1
0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

  • Darmowa dostawa i zwrot

  • 14 dni na zwrot

  • 2 lata gwarancji

  Produkty

  Gratulujemy zakupu produktu Philips (określanego dalej jako „Urządzenie”) z funkcją “Internet enabled”

   

  Funkcja „Internet enabled” umożliwia dostęp do usług, zawartości, oprogramowania i produktów innych firm za pośrednictwem portali usług firmy Philips (określanych dalej jako: „Portal”), a także zapewnia dostęp do Internetu.

  A.  Warunki korzystania.

   

  1.  Stosunek prawny względem firmy Philips


  1.1 Korzystanie z Portalu i wszelkich innych produktów, zawartości (tj. stron internetowych, obrazów, zawartości wideo i audio itp.), oprogramowania i usług (określanych wspólnie mianem „Usług”), udostępnionych przez inne firmy na lub za pośrednictwem Portalu, podlega warunkom prawnego porozumienia między użytkownikiem a firmą Philips („Philips” oznacza tutaj firmę Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 37, 5656 AE, Eindhoven, Holandia)..

   

  1.2 Na porozumienie prawne z firmą Philips składają się następujące elementy (określane wspólnie mianem „Warunków korzystania”):

  (A) Warunki korzystania;
  (B) Zasady poufności firmy Philips;
  (C) Zasady firmy Philips dotyczące praw autorskich;
  (D) Informacje o firmie.

   

  1.3 Warunki korzystania stanowią prawnie wiążące porozumienie pomiędzy użytkownikiem a firmą Philips dotyczące korzystania z Portalu w celu uzyskania dostępu do Usług i zawartości internetowej. Usługi udostępniane są przez inne firmy (nie przez firmę Philips!). Użytkownik powinien przeczytać uważnie wszystkie poniższe postanowienia. Użytkownik powinien na własny użytek wydrukować lub utworzyć lokalną kopię Warunków korzystania. Dokument jest także dostępny pod adresem internetowym www.philips.com/terms.

   

  1.4 Niniejsze Warunki korzystania uzupełniają, bez zastępowania, wszelkie warunki, postanowienia i oświadczenia obowiązujące od chwili zakupu Urządzenia. Wszystkie te warunki, postanowienia i oświadczenia pozostają w pełnej mocy prawnej.

  2. Akceptacja Warunków korzystania


  2.1 Aby móc korzystać z Portalu i uzyskać dostęp do jego zawartości, użytkownik musi wyrazić zgodę na postanowienia Warunków korzystania. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na postanowienia Warunków korzystania, nie będzie on mógł korzystać z Portalu ani uzyskać dostępu do jego zawartości.

   

  2.2 Korzystanie z Urządzenia i Usług jest równoważne z wyrażeniem zgody na niniejsze Warunki korzystania. Użytkownik zdaje sobie sprawę i akceptuje fakt, że od tego momentu firma Philips będzie uznawać korzystanie z usług jako zgodę na Warunki korzystania. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki korzystania, może zwrócić Urządzenie w punkcie zakupu.

   

  2.3 Aby użytkownik mógł przyjąć na siebie odpowiedzialność za niniejsze Warunki korzystania, musi ukończyć 18. rok życia. Jeśli użytkownik nie ukończył wieku 18 lat, nie może używać tego Urządzenia, chyba że jego rodzice lub prawni opiekunowie przyjmą na siebie odpowiedzialność za niniejsze Warunki korzystania. Używanie Urządzenia jest równoważne z oświadczeniem, że użytkownik ukończył 18. rok życia lub, jeśli nie ukończył 18. roku życia, jego rodzic lub prawny opiekun przyjął na siebie odpowiedzialność za niniejsze Warunki korzystania.

  3. Korzystanie z Portalu

   

  Korzystanie z Portalu i dostęp do jego zawartości wymagają zainstalowania na zakupionym Urządzeniu działającego połączenia internetowego. Firma Philips udostępnia Portal w stanie aktualnym, bez względu na jego dostępność. Firma Philips zastrzega sobie wyłączne prawo ograniczenia lub przerwania udostępniania zawartości internetowej lub Portalu w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

  4. Ograniczenia dotyczące modyfikacji Urządzenia

   

  Zakupione Urządzenie zapewnia dostęp do Usług internetowych za pośrednictwem Portalu. Aby móc korzystać z zawartości internetowej za pomocą Urządzenia, użytkownik zobowiązuje się:

   

  a) nie manipulować przy Urządzeniu ani w żaden inny sposób go modyfikować ani dokonywać próby modyfikacji (w tym poprzez korzystanie z oprogramowania lub wprowadzanie fizycznych zmian w Urządzeniu).
  b) nie omijać ani nie dokonywać próby ominięcia środków technologicznych zapewniających kontrolę dostępu i ochronę praw zawartości.
  c) w żaden sposób nie omijać ani nie dokonywać próby ominięcia systemu zarządzania kopiowaniem.
  d) nie odkodowywać ani nie dokonywać próby odkodowania kluczy kryptograficznych, ani w żaden inny sposób usuwać ani dokonywać próby usunięcia jakichkolwiek funkcji zabezpieczających zaimplementowanych w Urządzeniu.
  e) do korzystania z Urządzenia wyłącznie w celach nie naruszających obowiązującego prawa lub przepisów.

  5. Oświadczenia dotyczące usług

   

  Opracowaniem i kontrolowaniem usług nie zajmuje się firma Philips, lecz firmy trzecie. Zakupione Urządzenie zapewnia dostęp do tych Usług za pośrednictwem Internetu. W związku z faktem, że Usługi te udostępniane są przez inne firmy:

   

  a) FIRMA PHILIPS NIE MA NAD NIMI ŻADNEJ KONTROLI REDAKCYJNEJ I Z TEGO WZGLĘDU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH TREŚĆ, NATURĘ LUB SPOSÓB PRZEKAZU.

   

  b) FIRMA PHILIPS NIE PODZIELA ŻADNYCH OPINII WYRAŻONYCH ZA POŚREDNICTWEM UDOSTĘPNIONYCH USŁUG POBRANYCH PRZY UŻYCIU URZĄDZENIA.

   

  c) FIRMA PHILIPS NIE GWARANTUJE PRAWDZIWOŚCI, DOKŁADNOŚCI, RZETELNOŚCI, PEŁNOŚCI ANI AKTUALNOŚCI UDOSTĘPNIONYCH USŁUG.

   

  d) UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE FAKT, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG ODBYWA SIĘ NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KORZYSTAJĄCEGO.

  6. Ograniczenia dostępu

   

  Firma Philips nie gwarantuje dostępu do Portalu ani do żadnej z Usług. Firma Philips ma prawo w dowolnej chwili dodać lub przerwać dostęp do dowolnej Usługi. Mimo, że firma Philips zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań celem zapewnienia bogatej oferty Usług, nie gwarantuje tym samym ciągłego dostępu do konkretnych treści.

  7. Prawa udostępnionych treści

   

  Usługi podlegać mogą prawom autorskim lub innym prawom własności intelektualnej lub prawom wynikającym z tytułu własności. W niektórych sytuacjach, takich jak użycie Usług w celach komercyjnych, firma Philips może wymagać uzyskania, na koszt i odpowiedzialność użytkownika, odpowiedniej licencji lub innego typu autoryzacji. Użytkownik akceptuje fakt, że w przypadku, gdy tego typu licencja lub autoryzacja będzie wymagana, ponosi on odpowiedzialność za jej uzyskanie. Użytkownik akceptuje fakt, że ponosić on będzie pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody spowodowane nieuzyskaniem odpowiedniej licencji lub autoryzacji na korzystanie z treści za pomocą Urządzenia. Użytkownik akceptuje fakt, że firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za skutki jego korzystania z udostępnionych treści.

  8. Zmiany w Urządzeniu, Portalu i/lub Warunkach korzystania


  8.1 Firma Philips ma prawo dokonać zmian w funkcjonowaniu Urządzenia lub Portalu, na przykład poprzez dodanie lub usunięcie funkcji lub Usług w Portalu. Niektóre zmiany mogą mieć zatem wpływ na niniejsze Warunki korzystania.

   

  8.2 Firma Philips ma prawo wprowadzić co jakiś czas zmiany do Warunków korzystania. Po dokonaniu zmian firma Philips udostępni najnowszą wersję Warunków korzystania na swojej stronie internetowej. Użytkownik powinien regularnie śledzić zmiany dokonywane w Warunkach korzystania.

   

  8.3 Użytkownik zdaje sobie sprawę i akceptuje fakt, że w przypadku korzystania z Portalu po dacie wprowadzenia zmian do Warunków korzystania, firma Philips traktować będzie korzystanie z portalu jako akceptację uaktualnionych postanowień.

  9. Oprogramowanie i prawa własności intelektualnej
  9.1 Korzystanie z Portalu i dostęp do niektórych treści wymagać może zainstalowania specjalnego oprogramowania. Użytkownik mógł otrzymać kopie oprogramowania wraz z zakupem Urządzenia, a inne programy mogą być udostępniane w przyszłości. Większość programów jest i powinna znajdować się na stacji Urządzenia i użytkownik nie ma do nich dostępu. Właścicielem części oprogramowania jest firma Philips. Pozostała część należeć może do innych firm.

   

  9.2 Korzystanie z oprogramowania firmy Philips podlega niniejszym Warunkom korzystania oraz wszelkim innym stosownym umowom licencyjnym. Korzystanie z oprogramowania innych firm regulowane jest przez odpowiednie stosowane umowy licencyjne.

   

  9.3 Korzystanie z oprogramowania nie wiąże się z przeniesieniem tytułów lub praw własności na użytkownika. Firma Philips zachowuje wszelkie prawa do oprogramowania i jakiejkolwiek innej własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, prawa patentowe oraz prawa do używania znaków i nazw handlowych.

   

  9.4 Poprzez korzystanie z oprogramowania użytkownik zobowiązuje się nie demontować, dekompilować, tworzyć dzieł pochodnych, odtwarzać, modyfikować, sublicencjonować, dystrybuować ani nie korzystać z oprogramowania w celach naruszających obowiązujące prawo lub przepisy.

  10. Oświadczenie gwarancyjne
  10.1 FIRMA PHILIPS NIE GWARANTUJE, W SPOSÓB WYRAŹNY LUB DOROZUMIANY, ŻE: (I) URZĄDZENIE, PORTAL LUB JAKIEKOLWIEK ZAWARTE NA NIM TREŚCI SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA ORAZ (II) ŻE UŻYTKOWANIE PORTALU BĘDZIE ZAWSZE PRZEBIEGAĆ W SPOSÓB PŁYNNY, BEZPIECZNY I WOLNY OD BŁĘDÓW.

   

  10.2 FIRMA PHILIPS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, W SPOSÓB JAWNY LUB DOROZUMIANY, ZA INFORMACJE I TREŚCI UDOSTĘPNIONE NA PORTALU USŁUG LUB W SIECI INTERNET ORAZ ZA SKUTKI ICH WYKORZYSTANIA. KONKRETNE GWARANCJE DOSTARCZONE ZOSTAŁY WRAZ Z ZAKUPIONYM URZĄDZENIEM I OBOWIĄZUJĄ ONE NADAL.

  11. Ograniczenie odpowiedzialności

  FIRMA PHILIPS NIE ODPOWIADA PRZED UŻYTKOWNIKIEM ANI PRZED JAKIMKOLWIEK INNYM PODMIOTEM ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, MORALNE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE SZKODY (W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB UTRATĘ OSZCZĘDNOŚCI) ANI ZA UTRATĘ DANYCH LUB PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM URZĄDZENIA, PORTALU LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH USŁUG, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY SZKODY TE OPARTE SĄ NA DELIKCIE, GWARANCJI, UMOWIE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ - NAWET W PRZYPADKU, GDY FIRMA PHILIPS POWIADOMIONA ZOSTAŁA LUB JEST ŚWIADOMA PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYSTĄPIENIA TEGO TYPU SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PIENIĘŻNA FIRMY PHILIPS ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (BEZ WZGLĘDU NA ICH PRZYCZYNĘ) NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ CENY ZAKUPU URZĄDZENIA.

   

  Powyższe wykluczenia od odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadkach stwierdzenia rażącego zaniedbania lub intencji, a także w przypadku wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia.

  12. Warunki ogólne
  12.1 Warunki korzystania stanowią całość porozumienia prawnego między użytkownikiem a firmą Philips i ustalają zasady korzystania z Urządzenia i Portalu, a także zasady dostępu do Usług innych firm.

   

  12.2 Użytkownik akceptuje fakt, że wszelkie powiadomienia firmy Philips, w tym informacje o zmianach wprowadzonych do Warunków korzystania, zamieszczane będą na Portalu.

   

  12.3 Użytkownik akceptuje fakt, że w przypadku gdy firma Philips nie skorzysta ze swojego prawa lub środka prawnego, o którym mowa jest w Warunkach korzystania (lub który przysługuje firmie Philips w świetle obowiązującego prawa), nie oznaczać to będzie formalnego zrzeczenia się przez firmę Philips praw, a dany środek prawny nadal będzie dostępny dla firmy Philips.

   

  12.4 W przypadku, gdy jakikolwiek uprawniony do tego sąd uzna, że którekolwiek z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach korzystania jest nieprawidłowe, postanowienie to zostanie usunięte bez wpływu na pozostałą treść Warunków korzystania. Pozostałe postanowienia zawarte w Warunkach korzystania nadal będą w pełni obowiązujące.

   

  12.5 Warunki korzystania i określony przez nie stosunek prawny użytkownika względem firmy Philips podlegają prawu obowiązującemu na terenie regionu, w którym sprzedane zostało Urządzenie, a użytkownik niniejszym uznaje niewyłączną zwierzchność sądów odpowiedniego kraju w tej kwestii. Użytkownik akceptuje fakt, że firma Philips nadal może skorzystać z odpowiednich środków prawnych (lub innych równoważnych środków) na terenie dowolnej jurysdykcji. Niniejsze Warunki korzystania nie podlegają Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, której obowiązywanie zostaje niniejszym uchylone.

  B. Zasady poufności firmy Philips.

  Firma Philips przykłada szczególną wagę do zapewnienia poufności informacji osobistych udostępnionych firmie. Firma Philips uważa także za stosowne powiadomić swoich klientów o sposobie wykorzystania danych tego typu.

   

  W celu udoskonalenia Portalu firma Philips może wykorzystywać pliki „cookie”, aby zebrać i przechować część osobistych danych użytkownika. Oprócz tego w celach marketingowych i reklamowych firma Philips korzysta z technologii Ad-Serving oferowanej przez firmy takie jak AdLINK. Firmy te również wykorzystują pliki „cookie”.

   

  „Cookie” to niewielkich rozmiarów plik tekstowy przesyłany do Urządzenia w celu jego przyszłego rozpoznania przez firmę Philips oraz firmę udostępniającą technologię Ad-Serving. Dzięki temu przy kolejnych wizytach nie jest wymagane ponowne logowanie użytkownika. W przypadku korzystania z Portalu, samych Usług i/lub sieci Internet, pliki „cookie” będą zbierać i przechowywać część informacji użytkownika takich jak, między innymi, adres IP (Internet Protocol) Urządzenia, data i godzina wizyty na Portalu, nazwa usługodawcy internetowego, za pomocą którego nawiązano połączenie z portalem czy adres stron internetowych odwiedzonych za pośrednictwem łączy umieszczonych na portalu. Zebrane i przechowywane informacje zostaną po pewnym czasie usunięte przez firmę Philips i/lub firmę dostarczającą technologię Ad-Serving.

   

  Więcej informacji na temat plików „cookie” i ich wykorzystania znaleźć można w pliku pomocy używanej przeglądarki internetowej. Firma Philips zaleca zapoznanie się z Zasadami poufności firmy Philips. Informacje na temat wykorzystania osobistych danych zebranych przez pliki „cookie” przesłane do Urządzenia przez firmę Philips znaleźć można na stronie:

   

  https://www.philips.pl/privacypolicy/index.page

   

  https://www.philips.pl/privacypolicy/index.page Firma Philips zaleca zapoznanie się z zasadami poufności firm udostępniających technologię Ad-Serving w celach marketingowych i reklamowych. Informacje na temat wykorzystania osobistych danych zebranych przez pliki „cookie” przesłane do Urządzenia przez te firmy znaleźć można na stronach:

   

  http://www.adlink.net/company/privacy.php

  C. Zasady firmy Philips dotyczące praw autorskich.

  Właściciele praw autorskich lub ich agenci, którzy uznają, że Portal lub którakolwiek z Usług dostępnych na portalu lub do której odnosi się łącze na nim zawarte narusza prawa autorskie, mogą przesłać odpowiednie powiadomienie do firmy Philips, Powiadomienie takie musi zawierać:

   

  • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wyłącznego właściciela praw, które rzekomo zostały naruszone;

  • Dokładne określenie materiału, do którego prawa zostały rzekomo naruszone lub, w przypadku gdy na jednej stronie internetowej naruszono prawa do większej liczby materiałów, przykładową listę tych materiałów;

  • Dokładne określenie materiału, który rzekomo narusza prawa autorskie i który powinien zostać usunięty lub do którego dostęp powinien zostać zablokowany, podając przy tym informacje umożliwiające usługodawcy dokładne zlokalizowanie materiału;

  • Informacje pozwalające na nawiązanie kontaktu z osobą zgłaszającą skargę, takie jak: adres pocztowy, numer telefonu oraz, jeśli to możliwe, adres e-mail;

  O• Oświadczenie stwierdzające dobrą wiarę w to, że aktualne wykorzystanie materiałów nie zostało autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agentów lub obowiązujące prawo;

  • Oświadczenie stwierdzające, że wysłane powiadomienie jest zgodne z prawdą oraz że wysyłający działa w imieniu wyłącznego właściciela rzekomo naruszonych praw.

   

  Powiadomienia o rzekomym naruszeniu praw autorskich mogą zostać przesłane na adres: Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 37, 5656 AE, Eindhoven, Holandia, e-mail: nettv@philips.com, fax: +31 40 27 37290.

   

  Użytkownik akceptuje fakt, że w przypadku niezastosowania się do wszystkich powyższych wymagań dotyczących powiadamiania o naruszeniu praw autorskich, powiadomienie takie może zostać odrzucone.

   

  Osoby świadomie podające fałszywe informacje na temat materiałów i Usług naruszających prawa autorskie, których powiadomienia doprowadzą do niesłusznego zablokowania przez firmę Philips dostępu do tych materiałów, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności prawnej.

  D. Informacje o firmie

   

  Portal Net TV udostępniany jest przez:

   

  Philips Consumer Lifestyle B.V.
  High Tech Campus 37
  5656 AE, Eindhoven
  Holandia
  Nr rejestrze handlowym: 17066875
  Numer VAT: NL009807184B01

   

  Wszelkie kwestie związane z niniejszą stroną internetową należy kierować do: nettv@philips.com