkód (faktycznych i pośrednich) jakiegokolwiek rodzaju, znanych i nieznanych, wynikających z takich sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi związanych, o ile roszczenia, żądania i szkody stanowiące przedmiot tych sporów nie wynikają z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Philips jego zobowiązań związanych z udostępnieniem i funkcjonowaniem Witryny.

 

Powyższe zasady dotyczące Zwolnienia z odpowiedzialności odszkodowawczej nie mają zastosowania do konsumentów (w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego). W takiej sytuacji kwestię odpowiedzialności odszkodowawczej regulują właściwe przepisy obowiązującego prawa. 

14. Zamknięcie witryny

 

Posiadamy wyłącznie prawo do zamknięcia Witryny oraz jakiejkolwiek jej części z jakiejkolwiek przyczyny w dowolnym czasie bez zawiadomienia i zgody. Nie ponosimy wobec Państwa odpowiedzialności z tytułu niezachowania lub usunięcia jakichkolwiek Treści lub Treści Użytkownika udostępnionych na Witrynie.

 

Powyższe zasady dotyczące zamykania Witryny oraz jakiejkolwiek jej części nie mają zastosowania w sytuacji, gdy korzystanie z Witryny (usług świadczonych poprzez Witrynę) odbywa się na indywidualne żądanie konsumenta (w rozumieniu właściwych przepisów prawa). W takiej sytuacji sposób zakończenia świadczenia usługi określa odrębny regulamin o którym mowa powyżej w części „Warunki użytkowania”. 

15. Produkty Philips

 

Witryna może zawierać odniesienia do konkretnych produktów i usług świadczonych przez Philips, które mogą nie być bezpośrednio dostępne w konkretnym kraju. Wszelkie takie odniesienia nie stanowią ani nie gwarantują, że produkty takie lub usługi będą kiedykolwiek dostępne w jakimkolwiek konkretnym kraju. Prosimy o skontaktowanie się ze swoim lokalnym przedstawicielem Philips w celu uzyskania dalszych informacji.

16. Oświadczenie dotyczące bezpiecznego portu (Safe Harbor' Statement) zgodnie z ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku (Private Securities Litigation Reform Act of 1995)

 

Informacje na niniejszej witrynie internetowej mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości w zakresie sytuacji finansowej, wyników działalności i przedsiębiorstwa Philips a także niektórych planów i celów Philips z nimi związanych. Pragniemy podkreślić, że żadne stwierdzania dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników, a faktyczne wyniki mogą znacząco różnić się od określonych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Przykładami stwierdzeń dotyczących przyszłości są stwierdzenia dotyczące naszej strategii, szacunkowego wzrostu sprzedaży, przyszłych wartości EBITA oraz oszczędności, przyszłego rozwoju naszej działalności oraz korzyści z przyszłych zakupów i naszej sytuacji finansowej. Stwierdzenia dotyczące przyszłości związane są z ryzykiem i niepewnością ponieważ dotyczą przyszłych zdarzeń i okoliczności, a istnieje wiele czynników które mogą spowodować, że faktyczne wyniki i zdarzenia będą istotnie różne od wyrażonych lub dorozumianych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości podlegają, między innymi, warunkom gospodarki krajowej i globalnej, zakończonemu powodzeniem wdrożeniu naszej strategii oraz naszej zdolności do identyfikacji i zadowalającej realizacji naszych zakupów, a następnie zintegrowania ich w naszą działalność, preferencji konsumenckich dotyczących naszych istniejących oraz nowych produktów, naszej zdolności do opracowywania i sprzedaży nowych produktów, naszej zdolności do realizacji korzyści ze strategii, polityki i działań organów administracji rządowej i regulacyjnych, zmian w przepisach prawa oraz wpływu konkurencji – przy czym wiele z tych czynników znajduje się poza naszą kontrolą. W wyniku powyższego osiągane przez nas wyniki w przyszłości mogą znacząco różnić się od planów, celów i oczekiwań przestawionych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Dodatkowe ryzyka i czynniki zostały przedstawione w naszych dokumentach złożonych lub doręczonych do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (U.S. Securities and Exchange Commission - “SEC”) włącznie z naszym ostatnim Sprawozdaniem Rocznym na formularzu Form 20-F, które jest dostępne na stronie internetowej SEC www.sec.gov. Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości, które złożyliśmy lub które zostały złożone w naszym imieniu są ważne wyłącznie w dniu, w którym zostały złożone. Nie zobowiązujemy się do aktualizacji stwierdzeń dotyczących przyszłości w celu odzwierciedlenia zmian w oczekiwaniach z nimi związanych lub jakichkolwiek zmian dotyczących zdarzeń, warunków lub okoliczności będących podstawą takich stwierdzeń. Czytelnicy powinni jednakże przejrzeć wszelkie dodatkowe informacje jakie udostępniliśmy lub udostępnimy w dokumentach składanych do SEC.

17. Rozstrzyganie sporów

 

Niniejsze Warunki Użytkowania są rządzone i interpretowane zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Właściwe w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów, roszczeń lub przyczyn postępowania wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania lub z nimi związanych albo w związku z korzystaniem przez Państwa z niniejszej Witryny, a w szczególności sporami dotyczącymi istnienia lub ważności niniejszych Warunków Użytkowania, są właściwe polskie sądy powszechne.


W zakresie prawa właściwego i właściwej jurysdykcji sądowej w sprawach dotyczących konsumentów (w rozumieniu właściwych przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego) stosuje się obowiązujące w tych sprawach przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwym dla zobowiązań umownych (Rzym I). 

18. Brak zrzeczenia

 

Jeżeli Philips nie wykona jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania nie stanowi to zrzeczenia się przez Philips praw wynikających z Warunków Użytkowania, z tytułu czynności przeszłych lub przyszłych jakiejkolwiek innej osoby. Ani otrzymanie jakichkolwiek środków przez Philips, ani poleganie jakiejkolwiek osoby na działaniach Philips nie zostaną uznane za stanowiące zrzeczenie się praw do jakiejkolwiek części niniejszych Warunków Użytkowania. Wyłącznie konkretne, pisemne zrzeczenie podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Philips wywiera jakikolwiek skutek prawny.

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszej Witryny.

 

Ostatnia aktualizacja: 19.06.2018

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.