0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  Ogólne warunki sprzedaży

  NOWY REGULAMIN SPRZEDAŻY ONLINE VERSUNI POLAND sp. Z o.o. (poprzednia nazwa firmy PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES ) obowiązuje od 26.01.2023

  REGULAMIN SPRZEDAŻY ONLINE Versuni Poland

  Definicje

   

  1. "Sprzedawca”– VERSUNI POLAND sp. z o.o. (stara nazwa firmy PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES POLSKA sp. z o. o.) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000830304, numer NIP: 5272921998, REGON: 385623719, BDO: 000532877, kapitał zakładowy wwysokości 66.005.000,00 PLN.

  2. "Operator”– PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V z siedzibą Holandii, będący operatorem Platformy.

  3. "Platforma”– serwis internetowy służący do sprzedaży produktów Philips, prowadzony przezOperatora.

  4. "Regulamin Platformy” – ogólne warunki świadczenia usług w ramach Platformy udostępnione przez Operatora na Platformie.

  5. "Klient”– osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynnościprawnych, która jest jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej
  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową)
  składająca zamówienie na Produkt.

  6. "Produkt”– jakikolwiek produkt (lub usługa) możliwy do nabycia na podstawie Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy. 

  7. "Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Platformy.

  8. "Usługi”– usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy, wskazane w niniejszych Ogólnych Warunkach.

  9. "Ogólne Warunki” – niniejszy dokument.  

  1. Informacje ogólne

   

  1.1. Podmiotem prowadzącym Platformę (operatorem Platformy), dostępnej pod adresem www.philips.pl, jest Operator.

   

  1.2. Dostawa Produktów możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie przyjmuje zamówień na dostawy poza terytorium Polski.  

   

  1.3.  Zasady i warunki, na jakich Produkty są oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy są przedstawione poniżej. Każdy użytkownik dokonujący zamówienia Produktów za pośrednictwem Platformy, jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszych Ogólnych Warunków oraz zasad Regulaminu Platformy.

   

  1.4.  W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę niniejsze Ogólne Warunki są regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030).

  2. Zamówienie  

   

  2.1.  Zamówienie na Produkt mogą składać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz które są jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

   

  2.2.  W celu złożenia Zamówienia Klient wskazuje w koszyku zakupów:

   

  1)    zamawiane Produkty oraz ich liczbę;  

  2)    adres, na jaki Produkt wskazany w zamówieniu ma być dostarczony;  

  3)    sposób dostawy;

  4)    sposób płatności.      

   

  2.3.  Wysłanie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Ogólnych Warunków. Jeżeli Zamówienie nie może zostać przyjęte do realizacji, Sprzedawca poprzez wiadomość e-mail i/lub kontakt telefoniczny poinformuje o tym Klienta w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.  

   

  2.4.  W terminie do 2 dni roboczych po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje od Sprzedawcy automatyczną wiadomość e-mail na wskazany adres, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

   

  2.5.   Wiadomość zawiera treść Umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, główne cechy zamówionego Produktu, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy, informacje dotyczące możliwości odstąpienia od umowy, sposób porozumiewania się stron. 

   

  2.6.  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Ogólnymi Warunkami.

   

  2.7.  Płatność za zamówione Produkty możliwa jest wyłącznie w walucie polskiej, w formie przelewu bankowego online, karty kredytowej / debetowej i pozostałych form płatności dostępnych w danym czasie u operatora płatności.

   

  2.8.  W przypadku braku dokonania zapłaty za Produkt w terminie 7 dni od potwierdzenia zamówienia Sprzedawca ma prawo do anulowania złożonego Zamówienia, o czym poinformuje Klienta w formie email na wskazany w ramach zamówienia adres.

   

  2.9.  Wysyłka Produktu w formie przesyłki kurierskiej nastąpi w terminie 2 dni roboczych od chwili otrzymania przez Sprzedawcę płatności za Produkt wraz z kosztami przesyłki.

   

  2.10.  W przypadku, gdy Klient w ramach jednego zamówienia (koszyka) zamawia jednocześnie towary bezpośrednio od Operatora lub spółki z grupy Operatora (nie od Sprzedawcy), zamówienie w tym zakresie jest realizowane na warunkach określonych w Regulaminie Platformy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za towary niezamawiane od niego.

  3. Dostawa zamówienia  

   

  3.1.  Produkty zakupione za pośrednictwem Platformy będą dostarczane tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  3.2.  Termin od momentu wysyłki do doręczenia przesyłki jest uzależniony od wyboru opcji dostawy i jest określony w ofercie.

   

  3.3.  W przypadku zamawiania Produktów, które mają być dostarczone do różnych lokalizacji, należy złożyć oddzielne zamówienie dla każdego adresu dostawy. 

   

  3.4.  Jeżeli którykolwiek z zamówionych u Sprzedawcy Produktów stał się niedostępny (np. w wyniku stwierdzenia wad Produktu bezpośrednio przed wysyłką), Sprzedawca skontaktuje się z Klientem i ustali zasady dostawy dopiero po skompletowaniu całego zamówienia. W takim wypadku, konsument ma prawo do złożenia reklamacji lub odstąpienia od Umowy sprzedaży.

  4. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży    

   

  4.1.    Klient, który za pośrednictwem Platformy zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej (ustawowe prawo odstąpienia od umowy). Niezależnie od ustawowego prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni, Sprzedawca przyznaje Klientowi możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży w dłuższym terminie, tj. w ciągu 30 dni.

  4.2.    Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane: telefonicznie poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta dostępnym pod numerem telefonu podanym na stronie: https://www.philips.pl/c-w/wsparcie-konsumenta/kontakt#triggername=close_ordering&n62Contact=HOUSEHOLD_PRODUCTS_GR lub przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres Philips Domestic Appliances Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa z dopiskiem „ZWROT ZAMÓWIENIA INTERNETOWEGO”.

  4.3.    Do zachowania terminu wskazanego w pkt 4.1. wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może, lecz nie musi, skorzystać z formularza zwrotu, którego wzór można pobrać tuta: https://www.philips.pl/c-dam/b2c/pl-pl/terms/terms-conditions-pl-da.pdf lub skorzystać z formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków.


  4.4.    Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktu objętego Zamówieniem w posiadanie przez Klienta lub wskazaną osobę trzecią inną niż przewoźnik/dostawca. 
     
  4.5.    W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zostało złożone zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (tj. dostarczył Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży), oferta przestaje wiązać.  
   
  4.6.     Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

   

  4.7    Odstępujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszt odesłania). W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, koszty zwrotu mogą być różne w zależności od rzeczywistej wagi Produktu, kształtu (w szczególności długości najdłuższego boku Produktu), odległości od miejsca nadania do miejsca, do którego Produkt jest zwracany oraz firmy transportowej/kurierskiej, z której usług skorzysta Konsument. Wysokość kosztów zwrotu (maksymalny koszt dostawy zwrotnej Produktu na terenie Polski) szacowana jest na kwotę: (i) do 40 złotych - paczka o wymiarach standardowych do 30 kg, (ii) do 200 złotych – przesyłka paletowa do 100 kg, (iii) do 400 złotych – przesyłka paletowa do 700 kg.

   

  4.8.       Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci odstępującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Jeżeli odstępujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu odstępującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki wybrał odstępujący składając Zamówienie, chyba, że odstępujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

   

  4.9.       Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od odstępującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od odstępującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez odstępującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   

  4.10.       Odstępujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu (sprawdzenie Produktu). Zwracamy uwagę, że co do zasady odstępujący powinien móc otworzyć opakowanie, aby uzyskać dostęp do towarów. Jeżeli jednak jest możliwe sprawdzenie Produktu bez niszczenia lub naruszania opakowania, to odstępujący powinien pozostawić opakowanie w nienaruszonym stanie. Dotyczy to także obowiązku zachowania wszelkich folii ochronnych, w które owinięty jest Produkt i które należy zdejmować wyłącznie wówczas, gdy jest to bezwzględnie konieczne do sprawdzenia Produktu. Zmniejszenie wartości Produktu, za które odstępujący ponosi odpowiedzialność, może być spowodowane także koniecznością czyszczenia lub naprawy Produktu, jeżeli okoliczności te były spowodowane korzystaniem przez odstępującego z Produktu w zakresie szerszym niż sprawdzenie Produktu.

   

  4.11.       Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy sprzedaży:

   

  1)       o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny,
  jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;

  2)       w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3)       w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

  4)       w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5)       w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

  5. Gwarancja i odpowiedzialność Sprzedawcy za zgodność Produktów z Umową sprzedaży

   

  5.1.    Produkty zakupione na Platformie są objęte gwarancją producenta zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dołączonej do sprzętu dokumentacji oraz na stronach internetowych https://www.philips.pl.

  5.2.      W przypadku braku zgodności Produktu z Umową sprzedaży, Klientowi
  z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy, a udzielona gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

   

  5.3.       Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Produktów z Umową sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta w razie braku zgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz uprawnienia przysługujące Klientowi określone są w art. 43a i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zm).

   

  Reklamacje dotyczące braku zgodności Produktu z Umową sprzedaży Klient może składać  poprzez przesłanie oświadczenia e-mailem na adres PhilipsHomeLiving.Shopsupport.PL@versuni.com, listownie na adres Sprzedawcy, bądź też telefonicznie poprzez kontakt pod numerem telefonu +48 22 536 44 00 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora).

   

  5.4.       Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (i) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty stwierdzenia wady; (ii) żądanego sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, oraz (iii) danych kontaktowych składającego reklamację (imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail). Podanie wszystkich powyższych danych ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.

   

  5.5.       Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony poprzez przesłanie wiadomości na adres Klienta podany w reklamacji.

  6. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do nich

   

  6.1.       Klientem będący konsumentem po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

   

  6.2.       Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając również z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

   

  6.3.       W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (adres poczty elektronicznej Sprzedawcy dla potrzeb kontaktu za pośrednictwem platformy internetowej ODR jest następujący: privacy@versuni.com.

   

  6.4.       Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

  7. Cykliczna wysyłka Produktów Subskrybowanych

   

  7.1       Sprzedawca oferuje model zakupów, dzięki któremu istnieje możliwość cyklicznego zamawiania wybranych Produktów („Produkty Subskrybowane”). Warunkiem skorzystania z opcji cyklicznej wysyłki jest założenie konta, dokonane z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego w Witrynie. 

   

  7.2       Opcję cyklicznej wysyłki Produktów Subskrybowanych można wybrać za pośrednictwem odpowiedniej opcji w ustawieniach konta. Sprzedawca będzie pobierać opłaty za Produkty Subskrybowane przed każdym planowanym terminem wysyłki. Produkty Subskrybowane będą wysyłane dopiero po otrzymaniu należności przez Sprzedawcę. 

   

  7.3       Subskrypcja może zostać wstrzymana do dnia poprzedzającego kolejną cykliczną wysyłkę Produktów Subskrybowanych. W okresie wstrzymania wysyłki Produktów Subskrybowanych Klient nie otrzyma żadnych Produktów Subskrybowanych i nie będzie ponosić żadnych opłat związanych z cykliczną wysyłką. Po ponownej aktywacji opcji cyklicznej wysyłki, dostawa Produktów Subskrybowanych zostanie wznowiona a opłaty zostaną pobrane odpowiednio do treści zamówienia. 

   

  7.4       W przypadku braku Produktów Subskrybowanych w magazynie, Sprzedawca może opóźnić dostawę (i związane z nimi opłaty) aż do następnej zaplanowanej daty wysyłki, w której Produkty Subskrybowane będą dostępne. 

   

  7.5       Opcja cyklicznej wysyłki może zostać odwołana w dowolnym momencie, najpóźniej do dnia poprzedzającego kolejny termin wysyłki Produktów Subskrybowanych. 

   

  7.6       W przypadku, kiedy klient nie dopełni swoich obowiązków wynikających z wyboru opcji cyklicznej wysyłki, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do wezwania klienta do usunięcia naruszeń lub zakończenia subskrypcji w dowolnym momencie.

  8. Postanowienia końcowe   

   

  8.1.       Stosownie do treści art. 37 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dystrybutor (Sprzedawca), dostarczając Klientowi sprzęt (w rozumieniu tej ustawy) przeznaczony dla gospodarstw domowych, nieodpłatnie odbierze zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony (np. przy dostarczeniu ekspresu do kawy odebrany zostanie zużyty ekspres do kawy, ale nie zostanie odebrana np. lodówka). W przypadku chęci zwrotu sprzętu tego samego rodzaju i o tych samych funkcjach, co sprzęt kupowany, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 22 536 44 00  (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora).

   

  8.2.       Każdy użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu Platformy a także do powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Platformy. Reklamacje, uwagi i pytania związane z funkcjonowaniem Platformy mogą być zgłaszane z wykorzystaniem form kontaktu wskazanych na stronie https://www.philips.pl/c-w/wsparcie-konsumenta/kontakt. Zasady rozpatrywania reklamacji dotyczących funkcjonowania Platformy określa Regulamin Platformy.

   

  8.3.       Zasady zakładania indywidualnego Konta użytkownika oraz warunki korzystania z Konta określa Regulamin Platformy.

   

  8.4.       Administratorem danych osobowych Klientów składających zamówienie na Produkty oferowane przez Sprzedawcę jest PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES POLSKA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa („Administrator”). Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby zawarcia Umowy sprzedaży. Pytania i prośby dotyczące prywatności mogą być kierowane do Administratora za pośrednictwem https://www.philips.pl/c-e/shop/ho/privacy-notice. Dane osobowe związane z Platformą są przetwarzane przez PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V. z siedzibą pod adresem Eindhoven, High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Holandia („Operator"), działający również w imieniu swoich podmiotów stowarzyszonych, w tym Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pytania i prośby dotyczące prywatności można kierować do Operatora za pośrednictwem privacy@philips.com.

   

  8.5.       Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności pod poniższym linkiem: https://www.philips.pl/c-e/shop/ho/privacy-notice.

   

  8.6.       Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta pod numerem telefonu podanym na stronie: https://www.philips.pl/c-w/wsparcie-konsumenta/kontakt#triggername=close_ordering&n62Contact=HOUSEHOLD_PRODUCTS_GR bądź poprzez pozostałe formy kontaktu wskazane na stronie https://www.philips.pl/c-w/wsparcie-konsumenta/kontakt.

   

  8.7.       W przypadku zmian Ogólnych Warunków, Klienci zostaną o nich poinformowani z 14-dniowym wyprzedzeniem. Informację o zmianie Ogólnych Warunków zostaną udostępnione bezpośrednio na Platformie. Zmiana stanie się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który to termin nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia treści zmian. Zmienione Ogólne Warunki będą miały zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian. Zmiana Ogólnych Warunków nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionych Ogólnych Warunków oraz Umowy sprzedaży zawarte na podstawie takich zamówień.

   

  8.8.       Versuni Poland wchodzą w życie z dniem dnia 26 stycznia 2023 roku.

  Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na
  adres:

   Versuni Poland sp. z o.o.

  Al. Jerozolimskie 195B,

  02-222 Warszawa

                  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących

   

  ___________________________________________________________________________

   

  ___________________________________________________________________________

                  (np. nazwa, rodzaj towaru; ilości sztuk/opakowań)

   

                  Data odbioru Produktu: ________________________________________________________

   

                  Imię i nazwisko konsumenta(-ów): _______________________________________________

   

                  Adres konsumenta(-ów): _______________________________________________________

   

  ___________________________________________________________________________

   

                  Numer zamówienia(**): _______________________________________________________

   

                  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

   

  ___________________________________________________________________________

   

                  Data:
  ______________________________________________________________________

   

   

                  (*) Niepotrzebne skreślić

                  (**) Podanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe, jednak usprawni i przyśpieszy procedurę zwrotu.

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.