FieldStrength — artykuły na temat MR
Skuteczność badania MR

Badanie MRbiopsja MR/USG jako skuteczne narzędzia wspomagania diagnozy raka prostaty

Magazyn FieldStrength na temat badań MR

Doświadczenia użytkowników — sierpień 2020 r.

Lek. med. Edward Steiner, członek ACR

Lek. med. Edward Steiner, członek ACR

Kierownik działu diagnostyki obrazowej, Wellspan York Hospital,

York, Pensylwania, USA

Zastąpienie biopsji TRUS wieloparametrycznym badaniem MR i biopsjami celowanymi pod kontrolą fuzji obrazów MR/USG przynosi korzyści pacjentom wysokiego ryzyka z rakiem prostaty w szpitalu Wellspan York Hospital

Lek. med. Edward Steiner, specjalista radiologii i członek stowarzyszenia ACR (American College of Radiology), podjął współpracę z urologami w celu opracowania alternatywnej ścieżki diagnostycznej raka prostaty poprzez zastosowanie wieloparametrycznego badania rezonansem magnetycznym (MR) i fuzji obrazów MR/USG do biopsji celowanych. Szczególnie w przypadku pacjentów z klinicznie istotnym rakiem prostaty, u których szereg biopsji TRUS dało wynik negatywny, to postępowanie celowane może pomóc dość szybko postawić pewną diagnozę, rozpocząć terapię i potencjalnie doprowadzić do wyleczenia. Może całkowicie zmienić życie pacjenta.

Wieloparametryczne badanie MR jest obecnie uznawane za skuteczne narzędzie nie tylko w badaniach mających na celu zidentyfikowanie podejrzanych zmian chorobowych, ale również w zakresie prowadzenia biopsji w celu ustaleniu ostatecznej diagnozy”

Identyfikacja podejrzanych zmian chorobowych u pacjentów z podejrzeniem raka prostaty za pomocą badania MR

Wellspan York Hospital z siedzibą w Yorku w amerykańskim stanie Pensylwania to nowoczesny szpital specjalistyczny. Według dr. Steinera, kierownika działu diagnostyki obrazowej, w szpitalu wykorzystuje się wieloparametryczne badanie MR i biopsje pod kontrolą fuzji obrazów MR/USG w diagnostyce raka prostaty od połowy 2019 roku. Objęci opieką pacjenci pochodzą z pięciu hrabstw sąsiadujących z Yorkiem i północnych regionów stanu Maryland.

„W przeciwieństwie do innych technik obrazowanie MR pozwala na badanie całego gruczołu krokowego z dużym kontrastem w tkankach miękkich. Wieloparametryczne badanie MR pozwala nam zidentyfikować podejrzane zmiany chorobowe i sklasyfikować je według skali PI-RADS [1]. W przypadku zmian wysokiego ryzyka można następnie wykonać biopsję pod kontrolą fuzji obrazów MR z obrazami ultrasonograficznymi w czasie rzeczywistym. Pozwala to na celowanie w zmiany, które zostały wcześniej zidentyfikowane”.

Wieloparametryczne badanie MR pozwala nam zidentyfikować podejrzane zmiany chorobowe i sklasyfikować je według skali PI-RADS”

Zaawansowane, wieloparametryczne badanie MR pomaga lekarzom w skuteczniejszym diagnozowaniu raka prostaty

Dr Steiner wyjaśnia, że techniki obrazowania prostaty i diagnostyki raka nie zmieniły się znacząco przez ostatnie 30 lat, pomimo znanych ograniczeń. Samo badanie PSA jest zwykle niewystarczające, a obecne techniki biopsji TRUS często pomijają 40–50% gruczołu [2]. „Testy PSA są nieprecyzyjne i dają znaczną liczbę wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych” — mówi. „Jest to jednak przyjęty pierwszy etap postępowania u większości pacjentów, u których ostatecznie diagnozuje się raka prostaty”.

Zdaniem dr. Steinera badanie MR znacznie poprawiło możliwości diagnostyki raka prostaty. „Wieloparametryczne badanie MR prostaty pozwala nam przyjrzeć się trzem parametrom, na których opieramy diagnozę, aby określić najwyższe prawdopodobieństwo występowania raka prostaty. Są to: konwencjonalne badanie natężenia sygnałów T1 i T2, obrazowanie dyfuzyjne i mapa ADC, a także dynamiczne obrazowanie przepływu”.

Następnie na podstawie wyników badania MR ocenia się zmiany chorobowe, stosując standardowy system PI-RADS. W przypadku stopnia PI-RADS 1 i 2 obecność klinicznie istotnych zmian nowotworowych jest (wysoce) mało prawdopodobna. Zmiany z kategorią pośrednią (PI-RADS 3) stanowią rodzaj diagnostycznej „szarej strefy” — zmiany te mogą zostać sklasyfikowane jako PI-RADS 4, jeśli wykazują hiperwaskularny wzorzec przepływu bądź na podstawie współczynnika podejrzenia. W przypadku zmian PI-RADS 4 i 5 istnieje statystycznie wysoka możliwość występowania klinicznie istotnego raka prostaty i należy przeprowadzić biopsję. Po wykonaniu biopsji patolodzy charakteryzują próbki według skali Gleasona lub grupy ISUP [3].

Przykład przypadku klinicznego:

Obraz T2-zależny w płaszczyźnie czołowej a obraz T2-zależny w płaszczyźnie osiowej
Mapa ADC a obrazowanie dyfuzyjne
Obrazowanie przepływu

Wieloparametryczne badanie MR klasycznej zmiany w strefie obwodowej

Przy diagnozowaniu zmian w strefie obwodowej prostaty najbardziej pomocne są DWI (obrazowanie dyfuzyjne) i mapa ADC. W tym przypadku obrazowanie DWI uwidacznia bardzo jasny sygnał, co wskazuje na zmniejszenie dyfuzji. Łukowaty obszar ze znacznym zanikiem sygnału (strzałka) na mapie ADC jest rozpoznawany z wysokim prawdopodobieństwem jako nowotwór. Na obrazie T2-zależnym w płaszczyźnie osiowej kontur torebki wygląda na nieco nieregularny (strzałka), co interpretujemy jako przerwanie torebki i zwykle określamy wielkość: ta zmiana stanowi ponad 1,5-centymetrowe przerwanie torebki. Nie widzę żadnych objawów powiększenia węzłów chłonnych, ale interpretuję tę zmianę jako PI-RADS 5. Hiperwaskularny wzorzec przepływu na dolnych obrazach zwiększa pewność diagnostyczną.

Przewidywalne wzorce w badaniu MR pomagają zidentyfikować podejrzane zmiany w całym gruczole

Według dr. Steinera rak prostaty uzewnętrznia w wieloparametrycznym badaniu MR pewien przewidywalny wzorzec zależny od wyniku w skali Gleasona i wcześniejszych terapii. „Ogólnie zmiany w strefie obwodowej wykazują osłabiony sygnał T2-zależny i mają charakter względnie ogniskowy” — mówi. „W strefie przejściowej zmiany te są trudniejsze do oceny na obrazie T1 i T2, ale generalnie nie są otorbione”.

„Przyglądamy się również obrazom dyfuzyjnym i mapie ADC. Nowotwory prostaty generalnie charakteryzują się zmniejszoną dyfuzją, więc w obrazowaniu dyfuzyjnym uwidaczniają się w postaci jasnych miejsc, a na mapie ADC — ciemnych pól, co jest jedną z najważniejszych cech nowotworów”.

„Trzecia cecha, którą analizujemy, czyli przepływ, jest nieco mniej swoista, ale może być dość ważna przy podejmowaniu decyzji, czy zmiana jest istotna, czy nieistotna. Nowotwory prostaty często charakteryzują się hiperwaskularnym wzorcem przepływu, co oznacza, że następuje szybki napływ krwi do zmiany, a następnie gwałtowny odpływ z powodu przerwania łożyska włośniczkowego. Można to zjawisko przedstawić w postaci wykresu na obrazach wieloparametrycznych, co pozwala wskazać interesujące nas obszary i przyjrzeć się faktycznemu przepływowi w tych miejscach”.

„Przeprowadzam tę analizę za pomocą aplikacji DynaCAD Prostate, która zapewnia również łatwy sposób określania wyniku według skali PI-RADS i możliwość utworzenia raportu dla urologa”.

W ten sposób obrazy MR można wykorzystać podczas wykonywania biopsji celowanej w zmiany”

Zastosowanie szczegółowych, posegmentowanych obrazów MR do kierowania biopsją prostaty

Dr Steiner wyjaśnia, w jaki sposób „ślepa” biopsja wykonywana techniką ultrasonografii może prowadzić do negatywnego wyniku, nawet w przypadku obecności guza. „W biopsji niecelowanej pod kontrolą USG widać igłę i zarysy prostaty, ale nie widać guza. Tak więc podczas próby uzyskania 12 wycinków jak najbardziej równomiernie rozmieszczonych guz może nadal zostać pominięty, szczególnie gdy znajduje się w części przedniej, nisko w wierzchołku gruczołu lub w innych obszarach, w których wykonanie biopsji techniką ultrasonografii zwykle nie jest łatwe”.

Dlatego dr Steiner wdrożył ścieżkę diagnostyczną, w ramach której do kierowania biopsją mogą być wykorzystywane także obrazy MR. Stosuje on system wykonywania biopsji pod kontrolą fuzji obrazów MR/USG zwany UroNav, który łączy obrazy MR prostaty sprzed biopsji z obrazami ultrasonograficznymi wykonywanymi w czasie rzeczywistym podczas biopsji przezodbytniczej, w celu precyzyjnego konturowania prostaty i podejrzanych zmian, a także wyraźnej wizualizacji toru igły biopsyjnej.

„Byłem głęboko przekonany, że urolodzy nawykli do swobodnego wykonywania biopsji — nauczyli się sprawnego manipulowania sondą” — mówi dr Steiner. „To, co oferuje UroNav, nie zmienia jednak dotychczasowego sposobu pracy. Pozwala natomiast na uwzględnienie diagnostycznych obrazów MR ze zlokalizowanymi, posegmentowanymi zmianami i połączenie ich z obrazami ultrasonograficznymi wykonywanymi na żywo, przy wykorzystaniu funkcji nawigacji i śledzenia. W ten sposób obrazy MR można zastosować podczas przeprowadzania biopsji celowanej w zmianę. Czujnik nawigacyjny UroNav jest zamontowany na sondzie TRUS*, więc sposób manipulacji jest podobny do sposobu, do którego urolodzy są przyzwyczajeni”.

Ta metoda postępowania pozwala nam wykonywać biopsje ukierunkowane na podejrzane obszary na podstawie kategorii PI-RADS, które wskazują prawdopodobieństwo występowania potencjalnego nowotworu” — mówi dr Steiner. „W związku z dużym poziomem ufności uzyskanym dzięki tej ścieżce diagnostycznej ograniczyłem w międzyczasie liczbę wykonywanych biopsji do mniej niż dziesięciu, a wraz z poczuciem coraz większego komfortu moim celem jest zmniejszenie liczby biopsji w ramach tego sposobu postępowania do sześciu lub mniej” — oznajmia.

Ta metoda postępowania pozwala nam wykonywać biopsje ukierunkowane na podejrzane obszary na podstawie kategorii PI-RADS, które wskazują prawdopodobieństwo występowania potencjalnego nowotworu”

Do każdego przypadku generujemy ponad 4500 obrazów. Brak zautomatyzowanego sposobu postępowania utrudniłby ich interpretację”

Idący mężczyzna

Skuteczny sposób postępowania — od badania MR do segmentacji zmian i biopsji

Dla dr. Steinera DynaCAD jest niezbędnym narzędziem diagnostycznym do interpretacji wieloparametrycznego badania MR prostaty. „Posługuję się niestandardowym układem obrazów, który mi odpowiada. Pozwala połączyć wszystkie obrazy i oglądać obrazy T1, T2, obrazy dyfuzyjne i mapę ADC na jednym ekranie. Przedstawia również wzorce przepływu na drugim ekranie, dzięki czemu mogę faktycznie połączyć ze sobą i odczytywać wszystkie obrazy w tym samym czasie. Po prostu przewijam i zagłębiam się w obraz” — mówi dr Steiner. „DynaCAD zawiera również moduł PI-RADS. Mogę właściwie opisać wszystko, co zechcę, i wygenerować opis w postaci raportu dla pacjenta lub urologa”.

„Do każdego przypadku generujemy ponad 4500 obrazów. Brak zautomatyzowanego sposobu postępowania utrudniłby ich interpretację. Większość osób interpretuje badanie MR prostaty w sposób strefowy, dlatego potrzebujemy programu takiego jak DynaCAD, który pozwala nam przeanalizować wzorzec przepływu w zasadzie na podstawie jednego zestawu danych”.

Jeśli urolog stwierdza, że biopsja jest konieczna, dr Steiner używa narzędzia do segmentacji DynaCAD, aby oznaczyć kontur prostaty i podejrzane zmiany w 3D. „Dane te są następnie przesyłane do systemu UroNav, a technik dosłownie łączy obraz ultrasonograficzny wykonywany w czasie rzeczywistym z danymi MR, tak że podczas biopsji widzę faktyczny obraz MR na żywo” — mówi dr Steiner. „Używając systemu UroNav, mogę znaleźć małą zmianę, która wymaga biopsji. Ten sposób postępowania jest podobny w wykonaniu do konwencjonalnej biopsji przezodbytniczej pod kontrolą USG. Jest dość szybki i według mnie lepszy niż inne metody. Przeprowadzenie biopsji trwa od około 20–30 minut”

DynaCAD zawiera również moduł PI-RADS. Mogę właściwie opisywać wszystko, co zechcę, i wygenerować opis w postaci raportu dla pacjenta lub urologa”

Wyniki diagnostyczne potwierdzające skuteczność stosowania biopsji fuzyjnych

Trzy lata temu dr Steiner stwierdził, że należy przekonać urologów o wartości obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MR), i uczynił z tego swoją misję. Zastosował w badaniu prostaty aparat MR o indukcji pola 3.0 T i wprowadził najnowsze oprogramowanie, zarówno w przypadku MR, jak i DynaCAD.

„Zmiana często przychodzi powoli, a jedynym sposobem na jej wprowadzenie są tak naprawdę pozytywne wyniki” — mówi. „Początkowo prowadziłem wykłady dla miejscowych urologów i onkologów specjalizujących się w radioterapii i poprosiłem ich o przysłanie mi kilku trudnych pacjentów, u których wcześniejsze biopsje dały wynik negatywny, ale u których istniało duże kliniczne podejrzenie raka prostaty. U wszystkich pacjentów z tej wybranej populacji wyniki badania MR i biopsji fuzyjnej prowadziły do natychmiastowego pozytywnego rozpoznania raka prostaty. W ten sposób zbudowaliśmy zaufanie. W rezultacie urolodzy prosili nas później o wykonanie biopsji fuzyjnej u wielu swoich pacjentów”.

„Nawiązałem współpracę z jedną z naszych lokalnych klinik urologicznych i wspólnie przeprowadziliśmy pierwsze dziesięć biopsji fuzyjnych MR na naszej sali operacyjnej, co dało nam zarówno doświadczenie, jak i pozycję lidera. Funkcjonalność UroNav rozszerzyła normalny sposób pracy urologa o »nawigację GPS«, dzięki czemu mogliśmy wykonywać biopsje celowane. A ja posiadałem już DynaCAD, z którego dane można było bezpośrednio importować do UroNav. To było wspaniałe rozwiązanie z korzyścią dla obu stron”.

Dr Steiner podkreśla, że najkorzystniej jest mieć wszystkie rozwiązania — Elition, DynaCAD, UroNav — od tego samego dostawcy, zamiast korzystać z oddzielnych komponentów różnych firm.

„DynaCAD pozwala mi łatwo importować obrazy do UroNav w celu ewentualnej biopsji” — mówi. „Decyzja o biopsji jest podejmowana po zinterpretowaniu obrazu MR. Gdybym więc nie korzystał z DynaCAD/UroNav, musiałbym importować dane do innego systemu i dosłownie musiałbym powtórzyć całą swoją pracę. Właśnie tak pracowaliśmy w mojej poprzedniej praktyce lekarskiej. Nikt nie lubił tego robić ze względu na stratę czasu. Poza tym zwrot kosztów przysługuje tylko za jedną interpretację”.

Jak twierdzi dr Steiner, biopsja fuzyjna MR przyjęła się po kilkunastu pozytywnych rozpoznaniach raka prostaty przy zastosowaniu nowej metody. „Spośród naszych pierwszych 13 przypadków powtórzenia biopsji fuzyjnej po negatywnej biopsji TRUS u 11 pacjentów uzyskaliśmy pozytywne wyniki badań tkanki na obecność klinicznie istotnego raka; 92% z 48 wycinków biopsji celowanych było pozytywnych (zmiany PI-RADS 4 i 5). Cała procedura trwa mniej niż 20–30 minut, a pacjenci, którzy wcześniej mieli do czynienia z konwencjonalną biopsją wykonywaną pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej, często zauważają, jak łatwa jest ta procedura”.

„Z uwagi na to, że urolodzy chętniej wysyłali pacjentów do radiologa interwencyjnego, stworzyliśmy solidną bazę skierowań, ponieważ szpital York Hospital był regionalnym centrum medycznym” — mówi dr Steiner. „Nadal ściśle współpracuję z moimi dawnymi kolegami urologami i wykonuję wszystkie ich interpretacje i segmentacje, dzięki czemu jest to środowisko korzystne dla obu stron i pozbawione konkurencji”.

Spośród naszych pierwszych 13 przypadków powtórzenia biopsji fuzyjnej po negatywnej biopsji TRUS u 11 pacjentów uzyskaliśmy pozytywne wyniki badań tkanki na obecność klinicznie istotnego raka”

Zmiana często przychodzi powoli, a jedynym sposobem na jej wprowadzenie są tak naprawdę pozytywne wyniki”

Alternatywna procedura diagnozowania raka prostaty:

Wieloparametryczne badanie MR i biopsja fuzyjna MR/USG

Otrzymaliśmy zwrot kosztów za całą procedurę. Gdy przeprowadzamy trzy do czterech biopsji dziennie, wówczas nasz próg rentowności rośnie naprawdę szybko”

Korzyści finansowe i zdrowotne związane z procedurą biopsji fuzyjnej

Według dr. Steinera skuteczność obrazowania MR i biopsji fuzyjnej jest obecnie udowodniona. „Myślę, że wykorzystanie biopsji fuzyjnej u wybranych pacjentów oraz w rozwiązywaniu problemów jest niezwykle ważne ze względu na aspekt społeczny. Pacjenci z istotnym klinicznie rakiem gruczołu krokowego, u których wiele biopsji dało wynik negatywny, otrzymują natychmiastową diagnozę, przechodzą terapię i mogą być potencjalnie wyleczeni, jeśli ich choroba ma charakter ograniczony. Już sam ten fakt ratuje życie i oszczędza pieniądze przeznaczane na opiekę zdrowotną”.

Jeśli chodzi o aspekt finansowy, dr Steiner wyjaśnia: „W South Central Pennsylvania otrzymaliśmy zwrot kosztów za całą procedurę: diagnostyczne badanie MR, wtórną segmentację przed biopsją fuzyjną, techniczne i medyczne aspekty przeprowadzenia biopsji, a także zwrot kosztów za znieczulenie i czas pobytu na sali operacyjnej”.

Początkowo szpital rozpoczął od leasingu sprzętu, co pozwoliło na szybkie osiągnięcie progu rentowności w odniesieniu do kosztów, jak twierdzi dr Steiner. „Dzierżawa jest bardzo korzystna, ponieważ pozwoliła nam zacząć stosować tę procedurę, zarówno w radiologii, jak i urologii. Zaczęliśmy grupować zabiegi, ponieważ płacimy za każdy dzień dzierżawy. Mam zarezerwowany czas na sali operacyjnej do dwóch razy w tygodniu, a urolodzy również dysponują takim samym czasem na sali operacyjnej, więc kiedy możemy wykonać trzy do czterech biopsji dziennie, nasz próg rentowności wzrasta naprawdę szybko”.

Czytający mężczyzna
Czytający mężczyzna

Korzyści finansowe i zdrowotne związane z procedurą biopsji fuzyjnej

Według dr. Steinera skuteczność obrazowania MR i biopsji fuzyjnej jest obecnie udowodniona. „Myślę, że wykorzystanie biopsji fuzyjnej u wybranych pacjentów oraz w rozwiązywaniu problemów jest niezwykle ważne ze względu na aspekt społeczny. Pacjenci z istotnym klinicznie rakiem gruczołu krokowego, u których wiele biopsji dało wynik negatywny, otrzymują natychmiastową diagnozę, przechodzą terapię i mogą być potencjalnie wyleczeni, jeśli ich choroba ma charakter ograniczony. Już sam ten fakt ratuje życie i oszczędza pieniądze przeznaczane na opiekę zdrowotną”.

Jeśli chodzi o aspekt finansowy, dr Steiner wyjaśnia: „W South Central Pennsylvania otrzymaliśmy zwrot kosztów za całą procedurę: diagnostyczne badanie MR, wtórną segmentację przed biopsją fuzyjną, techniczne i medyczne aspekty przeprowadzenia biopsji, a także zwrot kosztów za znieczulenie i czas pobytu na sali operacyjnej”.

Początkowo szpital rozpoczął od leasingu sprzętu, co pozwoliło na szybkie osiągnięcie progu rentowności w odniesieniu do kosztów, jak twierdzi dr Steiner. „Dzierżawa jest bardzo korzystna, ponieważ pozwoliła nam zacząć stosować tę procedurę, zarówno w radiologii, jak i urologii. Zaczęliśmy grupować zabiegi, ponieważ płacimy za każdy dzień dzierżawy. Mam zarezerwowany czas na sali operacyjnej do dwóch razy w tygodniu, a urolodzy również dysponują takim samym czasem na sali operacyjnej, więc kiedy możemy wykonać trzy do czterech biopsji dziennie, nasz próg rentowności wzrasta naprawdę szybko”.

Krótszy czas skanowania i większy komfort pacjenta dzięki Elition

Obecnie dr Steiner przeprowadza wszystkie badania MR prostaty na skanerze Ingenia Elition 3.0 T. „Wcześniej badanie każdego pacjenta trwało ponad 45 minut. Jednak dzięki skanerowi Elition i technologii Compressed SENSE udało nam się skrócić czas skanowania do około 25–28 minut oraz zwiększyć komfort pacjenta” — mówi dr Steiner. „Osiągnęliśmy również znacznie lepszą rozdzielczość i bardziej spójne parametry dotyczące interpretacji. VitalEye, VitalScreen i inne funkcje przepływu pracy znacząco poprawiają komfort pacjentów, jak również umożliwiają wykonanie większej liczby badań”.

Dzięki skanerowi Elition i technologii Compressed SENSE udało się skrócić czas skanowania z ponad 45 do około 25–28 minut i zwiększyć komfort pacjentów”

„Jedną z największych barier wejścia na rynek badań obrazowych prostaty był fakt, że mężczyźni nie lubią dyskomfortu związanego z zastosowaniem cewki doodbytniczej. Teraz mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że dzięki naszemu systemowi Elition 3.0 T i wysokiej jakości gradientom zapewniającym wysoką jakość obrazowania nie potrzebujemy cewki doodbytniczej” — mówi dr Steiner. „Poza tym zastosowano znakomite rozwiązania, które pomagają pacjentom zrelaksować się i odprężyć. Umożliwiają one zapewnienie bezprecedensowego komfortu i zmniejszenie hałasu”.

Dzięki naszemu systemowi Elition 3.0 T i wysokiej jakości gradientom zapewniającym wysoką jakość obrazowania nie potrzebujemy cewki doodbytniczej”

„Wielu pacjentów poddawanych wcześniej badaniom MR było niezadowolonych — narzekali, że badanie jest głośne, niewygodne, nudne, a sam aparat jest ciasny. Z kolei po skanowaniu za pomocą naszego aparatu Elition większość z nich mówi, że badanie nie było takie złe, jak się spodziewali. Można powiedzieć, że pacjenci są mile zaskoczeni, że skanowanie trwa krócej niż w przeszłości, dzięki rozwiązaniom, które pomagają pacjentom zrelaksować się i odprężyć, badanie jest przyjemne, a średnica gantry wydaje się większa, niż pamiętają. System Elition to zdecydowanie krok naprzód — zarówno pod względem samego obrazowania, jak i zapewnienia komfortu pacjenta”.

„Na pytanie, czy poleciłby skaner 3.0 T do obrazowania prostaty, dr Steiner odpowiada: „Bez wątpienia! Kiedy patrzę na nasze poprzednie skany, które były wykonywane za pomocą aparatu 1.5 T, to jakość, widoczność zmian i moja pewność diagnostyczna bezsprzecznie wzrosły dzięki skanerowi Elition 3.0 T. Przyjrzeliśmy się wszystkim głównym dostawcom i wybraliśmy firmę Philips, ponieważ uznałem, że Philips wyróżnia się pod względem technologicznym, jak również pod względem możliwości korzystania z protokołów ExamCard oraz szkolenia naszych technologów”.

Można powiedzieć, że pacjenci są mile zaskoczeni, że skanowanie trwa krócej niż w przeszłości. System Elition to zdecydowanie krok naprzód — zarówno pod względem samego obrazowania, jak i zapewnienia komfortu pacjenta”

Biopsja fuzyjna stanowiąca połączenie badania MR i USG daje ogromne możliwości. Ta technologia jest zbyt dobra, aby ją zignorować”

Obrazowanie MR i wizualizacja pod kontrolą MR stanowią przyszłość diagnostyki raka prostaty

Podsumowując, dr Steiner podkreśla, że rezonans magnetyczny jest obecnie uznawany za skuteczne narzędzie nie tylko w badaniach wieloparametrycznych mających na celu zidentyfikowanie podejrzanych zmian chorobowych, ale również w zakresie prowadzenia biopsji w celu sformułowania ostatecznej diagnozy.

„W przypadku pacjentów, u których badanie MR wykazuje obecność zmian PI-RADS 4 i 5, ryzyko występowania klinicznie istotnego raka jest wysokie. Takie zmiany często znajdują się w przedniej części gruczołu, nisko w wierzchołku lub w pobliżu obszarów, w których wykonanie biopsji techniką ultrasonografii zwykle nie jest łatwe. Obecnie u takich pacjentów wykonywana jest biopsja fuzyjna MR/USG i od roku jest to nasza standardowa procedura” — mówi dr Steiner. „Moim zdaniem biopsja fuzyjna stanowiąca połączenie badania MR i USG daje ogromne możliwości. Ta technologia jest zbyt dobra, aby ją zignorować. W przyszłości będziemy wykonywać coraz więcej takich biopsji i skanów”.

Podsumowanie doświadczeń dr. Steinera:

  • Wysoka dokładność w identyfikacji i segmentacji podejrzanych zmian w prostacie za pomocą wieloparametrycznego badania MR

  • Wieloparametryczny rezonans magnetyczny umożliwia uwidocznienie zmian w obszarach prostaty, które są trudno dostrzegalne w przezodbytniczym badaniu ultrasonograficznym

  • Pacjenci wymagający badania MR prostaty są skanowani za pomocą aparatów 3.0 T, ponieważ wysokie natężenie pola wpływa korzystnie na dokładność diagnostyczną

  • Skrócony czas badania z około 45 minut do około 28 minut dzięki aparatowi Elition 3.0 T z funkcją Compressed SENSE i doskonałą technologią gradientową

  • Komfort pacjenta i krótki czas badania za pomocą systemu Elition są zauważane i doceniane przez pacjentów

  • Pakiet oprogramowania dotyczący prostaty, DynaCAD, umożliwia szybką i łatwą analizę danych oraz określenie punktacji w skali PI-RADS, a także tworzenie dobrze zorganizowanych, kompleksowych, ustandaryzowanych raportów

  • Łatwy transfer danych MR — w tym segmentacji — z oprogramowania DynaCAD do narzędzia UroNav w celu wykonania celowanej biopsji fuzyjnej

  • Prowadzenie biopsji w czasie rzeczywistym pod kontrolą obrazów MR w połączeniu z ultrasonografią za pomocą narzędzia UroNav; obsługa sondy podobna do biopsji TRUS

  • Imponujące wyniki obserwowane w przypadku biopsji fuzyjnej MR/USG u pacjentów z klinicznie istotnym rakiem prostaty, u których wcześniej wielokrotnie wykonywano biopsje TRUS dające wyniki negatywne

  • Cała procedura jest refundowana, a przeprowadzenie biopsji pozwala na szybkie osiągnięcie progu rentowności w odniesieniu do kosztów

Literatura

1. Prostate Imaging Reporting & Data System - PI-RADS 2015 version

2. ACR American College of Radiology. 2. Schouten MG, van der Leest M, Pokorny M, Hoogenboom M, Barentsz JO, Thompson LC, Fütterer JJ. Why and where do we miss significant prostate cancer with multi-parametric magnetic resonance imaging followed by magnetic resonance-guided and transrectal ultrasound-guided biopsy in biopsy naïve men? European Urology;2017;71:896-903.

3. Van Loenhout R, Zijta F, Smithuis R, Schoots I. Prostate Cancer - PI-RADS v2. Radiology Assistant, https://radiologyassistant.nl/abdomen/prostate-cancer-pi-rads-v2

* W celu potwierdzenia zgodności z posiadanym systemem należy skontaktować się z firmą Philips.

PI-RADS® jest zastrzeżonym znakiem towarowym American College of Radiology.

Wyniki przedstawionych tu studiów przypadków nie pozwalają przewidzieć wyników w innych przypadkach. W innych przypadkach wyniki mogą się różnić.

Magazyn FieldStrength

Subskrybuj newsletter FieldStrength

Newsletter FieldStrength dotyczący obrazowania MR jest wydawany cyklicznie przez firmę Philips i zawiera informacje poświęcone najnowszym trendom i odkryciom, opisy najlepszych praktyk i przypadków klinicznych w dziedzinie rezonansu magnetycznego, wskazówki dotyczące aplikacji i wiele więcej. Już teraz zachęcamy do subskrypcji naszego darmowego newslettera FieldStrength MRI, dzięki czemu będziesz go otrzymywać za pośrednictwem poczty e-mail.

Bądź na bieżąco z nowymi technologiami MR firmy Philips

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.