Healthcare Information Solutions

Diagnostyka

Zebranie wszystkich narzędzi do diagnostyki i tworzenia opisów w jednym środowisku roboczym eliminuje konieczność zakupu, konfiguracji i serwisu wielu stacji roboczych, a także szkolenia użytkowników w zakresie ich obsługi.

Nasza sieciowa przeglądarka diagnostyczna zawiera wszystkie zaawansowane narzędzia do zarządzania przebiegiem pracy, wizualizacji i tworzenia opisów potrzebne lekarzom do efektywnej pracy. Dzięki temu wszystkie istotne informacje mają zawsze w zasięgu ręki.

  •  

  • Udostępnienie lekarzom zaawansowanego wielofunkcyjnego środowiska pracy obejmującego różne typy stacji roboczych przekłada się na łatwość obsługi i zmniejszenie całkowitego kosztu utrzymania infrastruktury.
  • Półautomatyczny moduł śledzenia pozwala podnieść jakość złożonych badań przesiewowych oraz badań kontrolnych w przypadku pacjentów przewlekle chorych.

  •  

  • Zintegrowany moduł umożliwiający interaktywne tworzenie multimedialnych opisów zwiększa pewność diagnostyczną oraz liczbę pacjentów.

Moduły diagnostyczne

Radiologia

Wzrost wartości świadczonych usług i umocnienie radiologii na pozycji kluczowej dyscypliny. Nasze moduły do badań radiologicznych zwiększają produktywność, a jednocześnie pozwalają tworzyć opisy zawierające cenne informacje diagnostyczne wzbogacone o kontekst kliniczny.
Interfejs modułu diagnostyki radiologicznej widoczny na monitorze
Wyjątkowe możliwości
Zapewnienie onkologom dostępu do danych dotyczących kontrolowania zmian – niezbędnych w planowaniu leczenia.
Zaawansowane rozwiązania
Rozbudowane zestawy narzędzi klinicznych i multimedialne opisy zwiększają dokładność interpretacji, produktywność i wartość zgromadzonych informacji.
Elastyczność
Możliwość łatwej implementacji usług teleradiologicznych zapewnia szpitalom, które nie dysponują odpowiednimi zasobami, dostęp do wysokiej jakości opisów.

Funkcjonalności i korzyści

Opisywanie obrazów w diagnostyce onkologicznej
Zapewnienie lekarzom kierującym dostępu do pełnych danych klinicznych ma kluczowe znaczenie – szczególnie w przypadku programów onkologicznych. Aplikacja Lesion Management Tool umożliwia kontrolowanie postępów w przypadku ważnych badań,

z którymi wiąże się skomplikowane planowanie leczenia – na przykład badań onkologicznych. Aplikacja Lesion Management Tool daje onkologom zlecającym badania dostęp do niezbędnych informacji – analiz trendów, pomiarów, oznaczeń struktur anatomicznych i wielu innych.

Interpretacja badań neurologicznych
Interaktywne narzędzia CT Perfusion i MR Perfusion do analizy przepływu krwi przez tkanki, objętości i przepuszczalności kapilarnej,

z automatycznym określaniem tętniczej funkcji wejścia, żylnej funkcji wyjścia i osi mózgu, a także automatycznym wyświetlaniem wyników

w postaci map perfuzji i tabel. Narzędzie MR Diffusion umożliwia wizualizację właściwości dyfuzyjnych miejscowo nagromadzonej wody, co upraszcza proces analizy i porównywania obrazów zależnych od dyfuzji oraz obrazowania tensora dyfuzji.

PowerViewer
Szybka interpretacja dzięki rekonstrukcji wielopłaszczyznowej, wizualizacji unaczynienia i rekonstrukcji objętościowej, które można wykonać jednym kliknięciem myszy. Aplikacja PowerViewer rozszerza możliwości tradycyjnej dwuwymiarowej przeglądarki i pozwala stworzyć pojedyncze, wirtualne badanie obejmujące rejestrację

w czasie rzeczywistym objętościowych danych 3D ze wszystkich odpowiednich badań (również wcześniejszych) z zachowaniem synchronizacji widoków pomiędzy różnymi zestawami danych.

Zaawansowane obrazowanie 3D
Możliwość tworzenia, modyfikowania i wyświetlania obrazów 3D bez utraty danych źródłowych. System obrazowania 3D Vue PACS pozwala na efektywną pracę z dużymi zestawami danych, co daje możliwość wyjątkowo szybkiego i łatwego wyświetlania obok siebie bieżących

i wcześniejszych badań oraz przetwarzanie ich za pomocą narzędzi 3D. Opcje analizy 3D obejmują m.in.: projekcję maksymalnej intensywności (MIP), rekonstrukcje objętościowe oraz segmentację tkanek. Wygenerowane obrazy 2D i 3D są wczytywane automatycznie, aby wyświetlić podgląd całej struktury anatomicznej z automatycznie naniesionymi liniami referencyjnymi w układzie 3D.

Powiązane materiały

Moduł klienta radiologicznego

Interaktywne tworzenie multimedialnych opisów

Skrócenie czasu tworzenia opisów z kilku dni do kilku godzin. Połączenie wbudowanej funkcji rozpoznawania głosu, integracji z systemami RIS

i PACS, funkcji pojedynczego logowania oraz ustrukturyzowanych, zdefiniowanych przez użytkownika opisów zawierających dane pacjenta pozwala uprościć proces tworzenia opisu rozpoznania i eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania informacji.

Interaktywne tworzenie multimedialnych opisów
Szybkość
Przyspieszenie procesu dzięki zdefiniowanym przez użytkownika szablonom, ustrukturyzowanym opisom i wbudowanej funkcji rozpoznawania mowy.

Integracja
Interpretacja i tworzenie opisów badań w ramach tego samego środowiska roboczego, w którym kluczowe obrazy są prezentowane

w połączeniu z danymi pacjenta oraz danymi analitycznymi.

Prostota
Ograniczenie kosztów i lepsze efekty opieki dzięki jednemu systemowi, który można z łatwością wdrożyć w organizacjach obejmujących wiele placówek korzystających z urządzeń różnych producentów i którego obsługa nie wymaga specjalistycznych szkoleń.

Funkcjonalności i korzyści

Niższe koszty i skuteczniejsza komunikacja
Ograniczenie konieczności stosowania płyt CD lub DVD, bezpieczny dostęp do własnych danych oraz efektywniejsze zarządzanie nimi,

a także stanowiące wartość dodaną innowacyjne usługi dla pacjentów. Wyeliminowanie kosztów związanych z użytkowaniem systemu dyktowania innego dostawcy i szybsze tworzenie opisów,

a także zapewnienie lekarzom i lekarzom kierującym dodatkowych korzyści wynikających z możliwości korzystania z jednego systemu

do celów administracyjnych i szkoleniowych.

Szybkość wbudowanej funkcji rozpoznawania mowy
Interaktywny moduł tworzenia multimedialnych opisów i wbudowana funkcja rozpoznawania mowy zapewniają oszczędność czasu. Rozwiązanie to całkowicie eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych pacjenta czy kontekstu klinicznego,

a informacje dotyczące badania mogą być umieszczane bezpośrednio w opisie. Pozwala to radiologom na szybki przegląd

i zatwierdzenie końcowego opisu,

a lekarzom kierującym zapewnia dodatkowy kontekst kliniczny.

Interpretacja i tworzenie opisów w tym samym środowisku roboczym
Możliwość tworzenia opisów z dowolnego miejsca, w którym możliwe jest uzyskanie dostępu do obrazów, w sposób wymagający mniejszych nakładów pracy i ograniczający ryzyko błędów. Zintegrowane raporty – proste i ustrukturyzowane – umożliwiają szybką ocenę, a dostęp za pośrednictwem hiperłączy do wcześniejszych badań gwarantuje wysoką jakość opisów.
Obszerne dane kliniczne i inteligentna nawigacja
Multimedialne opisy (obejmujące kluczowe obrazy i wykresy) zapewniające wygodną i intuicyjną nawigację za pomocą hiperłączy umożliwiają lepszą komunikację z pacjentami. Brak konieczności instalacji specjalnych sterowników czy oprogramowania innych firm, uproszczenie integracji oraz łatwiejsze dokonywanie modernizacji.

Interaktywne multimedialne opisy radiologiczne poprawiające jakość opieki nad pacjentami.

Cree Gaskin, M.D., profesor, wiceprzewodniczący i Associate Chief Medical Officer z University of Virginia Health System, wyjaśnia, w jaki sposób można wykorzystać technologię do poprawy jakości opisów radiologicznych bez zwiększania nakładu pracy.
* Materiał wideo udostępniony dzięki uprzejmości ITN Imaging Technology News, itnonline.com.

Mammografia

Opis tradycyjnych mammogramów, badań USG i MR piersi, cyfrowej tomosyntezy piersi (DBT) i ogólnych badań radiograficznych z poziomu jednego stanowiska. Funkcje automatycznego pozycjonowania i dostosowywania rozmiaru pozwalają na łatwe porównywanie obrazów

z poprzednimi badaniami i obrazami uzyskanymi różnymi metodami obrazowania – bez konieczności ręcznych korekt.

Mammografia
Prostota
Dostęp do obrazów uzyskanych różnymi metodami i za pomocą urządzeń różnych producentów (w tym mammogramów, obrazów DBT, ogólnych radiogramów i danych niezgodnych ze standardem DICOM) z poziomu jednego pulpitu.

Optymalizacja
Skrócenie czasu interpretacji i zmniejszenie zmęczenia dzięki wiodącym w branży narzędziom diagnostycznym, konfigurowanym przez użytkownika protokołom oraz funkcjom automatycznego pozycjonowania i dostosowywania rozmiaru umożliwiającym porównywanie badań uzyskanych różnymi metodami obrazowania

w różnym czasie.

Wyjątkowe możliwości
Większa pewność diagnostyczna dzięki obsłudze badań DBT, komputerowemu wspomaganiu rozpoznań, liniom referencyjnym wskazującym budzące podejrzenia obszary uwidocznione w różnych projekcjach oraz ostrzeżeniom dotyczącym nieopisanych obrazów.

Funkcjonalności i korzyści

Obsługa różnych metod obrazowania
Moduł mammograficzny obsługuje systemy PACS różnych producentów i obejmujące różne typy badań, dzięki czemu zapewnia ujednolicony dostęp do obrazów z poziomu pojedynczej stacji roboczej. Konfigurowane przez użytkownika inteligentne protokoły wyświetlania opracowane pod kątem automatyzacji przebiegu pracy, zestaw wiodących w branży narzędzi mammograficznych oraz komputerowe wspomaganie rozpoznań (CAD) i zoptymalizowane funkcje porównywania wcześniejszych badań zwiększają pewność działań podczas badań przesiewowych i diagnostyki.

Cyfrowa tomosynteza piersi (DBT)
Kompletny zestaw zintegrowanych narzędzi do niskodawkowej mammografii 3D, które usprawniają przebieg pracy, optymalizują porównywanie badań oraz zwiększają pewność diagnostyczną. Moduł DBT do systemu Vue Mammo oferuje wyjątkowe funkcje z zakresu organizacji pracy oraz specjalistyczne narzędzia pozwalające na optymalizację interpretacji wyników badań tomosyntezy piersi

w czasie wykonywania innych procedur.

Obsługa badań przesiewowych
Możliwość błyskawicznego przechodzenia pomiędzy badaniami za pomocą modułu dotykowego lub myszy.

Ultrasonografia całej piersi (ABUS)
Wchodzący w skład platformy Clinical Collaboration Platform firmy Philips moduł obrazowania piersi to uniwersalne rozwiązanie, które umożliwia lekarzom interpretację wyników cyfrowej mammografii, ultrasonografii piersi, automatycznej ultrasonografii piersi (ABUS), ogólnych badań radiologicznych i cyfrowej tomosyntezy piersi (DBT)

z poziomu jednego pulpitu.

W jaki sposób podmioty świadczące opiekę zdrowotną powinny stawić czoła wyzwaniom związanym z wdrożeniem strategii informatyzacji wspierającej usługi obrazowania piersi?

Signify Researches

W jaki sposób podmioty świadczące opiekę zdrowotną powinny stawić czoła wyzwaniom związanym z wdrożeniem strategii informatyzacji wspierającej usługi obrazowania piersi?

Odpowiedzi dostarcza artykuł, opracowany przez Signify Researches, który opisuje, jak podmioty opieki zdrowotnej powinny dostosować swoją strategię informatyzacji obrazowania, aby przygotować się na nową erę diagnozowania piersi.
*Dokument przygotowany i udostępniony przez Signify Researches.
Odpowiedzi dostarcza artykuł, opracowany przez Signify Researches, który opisuje, jak podmioty opieki zdrowotnej powinny dostosować swoją strategię informatyzacji obrazowania, aby przygotować się na nową erę diagnozowania piersi.
*Dokument przygotowany i udostępniony przez Signify Researches.

Kardiologia

Skonsolidowane środowisko robocze zapewniające szybszy dostęp do obrazów kardiologicznych w różnych lokalizacjach i uzyskanych różnymi metodami obrazowania przyspiesza diagnostykę, tworzenie opisów oraz zapisywanie i przekazywanie danych klinicznych. System archiwizacji obrazów umożliwia przegląd wyników badań echokardiograficznych, cewnikowania serca, EKG, kardiologii nuklearnej i badań hemodynamicznych oraz porównywanie ich z wcześniejszymi badaniami, co przekłada się na lepszą opiekę nad pacjentami.
Ekran interfejsu modułu kardiologicznego widoczny na monitorze
Wygoda
Niewymagająca dodatkowych zasobów pojedyncza sieciowa stacja robocza, która spełni wszystkie potrzeby z zakresu kardiologii.
Wydajność
Szybsze tworzenie opisów badań kardiologicznych dzięki ustrukturyzowanym szablonom, wstępnie wprowadzonym pomiarom oraz zintegrowanemu dostępowi do obrazów uzyskanych różnymi metodami obrazowania i za pomocą urządzeń różnych producentów.
Unifikacja
Możliwość lokalnego lub zdalnego opisywania danych kardiologicznych z poziomu dowolnej stacji roboczej podłączonej do sieci w placówce lub poza nią.

Funkcjonalności i korzyści

Przegląd i analiza obrazów TK serca
Pełny zestaw narzędzi do analizy badań TK serca zintegrowany

z dostępną diagnostyczną stacją roboczą. Obsługa funkcji analizy obrazów TK serca, analizy naczyń wieńcowych oraz oceny zwapnienia. Łatwy przegląd wyników automatycznej segmentacji osi serca (w osi krótkiej, osi długiej i projekcji czterojamowej), jak również możliwość wyświetlania obrazów z badań jedno- i wielofazowych wykonanych za pomocą urządzeń różnych producentów. Obsługa sekwencji filmowych w postaci sekwencji objętościowych lub fazowych.

Przeglądarka danych EKG
Wbudowana aplikacja umożliwiająca wyświetlanie krzywych EKG

w konfigurowanym przez użytkownika układzie. Aplikacja umożliwia porównywanie wcześniejszych krzywych EKG, jak również korzystanie

z narzędzi pomiarowych, takich jak linie czy pochodzących pomiarowe.

Interpretacja obrazów sercowo-naczyniowych
Narzędzia do przeglądu i analizy obrazów serca umożliwiają wyświetlanie przekrojowych projekcji osi serca, projekcji czterojamowych, jak również panoramicznych i przekrojowych projekcji tętnic wieńcowych. Moduł oceny zwapnienia pomaga w analizie zwapnienia blaszki, a funkcja usuwania żeber eliminuje

z obrazu struktury anatomiczne, które są nieistotne podczas diagnostyki kardiologicznej. Tryb wyświetlania wieloklatkowego obejmuje obrazy medycyny nuklearnej, ultrasonograficzne

i angiograficzne.

Cyfrowa angiografia subtrakcyjna
Cyfrowa subtrakcja poprawia widoczność naczyń krwionośnych otoczonych kośćmi lub gęstą tkanką. Wbudowana aplikacja umożliwia przegląd obrazów wykonanych w ramach angiografii diagnostycznej lub interwencyjnej w celu wizualizacji naczyń krwionośnych.

Chcesz porozmawiać z przedstawicielem firmy Philips lub otrzymywać najnowsze informacje?

Wypełnij formularz, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.
*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.