Centrum prasowe | Polska

mar 16, 2023

Jak nowoczesne technologie mogą chronić przed wypaleniem zawodowym?


W jaki sposób nowoczesne technologie wspierają pracowników ochrony zdrowia, zwiększając ich odporność na stres w miejscu pracy i czy mogą być elementem chroniącym przed wypaleniem zawodowym?

 

Wypaleniu zawodowemu poświęca się coraz więcej uwagi, zarówno w sferze akademickiej, jak
i biznesowej. Globalnie syndrom wypalenia zawodowego nie został jeszcze uznany jako jednostka chorobowa, jednak ujęcie go w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-11 wskazuje, że problem staje się coraz bardziej realny.

 

Jedną z grup zawodowych szczególnie narażonych na wypalenie zawodowe jest personel medyczny. Nowy raport Fundacji Katarskiej, World Innovation Summit for Health (WISH), we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) stwierdza, że co najmniej jedna czwarta badanych pracowników ochrony zdrowia zgłasza stany lękowe, depresję i objawy wypalenia zawodowego. Dodatkowo dane Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, zrzeszającej ponad 130 krajowych towarzystw, wskazują,

że zmniejszająca się liczba pielęgniarek w skali globalnej do 2030 roku doprowadzi do 13 milionów wakatów.

 

- Zmniejszająca się liczba personelu medycznego prowadząca do braków kadrowych jest jednym

z czynników stresu w miejscu pracy. Nadgodziny, brak wsparcia czy możliwości oddelegowania to elementy składające się na zbyt duże obciążenie pracą zwiększające ryzyko wypalenia zawodowego. – mówi Michał Grzybowski, prezes Philips Polska

W Polsce szacuje się, że nawet co trzeci lekarz, niezależnie od specjalizacji, może wykazywać objawy wypalenia zawodowego [1]. Spośród personelu medycznego grupą zawodową szczególnie dotkniętą wypaleniem zawodowym są onkolodzy. Aż 65 proc. z nich doświadcza subiektywnego poczucia wypalenia zawodowego, zaś 74 proc. onkologów spełnia kryteria wypalenia zawodowego według Maslach Burnout Inventory opartych na zaleceniach WHO i kryteriach wypalenia zawartych w ICD-11 [2]. 

modern technologies icon

Wypalenie zawodowe – jak przeciwdziałać?

 

Liczna grupa lekarzy odrzuca pojęcie wypalenia zawodowego, ponieważ, według nich, sugeruje ono brak umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z pracą [3]. Jednak wybuch COVID-19 pokazał, że pracownicy ochrony zdrowia potrafią działać w wymagających warunkach. Dlatego obecnie, gdy zagrożenie globalną pandemią jest minimalne, można skutecznie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu u pracowników ochrony zdrowia. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, reorganizacja i optymalizacja procesów realnie wpływa na satysfakcję z pracy. Zwłaszcza, że zapewnienie komfortu pracy kadry medycznej, zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie Philips Future Health Index 2022, jest jednym z priorytetów liderów ochrony zdrowia.

 

- Raport Future Health Index 2022 przedstawia obecny stan systemu ochrony zdrowia - taki, który przewartościowuje priorytety, dążąc do zapewnienia lepszej opieki nad pacjentami - mówi Michał Grzybowski, prezes Philips Polska.  Jest wiele do zrobienia – począwszy od pilnej potrzeby rozwiązania problemu niedoboru personelu medycznego oraz zatrzymania po wybuchu pandemii wybitnych pracowników w dotychczasowych placówkach, poprzez wykorzystanie big data i analityki predykcyjnej w celu stworzenia odpowiedniej infrastruktury technologicznej, aż po uwzględnienie zrównoważonego rozwoju w codziennej pracy. Jesteśmy częścią zmienionego świata, który wymaga nowej wizji opieki zdrowotnej! – podkreśla.

 

Aby zachować wysoką jakość opieki, systemy ochrony zdrowia wymagają lepszej organizacji pracy

i większej dostępności lub sprawniejszego wykorzystania narzędzi, których celem byłoby codziennie wsparcie personelu. Badania przeprowadzone już w latach ’90 wskazują na źródła wypalenia zawodowego i są to: obciążenie pracą, poczucie braku kontroli i relacji ze społecznością [4]. Zgodnie

z danymi opublikowanymi w ramach raportu „Lekarz przyszłości” ponad połowa lekarzy uważa

za kompetencję przyszłości umiejętność radzenia sobie ze stresem, a 71% - korzystanie z nowych technologii . Mimo, że nowoczesne technologie nie stanowią remedium na wszystkie problemy współczesnej ochrony zdrowia, istnieje szerokie pole do ich zastosowania z korzyścią dla pracowników. Nowoczesne technologie mogą pomóc w zmniejszeniu nadmiernego obciążenia pracą, przywrócić kontrolę i autonomię oraz  satysfakcję z pracy.

Zaufanie do technologii

 

W ramach raportu Philips Future Health Index 2022 usłyszeliśmy od liderów opieki zdrowotnej, że ufają technologii i danym w celu zwiększenia wydajności w obszrach klinicznym i operacyjnym. Prawie dwie trzecie (65 proc.) liderów opieki zdrowotnej uważa, że dane mają duże znaczenie, zwłaszcza w cyfrowej dokumentacji medycznej, monitorowaniu pacjentów i urządzeniach medycznych, co idzie w parze

z wysokim zwrotem z inwestycji.

 

Przy wychodzeniu z pandemii COVID-19, technologie pozytywnie wpływają na poprawę doświadczenia pracowników, pomagając zatrzymać personel kliniczny i operacyjny oraz rozwiązać problem niedoborów kadrowych. Większa satysfakcja personelu jest niezbędna dla poprawy doświadczenia pacjenta, a oba te elementy są kluczowe dla realizacji poczwórnego celu opieki zdrowotnej (ang. quadruple aim), dzięki któremu możliwa jest budowa modelu opieki opartej na wartości. Skupiając się na lepszych doświadczeniach pacjentów i personelu medycznego, dzięki poprawie jakości i warunków pracy, można osiągać lepsze rezultaty leczenia, poprawę zdrowia populacji i indywidualnych pacjentów, co przełoży się na niższe koszty opieki per capita.

 

Możliwe, że usunięcie błędów systemowych nawet w jednym z deficytowych obszarów może stanowić różnicę między wypaleniem, a zadowoleniem wielu pracowników ochrony zdrowia . Biorąc pod uwagę istotę i pilność wyzwań kadrowych w ochronie zdrowia, powinniśmy nadać priorytet działaniom mającym na celu poprawę komfortu pracy personelu medycznego.

Cyfrowe narzędzia wsparciem istniejącego systemu

 

Skutecznie wdrożone technologie cyfrowe, automatyzujące rutynowe zadania i upraszczające procesy, mogą poprawić samopoczucie pracowników ochrony zdrowia [7], jednocześnie nie zwiększając codziennego obciążenia pracą i złożoności procedur, w szczególności w interdyscyplinarnych zespołach. Zaprojektowanie holistycznego wsparcia danego systemu wymaga od kadry zarządzającej głębokiej analizy i określenia punktów krytycznych koncentrujących się na potrzebach pacjentów [8].

 

Posiadanie odpowiednich narzędzi, umożliwia personelowi podejmowanie we właściwym czasie najlepszych decyzji związanych z leczeniem, a tym samym zapewnianie najwyższej jakości opieki

nad pacjentami.

 

Optymalizacja przepływu pracy możliwa dzięki sztucznej inteligencji, może pomóc zaoszczędzić czas przeciążonym świadczeniodawcom, poprzez poprawę efektywności operacyjnej, czego przykładem jest  wykorzystanie platformy zarządzania wydajnością, która zapewnia analizę danych w czasie rzeczywistym. Dzięki platformie kadra zarządzająca i personel mają natychmiastowy wgląd w obłożenie sal i wykorzystanie sprzętu w poszczególnych oddziałach, co pozwala na lepsze zarządzanie „kolejkowaniem” pacjentów, ograniczanie „wąskich gardeł” i sprawniejszą kontrolę rozprzestrzeniania się zakażeń.

 

Rozwiązania, które umożliwiają personelowi operacyjnemu zdalne monitorowanie sprzętu medycznego, pozwalają na wczesną identyfikację potrzeb w zakresie konserwacji, zmniejszając ryzyko niepotrzebnego przestoju, zaś w razie konieczności wspierają zarządzanie dostawami sprzętu. Ponadto istnieją systemy, umożliwiające personelowi pierwszej linii kontrolę nad dostępnymi narzędziami

w trakcie ich użytkowania. Na przykład, pielęgniarki na oddziale intensywnej opieki medycznej i na oddziale ogólnym mówią, że doświadczają "zmęczenia alarmami" z powodu ciągłych powiadomień

i sygnałów [9]. Dzięki opartym na sztucznej inteligencji rozwiązaniom do wspomagania decyzji, które wskazują na wczesne oznaki pogorszenia stanu pacjenta, można przefiltrować hałas, pomagając skupić uwagę personelu tam, gdzie jest to wymagane. Technologia powinna służyć pacjentom i pracownikom ochrony zdrowia, a nie odwrotnie.

 

Oparte na chmurze platformy cyfrowe mogą stanowić podstawę do wykorzystania w różnych konfiguracjach danych medycznych, oferując actionable insights, tak by pacjent otrzymał opiekę najwyższej jakości.

Interoperacyjność kluczem do uwolnienia potencjału danych

 

Dane muszą być dostępne w formatach, które można bez wysiłku, a przede wszystkim bezpiecznie, udostępniać między punktami opieki. Jak wskazuje raport Philips Future Health Index 2022, brak interoperacyjności danych stanowi główną przeszkodę w efektywnym ich wykorzystaniu według co trzeciego lidera ochrony zdrowia. Co ciekawe, w edycji raportu z 2020 roku wynik ten jest niższy – 26 proc. liderów ochrony zdrowia zgodziło się z powyższym stwierdzeniem, a blisko 2/3 respondentów raportu uważało, że interoperacyjność platform powinna zostać zwiększona, aby zapewnić wykorzystanie pełnego potencjału danych medycznych.

 

Na przykład inteligentne rozwiązania diagnostyczne, wspierane przez systemy informatyczne, mogą łączyć dane pacjenta w jeden kompleksowy widok, obejmujący całą jego historię. Wykorzystanie tych danych - skoncentrowanych na stanie zdrowia pacjenta - może pomóc w zwiększeniu trafności diagnozy. Dzięki holistycznemu podejściu, świadczeniodawcy mogą w pełni skupić się na kontaktach z pacjentami

i oferowaniu najlepszej możliwej opieki.

Wielopłaszczyznowa współpraca na rzecz funkcjonalnych rozwiązań

 

W jaki sposób można wprowadzić odpowiednie rozwiązania? Najlepszym sposobem jest przeprowadzenie szerokiej analizy procesów, połączonej z pogłębionymi wywiadami z pracownikami placówki. Najbardziej korzystne i realne innowacje wynikają z potrzeb, a nie z technologii. Poprawiają one doświadczenia, zarówno pacjentów, jak i lekarzy, nie stanowiąc dodatkowego obciążenia [10].

 

Zbieranie od pracowników ochrony zdrowia informacji niezbędnych do tworzenia „szytych na miarę” produktów cyfrowych może odbywać się różnymi kanałami. Najczęściej są to spotkania indywidualne

lub w grupach. Inny rodzaj danych zbierany jest za pomocą kwestionariuszy. Poza współpracą

z interesariuszami na poziomie operacyjnym, powoływane są również grupy ekspertów.

Jesienią tego roku firma Philips zwołała globalną Medyczną Radę Doradczą, a także mającą siedzibę w USA Pielęgniarską Radę Doradczą. Ta ostatnia umożliwia liderom pielęgniarstwa wnoszenie wkładu w rozwiązania firmy Philips. Z niecierpliwością czekamy na wyniki tej współpracy w nadchodzących miesiącach.

 

- Raport 2022 Future Health Index potwierdza, że, aby zidentyfikować - a nawet współtworzyć – modele i systemy, które odpowiadają unikalnym potrzebom grup docelowych, liderzy ochrony zdrowia chętnie współpracują między sobą i z firmami z branży technologii medycznych. – przyznaje prezes Philips Polska.

 

Wielopłaszczyznowa współpraca przynosi dodatkowe korzyści. Przeprowadzone wsród klinicystów badania potwierdzają, że samo „wygadanie się” jest bardzo pomocne w zwalczaniu zmęczenia i stresu związanego z pracą [11]. Słuchanie stwarza warunki do nauki w miejscu pracy i pokazuje, że wkład pracowników ma wartość. Dla liderów ochrony zdrowia, którzy są przytłoczeni złożonymi problemami kadrowymi, powinien być to jasny sygnał do rozpoczęcia procesu zmian od rozmowy. 

[1] https://pulsmedycyny.pl/wypalenie-zawodowe-moze-dotyczyc-nawet-co-trzeciego-lekarza-1166290

[2] https://pulsmedycyny.pl/wypalenie-zawodowe-medykow-to-czesto-skutek-mieszanki-perfekcjonizmu-przepracowania-i-kiepskiej-organizacji-systemu-1163687 

[3] Kutscher, Beth, Why doctors and nurses hate the word 'burnout', LinkedIn, August 2022.

[4] Leiter, Michael and Maslach, Christina, Six areas of worklife: A model of the organizational context of burnout, Journal of Health and Human Services Administration, February 1999.

[5] https://izwoz.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/user_upload/Lekarz_przyszlosci.pdf

[6] Saunders, Elizabeth Grace, 6 causes of burnout, and how to avoid them, Harvard Business Review, June 2019.

[7] National Plan for Health Workforce Well-Being, 2022.

[8] Wicklund, Eric, Effective innovation involves attention to the details, HealthLeaders Media, September 2022.

[9] Lewandowska, Katarzyna, et al., Impact of Alarm Fatigue on the Work of Nurses in an Intensive Care Environment—A Systematic Review, International Journal of Environmental Research and Public Health, November 2020.

[10] Brookshire, Michael, et al., It’s Time to Elevate the Patient Experience in Healthcare, Bain.com, November 2022.

[11] Halvorson, Chad, How to Prevent and Manage Burnout in Health Care Workers, Healthcare Business Today, November 2021

O Philips  


Philips to wiodący dostawca technologii medycznych, którego misją jest poprawa zdrowia osiągana poprzez kompleksową opiekę nad pacjentem, począwszy od zdrowego trybu życia, profilaktyki, po diagnostykę, leczenie i opiekę domową. Philips wykorzystuje zaawansowane technologie, analizy kliniczne oraz doświadczenia swoich partnerów, aby dostarczyć zintegrowane rozwiązania dla sektora ochrony zdrowia. Firma ma siedzibę główną w Holandii i jest liderem w obszarze diagnostyki obrazowej oraz opartego na niej leczenia, monitorowania stanu zdrowia pacjentów, informatyki medycznej, a także w dziedzinie zdrowia konsumentów i opieki domowej. Informacje na temat firmy Philips można znaleźć na www.philips.pl
Więcej informacjiMniej informacji

Tematy

Kontakt

ewa piaseczna

Ewa Piaseczna – Spitaleri

Brand & Communication Manager Komunikacja korporacyjna oraz profesjonalna opieka zdrowotna

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Udostępnij w mediach społecznościowych

Zasoby multimedialne

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?