PL
EN
Ochrona prywatności

Informacja o prywatności Philips


Ostatnia aktualizacja: Styczeń 2022

Niniejsza informacja o prywatności wskazuje kim jesteśmy, jakie dane osobowe o Tobie zbieramy, dlaczego je zbieramy i jak je wykorzystujemy. Należy pamiętać, że do celów niniejszej Informacji o Prywatności dane osobowe oznaczają wszelkie informacje lub zestaw informacji, które bezpośrednio lub pośrednio Ciebie identyfikują, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Niniejsza informacja o prywatności obejmuje sposób, w jaki Philips lub spółka powiązana z Philips postępuje z Twoimi danymi osobowymi podczas interakcji z nami w charakterze konsumenta, klienta biznesowego, dostawcy, partnera biznesowego, kandydata, odwiedzającego, uczestnika badania, udziałowca lub innej osoby prowadzącej z nami relacje biznesowe. Poświęć chwilę na zapoznanie się z niniejszą Informacją o Prywatności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie prywatności, odwiedź naszą stronę prywatności firmy Philips.

Informacja o ochronie prywatności firmy Philips w skrócie

 
 • Kim jesteśmy
 • Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe
 • Jak chronimy Twoje dane osobowe
 • Jak przekazujemy Twoje dane osobowe między krajami
 • Twoje prawa do prywatności
 • Komu udostępniamy Twoje dane osobowe
 • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Kim jesteśmy


O ile nie określono inaczej w niniejszej Informacji o Prywatności lub w innych informacjach o ochronie prywatności dotyczących produktów lub usług, administratorem Twoich danych osobowych (a także przedstawicielem administratora w Unii Europejskiej) jest Philips International B.V.

Adres korespondencyjny:

c/o Philips Privacy Office (Group Legal)
Amstelplein 2
1096 BC
Amsterdam
Holandia
Więcej informacjiMniej informacji

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, wybierz dowolną czynność by dowiedzieć się więcej

Wizyta w naszych biurach

W naszych biurach Philips spotykamy się z gośćmi, takimi jak kandydaci do pracy, dostawcy i handlowcy, interesariusze i wszelkimi innymi osobami, które mogą potrzebować interakcji z personelem Philips.
 
Jeśli odwiedzasz biura Philips, powinieneś mieć świadomość, że możemy poprosić o Twoje dane osobowe w celu dostarczenia Ci spersonalizowanej karty, która umożliwi Ci dostęp do naszych biur. Możemy również wykorzystywać systemy CCTV (lub inne urządzenia wideo) do rejestracji określonych przestrzeni naszych obiektów. Kiedy korzystamy z takich urządzeń wideo, umieszczamy znaki ostrzegawcze, aby upewnić się, że jesteś świadomy, że będziemy rejestrować obrazy lub filmy.
 
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
 • Utrzymanie bezpieczeństwa i ochrony pracowników, osób wizytujących, gości oraz mienia i aktywów Philips;
 • Ochrona uzasadnionych interesów Philips, takich jak dochodzenie w sprawie nieprzestrzegania zasad i procedur Philips, potencjalnych działań przestępczych (np. podejrzenie kradzieży mienia firmy lub mienia osobistego) oraz innych incydentów lub wypadków w naszych obiektach;
 • Inicjowanie postępowań i procedur dyscyplinarnych oraz sądowych, w tym zabezpieczanie dowodów i udostępnianie nagrań na potrzeby roszczeń i postępowań prawnych.


Jakie dane osobowe przetwarzamy
Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • Przekazując Ci spersonalizowaną kartę, która umożliwi Ci dostęp do naszych biur, zazwyczaj prosimy o podanie Twojego imienia i nazwiska oraz informacji o wizycie;
 • Korzystając z systemów CCTV, przetwarzamy nagrania wideo przedstawiające Ciebie (np. Twój wizerunek zarejestrowany w systemie CCTV).


Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną, na której opieramy się przetwarzając Twoje dane osobowe w celach opisanych w niniejszym punkcie, jest nasz prawnie uzasadniony interes, w szczególności konieczność ochrony podstawowych praw, takich jak prawo do wolności i bezpieczeństwa, prawo własności, prawo do obrony.

Kto jest administratorem Twoich danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka stowarzyszona Philips z kraju, w którym odwiedziłeś naszą siedzibę, wskazana w naszych Warunkach użytkowania (patrz stopka) jako operator tej witryny.

Zgłaszanie swoich obaw jako sygnalista

Zależy nam na tym, aby być odpowiedzialnym partnerem w społeczeństwie, działać uczciwie wobec naszych pracowników, klientów, partnerów biznesowych i akcjonariuszy, a także szerszej społeczności. Realizując nasze cele biznesowe, zawsze staramy się robić to w sposób odpowiedzialny, aby mieć pewność, że postępujemy właściwie. Oznacza to, że jeśli wiesz o jakichkolwiek naruszeniach etyki dotyczących działalności firmy Philips, możesz zgłosić swoje obawy za pośrednictwem Philips Speak Up, strony internetowej do przekazywania zgłoszeń i bezpłatnej usługi telefonicznej. Możesz to zrobić anonimowo (jeśli zezwala na to lokalne prawo). Jeśli zdecydujesz się ujawnić swoją tożsamość, Twoja skarga oraz Twoje dane osobowe zostaną formalnie zarejestrowane w Bazie Danych Skarg Philips GBP. Każdy zgłoszony problem zawsze spowoduje przeprowadzenie dokładnej procedury kontrolnej.
 
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
 • badanie potencjalnych naruszeń naszych Ogólnych Zasad Biznesowych lub które w inny sposób stanowią zagrożenie dla integralności korporacyjnej Philips;
 • podejmowanie wszelkich działań, które mogą być konieczne do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zgodny z lokalnymi przepisami i regulacjami.


Jakie dane osobowe przetwarzamy
Jeśli zgłosisz problem za pośrednictwem naszego Philips Speak Up, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • Jeśli ujawnisz swoją tożsamość: Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, preferencje czasu naszego kontaktowania się z Tobą oraz Twoje relacje z firmą Philips (były pracownik, sprzedawca, klient lub inny), jeśli zdecydujesz się podać te informacje.
 • Nazwisko i inne dane osobowe wszelkich osób, które wymienisz w swoim zgłoszeniu, jeśli chcesz i jesteś w stanie podać te informacje.
 • Szczegóły zgłaszanego incydentu (czas, miejsce, lokalizacja, okoliczności, opis tego, co się wydarzyło, możliwy wpływ na podmiot Philips oraz czy kierownictwo jest świadome tego problemu).


Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną, na której opieramy się przetwarzając Twoich danych osobowych w celach opisanych w niniejszym punkcie, jest nasz prawnie uzasadniony interes, w szczególności konieczność prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zgodny z lokalnymi przepisami i regulacjami, a także ochrona praw podstawowych, takich jak: prawo do wolności i bezpieczeństwa, prawo własności, prawo do obrony, wolność prowadzenia działalności gospodarczej.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe są zarejestrowane w Bazie Danych Skarg Philips GBP, skąd będą przesyłane, na zasadzie ścisłej konieczności, do odpowiednich osób w Philips. Oznacza to, że informacje mogą być udostępniane wyznaczonym śledczym, wyznaczonym specjalistom ds. zgodności GBP, a w niektórych sytuacjach członkom Działu Audytu Wewnętrznego Grupy, Działu Prawnego Grupy lub spoza firmy Philips (audytorzy sądowi, radcy prawni), którzy wymagają tych informacji w celu zapewnienia zgodności z Zasadami raportowania GBP oraz zobowiązaniami prawnymi lub regulacyjnymi lub jako wkład w późniejsze postępowanie sądowe.

Składanie prośby o zachowanie prywatności

Pracujemy zgodnie z wysokimi standardami, jeśli chodzi o przetwarzanie Twoich danych osobowych. W związku z tym, jak opisano w niniejszej Informacji o Prywatności, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw do prywatności, zadać nam pytania dotyczące naszych praktyk dotyczących prywatności, przesłać nam skargę dotyczącą prywatności lub skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, możesz się z nami skontaktować (znajdziesz formularz kontaktowy w odpowiedniej sekcji niniejszej Informacji o ochronie prywatności), a my dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoją prośbę. Twoja prośba, a także Twoje dane osobowe zostaną formalnie zarejestrowane w elektronicznej teczce sprawy, co uruchomi wewnętrzny proces mający na celu zaspokojenie, w możliwym zakresie, Twojego zapytania.
 
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przestrzegania przepisów i regulacji dotyczących prywatności i ochrony danych, którym podlegamy.


Jakie dane osobowe przetwarzamy
Jeśli prześlesz do nas prośbę o zachowanie prywatności, wymagamy od Ciebie pewnych informacji, ponieważ potrzebujemy ich, aby odpowiedzieć Ci i odpowiednio odpowiedzieć na Twoje zapytanie. W szczególności potrzebujemy następujących informacji:

 • Twój adres email;
 • Twój związek z firmą Philips (konsument, osoba ubiegająca się o pracę lub inna osoba).


Ponadto, jeśli chcesz, możesz również ujawnić nam swoje imię i nazwisko, kraj, preferowany język i wszelkie inne informacje, które zdecydujesz się zawrzeć w swoim zapytaniu.


Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną, na której opieramy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach opisanych w tej sekcji, jest nasza potrzeba przestrzegania przepisów i regulacji dotyczących prywatności i ochrony danych, którym podlegamy.

Udział w naszym zgromadzeniu wspólników

Akcje Philipsa są notowane na giełdach Euronext Amsterdam i Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Relacje między Philips a jego udziałowcami podlegają prawu holenderskiemu i naszemu statutowi. Jako akcjonariusz Philips masz określone uprawnienia, takie jak prawo głosu w określonych sprawach korporacyjnych (m.in.: powoływanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wynagrodzenia menadżerów (say-on-pay), przyjmowanie sprawozdań finansowych, deklaracji dywidendy oraz absolutorium członków Zarządu i Rady Nadzorczej). Głosowanie odbywa się na naszych dorocznych i, jeśli w ogóle, nadzwyczajnych zgromadzeniach akcjonariuszy.
 
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
Jeżeli jesteś akcjonariuszem i zdecydujesz się skorzystać ze swoich praw w ramach walnych zgromadzeń wspólników, przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci realizację praw akcjonariuszy, na przykład w celu rejestracji Twojego udziału w zgromadzeniu wspólników, w celu administrowania Twoimi instrukcje głosowania przez pełnomocnika i przetwarzanie Twojego głosu i/lub pytania lub oświadczenia podczas zgromadzenia wspólników.

Stosunkowo niewielka liczba wyemitowanych akcji Philips jest zarejestrowana w imieniu poszczególnych akcjonariuszy. Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, Philips prowadzi również rejestr zawierający dane posiadaczy zarejestrowanych akcji i może informować tych akcjonariuszy o walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz o wypłacie dywidendy.

Zazwyczaj spotkania wspólników są nagrywane audiowizualnie do celów wewnętrznych i można je śledzić za pomocą łącza do transmisji na żywo dostępnej na naszej stronie internetowej.


Jakie dane osobowe przetwarzamy
Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • Imię i nazwisko oraz tytuł
 • Data urodzenia
 • adres pocztowy
 • Adres e-mail
 • Identyfikator akcjonariusza
 • Informacje finansowe (liczba akcji, dywidenda itp.)
 • Bank lub pośrednik
 • Numer rachunku bankowego, numer rachunku papierów wartościowych
 • Imię i nazwisko Twojego upoważnionego przedstawiciela (jeśli istnieje)
 • Instrukcje głosowania przez pełnomocnika lub oddane głosy
 • Treść pytań, opinii lub propozycji, które możesz wyrazić przed zgromadzeniem wspólników lub w jego trakcie,


Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną, na której opieramy się przetwarzając Twoje dane osobowe w celach opisanych w tej sekcji, jest nasza potrzeba przestrzegania obowiązujących przepisów, którym podlegamy, a także nasz uzasadniony interes w prowadzeniu działalności w sposób odpowiedzialny, na przykład gdy rejestrujemy nagranie audio-wideo ze spotkania wspólników.

Subskrypcja naszych alertów dotyczących relacji inwestorskich lub komunikatów prasowych

W Philips dążymy do dostarczania najwyższej, długoterminowej wartości naszym klientom i udziałowcom, działając jednocześnie odpowiedzialnie wobec naszej planety i społeczeństwa, we współpracy z naszymi interesariuszami. Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem naszych najnowszych informacji prasowych lub powiadomień o relacjach inwestorskich, możesz zasubskrybować nasze aktualizacje e-mail.
 
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci pocztą elektroniczną naszych informacji prasowych lub powiadomień o relacjach inwestorskich.
Jeśli subskrybujesz powiadomienia o relacjach inwestorskich, będziemy Cię informować o webcastach i zaproszeniach dla inwestorów. Jeśli subskrybujesz informacje prasowe, będziemy informować Cię o naszych najnowszych aktualizacjach wiadomości.


Jakie dane osobowe przetwarzamy
Aby zasubskrybować nasze najnowsze informacje prasowe lub powiadomienia dotyczące relacji inwestorskich, prosimy o podanie pełnego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz firmy, w której pracujesz (tylko w przypadku powiadomień dotyczących relacji inwestorskich oraz w przypadku, gdy reprezentujesz inwestora instytucjonalnego lub bank).


Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną, na której opieramy się przetwarzając Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci naszych najnowszych komunikatów prasowych lub powiadomień dotyczących relacji inwestorskich, jest Twoja zgoda. W każdym przypadku możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, korzystając z łącza na dole wiadomości e-mail lub za pomocą odpowiednich przycisków „Anuluj subskrypcję” w witrynie Relacje inwestorskie firmy Philips i na stronach z informacjami prasowymi.

Ubieganie się o pracę lub interakcja z nami w celu uzyskania ofert pracy

Nasz proces rekrutacji ma na celu pomóc nam znaleźć ludzi, którzy podzielają naszą pasję do poprawy życia poprzez znaczące innowacje, a także pomóc Ci dowiedzieć się, czy Philips jest właściwym miejscem dla Ciebie. Proces ten obejmuje następujące czynności:
 • ubieganie się o pracę w naszym portalu kariery;
 • zapisanie się do naszych biuletynów dotyczących kariery, aby otrzymywać najnowsze oferty pracy i wiadomości bezpośrednio na swoją skrzynkę odbiorczą;
 • kontaktowanie się z nami (na przykład z naszymi rekruterami) w celu uzyskania ofert pracy.


Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • Zapewnienie Ci funkcjonalności naszego serwisu kariery, np. umożliwienie dostępu do Twojego zarejestrowanego konta i umożliwienie Ci składania aplikacji za pośrednictwem serwisu kariery;
 • Ocena Twoich umiejętności, kwalifikacji i przydatności do pracy w firmie Philips w porównaniu ze stanowiskiem, na które aplikowałeś i/lub inne możliwości kariery;
 • Pytanie, czy chcesz, aby Twoje dane pozostały w naszej bazie talentów. Jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy aktywnie kontaktować się z Tobą w przypadku pojawienia się dalszych odpowiednich wakatów.
 • W zależności od kraju zatrudnienia i na podstawie tego, co jest dozwolone przez obowiązujące przepisy, weryfikację Twoich danych, w tym poprzez sprawdzenie referencji i, w stosownych przypadkach, sprawdzenie przeszłości.
 • Komunikowanie się z Tobą w sprawie procesu rekrutacji;
 • Wysyłanie Ci wiadomości e-mail i aktualizacji dotyczących ofert pracy i działań rekrutacyjnych Philips (jeśli się zarejestrowałeś);
 • Przygotowanie oferty, jeśli Twoja aplikacja zostanie pozytywnie rozpatrzona;
 • Przestrzegając obowiązujących przepisów i regulacji, podlegamy i współpracujemy z organami regulacyjnymi i organami ścigania.


Jakie dane osobowe przetwarzamy
W zależności od konkretnej działalności rekrutacyjnej przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj zamieszkania, adres domowy, inne dane kontaktowe);
 • Dane o Twoich umiejętnościach i kwalifikacjach zawarte w CV, liście motywacyjnym lub innej dokumentacji przekazanej nam w Twojej aplikacji (takiej jak historia edukacji, doświadczenie zawodowe, transkrypcje);
 • Dane wymagane do przeprowadzenia kontroli przeszłości lub zatrudnienia, jeśli zezwalają na to obowiązujące przepisy (takie jak dokumenty potwierdzające tożsamość lub kwalifikacje);
 • Aktualne informacje o rodzaju zatrudnienia, którego szukasz, obecne i/lub pożądane wynagrodzenie i inne warunki związane z pakietami wynagrodzeń i świadczeń, chęcią zmiany miejsca zamieszkania lub innymi preferencjami dotyczącymi pracy;
 • Dane wymagane do złożenia warunkowej oferty zatrudnienia (takie jak dane bankowe do przetwarzania wypłaty wynagrodzenia, dane kontaktowe w nagłych wypadkach, aby wiedzieć, z kim się skontaktować w przypadku nagłej sytuacji w pracy);
 • Szczegóły dotyczące tego, jak dowiedziałeś się o stanowisku, o które się ubiegasz;
 • Dane pochodzące z ocen lub kwestionariuszy wypełnionych przez Ciebie (takie jak Twoja odpowiedź na pisemne oceny);
 • W niektórych przypadkach możesz dołączyć do opcjonalnych rozmów wideo. W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje zdjęcie lub inne dane zarejestrowane przez Twoją kamerę.
 • Informacje dotyczące wszelkich wcześniejszych aplikacji, które mogłeś złożyć do firmy Philips.
 • Informacje, które udostępniasz publicznie, które naszym zdaniem są istotne dla Twojej aplikacji lub potencjalnej przyszłej aplikacji (takie jak informacje zawarte w Twoim profilu LinkedIn).
 • Jeśli zostałeś polecony, przetwarzamy informacje o Tobie przekazane przez osobę polecającą.
 • Jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez lokalne prawo, możemy również przetwarzać informacje o charakterze wrażliwym, takie jak informacje o niepełnosprawności, w zakresie odpowiednim dla wykonywania Twojej pracy.


Podstawa prawna przetwarzania
Prawnymi podstawami, na których opieramy się przetwarzając Twoje dane osobowe w celach opisanych w tej sekcji są:

 • nasza potrzeba wykonania umowy, której jesteś objęty, lub podjęcia na Twoje żądanie kroków przed zawarciem umowy.
 • nasz prawnie uzasadniony interes, w szczególności konieczność prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zgodny z lokalnymi przepisami prawa oraz ochrona praw podstawowych, takich jak prawo do obrony, prawo własności, wolność prowadzenia działalności gospodarczej.
 • konieczność przestrzegania zobowiązań prawnych, którym podlegamy.
 • Twoja zgoda na przesyłanie Ci pocztą elektroniczną wiadomości i aktualizacji dotyczących ofert pracy i działań rekrutacyjnych Philips oraz na przechowywanie Twoich danych w naszej puli talentów i kontaktowanie się z Tobą w celu uzyskania możliwości rozwoju zawodowego.


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych do celów opisanych w tej sekcji jest firma stowarzyszona Philips z kraju, który zamierza Cię zatrudnić (określona w naszych Warunkach korzystania – patrz stopka – jako operator tej witryny) oraz Philips International B.V.

Kontakt z naszym działem obsługi klienta

Jeśli potrzebujesz pomocy i wsparcia od firmy Philips, możesz skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem naszej strony internetowej (za pośrednictwem czatu lub formularza internetowego), telefonu lub mediów społecznościowych, a oni dołożą wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i zapewnić wymagane wsparcie.


Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • aby odpowiedzieć na Twoje pytania i zapewnić Ci wymagane wsparcie, w tym informować Cię na bieżąco o postępach Twojej sprawy i zleceniach pracy (może to obejmować planowanie, dostarczanie usług serwisowych na miejscu lub zdalnie, w tym zamawianie części, jeśli jesteś klientem biznesowym);
 • w celu zweryfikowania Twojej tożsamości (np. jeśli masz już konto MyPhilips) i odpowiedniego wsparcia;
 • w celu załatwienia wszelkich późniejszych kwestii, które mogą wyniknąć z Twojego zapytania, takich jak ustalenie, wykonanie lub obrona przed roszczeniami prawnymi;
 • w celu sprawdzenia i poprawy poziomu świadczonych przez nas usług; na przykład, jeśli skontaktujesz się z nami telefonicznie lub na czacie, możemy nagrać rozmowę, aby przeszkolić nasz zespół podczas szkoleń wewnętrznych, abyśmy zawsze mogli poprawić naszą obsługę klienta.
 • w celu ulepszania, naprawiania i dostosowywania naszych produktów i usług;
 • [w przypadku, gdy poprosisz o naszą pomoc w sprawie produktu Philips wyprodukowanego przez jednego z naszych partnerów licencyjnych marki], aby skierować Twoją prośbę do odpowiedniego partnera licencyjnego marki, aby mógł zapewnić Ci wymagane wsparcie.
 • przestrzegania norm i przepisów dotyczących zgodności, przepisów i jakości.
 • aby zapytać, czy chcesz otrzymywać promocyjne wiadomości e-mail od Philips i być na bieżąco z nowymi i istniejącymi produktami i usługami Philips oraz naszymi wydarzeniami (jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz sekcję „Dołączanie do naszych inicjatyw marketingowych”).


Jakie dane osobowe przetwarzamy
Jeśli masz pytanie lub prosisz o nasze wsparcie, prosimy o podanie nam pewnych informacji, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub inne informacje niezbędne do załatwienia Twojego pytania lub zapytania. Jeśli masz konto MyPhilips, możemy wykorzystać informacje powiązane z Twoim kontem, aby zapewnić Ci wymagane wsparcie.


Podstawa prawna przetwarzania
Prawnymi podstawami, na których opieramy się przetwarzając Twoje dane osobowe w celach opisanych w tej sekcji są:

 • nasza potrzeba wykonania umowy, którą jesteś objęty, lub podjęcia na Twoje żądanie kroków przed zawarciem umowy.
 • nasz prawnie uzasadniony interes, w szczególności konieczność prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zgodny z lokalnymi przepisami prawa oraz ochrona praw podstawowych, takich jak prawo do obrony, prawo własności, wolność prowadzenia działalności gospodarczej.
 • naszą potrzebę przestrzegania zobowiązań prawnych, którym podlegamy.

Korzystanie z naszego portalu samoobsługowego w celu zgłoszenia naprawy/wymiany

Jeśli Twój produkt Philips jest zepsuty lub nie działa już zgodnie z oczekiwaniami, możesz poszukać naszych instrukcji, często zadawanych pytań dotyczących produktu lub kroków rozwiązywania problemów. Jeśli to nie rozwiąże problemu, możesz bezpośrednio przejść do naszego portalu samoobsługowego, aby poprosić o naprawę/wymianę lub zrobić to przy wsparciu naszych agentów obsługi klienta. Alternatywnie, możesz złożyć wnioski dotyczące gwarancji na produkt za pośrednictwem naszej zewnętrznej sieci partnerów naprawczych (takich jak sprzedawcy lub centra napraw), którzy obsługują nasze produkty i łączą się z naszym systemem reklamacji i napraw, aby złożyć reklamację. W tym kontekście będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.
 
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
 • w celu wykonania naprawy/wymiany oraz realizacji serwisu gwarancyjnego produktu;
 • aby umożliwić Ci śledzenie i dostarczanie statusu Twojej naprawy lub wymiany;
 • w celu dostarczenia produktu do Ciebie;
 • w celu skontaktowania się z Tobą w przypadku problemów z dostawą lub uzyskania dodatkowych niezbędnych informacji w celu realizacji Twojego zgłoszenia serwisowego.


Jakie dane osobowe przetwarzamy
Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu);
 • Informacje o produkcie (np. numer modelu, data zakupu),
 • Informacje niezbędne do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia serwisowego lub naprawy,
 • Informacje niezbędne do potwierdzenia, że Twój produkt jest w okresie gwarancyjnym (np. dowód zakupu).


Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną, na której opieramy się przetwarzając Twoje dane osobowe w celach opisanych w tej sekcji, jest nasza potrzeba zawarcia i wykonania umowy z Tobą lub podjęcia kroków przed zawarciem umowy na Twoje żądanie.

Tworzenie konta MyPhilips

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług, takich jak rejestracja produktów Philips lub posiadanie przedłużonej gwarancji na wybrane produkty, możesz utworzyć konto MyPhilips.


Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • w celu utworzenia i utrzymania konta MyPhilips;
 • aby umożliwić Ci zarejestrowanie Twoich produktów Philips;
 • aby udzielić Ci przedłużonej gwarancji na wybrane produkty.


Możesz także używać swojego konta MyPhilips do innych usług, takich jak:

 • Zarządzanie preferencjami dotyczącymi komunikacji marketingowej: podczas tworzenia konta Philips możesz wskazać, czy chcesz otrzymywać wiadomości marketingowe od Philips. W ten sposób jesteśmy w stanie skontaktować się z Tobą, jeśli mamy coś, co naszym zdaniem spodoba się Tobie.
 • Logowanie do aplikacji mobilnych Philips.
 • Kupowanie produktów i usług Philips w naszym sklepie internetowym Philips dla konsumentów, sprawdzanie historii zamówień i zarządzanie subskrypcjami;
 • Dołączanie do naszych testów produktów i uzyskiwanie recenzji produktów.
 • Uczestnictwo w naszych promocjach, takich jak zwroty gotówki (cashback) lub promocje kuponowe.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w kontekście takich innych usług, po prostu wybierz je w tej informacji o prywatności.


Jakie dane osobowe przetwarzamy
W przypadku utworzenia konta MyPhilips przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail). Jeśli zdecydujesz się utworzyć konto MyPhilips za pomocą swojego konta w mediach społecznościowych, formularz rejestracyjny zostanie wstępnie wypełniony danymi kontaktowymi podanymi przez dostawcę mediów społecznościowych.
 • Informacje o Twojej lokalizacji (takie jak kraj, preferencje językowe);
 • Informacje o zarajestrowaniu przez Ciebie produktu lub usługi (np. nazwa zakupionego produktu oraz data i dowód zakupu).


Ponadto, jeśli chcesz, możesz również przekazać nam:

 • Twój zwrot grzecznościowy, który zostanie użyty do personalizacji naszej komunikacji promocyjnej lub transakcyjnej z Tobą; oraz
 • Twoja data urodzenia, która zostanie wykorzystana do spersonalizowania naszych komunikatów promocyjnych (na przykład, kiedy są Twoje urodziny).


Jeśli chcesz utworzyć konto MyPhilips jako Profesjonalista (tj. Klient biznesowy, dostawca i/lub partner biznesowy Philips), możemy również przetwarzać następujące dane:

 • Nazwa firmy
 • Adres firmy
 • Firmowy numer telefonu
 • Typ Organizacji
 • Nazwa stanowiska/specjalność
 • Numer konta klienta.


Możesz usunąć swoje konto MyPhilips w dowolnym momencie. Aby to zrobić, zaloguj się i znajdź przycisk usuwania w swoich ustawieniach. Następnie usuniemy Twoje konto MyPhilips i wszelkie powiązane z nim dane (w tym również dane przetwarzane w kontekście innych usług Philips wymienionych powyżej i powiązanych z Twoim kontem MyPhilips), chyba że prawo wymaga od nas zachowania pewnych danych.


Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną, na której opieramy się przetwarzając Twoje dane osobowe w celach opisanych w tej sekcji, jest nasza potrzeba zawarcia lub wykonania umowy z Tobą lub podjęcia na Twoją prośbę kroków przed zawarciem umowy.

Kupowanie produktów Philips przez Internet

Produkty i usługi firmy Philips można kupować w naszych sklepach internetowych.
Jako konsument możesz użyć swojego konta MyPhilips lub dokonać płatności jako gość (chyba że chcesz kupować usługi, w tym przypadku będziesz potrzebować konta MyPhilips).
Jako profesjonalista (na przykład, jeśli jesteś pracownikiem służby zdrowia lub dystrybutorem i chcesz kupować nasze produkty zdrowotne w naszym sklepie medycznym Philips), musisz utworzyć konto firmowe lub profesjonalne.


Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • do obsługi Twoich zamówień i realizacji płatności. W tym kontekście możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz wykrywania ich w celu ochrony bezpieczeństwa naszych klientów, firmy Philips i innych podmiotów. Możemy również stosować metody punktacji do oceny ryzyka kredytowego i zarządzania nim;
 • w celu dostarczenia zakupionych produktów i usług na podany przez Ciebie adres dostawy. W tym celu współpracujemy z naszymi partnerami dystrybucyjnymi, którzy pomagają nam przygotować i prawidłowo przetworzyć Twoją przesyłkę, oraz z naszymi partnerami logistycznymi, którzy dostarczają Twoją przesyłkę pod wskazany adres.
 • aby informować Cię o statusie Twojego zamówienia poprzez wiadomość e-mail;
 • aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu uzyskania wsparcia transakcyjnego i technicznego;
 • aby umożliwić Ci przeglądanie historii zamówień, zapisywanie ulubionych pozycji lub tworzenie list życzeń oraz zarządzanie ewentualnymi subskrypcjami;
 • Aby zachować zgodność z przepisami prawa i regulacjami, którym podlegamy (na przykład dla celów podatkowych jesteśmy zobowiązani do przechowywania szczegółów każdego zakupu).


Pamiętaj, że niektóre produkty i usługi Philips dostępne w naszym sklepie internetowym Philips dla konsumentów są sprzedawane przez jednego z naszych partnerów, jak wskazano w warunkach sprzedaży, które zostaną Ci pokazane przed sfinalizowaniem zamówienia. Oznacza to, że jeśli złożysz zamówienie u jednego z naszych partnerów, udostępnimy Twoje dane osobowe (takie jak imię i nazwisko oraz adres) temu partnerowi, aby mógł on wykonać zawartą przez Ciebie umowę, a tym samym zrealizować Twoje zamówienie i wysłać Ci dowód zakupu. Partner może również wykorzystywać Twoje dane osobowe do informowania Cię o statusie Twojego zamówienia i zapewniania wymaganej obsługi klienta. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak nasz partner będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, zapraszamy do zapoznania się z jego informacją o prywatności, którą udostępnimy Ci w naszym sklepie internetowym.


Jakie dane osobowe przetwarzamy
Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane Twojego konta (w przypadku zakupu produktu za pomocą konta Philips);
 • Imię i nazwisko oraz adres e-mail (w przypadku zakupu produktu jako gość);
 • Adres do wysyłki i faktury;
 • Informacje o dowodzie zakupu (paragon/faktura), które obejmują zakupiony produkt i usługę;
 • Informacje dotyczące płatności (takie jak numer karty kredytowej). Należy pamiętać, że nigdy nie przechowujemy informacji o płatności. Po przesłaniu płatności informacje o płatności zostaną przesłane bezpośrednio do naszego zaufanego dostawcy usług płatniczych, który połączy się z Twoim bankiem, aby zweryfikować transakcję.
 • Nazwa zajmowanego przez Ciebie stanowiska/tytuł w Twojej firmie, nazwa i typ Twojej firmy, Twoje preferencje zakupowe, adres dostawy/do płatności, jeśli kupujesz nasze produkty lub usługi jako pracownik służby zdrowia.


W niektórych przypadkach możesz również podać nam swój numer telefonu (opcjonalnie), jeśli chcesz, aby nasz zaufany dostawca usług kontaktował się z Tobą telefonicznie w przypadku problemów z dostawą lub jeśli chcesz, aby nasz zespół pomocy technicznej skontaktował się z Tobą telefonicznie w przypadku problemy z zamówieniem.


Podstawa prawna przetwarzania
Prawnymi podstawami, na których opieramy się przetwarzając Twoje dane osobowe w celach opisanych w tej sekcji są:

 • realizacja naszych Warunków sprzedaży z Tobą, w szczególności nasze zobowiązanie umowne do zarządzania Twoim zamówieniem;
 • nasz prawnie uzasadniony interes, w szczególności konieczność prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zgodny z lokalnymi przepisami prawa oraz ochrona praw podstawowych, takich jak prawo do obrony, prawo własności, wolność prowadzenia działalności gospodarczej. Ma to zastosowanie, gdy przeprowadzamy kontrole oszustw;
 • potrzeba przestrzegania zobowiązań prawnych, którym podlegamy. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy przetwarzamy szczegóły Twojego zakupu do celów podatkowych.


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych w celach określonych w tej sekcji jest spółka stowarzyszona Philips, wskazana w naszych Warunkach sprzedaży, udostępnionych Ci na naszej stronie internetowej.
W przypadku złożenia zamówienia w naszym sklepie Philips dla konsumentów u jednego z naszych partnerów, administratorem Twoich danych osobowych jest: (i) Philips International B.V. w celu odbioru zamówienia i realizacji płatności; oraz (ii) odpowiedniego partnera wskazanego w jego warunkach sprzedaży lub w informacji o prywatności w celu realizacji zamówienia, wysłania faktury i zapewnienia wymaganej obsługi klienta.

Interakcja w mediach społecznościowych związana z Philips

Jeśli aktywnie komunikujesz się o nas lub naszych markach w mediach społecznościowych i innych publicznych źródłach zewnętrznych (na przykład, jeśli udostępnisz komentarz na temat produktu Philips lub jeśli oznaczysz Philips w swoim poście), możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które publicznie udostępniasz. Na przykład możemy analizować i monitorować publicznie dostępne opinie lub oświadczenia, które składasz na temat Philips.
 
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
Przetwarzamy Twoje komentarze lub posty (które mogą zawierać Twoje dane osobowe) w następujących celach:
 • aby odpowiedzieć na Twoje uwagi i pytania lub zapewnić Ci wymagane wsparcie. Jeśli Twoje pytanie lub komentarz dotyczy produktu Philips wyprodukowanego przez jednego z naszych partnerów licencyjnych marki, możemy przekazać Twoje dane osobowe odpowiedniemu partnerowi licencyjnemu marki, aby mógł odpowiedzieć na Twoje pytanie lub udzielić Ci wymaganego wsparcia.
 • aby uzyskać ogólne zrozumienie tego, co ludzie mówią o nas i naszych markach, a tym samym odpowiednio ulepszać nasze produkty i usługi.


Jakie dane osobowe przetwarzamy
W celach opisanych powyżej możemy przetwarzać wszelkie informacje o Tobie zawarte w komentarzach lub innych treściach dotyczących Philips, które udostępniasz publicznie w mediach społecznościowych i innych publicznych źródłach zewnętrznych. Może to obejmować informacje takie jak imię i nazwisko (lub pseudonim), zdjęcie profilowe, kraj.

Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną, na której opieramy się przetwarzając Twoje dane osobowe w celach opisanych w niniejszym punkcie, jest nasz prawnie uzasadniony interes, w szczególności konieczność prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zgodny z lokalnymi przepisami i regulacjami, a także ochrona naszego prawa podstawowego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Udostępnianie ocen i recenzji produktów Philips

Jeśli chcesz, możesz ocenić i zrecenzować nasze produkty online. Pomaga nam to stworzyć otwarte forum, na którym nasi klienci mogą znajdować i wymieniać prawdziwe i znaczące komentarze dotyczące naszych produktów.
 
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
 • w celu sprawdzenia, czy Twoja opinia jest zgodna z naszymi warunkami i czy nie zawiera mylących lub niedokładnych twierdzeń dotyczących działania produktu (na przykład promocja poza etykietą lub niezgodna z naszymi instrukcjami użytkowania);
 • aby publikować swoje oceny i recenzje online oraz dawać każdemu możliwość uczenia się na podstawie Twoich doświadczeń z naszymi produktami;
 • aby uzyskać ogólne zrozumienie tego, co mówi się o nas i naszych markach, a tym samym odpowiednio ulepszać nasze produkty i usługi;
 • aby skontaktować się z Tobą i zaoferować naszą pomoc w przypadku, gdy Twoja opinia wskazuje, że nie jesteś zadowolony z naszego produktu lub usługi. W przypadku, gdy taka recenzja dotyczy produktu Philips wyprodukowanego przez jednego z naszych partnerów licencyjnych marki, możemy przekazać Twoje dane osobowe odpowiedniemu partnerowi licencyjnemu marki, aby mógł się z Tobą skontaktować i zaoferować pomoc.
 • aby skontaktować się z Tobą w sprawach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa lub odpowiedzialności.
   

Jakie dane osobowe przetwarzamy
Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: adres e-mail, lokalizacja, wiek, płeć, liczba osób mieszkających w Twoim gospodarstwie domowym, okres użytkowania naszego produktu Philips.
 

Pamiętaj, że gdy wystawisz swoją ocenę i napiszesz recenzję, Twój e-mail nie będzie widoczny dla innych odwiedzających. Inne informacje, które nam przekazujesz, będą widoczne, ponieważ pomaga nam to stworzyć otwarte forum, na którym nasi klienci mogą znajdować i wymieniać prawdziwe i znaczące informacje dotyczące naszych produktów.
 

Ponadto, aby szanować Twoją prywatność, zachęcamy do podawania pseudonimu, a nie swojego prawdziwego imienia i nazwiska, gdy zostawiasz swoją recenzję.

Podstawa prawna przetwarzania
Prawnymi podstawami, na których opieramy się przetwarzając Twoje dane osobowe w celach opisanych w tej sekcji są:

 • nasza potrzeba wykonania naszego Regulaminu;
 • nasz prawnie uzasadniony interes, w szczególności konieczność prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zgodny z lokalnymi przepisami prawa oraz ochrona praw podstawowych, takich jak prawo do obrony, prawo własności, swoboda prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu ulepszenia naszych produktów i usług oraz gdy kontaktujemy się z Tobą (lub przekazujemy Twoje dane osobowe naszemu partnerowi licencyjnemu marki, aby mógł się z Tobą skontaktować) w celu udzielenia pomocy.
 • naszą potrzebę przestrzegania zobowiązań prawnych, którym podlegamy. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy kontaktujemy się z Tobą w sprawach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.

Testowanie naszych produktów konsumenckich

Jeśli chcesz zostać testerem produktów Philips i powiedzieć nam, co myślisz o naszych produktach konsumenckich, możesz to zrobić, tworząc konto Philips (chyba że już je masz), wybierając interesujący Cię test i składając aplikację.


Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • aby ocenić, czy możesz zostać wybrany do udziału w teście, na podstawie Twoich odpowiedzi na nasze pytania podczas procedury selekcji i na podstawie naszych warunków.
 • (jeśli zostaniesz wybrany), aby odpowiednio zarządzać swoim udziałem w teście zgodnie z naszymi warunkami. Obejmuje to takie czynności, jak poinformowanie Cię e-mailem, jeśli zostaniesz wybrany do udziału w teście, przesłanie Ci naszego produktu na adres podany w procesie rejestracji, otrzymanie i przeanalizowanie przekazanej nam opinii na temat produktu, weryfikacja, czy opublikowałeś online recenzję naszego produktu oraz ewentualny zwrot otrzymanego produktu (na przykład w przypadku, gdy nie napiszesz recenzji w określonym czasie).
 • ulepszania naszego produktu i rozwijania nowych produktów i usług.


Jakie dane osobowe przetwarzamy
Gdy rejestrujesz się jako tester produktów Philips, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • Informacje o koncie, takie jak imię, nazwisko i adres e-mail;
 • Informacje o Tobie, które przekazujesz nam, odpowiadając na nasze pytania podczas procedury rekrutacyjnej.
 • Informacje zwrotne na temat produktu, którym się z nami dzielisz;
 • Informacje dotyczące wysyłki oraz realizacji, takie jak adres domowy i numer telefonu;
 • Przegląd testów, w których brałeś udział.


Podstawa prawna przetwarzania
Prawnymi podstawami, na których opieramy się przetwarzając Twoje dane osobowe w celach opisanych w tej sekcji są:

 • nasza potrzeba realizacji naszych Warunków korzystania z programu testerów produktów firmy Philips;
 • nasz prawnie uzasadniony interes, w szczególności konieczność ochrony praw podstawowych, takich jak prawo własności i swoboda prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu ulepszania naszych produktów i usług.


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych do celów określonych w tej sekcji jest firma stowarzyszona Philips, określona w naszych Warunkach korzystania z programu testerów produktów Philips, udostępnionych Ci na naszej stronie internetowej.

Uczestniczenie w naszych ankietach satysfakcji

Dokładamy wszelkich starań, aby ciągle ulepszać nasze usługi i jeszcze lepiej dostosowywać je do oczekiwań naszych klientów i partnerów. Dlatego jeśli pozostajesz z nami w relacji (np. jako klient biznesowy) lub kupujesz produkty Philips lub otrzymujesz usługi od Philips lub partnera licencyjnego marki Philips, możemy zaprosić Cię do udziału w naszej ankiecie NPS. Jeśli zdecydujesz się wziąć udział i wypełnić ankietę, Twoja opinia zostanie wykorzystana do zrozumienia, w jakim stopniu jesteś zadowolony z ostatnich usług otrzymanych od Philips lub partnera licencyjnego marki Philips lub, bardziej ogólnie, z relacji z Philips. Z Twojej opinii zbierzemy statystyki, które pomogą nam ulepszyć nasze usługi.
 
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
 • aby wysłać Ci naszą ankietę satysfakcji klienta;
 • [jeśli kupujesz produkt online lub otrzymujesz usługi od Philips], aby zrozumieć i zmierzyć stopień zadowolenia z ostatnich usług otrzymanych od Philips;
 • [jeśli kupujesz produkt online lub otrzymujesz usługi od partnera licencyjnego marki Philips], aby zrozumieć i zmierzyć stopień zadowolenia z ostatnich doświadczeń serwisowych otrzymanych od partnera licencyjnego marki Philips;
 • poprawić poziom zadowolenia z Philips na podstawie przekazanej opinii;
 • [jeśli jesteś klientem biznesowym], aby zrozumieć i zmierzyć poziom zadowolenia z relacji z Philips;
 • aby skontaktować się z Tobą telefonicznie lub e-mailem, aby zrozumieć, w jaki sposób możemy poprawić nasze relacje z Tobą.


Jakie dane osobowe przetwarzamy
Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail;
 • [jeśli jesteś klientem biznesowym] Informacje zawodowe, takie jak stanowisko, nazwa firmy, numer telefonu;
 • Twój komentarz/opinia.

Podstawa prawna przetwarzania
O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach opisanych w niniejszej sekcji jest nasz prawnie uzasadniony interes, w szczególności konieczność ochrony praw podstawowych, takich jak prawo własności oraz swoboda działalności gospodarczej. 

Kto jest administratorem Twoich danych
Jeśli kupujesz produkt online lub otrzymujesz usługi od partnera licencyjnego marki Philips, administratorem Twoich danych osobowych jest: (i) odpowiedni partner licencyjny marki Philips wskazany w jego informacji o ochronie prywatności (udostępnianej Ci, gdy Twoje dane osobowe są wstępnie zebrane), w celu gromadzenia danych osobowych, mierzenia stopnia zadowolenia z ostatnich doświadczeń w zakresie obsługi oraz poprawy poziomu zadowolenia; oraz (i) Philips International B.V. w celu przesłanie ankiety.

Jeśli kupujesz produkt przez Internet lub otrzymujesz usługi od Philips lub jeśli jesteś klientem biznesowym Philips, administratorem Twoich danych osobowych do celów określonych w tej sekcji jest Philips International B.V. oraz spółka stowarzyszona Philips, z którą masz stosunki handlowe.

Udział w wydarzeniach Philips

Regularnie organizujemy wydarzenia w formie fizycznej i cyfrowej, takie jak seminaria, warsztaty lub targi, spotkania, webinaria oraz transmisje na żywo. Jeśli chcesz wziąć udział w jednym z naszych wydarzeń, poprosimy Cię o podanie nam Twoich danych osobowych (takich jak dane kontaktowe).
Pamiętaj, że nie publikujemy list uczestników naszych wydarzeń, ale w rzadkich przypadkach Twoje dane kontaktowe mogą być widoczne dla innych uczestników.
Czasami nasze wydarzenia będą nagrywane. Jeśli nagrywamy i jesteś prezenterem, Twój wizerunek oraz głos zostaną utrwalone w nagraniu. Jeśli jesteś uczestnikiem, w niektórych przypadkach możesz zdecydować się na udostępnienie swojego wizerunku oraz głosu podczas sesji, na przykład, jeśli zdecydujesz się na interakcję w sesji Q&A. W przypadku niektórych wydarzeń możemy opublikować nagranie na naszej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych.
 
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
 • w celu zorganizowania wydarzenia oraz zapewnienia właściwej obsługi. Może to obejmować czynności takie jak kontaktowanie się z Tobą w sprawach logistycznych, spełnienie wszelkich wymagań żywieniowych lub dostępności, których możesz potrzebować (jeśli to zrobimy, nie udostępniamy tych informacji w sposób umożliwiający identyfikację miejsca wydarzenia i usuwamy je po wydarzeniu), udostępnienia Ci treści wydarzenia (np. link do nagrania po zakończeniu wydarzenia);
 • w celu skontaktowania się z Tobą po wydarzeniu aby przekazać możliwości handlowe dotyczące produktów lub usług Philips.


Jakie dane osobowe przetwarzamy
Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, kraj;
 • Informacje zawodowe, takie jak nazwa firmy, stanowisko, specjalizacja, funkcja;
 • Zainteresowanie określonym produktem lub usługą.

Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną, na której opieramy się przetwarzając Twoje dane osobowe w celach opisanych w niniejszej sekcji, jest nasz prawnie uzasadniony interes, w szczególności konieczność ochrony podstawowych praw, takich jak prawo własności oraz swoboda prowadzenia działalności gospodarczej.

O ile prawo nie wymaga inaczej, gdy zbieramy jakiekolwiek informacje o wymaganiach żywieniowych lub innych wymogach dostępu, robimy to za Twoją zgodą, ponieważ tego typu informacje są klasyfikowane jako dane osobowy specjalnej kategorii.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka stowarzyszona Philips z kraju, w którym dołączasz do wydarzenia lub z którego wydarzenie jest organizowane, wskazana w naszych Warunkach użytkowania (patrz stopka) jako operator tej strony internetowej.

Uczestniczenie w naszych inicjatywach marketingowych

Jeśli chcesz, możesz dołączyć do naszych inicjatyw marketingowych i być na bieżąco z produktami, usługami i promocjami Philips. Poniżej przedstawimy przegląd naszych inicjatyw marketingowych i wyjaśnimy dla każdej z nich, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

E-maile promocyjne
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie dane osobowe przetwarzamy
Możesz zdecydować się na otrzymywanie promocyjnych wiadomości e-mail od Philips i na bieżąco być informowanym o produktach i usługach Philips oraz partnerów licencyjnych marki Philips, a także o naszych wydarzeniach. Oznacza to, że jeśli wyrazisz na to zgodę, prześlemy Ci promocyjne wiadomości e-mail – lub jeśli jesteś klientem biznesowym, będziemy kontaktować się z Tobą w sprawie możliwości handlowych – które są dla Ciebie istotne i interesujące. Pozwól, że przedstawimy Ci kilka konkretnych przykładów.
 • Jeśli podczas przeglądania naszej witryny zaakceptowałeś pliki cookie o kategorii reklamy ukierunkowanej, śledzimy Twoją interakcję z naszymi witrynami i aplikacjami mobilnymi, aby zobaczyć, co Cię interesuje. Jeśli wyrazisz również zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących promocji, wykorzystamy dane dotyczące Twojej interakcji z naszymi witrynami internetowymi i aplikacjami mobilnymi, aby wysyłać Ci komunikaty promocyjne, które są dla Ciebie istotne i interesujące. Na przykład, jeśli odwiedziłeś określony produkt na naszej stronie internetowej, możemy wysyłać Ci promocyjne wiadomości e-mail dotyczące takiego produktu lub podobnych produktów.
 • Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie promocyjnych wiadomości e-mail, wyślemy Ci takie promocyjne wiadomości e-mail. Śledzimy, czy otwierasz, czytasz lub klikasz treść promocyjnej wiadomości e-mail, którą od nas otrzymałeś. Na przykład, jeśli klikniesz określony produkt (w otrzymanej promocyjnej wiadomości e-mail), możemy wysłać Ci promocyjne wiadomości e-mail dotyczące takiego produktu lub podobnych produktów.
 • Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów promocyjnych podczas tworzenia konta MyPhilips lub zakupu produktu lub usługi w naszym sklepie internetowym za pomocą konta MyPhilips, wykorzystamy określone dane, które nam przekazujesz (takie jak informacje powiązane z Twoim kontem, Twoim zamówieniem lub informacje, które nam przekazujesz w inny sposób, np. Twoja data urodzenia) w celu wysyłania Ci informacji promocyjnych, które są dla Ciebie istotne i interesujące. Na przykład, jeśli kupiłeś golarkę w naszym sklepie internetowym za pomocą swojego konta MyPhilips, możemy wykorzystać Twoje dane dotyczące zakupów online, aby poinformować Cię, że mamy zniżki na akcesoria do golarki lub podobne produkty.
 • Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów promocyjnych za pośrednictwem naszych dedykowanych formularzy opublikowanych na naszych stronach internetowych lub w mediach społecznościowych, wykorzystamy te dane, które przekazujesz nam za pośrednictwem tych formularzy (takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail – oraz nazwa zajmowanego przez Ciebie stanowiska/firmy, specjalizacja lub obszar opieki w przypadku subskrypcji za pośrednictwem formularzy Klienta skierowanych do Specjalistów lub przedstawicieli Klienta), a także informacje o kraju, z którego pochodzisz, aby wysyłać Ci komunikaty promocyjne, które są dla Ciebie istotne i interesujące. Na przykład, jeśli zauważymy, że regularnie oglądasz nasze golarki z określonego kraju, możemy wysyłać Ci komunikaty promocyjne dotyczące golarek lub podobnych produktów w języku tego kraju.
 • Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów promocyjnych podczas interakcji z naszym zespołem pomocy technicznej, wykorzystamy określone dane, które nam przekazujesz (takie jak adres e-mail i rodzaj produktu/usługi dla których prosiłeś o pomoc) w celu wysyłania Ci informacji promocyjnych, które są dla Ciebie istotne i interesujące. Na przykład, jeśli poprosiłeś o pomoc dotyczącą golarki, możemy wysyłać Ci komunikaty promocyjne dotyczące golarek lub podobnych produktów.


Pamiętaj, że możemy łączyć dane, które zbieramy o Tobie ze źródeł Philips wymienionych powyżej i umieszczać je w jednym lub większej liczbie segmentów (grup o pewnych wspólnych cechach) w celu dostosowania naszych promocyjnych wiadomości e-mail do Twoich zainteresowań.

Podstawa prawna przetwarzania
Prawnymi podstawami, na których opieramy się przetwarzając Twoje dane osobowe w celach opisanych w tej sekcji są:

 • Twoja zgoda; co do zasady będziemy wysyłać Ci komunikaty promocyjne tylko wtedy, gdy wyrazisz uprzednią zgodę; Oczywiście możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na otrzymywanie naszych spersonalizowanych promocyjnych wiadomości e-mail. Możesz to zrobić, klikając przycisk anulowania subskrypcji na dole promocyjnej wiadomości e-mail otrzymanej od Philips, a subskrypcja zostanie automatycznie anulowana.
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, w szczególności konieczność ochrony praw podstawowych, takich jak swoboda prowadzenia działalności gospodarczej.


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka stowarzyszona Philips z kraju, w którym zarejestrowałeś się w celu otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail (określona w naszych Warunkach korzystania – patrz stopka – jako operator witryny) oraz Philips International B.V.

Reklama w mediach społecznościowych
Korzystamy z mediów społecznościowych, aby informować Cię na bieżąco o nowych i istniejących produktach i usługach Philips oraz aby budować z Tobą relacje handlowe.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie dane osobowe przetwarzamy
Jak wspomniano powyżej, przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą – za pośrednictwem mediów społecznościowych – z komunikatami promocyjnymi lub reklamami dotyczącymi nowych i istniejących produktów i usług Philips oraz naszych wydarzeń.Na przykład, jeśli zaakceptowałeś pliki cookie związane z reklamą ukierunkowaną w naszej witrynie, możemy śledzić Twoje korzystanie z naszych witryn (takie jak działania, które podjąłeś na naszej witrynie) i wyświetlać odpowiednie reklamy Philips w Twoich mediach społecznościowych.
Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów promocyjnych (np. za pośrednictwem naszych dedykowanych formularzy publikowanych na naszych stronach internetowych), możemy przekazać Twoje dane osobowe (takie jak adres e-mail) dostawcom mediów społecznościowych, aby wyświetlać Ci odpowiednie reklamy Philips w takich mediach społecznościowych.
Jeśli jesteś przedstawicielem istniejącego lub potencjalnego klienta lub partnera biznesowego Philips (lub potencjalnego), możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do nawiązywania z Tobą kontaktu – za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. LinkedIn) – w celu uzyskania możliwości handlowych.

Podstawa prawna przetwarzania
Prawnymi podstawami, na których opieramy się przetwarzając Twoje dane osobowe w celach opisanych w tej sekcji są:

 • Twoja zgoda; dotyczy to sytuacji, gdy przed zebraniem Twoich zachowań na stronie internetowej i umieszczeniem odpowiednich plików cookie i podobnych technologii na Twoim urządzeniu; oraz kiedy wykorzystujemy Twoją zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych w celu zwracania się do Ciebie w mediach społecznościowych za pośrednictwem naszych Partnerów;
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, w szczególności konieczność ochrony praw podstawowych, takich jak swoboda prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu budowania Twojego (potencjalnego) profilu klienta i kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem mediów społecznościowych w celu uzyskania możliwości handlowych.


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka stowarzyszona Philips z kraju, w którym zarejestrowałeś się w celu otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail (określona w naszych Warunkach korzystania – patrz stopka – jako operator witryny) oraz Philips International B.V.

Uczestniczenie w naszych promocjach

Publikujemy różne promocje dotyczące naszych produktów i usług, z których możesz skorzystać, takie jak promocje cashback, przedłużenie gwarancji, promocje kuponowe, programy polecania znajomego, loterie, konkursy, promocje sezonowe lub inne, a nawet możemy wysłać Ci prezent przy zakupie produktu. W celu realizacji tych promocji przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Te promocje mogą podlegać dodatkowym informacjom dotyczącym prywatności.
Istnieją różne sposoby uczestnictwa. Na przykład, wypełniając dedykowany formularz na naszej stronie internetowej, tworząc konto MyPhilips, zapisując się do otrzymywania naszej komunikacji promocyjnej za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na naszej stronie internetowej lub na stronach mediów społecznościowych lub oceniając i recenzując nasze produkty w naszym stronie internetowej.
 
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie dane osobowe przetwarzamy
Zasadniczo zbieramy informacje niezbędne do wzięcia udziału w promocji, identyfikacji użytkownika, oceny spełniania warunków promocji i realizacji warunków umownych promocji:
 • Informacje o koncie, takie jak imię, nazwisko i adres e-mail; oznacza to, że Twój udział zostanie powiązany z Twoim kontem MyPhilips.
 • Informacje, które nam przekazujesz (takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail), w przypadku, gdy bierzesz udział, zapisując się do otrzymywania naszych komunikatów promocyjnych.
 • Dowód zakupu produktu oraz inne dane, które pozwalają nam zweryfikować, czy spełniasz warunki promocji oraz wyłonić zwycięzcę konkursu (na zasadach, które akceptujesz decydując się na udział).
 • E-mail i dane adresowe (jeśli zostałeś wybrany jako zwycięzca), aby poinformować Cię, że zostałeś wybrany jako zwycięzca, aby wysłać naszą nagrodę na adres podany w procesie rejestracji oraz zweryfikować, czy spełniasz warunki konkursu i działasz odpowiednio.
 • Numer konta bankowego do promocji cashback, na które wpłacimy kwotę nagrodzony w promocji.
 • Materiały lub treści wygenerowane i dostarczone przez Ciebie, które umożliwiają udział w loterii, konkursie, grze lub innym konkursie.


Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną, na której opieramy się przetwarzając Twoje dane osobowe w celach opisanych w tej sekcji, jest nasza potrzeba zawarcia lub wykonania umowy z Tobą lub podjęcia na Twoje żądanie kroków przed zawarciem umowy, w szczególności w celu wykonania warunków korzystania z odpowiednią promocję.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka stowarzyszona Philips wskazana w warunkach korzystania z odpowiedniej promocji, udostępnionych Ci na naszej stronie internetowej.

Odwiedzanie naszych stron internetowych

Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, umieszczamy pliki cookie i inne podobne technologie w Twojej przeglądarce lub urządzeniu, które pomagają nam umożliwić techniczne i funkcjonalne zarządzanie naszymi stronami internetowymi (w tym zapewnienie bezpieczeństwa informacji), ulepszanie wyglądu i wydajności naszych stron internetowych oraz lepsze zrozumienie zachowań osób odwiedzających nasze strony. Pliki cookie i inne podobne technologie mogą gromadzić dane, takie jak adres IP, system operacyjny, typ przeglądarki i typ urządzenia (np. komputer, smartfon).

Niektóre pliki cookie są zawsze włączone, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe i nie możesz ich wyłączyć, chyba że zmienisz ustawienia przeglądarki. Nazywamy te „niezbędnymi plikami cookie”. Bez tych plików cookie usługi, o które prosisz, nie mogą działać zgodnie z przeznaczeniem. Używamy tych plików cookie, aby upewnić się, że nasze witryny działają poprawnie i spełniają potrzeby i zainteresowania odbiorców. Na przykład używamy tych plików cookie do weryfikacji, kiedy witryna jest niedostępna lub do zapewnienia bezpieczeństwa naszych witryn. Prawnymi podstawami, na których opieramy się przetwarzając Twoje dane osobowe w tym kontekście, jest nasz prawnie uzasadniony interes, w szczególności konieczność ochrony podstawowych praw, takich jak prawo do obrony, prawo własności oraz swoboda prowadzenia działalności gospodarczej.

Używamy wydajnościowych plików cookie (takich jak analityczne), aby zbierać zagregowane informacje statystyczne na temat działania naszej witryny i odpowiednio poprawiać jej wydajność. Możesz je włączyć lub wyłączyć w dowolnym momencie. Wykorzystamy je tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Na przykład używamy tych plików cookie, aby uzyskać ogólny wgląd w to, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych witryn internetowych (tj. które strony internetowe odwiedzasz najczęściej, liczba odwiedzających różne części witryny) lub by przeprowadzać ankiety dotyczące naszej strony internetowej w ogólności, lub jej określonych elementów.

Używamy również funkcjonalnych plików cookie, aby personalizować nasze strony internetowe do Twoich potrzeb poprzez zapamiętywanie dokonywanych przez Ciebie wyborów. Możesz je włączyć lub wyłączyć w dowolnym momencie. Wykorzystamy je tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Na przykład używamy tych plików cookie, aby przypomnieć Ci o ustawieniach na naszej stronie internetowej (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się znajdujesz) i zapewnić bardziej zaawansowane, osobiste funkcje. Nie zbierają żadnych informacji o Tobie, które mogłyby zostać wykorzystane do celów reklamowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym kontekście jest Twoja zgoda.

Wreszcie, używamy reklamowych plików cookie oraz plików cookie pochodzących z mediów społecznościowych, aby śledzić Twoje zachowanie podczas korzystania z naszej witryny i przekazywania spersonalizowanych reklam, które są odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Ponadto, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie komunikatów promocyjnych, wykorzystamy informacje zebrane z tych plików cookie, aby wysłać Ci komunikaty dostosowane do Twoich preferencji. Te pliki cookie mogą być umieszczane przez strony trzecie i będą powiązane z funkcjonalnością witryny udostępnianą przez takie strony trzecie. W związku z tym wpłynie to na treści i wiadomości wyświetlane na innych odwiedzanych witrynach. Możesz je włączyć lub wyłączyć w dowolnym momencie. Wykorzystamy je tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Na przykład, jeśli czytasz artykuł o produkcie Philips, możemy wyświetlić Ci reklamy tego produktu w witrynie naszej lub strony trzeciej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym kontekście jest Twoja zgoda.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych plików cookie, których używamy, zapoznaj się z naszym narzędziem do wyrażania zgody na pliki cookie.
Możesz zmienić ustawienia plików cookie w dowolnym momencie, korzystając z naszego narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie.

Przestrzeganie naszych obowiązków regulacyjnych

Jako producent urządzeń medycznych podlegamy obowiązkom regulacyjnym dotyczącym wprowadzania do obrotu, udostępniania na rynku lub oddawania do użytku urządzeń medycznych przeznaczonych do użytku przez ludzi oraz akcesoriów do takich urządzeń. Dlatego stale przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia zgodności z naszymi obowiązkami regulacyjnymi jako producenta wyrobów medycznych.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
 • zgłaszania wszelkich poważnych incydentów organom służby zdrowia po ustaleniu przez nie związku przyczynowego między tym incydentem a urządzeniem lub po stwierdzeniu, że taki związek przyczynowy jest racjonalnie możliwy;
 • analizowanie i raportowanie statystycznie istotnego wzrostu (częstotliwości lub dotkliwości) incydentów lub skutków ubocznych o niskim poziomie istotności, które mogą mieć wpływ na analizę oceny stosunku korzyści do ryzyka urządzenia;
 • analizować, badać i podejmować odpowiednie działania naprawcze w terenie w związku z poważnymi incydentami.


Jakie dane osobowe przetwarzamy
Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • Pliki dziennika
 • Informacje kontaktowe dotyczące zgłaszających incydenty
 • Informacja o pacjentach/innych osobach zawarte w zgłoszeniu/skardze/opinii.
 • Pliki dziennika lub obrazy medyczne, które mogą zawierać dane pacjenta, takie jak wiek, płeć, waga.


Należy pamiętać, że nie mamy dostępu do bezpośrednio identyfikowalnych informacji o pacjentach, ponieważ są one poufne przez odpowiedniego dostawcę opieki zdrowotnej i nie są wymagane do operacji przetwarzania, które podejmujemy.
 

Podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, któremu podlega Philips, gdy zgłaszamy (a) zdarzenia niepożądane właściwym organom oraz (b) trendy statystycznie istotnego wzrostu (częstość występowania/doniosłość) o zdarzeniach niemających poważnego charakteru oraz kiedy zajmujemy się reklamacjami;

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania działania prowadzonego w interesie publicznym, gdy badamy incydenty w celu zidentyfikowania pierwotnej przyczyny i potrzebnych działań zapobiegawczych, naprawcze oraz korygujące dotyczące bezpieczeństwa; wykryć trendy statystycznie istotnego wzrostu (częstość występowania/doniosłość) incydentów, które nie są poważne.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe
Philips jako producent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji technicznej swoich urządzeń aktualnej i dostępnej dla właściwych organów przez okres co najmniej 10 lat (wyroby do wszczepiania 15 lat) po umieszczeniu ostatniego urządzenia objętego tą samą deklaracją zgodności na rynku (tj. został sprzedany).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka stowarzyszona Philips, która jest producentem urządzenia medycznego, jak wskazano na etykiecie regulacyjnej odpowiedniego urządzenia.

Prowadzenie eksperymentów klinicznych

Przeprowadzamy eksperymenty kliniczne w celu oceny bezpieczeństwa lub działania naszych wyrobów medycznych. W tym kontekście przetwarzamy dane osobowe osób.


Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • przeprowadzanie oceny klinicznej mającej na celu potwierdzenie bezpieczeństwa i działania naszych wyrobów medycznych przed wprowadzeniem ich do obrotu;
 • prowadzenie eksperymentów klinicznych mających na celu: (i) ustalenie przydatności projektu, produkcji i opakowania naszego wyrobu medycznego do zamierzonego celu w normalnych warunkach użytkowania; oraz (ii) ustalenia i weryfikacji korzyści klinicznych, jakie wyrób medyczny przynosi pacjentom, oraz ustalenia i weryfikacji bezpieczeństwa klinicznego wyrobu; oraz (iii) w celu określenia niepożądanych skutków ubocznych i oceny, czy te zagrożenia są akceptowalnym ryzykiem w porównaniu z korzyściami zdrowotnymi wyrobu medycznego.
 • przeprowadzanie i aktualizowanie oceny klinicznej wyrobu medycznego oraz prowadzenie nadzoru po wprowadzeniu do obrotu.


Jakie dane osobowe przetwarzamy
Przetwarzamy następujące kategorie danych (retrospektywnych):

 • Ogólne informacje o pacjentach (takie jak wiek, kategoria, płeć);
 • Dane dotyczące zdrowia w zależności od rodzaju wyrobu medycznego, który był przedmiotem eksperymentu klinicznego.


Należy pamiętać, że nie mamy dostępu do bezpośrednio identyfikowalnych informacji o pacjentach, ponieważ są one zachowane w poufności przez odpowiedniego dostawcę opieki zdrowotnej i nie są wymagane do operacji przetwarzania, które podejmujemy.


Podstawa prawna przetwarzania
O ile nie jest to inaczej wymagane przez obowiązujące prawo:

 • Kiedy prowadzimy eskperymenty kliniczne w celu spełnienia zobowiązań producenta wyrobu medycznego (na przykład podczas oceny bezpieczeństwa, działania i jakości naszych wyrobów medycznych), robimy to w celu prowadzenia działalności w interesie publicznym.
 • Kiedy prowadzimy badania kliniczne w celu stworzenia lepszych produktów poprawiających opiekę zdrowotną, robimy to w celu prowadzenia działalności w interesie publicznym.
 • Gdy zgłaszamy poważne zdarzenia niepożądane, które mają miejsce podczas badania klinicznego, robimy to w celu spełnienia prawnego lub regulacyjnego obowiązku, któremu podlega Philips.


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka stowarzyszona Philips, która jest producentem wyrobu medycznego lub sponsorem eksperymentu klinicznego, wskazana w dokumentacji eksperymentu lub w innej odpowiedniej dokumentacji dostarczonej przez świadczeniodawcę.

W niektórych przypadkach eksperymenty kliniczne są przeprowadzane wspólnie przez spółkę stowarzyszoną Philipsa, która jest producentem wyrobu medycznego (wskazanego w dokumentacji eksperymentu lub innej odpowiedniej dokumentacji dostarczonej przez świadczeniodawcę) wraz ze spółkami stowarzyszonymi Philips zlokalizowanymi w Holandii ( Philips Electronics Netherlands BV lub Philips International BV), Francja (Philips France Commercial SAS) i Niemcy (Philips GmbH).

Prowadzenie badań klinicznych

Przeprowadzamy badania kliniczne w celu spełnienia różnych celów, takich jak spełnienie zobowiązań producenta wyrobu medycznego lub opracowanie i poprawa (bezpieczeństwa lub) działania wyrobu medycznego, poprawiając opiekę zdrowotną. W tym kontekście przetwarzamy dane osobowe osób.


Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • Przeprowadzanie badań klinicznych dotyczących wyrobu medycznego na podstawie zobowiązań prawnych, którym podlega Philips;
 • przeprowadzanie i aktualizowanie oceny klinicznej wyrobu medycznego oraz prowadzenie nadzoru po wprowadzeniu do obrotu.
 • oceniać, testować, rozwijać, ulepszać działanie (lub bezpieczeństwo) naszego wyrobu medycznego w celu tworzenia lepszych produktów poprawiających opiekę zdrowotną.


Jakie dane osobowe przetwarzamy
Przetwarzamy następujące kategorie danych (retrospektywnych):

 • Ogólne informacje o pacjentach (takie jak wiek, kategoria, płeć);
 • Dane dotyczące zdrowia w zależności od rodzaju wyrobu medycznego, który był przedmiotem badania klinicznego.


Należy pamiętać, że nie mamy dostępu do bezpośrednio identyfikowalnych informacji o pacjentach, ponieważ są one zachowane w poufności przez odpowiedniego dostawcę opieki zdrowotnej i nie są wymagane do operacji przetwarzania, które podejmujemy.


Podstawa prawna przetwarzania
O ile nie jest to inaczej wymagane przez obowiązujące prawo:

 • Kiedy prowadzimy badania kliniczne w celu spełnienia zobowiązań producenta wyrobu medycznego (na przykład podczas oceny bezpieczeństwa, działania i jakości naszych wyrobów medycznych), robimy to w celu prowadzenia działalności w interesie publicznym.
 • Gdy zgłaszamy poważne zdarzenia niepożądane, które mają miejsce podczas badania klinicznego, robimy to w celu spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, któremu podlega Philips.
 • Kiedy prowadzimy badania kliniczne w celu oceny, testowania, opracowywania, poprawy działania (lub bezpieczeństwa) wyrobów medycznych w celu stworzenia lepszych produktów poprawiających opiekę zdrowotną, robimy to na podstawie wyłączenia dot. badań naukowych lub, w razie potrzeby, na podstawie zgody.
   

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka stowarzyszona Philips, która jest producentem wyrobu medycznego lub sponsorem badania klinicznego, wskazana w dokumentacji badania lub w innej odpowiedniej dokumentacji dostarczonej przez świadczeniodawcę.

W niektórych przypadkach badania kliniczne są przeprowadzane wspólnie przez spółkę stowarzyszoną Philipsa, która jest producentem wyrobu medycznego (wskazanego w dokumentacji badania lub innej odpowiedniej dokumentacji dostarczonej przez świadczeniodawcę) wraz ze spółkami stowarzyszonymi Philipsa zlokalizowanymi w Holandii ( Philips Electronics Netherlands BV lub Philips International BV), Francja (Philips France Commercial SAS) i Niemcy (Philips GmbH).

Zarządzanie relacjami handlowymi z nami

Jeśli pozostajesz w relacji handlowej z Philips – jako (potencjalny) dostawca, klient biznesowy lub partner – chcemy mieć pewność, że nasze relacje z Tobą opierają się na przejrzystości, odpowiedzialności i zaufaniu. Aby zarządzać tą relacją z Tobą i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami, możemy przetwarzać dane osobowe.


Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • aby komunikować się z Tobą, np. odpowiadając na Twoje prośby lub wysyłając komunikaty transakcyjne;
 • inicjowania, planowania i utrzymywania naszych (umownych) relacji z klientem, dostawcą lub partnerem biznesowym, którego reprezentujesz, np. poprzez zawieranie umów, przetwarzanie płatności, księgowość/rozliczenia/fakturowanie, zarządzanie kredytami, zarządzanie wysyłką i dostawami, obsługa napraw;
 • [jeżeli jesteś Klientem biznesowym] w celu dostarczenia Ci żądanych produktów i usług, takich jak zapewnienie wsparcia technicznego;
 • [jeżeli jesteś Klientem biznesowym], aby zapewnić Ci dostęp do naszego portalu Obsługi Klienta.
 • zapewnić Tobie lub Twoim przedstawicielom szkolenia lub sesje demonstracyjne;
 • [jeżeli jesteś Klientem biznesowym], aby na Twoją prośbę przyznać Ci kredyt.
 • w celu zapewnienia zgodności z naszymi Ogólnymi zasadami prowadzenia działalności oraz innymi obowiązującymi przepisami i regulacjami, którym podlegamy, np. przeprowadzanie kontroli w celu oceny ryzyk zgodności oraz komercyjnych/kredytowych związanych z potencjalnymi relacjami biznesowymi lub zbieranie oraz odpowiadanie na reklamacje jakościowe dotyczących naszych urządzeń medycznych.


Jakie dane osobowe przetwarzamy
Aby zarządzać naszymi relacjami biznesowymi z Państwem i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami, przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa zajmowanego stanowiska, firmowy adres e-mail, firmowy adres, firmowy numer telefonu;
 • informacje o płatności, takie jak dane niezbędne do przetwarzania płatności;
 • publicznie dostępne dane, takie jak informacje dotyczące właścicieli, udziałowców większościowych oraz kierownictwa najwyższego szczebla lub kadry kierowniczej naszych dostawców i partnerów biznesowych, zebrane z zaufanych, publicznie dostępnych źródeł;
 • Dane, które nam przekazujesz, na przykład podczas interakcji z przedstawicielem Philips;
 • Informacje o osobach, które zgłaszają działania niepożądane lub zgłaszają skargi dotyczące jakości, w tym pracowników służby zdrowia, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy.
 • Dane urządzenia, takie jak pliki dziennika.


Podstawa prawna przetwarzania
Prawnymi podstawami, na których opieramy się przetwarzając Twoje dane osobowe w celach opisanych w tej sekcji są:

 • nasza potrzeba wykonania umowy, której jesteś objęty, lub podjęcia na Twoje żądanie kroków przed zawarciem umowy.
 • nasz prawnie uzasadniony interes, w szczególności konieczność prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zgodny z lokalnymi przepisami prawa oraz ochrona praw podstawowych, takich jak prawo do obrony, prawo własności, swoboda prowadzenia działalności gospodarczej.
 • naszą potrzebę przestrzegania zobowiązań prawnych, którym podlegamy.

Realizacja innych celów prawnych i biznesowych

O ile będzie to konieczne, możemy mieć potrzebę spełnienia innych celów prawnych i biznesowych.
W tym kontekście możemy przetwarzać dane osobowe.


Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • Realizacja procesów biznesowych i zarządzanie wewnętrzne. Cel ten obejmuje działania takie jak przeprowadzanie (wewnętrznych) audytów i dochodzeń, zarządzanie aliansami strategicznymi, przedsięwzięciami biznesowymi, fuzje, przejęcie i zbycie przedsiębiorstwa, reorganizacja lub inne zbycia oraz integracja z nabywcą.
 • Rozwój i doskonalenie aplikacji, produktów lub usługi.Cel ten obejmuje działania takie jak rozwój i ulepszanie produktów, systemów Philips lub usługi.
 • Bezpieczeństwo i ochrona interesów lub aktywów Philips.Cel ten obejmuje czynności związane z bezpieczeństwem i ochroną interesów lub aktywów Philips oraz jego klientów, Klientów Biznesowych i partnerów biznesowych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i integralności ich sektora biznesowego. W szczególności obejmuje takie działania, jak wykrywanie, zapobieganie, prowadzenie dochodzeń i zwalczanie przestępczego lub budzącego sprzeciw postępowania, w tym jego usiłowania, skierowanego przeciwko Philips, jego pracownikom lub innym osobom. Obejmuje to także działania takie jak te związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem, uwierzytelnianie statusu klientów, dostawców lub partnerów biznesowych oraz prawa dostępu, a także działania, takie jak wdrażanie i utrzymywanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
 • Ochrona praw własności intelektualnej Philips. Cel ten obejmuje czynności takie jak zgłaszanie i zarządzanie prawami własności intelektualnej Philips i może wymagać przetwarzania danych osobowych wynalazców oraz innych osób.
 • Tworzenie i ujawnianie materiałów promocyjnych. Cel ten obejmuje działania takie jak wykorzystywanie zdjęć i filmów (które mogą zawierać dane dotyczące osób) w materiałach promocyjnych, które mogą być ujawniane klientom lub udostępniane online.
 • Zgodność z obowiązkami prawnymi.Cel ten obejmuje przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Philips, w tym ujawnienie danych osobowych instytucjom rządowym lub organom nadzorczym, w tym organom podatkowym i innym właściwym organom dla sektora, w którym działa Philips.
 • Obrona przed roszczeniami prawnymi.

Cel ten obejmuje działania takie jak zapobieganie, przygotowywanie lub angażowanie się w rozwiązywanie sporów.


Jakie dane osobowe przetwarzamy
W zależności od konkretnego celu przetwarzamy różne kategorie danych osobowych (takie jak dane kontaktowe oraz wszelkie inne informacje wymagane do realizacji powyższych celów).


Podstawa prawna przetwarzania
Prawnymi podstawami, na których opieramy się przetwarzając Twoje dane osobowe w celach opisanych w tej sekcji są:

 • potrzeba wykonania umowy, której jesteś objęty, lub podjęcia na Twoje żądanie kroków przed zawarciem umowy.
 • nasz prawnie uzasadniony interes, w szczególności konieczność prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zgodny z lokalnymi przepisami prawa oraz ochrona praw podstawowych, takich jak prawo do obrony, prawo własności i wolność prowadzenia działalności gospodarczej.
 • naszą potrzebę przestrzegania zobowiązań prawnych, którym podlegamy.
 • zgoda odpowiednich osób;
 • Każda inna podstawa prawna w jakikolwiek sposób dozwolona przez obowiązujące prawo.

Pamiętaj, że nie masz obowiązku przekazywania nam swoich danych osobowych, o ile nie są one potrzebne w celu zachowania zgodności z przepisami prawa i regulacjami Oczywiście, jeśli zdecydujesz się tego nie robić, w wielu przypadkach nie będziemy w stanie dostarczyć Ci produktów lub usług, o które prosiłeś, ani odpowiedzieć na prośby, które możesz mieć.

Jak chronimy Twoje dane osobowe


Stosujemy środki organizacyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony Twoich danych osobowych, uwzględniając charakter danych osobowych i przetwarzania oraz potencjalne zagrożenia. Nieustannie pracujemy nad udoskonaleniem tych środków, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Jak przekazujemy Twoje dane osobowe między krajami

Ze względu na nasz globalny charakter, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane firmom stowarzyszonym z Philips lub zaufanym stronom trzecim na całym świecie. Oczywiście, gdy to robimy, zapewniamy przestrzeganie przepisów dotyczących przekazywania danych osobowych między krajami.

Kiedy przekazujemy dane osobowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do:
 

 • Spółek stowarzyszonych z Philips przetwarzających takie dane osobowe w innych krajach - takie transfery podlegają Zasadom Prywatności Philips(tzw. Wiążące Reguły Korporacyjne);
 • Zaufanych strony trzecich przetwarzających takie dane osobowe w innych krajach, które nie są uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych - takie przekazywanie podlegają standardowym klauzulom umownym.
Więcej informacjiMniej informacji

Twoje prawa do prywatności


W zależności od powodu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz obowiązujących przepisów prawa, przysługują Ci pewne prawa dotyczące Twoich danych osobowych. W tym miejscu chcemy Cię poinformować, jakie są to prawa.

 • Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych. Oznacza to, że możesz poprosić nas o kopie lub informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych.
 • Masz prawo do sprostowania swoich danych osobowych. Oznacza to, że jeśli uważasz, że przetwarzane przez nas dane osobowe dotyczące Ciebie są niedokładne, możesz poprosić nas o ich sprostowanie lub poprawienie. Jeśli chcesz, abyśmy sprostowali Twoje dane osobowe, powiedz nam, co Twoim zdaniem jest niedokładne i wyjaśnij nam, jak powinniśmy to poprawić.
 • Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Oznacza to, że możesz poprosić nas o usunięcie danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat. Pamiętaj, że mogą wystąpić przypadki (na przykład, gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania Twoich danych osobowych), w których możemy nie być w stanie usunąć Twoich danych osobowych.
 • Masz prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że możesz poprosić nas o przekazanie informacji, które Ciebie dotyczą (i które bezpośrednio nam przekazałeś) do innej organizacji lub o przekazanie je Tobie. Pamiętaj, że to prawo ma zastosowanie tylko w określonych okolicznościach (na przykład, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany i na podstawie Twojej zgody).
 • Masz prawo ograniczyć przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Oznacza to, że w pewnych okolicznościach możesz poprosić nas o ograniczenie sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe.
 • Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Oznacza to, że w określonych okolicznościach możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez nas.


Należy pamiętać, że mogą wystąpić sytuacje, w których jesteśmy uprawnieni do odmowy lub ograniczenia tych praw, na przykład, gdy jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony Philips przed roszczeniami prawnymi lub gdy żądanie jest ewidentnie bezpodstawne lub nadmierne, w szczególności z powodu jego powtarzalnego charakteru.
W firmie Philips dążymy do zapewnienia Ci kontroli nad Twoimi danymi osobowymi. W związku z tym, w zależności od typu czynności przetwarzania, możesz samodzielnie kontrolować swoje dane osobowe i korzystać z praw i wyborów dotyczących prywatności, na przykład logując się na swoje konto Philips i aktualizując, modyfikując lub usuwając swoje dane osobowe lub rezygnując z subskrypcji naszych komunikatów promocyjnych za pomocą przycisku anulowania subskrypcji (link) znajdującego się na dole naszych komunikatów promocyjnych.


We wszystkich innych przypadkach, aby skorzystać z prawa do prywatności, złożyć skargę dotyczącą prywatności lub skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, możesz skontaktować się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego dotyczącego prywatności.


Dołożymy wszelkich starań, aby możliwie szybko i bezpłatnie odpowiedzieć na Twoją prośbę. W niektórych przypadkach możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed podjęciem działań na Twoją prośbę.Oczywiście, jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki rozpatrzyliśmy Twoją prośbę, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego właściwego dla Twojego kraju lub regionu.

Więcej informacjiMniej informacji

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe


O ile niniejsza informacja nie stanowi inaczej, są to kategorie stron trzecich, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe:

 • Nasze firmy stowarzyszone z Philips. Ze względu na nasz globalny charakter, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym firmom powiązanym z Philips. Oczywiście dopilnujemy, aby dostęp do Twoich danych osobowych był udzielany na zasadzie ścisłej potrzeby. Ponadto należy pamiętać, że nasze spółki stowarzyszone z firmą Philips są zobowiązane do przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z naszymi Zasadami ochrony prywatności firmy Philips. Gwarantuje to, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Philips zgodnie z tymi samymi standardami ochrony danych.
 • Nasi dostawcy usług. Możemy współpracować z zewnętrznymi dostawcami usług (np. dostawcami IT, dostawcami obsługi klienta) i poprosić ich o wykonanie pewnych czynności przetwarzania w naszym imieniu, takich jak przechowywanie danych osobowych. Kiedy to robimy, upewniamy się, że ci usługodawcy są zobowiązani umownie do niewykorzystywania Twoich danych osobowych w celach innych niż te, o które prosimy lub wymagane przez prawo.
 • Nasi partnerzy biznesowi: czasami możemy współpracować z naszymi partnerami biznesowymi w celu świadczenia usług, a w tym kontekście możemy udostępniać im Twoje dane osobowe. Na przykład, jeśli kupujesz produkt w naszym sklepie internetowym, udostępniamy Twoje dane dostawcom usług płatniczych w celu przetworzenia płatności.
 • Osoby trzecie w związku z transakcjami korporacyjnymi: czasami możemy być zaangażowani w fuzję, przejęcie, bankructwo, wspólne przedsięwzięcie, reorganizację, sprzedaż aktywów lub inne zbycie całości lub dowolnej części naszej działalności, aktywów lub akcji. W takich przypadkach możemy udostępnić Twoje dane osobowe stronie trzeciej zaangażowanej w tę transakcję korporacyjną.
 • Inni: ze względów prawnych możemy również udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom (takim jak organy publiczne i rządowe, profesjonalni doradcy), jeśli uznamy, że dostęp, wykorzystanie, przechowywanie lub ujawnienie Twoich danych osobowych jest konieczne do: 1) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub wykonania egzekwowalnych wniosków rządowych; 2) badania, zapobiegania lub podejmowania działań dotyczących podejrzewanych lub faktycznych aktów niezgodnych z prawem lub wspierania rządowych organów ścigania; 3) egzekwowania z Tobą naszych warunków; 4) dochodzenia i obrony przed wszelkimi roszczeniami lub zarzutami; 5) ochrony bezpieczeństwo lub integralności naszych usług; 6) egzekwowania lub ochrony praw i bezpieczeństwa Philips, naszych klientów, personelu lub innych osób.
Więcej informacjiMniej informacji

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe


Usuwamy dane osobowe, gdy nie są już potrzebne do celów opisanych w niniejszej Informacji o Prywatności.

W każdym przypadku, o ile nie wskazano inaczej w niniejszej Informacji o Prywatności, kryteria, których używamy do decydowania o naszych okresach przechowywania, obejmują: (i) czy potrzebujemy Twoich danych osobowych do ochrony naszego uzasadnionego interesu, do wykonania umowy, której podlegasz lub aby odpowiedzieć na Twoje pytania lub zapewnić Ci wymagane usługi lub wsparcie; (ii) czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy; lub (iii) czy przechowywanie jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązujących przepisów o przedawnieniu, sporów sądowych lub dochodzeń regulacyjnych).

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.